Menu
AKTUALNOŚCI

44 mln zł zysku Grupy BEST w pierwszym półroczu 2016 roku

Grupa Kapitałowa BEST w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku odnotowała zysk netto większy o 15%, wzrost przychodów o 46% oraz wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 82% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szybkiemu rozwojowi działalności towarzyszą rekordowe w historii Grupy spłaty wierzytelności, z których uzyskano w tym czasie 111,7 mln zł.

 

Przychody Grupy BEST za pierwsze półrocze wyniosły 116,4 mln zł i pozwoliły wypracować zysk netto w wysokości 43,8 mln zł. Rentowność na poziomie 38% plasuje Grupę na czołowej pozycji wśród firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Na wynik Grupy wpłynął odpis dotyczący inwestycji w Kredyt Inkaso, co uszczupliło skonsolidowany zysk netto o 27 mln zł.

 

-  Systematycznie osiągamy bardzo dobre wyniki. Świadczy to zarówno o zakresie pracy, jaką wykonujemy na co dzień w BEST, jak i o solidnych podstawach do systematycznego rozwoju. Cieszy nas realizacja zakładanych celów, tym bardziej, że w najbliższym czasie planujemy zwiększyć istotnie skalę działalności - powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

 

Znacznie wzrosły spłaty wierzytelności, które w I półroczu 2016 sięgnęły 111,7 mln zł, z czego w części przypadającej na Grupę BEST 87,3 mln zł. Równocześnie BEST inwestuje w nowe portfele wierzytelności nieregularnych. W I półroczu br. na ten cel przeznaczono 84,4 mln zł - w konsekwencji zakupiono pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. To 30% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku, gdy zainwestowano 64,7 mln zł. Tym samym nominalna wartość portfeli wierzytelności zarządzanych przez Grupę przekroczyła 11 mld zł.

 

Rozwój Grupy BEST jest w dużej mierze wspierany przez emisje obligacji, wobec czego Grupa w ostatnim czasie wypracowała pozycję jednego z czołowych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku. W pierwszym półroczu uplasowano dwie ostatnie emisje realizowane w ramach dwuletniego programu, z którego uzyskano łącznie 300 mln zł       (w sumie siedem emisji od 2014 roku). Wychodząc na przeciw zainteresowaniu ze strony inwestorów, BEST finalizuje prace nad kolejnym programem obliczonym na pozyskanie 200 mln zł.

 

- Podstaw do dalszego wzrostu upatruję wewnątrz Spółki, w jej organizacji i zarządzaniu, w przeprowadzonych inwestycjach   w system IT, na który wydaliśmy już ponad 10 mln zł, ale także na zewnątrz, gdyż perspektywy dla naszego sektora są optymistyczne. Dlatego kolejnym krokiem milowym będzie wyjście z działalnością poza Polskę. Przygotowania to tego procesu już rozpoczęliśmy i do końca roku zaprezentujemy szczegóły - dodał Krzysztof Borusowski.

 

Mimo dynamicznego wzrostu, Grupa utrzymuje zadłużenie znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu. Podwyższenie kapitału przeprowadzone w marcu tego roku, w połączeniu z niewielkim jedynie wzrostem długu w pierwszym półroczu 2016 roku spowodowało, że wskaźnik zadłużenia w porównaniu z końcem roku 2015 obniżył się o jedną piątą. Dzięki temu BEST może pochwalić się bardzo bezpiecznym poziomem tego wskaźnika.

 

BEST jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności osiągając przy tym znakomite wyniki finansowe. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie. Od początku tego roku cena akcji na GPW wzrosła o 54%.

 

 ***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała w 2015 roku 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ