Menu
AKTUALNOŚCI

Akcje BEST wracają do notowań ciągłych

Od 26 maja akcje BEST będą notowane w systemie notowań ciągłych. To efekt przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności.

 

Zgodnie z niedawną deklaracją Zarządu, BEST przystąpił do Programu Wspierania Płynności. W związku z tym, akcje Spółki przestały być kwalifikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do Strefy Niższej Płynności. Wkrótce zmieni się także system notowań akcji – począwszy od najbliższego wtorku, 26 maja, BEST będzie notowany w systemie notowań ciągłych.

 

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności to jedno z działań, podejmowanych przez BEST, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji Spółki dla inwestorów. Wśród planowanych działań jest także podział akcji w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br. Obecnie kapitał zakładowy BEST dzieli się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. W czwartek, 21 maja, akcje BEST były notowane na GPW po 44,49 zł.

 

W wyniku planowanego splitu, łączna liczba akcji wzrośnie do prawie 21 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys.

 

BEST niedawno zawarł także umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który będzie pełnić funkcję animatora akcji Spółki.

 

***

 

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ