Menu
DLA INWESTORÓW

Rynek bankowych wierzytelności nieregularnych

Grupa BEST inwestuje przede wszystkim w portfele nieregularnych wierzytelności bankowych na rynku polskim. Ich podaż w ostatnich latach rośnie. W 2015 roku banki sprzedały wierzytelności o wartości przekraczającej 12 mld zł, zaś wszystkie sprzedane wierzytelności miały rekordową wartość 16 mld zł (w roku 2014 było to 15,3 mld zł). W ciągu pięciu lat liczba długów zarządzanych przez firmy z sektora wzrosła 2,5-krotnie, a ich nominalna wartość 3-krotnie.

 

Nominalna wartość obsługiwanych przez firmy windykacyjne wierzytelności na koniec trzeciego kwartału 2015 roku wyniosła 66,9 mld zł, względem 41,6 mld zł dwa lata wcześniej. W najbliższych latach tempo wzrostu powinno zostać utrzymane. Będzie to skutkiem działań banków podejmowanych w reakcji na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. Dotyczy to głównie kwestii ostrożnościowych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, czy wprowadzenia podatku bankowego.  Ponadto, w obrocie pojawiają się kredyty hipoteczne, które były zaciągane w czasie boomu kredytowego z lat 2006-2009 (przyjmuje się, że tzw. dojrzewanie portfeli hipotecznych to ok. 7 lat. Uzasadnione są stwierdzenia, że strumień tych kredytów trafiających na rynek będzie w najbliższym czasie rósł.

 

Na perspektywy rynku zarządzania wierzytelnościami wpływa również poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej, która przekłada się na zwiększenie możliwości płatniczych dłużników. Obecny etap cyklu gospodarczego oraz koniunktura na rynku obrotu wierzytelnościami stwarzają optymalne warunki do dokonywania inwestycji i zakupu portfeli wierzytelności.

 

Polski rynek zarządzania wierzytelnościami należy zaliczyć do grona najbardziej rozwiniętych rynków w Europie. W ślad za rosnącymi portfelami sprzedawanych wierzytelności, czołowi gracze rozwijają swoje know-how, częstsze są kompleksowe modele współpracy między firmami z rynku, a wierzycielami pierwotnymi. Liderzy branży coraz większą uwagę przywiązują do wysokich standardów działania i kultury korporacyjnej.  Pozytywnym prognostykiem dla rynku jest wciąż niski poziom outsourcingu usług windykacyjnych, który szacowany jest na około 30 procent. Na rynkach rozwiniętych, np. w Szwecji sięga on 85 procent.

 

 

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce obejmuje windykację wierzytelności kupionych na własny rachunek i zleconych do windykacji przez inne podmioty (inkaso). Na rynku działają podmioty duże mające możliwości obsługi kilkuset tysięcy spraw, jak i firmy małe – obsługujące nie więcej niż kilkadziesiąt spraw jednocześnie. Nieliczni, najwięksi uczestnicy rynku dysponują zaawansowanym zapleczem technologicznym w postaci wspomagającego procesy windykacji systemu informatycznego oraz call center. Do grona powyższych firm należy BEST finalizujący proces modernizacji systemu i wdrażanie autorskiego, jednego z najnowocześniejszych systemów na rynku polskim – SIGMA.

 

Rynek w Polsce czeka konsolidacja przy sporym udziale zagranicznych podmiotów. Ocenia się, że w efekcie procesów konsolidacyjnych znacznie zmniejszy się liczba podmiotów – najmniejsi będą stopniowo wypierani lub wchłaniani przez największych graczy. Jeszcze w latach 2000-2003 działało ok. 800 podmiotów zajmujących się windykacją, obecnie jest ich ok. 300.