Menu
AKTUALNOŚCI

Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji

15 czerwca br. Walne Zgromadzenie BEST uchwaliło podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów.

 

Dotychczas kapitał zakładowy BEST dzielił się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. W wyniku splitu (skutecznego po zarejestrowaniu zmian statutu Spółki w KRS), łączna liczba akcji BEST wzrośnie do prawie 21 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys.

 

Podział akcji to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów. W maju Spółka zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, po latach notowań w systemie jednolitym, czyli na tzw. podwójnym fixingu, od 26 maja br. akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych.

 

Poniedziałkowe Walne Zgromadzenie BEST zatwierdziło ponadto sprawozdania finansowe za 2014 rok, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zdecydowało o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ