Grupa BEST zwiększa spłaty i zysk EBITDA, zmniejsza zadłużenie

  • Spłaty wierzytelności należne GK BEST w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. sięgnęły 244,3 mln zł (+29% r/r).
  • Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 158,6 mln zł (+24% r/r).
  • Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 5 mln zł. Istotny wpływ na jego poziom miał odpis z tytułu utraty wartości udziałów w Kredyt Inkaso w kwocie 39,9 mln zł. Było to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, bez wpływu na sytuację płynnościową GK BEST.
  • Od początku roku GK BEST zredukowała swoje zadłużenie netto o blisko 100 mln zł (tj. o ponad 17%), a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wynosił 1,0 i był jednym z najniższych w branży.

– Na rynku wierzytelności utrzymuje się niepewność związana z pandemią COVID-19. Banki przesuwają sprzedaż znacznej części portfeli kredytów nieregularnych na przyszły rok i lata kolejne. Ponadto, rynek w dalszym ciągu poszukuje ceny równowagi po aferze GetBack oraz zmianach ustawodawczych wprowadzonych w latach 2018-2019, które istotnie zmieniły zasady dochodzenia spłat, szczególnie na drodze sądowo-egzekycyjnej. Dlatego też od kilku kwartałów wstrzymujemy się z większymi zakupami nowych pakietów, aż ich ceny osiągną racjonalny poziom. Pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, osiągamy rekordowe spłaty z portfeli nabytych w poprzednich latach. To efekt ciągłego doskonalenia naszej działalności operacyjnej oraz doboru optymalnych strategii windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. sięgnęły 271,9 mln zł (wzrost o 25% r/r), z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 244,3 mln zł (+29% r/r). Uzyskane spłaty były o 30,5 mln zł wyższe od poziomu założonego w modelach wyceny wierzytelności.

EBITDA gotówkowa GK BEST w ujęciu skorygowanym (bez uwzględnienia Kredyt Inkaso) sięgnęła 158,6 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Pomimo istotnie wyższych spłat, przychody GK BEST z działalności operacyjnej za dziewięć miesięcy tego roku były na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosły 205,1 mln zł. Wynika to m.in. z wyższej amortyzacji portfeli, a także ujemnego przeszacowania ich wartości (o 10 mln zł), które dotknęło głównie portfele włoskie. Przychody z działalności operacyjnej na rynku polskim wzrosły r/r o 8% do 200,7 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniósł 84,4 mln zł wobec 109 mln zł przed rokiem. Przy stabilnych przychodach, wpływ na ten wynik miał wzrost kosztów operacyjnych, przede wszystkim opłat sądowo-egzekucyjnych, które wzrosły o 74% r/r.

Znaczący, negatywny wpływ na zysk netto za trzy kwartały 2020 r. miał ponadto odpis z tytułu utraty wartości udziałów w Kredyt Inkaso. Obciążył on wynik GK BEST kwotą 39,9 mln zł. BEST zdecydował się na dokonanie odpisu po analizie sprawozdań finansowych Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2019/2020 oraz za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021 (raporty te zostały opublikowane odpowiednio pod koniec września i w połowie października br.).

– Warto zaznaczyć, że dokonany odpis miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK BEST. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdza fakt, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 175 mln zł, a w październiku dokonaliśmy przedterminowego wykupu kolejnej serii obligacji o wartości 20 mln zł. Na koniec września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych był na poziomie 1,00 podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50 – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Dzięki spłacie istotnej części zobowiązań finansowych oraz obniżce rynkowych stóp procentowych, ponoszone przez GK BEST koszty obsługi zobowiązań finansowych zmniejszyły się o 27% r/r.

– Przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, by zwiększyć zakupy nowych portfeli, gdy warunki rynkowe będą sprzyjające. Oczekiwana zwiększona podaż wierzytelności nieregularnych w przyszłym roku i latach kolejnych powinna przełożyć się na spadek ich cen – podsumował Krzysztof Borusowski.

Ocena sytuacji Kredyt Inkaso w gronie akcjonariuszy

Na 27 listopada 2020 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso, które ma m.in. zająć się zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019/2020. Na wniosek BEST, który posiada ponad 33% akcji Kredyt Inkaso, porządek obrad ZWZ został uzupełniony m.in. o dyskusję nt. przyczyn i konsekwencji zawarcia kontraktów na instrumenty pochodne (IRS), które istotnie obciążyły skonsolidowane wyniki finansowe Kredyt Inkaso. W opinii BEST, Zarząd Kredyt Inkaso zawarł kontrakty noszące cechy nieuzasadnionej spekulacji instrumentami pochodnymi, gdyż istotnie przekraczają one wartość zabezpieczanych pozycji (tj. zadłużenia Kredyt Inkaso), a poza tym zawierane były w oderwaniu od sytuacji rynkowej, w tym oficjalnych komunikatów Rady Polityki Pieniężnej oraz wypowiedzi Prezesa NBP. W ocenie BEST takie działanie należy uznać za działanie na szkodę Spółki i między innymi z tego powodu BEST wnioskuje o odwołanie Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso.

Do wyjaśnienia jest również rola Waterland, który doradza Spółce w zakresie strategii i finansów, w tym zarządzania ryzykiem, na podstawie odrębnych umów. Fundusz zarządzany przez Waterland kontroluje od 2016 r. ponad 61% kapitału i ogólnej liczby głosów Kredyt Inkaso.

Intencją BEST jest wzmocnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Kredyt Inkaso poprzez powołanie do Rady Nadzorczej osób z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, konsultingu i z zakresu prawa handlowego, w tym Jacka Sochy, byłego wieloletniego Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Ministra Skarbu i partnera PwC.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

9M 2020

9M 2019

zmiana r/r

Spłaty z nabytych portfeli, w tym:

271,9

216,8

25%

   należne GK BEST

244,3

190,0

29%

Przychody operacyjne

205,1

205,8

(0%)

Zysk operacyjny

84,4

109,0

(23%)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

5,0

62,5

(92%)

skorygowana EBITDA gotówkowa1)

158,6

127,7

24%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

 

 

Wstecz