Menu
DLA INWESTORÓW

Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Pan Krzysztof Borusowski, który posiada ponad 80% akcji BEST S.A. i jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

Struktura akcjonariatu BEST S.A.

 

1. Udział w kapitale zakładowym:

 

 

 

 

2. Udział w ogólnej liczbie głosów:

 

 

 

W dniu 22 marca 2016 roku Emitent zawarł z członkami Zarządu BEST umowy objęcia akcji serii D w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane w KRS w dniu 30 marca 2016 roku. W dniu 20 października 2016 roku akcje serii D zostały zarejestrowane przez KDPW i dopuszczone do publicznego obrotu. W dniu 9 maja 2017 roku Emitent zakończył subskrypcję prywatną 690.652 akcji serii G. Z uwzględnieniem powyższego akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BEST S.A., w rozumieniu art. 4 pkt 17 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539), są:

o   Krzysztof Borusowski, który posiada 18.467.240 akcji, stanowiących 80,24% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 25.187.240 głosów, co stanowi 84,71% ogólnej liczby głosów. Krzysztof Borusowski pełni funkcję Prezesa Zarządu BEST S.A.,      

o   Marek Kucner, który posiada 3.249.353 akcji, stanowiących 14,12% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 3.249.353 głosów, co stanowi 10,93% ogólnej liczby głosów. Marek Kucner pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BEST S.A.

 

W dniu 15 września 2017 r., w ramach realizacji programu motywacyjnego skierowanego do Zarządu, Krzysztof Borusowski, Marek Kucner i Barbara Rudziks objęli łącznie 108.000 sztuk akcji serii C (każda w ww. osób objęła po 36.000 sztuk akcji serii C). Akcje serii C zostały zdematerializowane w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w dniu 6 grudnia 2017 r. Od tego dnia  z akcji serii C przysługują prawa głosu. Aktualnie kapitał akcyjny Emitenta wynosi 23.014.829 PLN.

 

Nazwa serii

Liczba akcji

(w szt.)

Wartość nominalna emisji

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji
A 1.680.000 1.680.000 imienne co do głosu 5:1
B 19.173.220 19.173.220 na okaziciela nie są uprzywilejowane
D 1.362.957 1.362.957 na okaziciela nie są uprzywilejowane
G 690 652 690 652 na okaziciela nie sa uprzywilejowane
C 108 000 108 000 na okaziciela nie sa uprzywilejowane
Razem 23.014.829 23.014.829