Menu
AKTUALNOŚCI

BEST i Kredyt Inkaso bliżej połączenia

Zarządy BEST i Kredyt Inkaso, dwóch czołowych firm w polskiej branży windykacyjnej, rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Fuzja firm pozwoli stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności w Europie.

 

BEST i Kredyt Inkaso to jedne z najbardziej doświadczonych i największych firm w branży windykacyjnej w Polsce. Akcje obu spółek notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku niedawnych inwestycji, BEST posiada już – bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Gamex – niemal 33% akcji Kredyt Inkaso, co czyni go największym akcjonariuszem tej firmy. W poniedziałek, 28 września, zarządy spółek zawarły umowę, zgodnie z którą rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia.

 

Porozumienie to zakłada, że połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na BEST jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie). Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz, które zostaną przeprowadzone w ramach zawartej umowy o współpracy.

 

– Połączenie BEST i Kredyt Inkaso doprowadzi do zwiększenia skali działania i udziału w rynku, a w konsekwencji do wzmocnienia pozycji połączonych firm na europejskim rynku windykacji należności. Innymi słowy, razem możemy stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności nie tylko w skali naszego kraju, lecz również Europy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – BEST i Kredyt Inkaso świetnie się uzupełniają. Połączenie to dla nas nie tylko efekty skali. To chociażby doświadczenie w różnych sektorach rynku. O ile my do tej pory specjalizowaliśmy się w wierzytelnościach rynku bankowego, Kredyt Inkaso był aktywny m.in. na rynku telekomunikacyjnym. Inną naszą silną stroną jest doświadczenie w pozyskiwaniu najefektywniejszego w naszym sektorze finansowania. Kredyt Inkaso może natomiast pochwalić się ekspansją na rynkach zagranicznych. To są przykłady naszych mocnych stron, które dzięki połączeniu będzie można wykorzystać w większej i jeszcze bardziej efektywnej firmie – dodał prezes BEST.

 

– Dzięki połączeniu potencjałów obu firm, możemy osiągnąć liczne synergie – zarówno jeśli chodzi o możliwy rozwój, jak i efektywność. W ramach rozpoczętych właśnie negocjacji będziemy dążyć do wypracowania takich warunków połączenia, które przyniosą korzyści obu spółkom i ich akcjonariuszom – dodał Paweł Szewczyk, prezes Kredyt Inkaso.

 

Wśród zakładanych celów połączenia są między innymi:

-       optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału,

-       wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników,

-       udoskonalenie procesów windykacji,

-       stworzenie innowacyjnego otoczenia teleinformatycznego dla pionów operacyjnych poprzez wybór i wykorzystanie najlepszych rozwiązań technicznych,

-       optymalizacja kosztowa.

 

Poza uzgodnieniem warunków połączenia przez zarządy obu spółek, realizacja połączenia uzależniona będzie od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST, a także podjęcia przez walne zgromadzenia łączących się spółek uchwał dotyczących połączenia.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia konta Grupy BEST na Twitterze.

WSTECZ