BEST podsumowuje pierwszy kwartał 2020 roku

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie Kapitałowej BEST w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 77,8 mln zł, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii Spółki. Przychody operacyjne w tym okresie wyniosły 63,8 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 22,5 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 12,0 mln zł. Ujemny wpływ na wyniki Grupy miało przeszacowanie portfeli wierzytelności oraz wysokie koszty sądowo-egzekucyjne.

 – Pierwszy kwartał tego roku był kolejnym z rzędu, w którym osiągnęliśmy wysokie spłaty z zarządzanych wierzytelności, choć od dłuższego czasu prawie nie inwestujemy w nowe portfele. Świadczy to o rosnącej efektywności naszych działań operacyjnych i doborze skutecznych strategii windykacyjnych – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 86,6 mln zł i były o 29% wyższe niż w tym samym okresie 2019 r., natomiast spłaty należne GK BEST sięgnęły 77,8 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r.

Przychody operacyjne GK BEST w pierwszym kwartale br. wyniosły 63,8 mln zł i były na porównywalnym poziomie, co w analogicznym okresie 2019 r. (64,7 mln zł). Ujemny wpływ na wykazane przychody, a w konsekwencji również na zysk operacyjny, miało przeszacowanie wartości portfeli wierzytelności o kwotę ponad 7 mln zł. Było to zdarzenie o charakterze niegotówkowym i dotyczyło głównie rynku włoskiego. Przychody operacyjne GK BEST z rynku polskiego wzrosły o 21% r/r do 69,1 mln zł.

Dodatkowym obciążeniem zysku operacyjnego były wyższe niż przed rokiem koszty operacyjne, które w pierwszym kwartale 2020 r. sięgnęły 41,4 mln zł, z czego aż 16,1 mln zł to opłaty sądowo-egzekucyjne, które GK BEST ponosi w celu zabezpieczenia aktywów i uzyskania w przyszłości wyższych wpływów z posiadanych wierzytelności. Koszty z tego tytułu były o ponad 130% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat sądowo-egzekucyjnych wzrosły w pierwszym kwartale br. o 11% r/r, co jest głównie związane z wyższymi kosztami pracy.

– Od kilku lat doświadczamy licznych zmian prawnych dotyczących zasad i kosztów dochodzenia wierzytelności. Wysokie koszty sądowe i komornicze, które w pierwszym kwartale tego roku były ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, wymagają od nas nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną oraz podnoszeniem efektywności. Konieczne są także inwestycje w wykwalifikowany zespół pracowników oraz w nowoczesną technologię, która pozwala nam nie tylko bardziej elastycznie dostosowywać się do zmian w prawie, automatyzować procesy, ale również wprowadzać innowacje. Działania te, choć na pierwszy rzut oka niezwykle kosztowne, w efekcie prowadzą do oszczędności – częściowo widocznych już teraz, ale jeszcze bardziej wyraźnych w przyszłości – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.

W związku z wyższymi kosztami, zysk operacyjny GK BEST w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 22,5 mln zł (wobec 35,2 mln zł rok wcześniej), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 12,0 mln zł (wobec 20,5 mln zł przed rokiem).

W minionym kwartale GK BEST wykupiła terminowo obligacje o wartości nominalnej 60 mln zł, co w połączeniu z wysokimi spłatami z portfeli wierzytelności przełożyło się na spadek głównego wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) do bardzo niskiego poziomu 0,96. Na kontach GK BEST na koniec marca br. znajdowało się 101,8 mln zł środków pieniężnych.

W drugim kwartale BEST kontynuuje delewarowanie – wykupił obligacje o wartości 50 mln zł oraz rozpoczął program skupu obligacji własnych w celu umorzenia, przeznaczając na ten cel do 25 mln zł (dotychczas wykorzystano około 10 mln zł). Do końca roku zaplanowane są kolejne wykupy obligacji o wartości około 87 mln zł.

BEST jest w dobrej pozycji przed kolejnymi planowanymi inwestycjami w portfele wierzytelności. Spodziewa się większej podaży portfeli z sektora bankowego za kilka kwartałów, na początku nowego cyklu koniunkturalnego.

– Na skutek wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 rynek obrotu wierzytelnościami praktycznie zamarł. Spodziewamy się ożywenia pod koniec tego i w przyszłym roku, gdy sektor bankowy będzie dokonywał przeglądu portfeli kredytów nieregularnych. Dlatego obecnie bardzo selektywnie podchodzimy do nowych inwestycji. Staramy się raczej efektywnie wykorzystać znane nam i bardziej przewidywalne portfele nabyte w latach poprzednich – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

W pierwszym kwartale br. GK BEST nabyła tylko jeden portfel wierzytelności nieregularnych za kwotę 1,5 mln zł.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł) 1Q 2020 1Q 2019 zmiana r/r
Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 86,6 67 29%
należne GK BEST 77,8 58,4 33%
Przychody operacyjne 63,8 64,7 -1%
Zysk operacyjny 22,5 35,2 -36%
Zysk netto, w tym: 16,4 25,3 -35%
przypisany Akcjonariuszom BEST 12 20,5 -41%
Pełna EBITDA gotówkowa 47,8 39,8 20%

 

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2019 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 222 mln zł, a pełna EBITDA gotówkowa sięgnęła 223 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2019 r. wynosiła blisko 1,0 mld zł.

 

Wstecz