Menu
AKTUALNOŚCI

BEST finalizuje podział akcji

W najbliższy poniedziałek, 21 września, dokonany zostanie podział akcji BEST w stosunku 1 do 4. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4.

 

W wyniku podziału, łączna liczba akcji BEST wzrośnie z ponad 5,2 mln do blisko 20,9 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 4 zł do 1 zł, a zatem wysokość kapitału zakładowego się nie zmieni.

Zgodnie z uchwałą KDPW, dzień podziału został wyznaczony na 21 września br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji BEST zapisane zostaną cztery akcje Spółki, przy czym wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/4 wartości sprzed podziału. Dlatego też kurs odniesienia akcji BEST dla sesji 21 września zostanie odpowiednio zmodyfikowany – będzie to kurs zamknięcia z sesji 18 września podzielony przez 4 (i zaokrąglony do pełnych groszy).

 

Sam split akcji ma zatem neutralny wpływ na wartość portfela inwestora – będzie mieć czterokrotnie więcej akcji BEST w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja Spółki.

 

– Split akcji to jedno z działań, które podjęliśmy w ostatnich miesiącach, aby zwiększyć płynność i dostępność akcji BEST dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania w tym zakresie, czyli podpisanie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i w efekcie przeniesienie notowań akcji Spółki do notowań ciągłych spotkało się z pozytywną reakcją rynku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ