Menu
AKTUALNOŚCI

BEST i Kredyt Inkaso prezentują strategię i cele dla połączonego podmiotu

  • Umocnienie czołowej pozycji na rynku wierzytelności, zmniejszenie dystansu do lidera, a także kilkukrotny wzrost wpłat od dłużników oraz przychodów – to oczekiwane w ciągu 5 lat efekty wdrożenia zaprezentowanej strategii dla podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia BEST i Kredyt Inkaso.
  • Łączne oczekiwane synergie po stronie wpłat w latach 2016-2020 szacowane są na ponad 400 mln zł, z kolei oszczędności kosztowe (uwzględniające dodatkowe planowane koszty) to blisko 30 mln zł.
  • Nowym podmiotem pokieruje zarząd złożony z top menedżerów obu łączących się spółek.
  • Wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu łączących się spółek już dziś wynosi ok. 17,6 mld zł. Oczekuje się, że do 2020 r. wartość ta może zostać co najmniej podwojona.

 

Zarządy BEST i Kredyt Inkaso zaprezentowały strategię dla nowego podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia obu spółek, a także oczekiwane efekty wdrożenia tej strategii.

 

Uzupełniające się biznesy

 

– Łączymy dwa mocne podmioty o porównywalnym potencjale, a jednocześnie pozytywnie różniące się między sobą, przez co nasze biznesy doskonale się uzupełniają. Jesteśmy przekonani, że w przypadku tej fuzji 2 plus 2 nie będzie równać się 4, lecz znacznie, znacznie więcej – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Zainteresowaliśmy się Kredyt Inkaso m.in. z uwagi na zdywersyfikowany portfel wierzytelności, w którym znaczącą pozycją są wierzytelności z sektora pozabankowego, a także doświadczenie zespołu Kredyt Inkaso w segmencie portfeli hipotecznych oraz obecność na rynkach zagranicznych – wskazał Krzysztof Borusowski.

– BEST dysponuje bardzo dużym portfelem wierzytelności bankowych, ponadto posiada własne TFI, natomiast my zarządzanie funduszami inwestycyjnymi powierzamy podmiotowi zewnętrznemu. Kolejnym atutem BEST są nowoczesne systemy IT, podczas gdy Kredyt Inkaso stoi właśnie przed koniecznością zmiany systemów, aby mógł dalej dynamicznie się rozwijać. BEST zbudował także strukturę korporacyjną zgodną z zachodnimi standardami, co również jest elementem nie do przecenienia w kontekście planowanego dalszego rozwoju. Razem możemy zyskać znacznie więcej niż działając w pojedynkę – powiedział Paweł Szewczyk, prezes Kredyt Inkaso.

 

Nowy Zarząd

 

Zgodnie z zaprezentowanymi planami, nowym podmiotem ma pokierować zarząd złożony z top menedżerów obu łączących się spółek. Na jego czele, jako prezes zarządu, stanie Krzysztof Borusowski. Paweł Szewczyk, obecny prezes Kredyt Inkaso, jako wiceprezes połączonego podmiotu ma odpowiadać za rozwój grupy na rynkach zagranicznych, zarówno w krajach, w których Kredyt Inkaso już prowadzi działalności, jak i na nowych rynkach europejskich. Marek Kucner, obecnie wiceprezes BEST, ma być odpowiedzialny za finanse i IT w „nowym BEST” (także w randze wiceprezesa). Skład członków zarządu nowego podmiotu mają uzupełnić: Barbara Rudziks, członek zarządu BEST, odpowiedzialna za operacje, oraz Jan Paweł Lisicki (obecnie wiceprezes Kredyt Inkaso), który ma odpowiadać za strategię windykacyjną i analizy.

 

Oczekiwane synergie

 

Zgodnie z zaprezentowanymi dziś planami, oczekuje się, że połączenie BEST i Kredyt Inkaso pozwoli osiągnąć wielomilionowe synergie. Będą to przede wszystkim synergie przychodowe, wynikające m.in. z połączenia baz danych obu spółek, wykorzystania najlepszych praktyk windykacyjnych, wymiany know-how oraz wdrożenia w połączonej grupie nowoczesnego systemu informatycznego Sigma, który zostanie wkrótce uruchomiony w BEST. Dzięki tym działaniom, spodziewane wpłaty z wierzytelności będą większe, skróci się także czas odzysku. Oczekuje się, że łączne synergie po stronie wpływów w latach 2016-2020 mogą wynieść ponad 400 mln zł.

Zarządy spodziewają się także istotnych oszczędności po stronie kosztowej, wynikających m.in. z optymalizacji wewnętrznej, wspomnianego wdrożenia Sigmy, ograniczenia kosztów zewnętrznych (głównie TFI) czy spodziewanego obniżenia kosztów finansowania. Mimo że planowana zmiana strategii windykacyjnych będzie wiązała się również z dodatkowymi nakładami, to łączne oczekiwane oszczędności kosztowe do 2020 r. szacuje się na blisko 30 mln zł.

 

Rosnące inwestycje w portfele

 

Połączony podmiot będzie miał niewątpliwie większe możliwości inwestycyjne. W przyjętym w zaprezentowanej strategii scenariuszu bazowym zarządy BEST i Kredyt Inkaso zakładają, że łączne planowane inwestycje w wierzytelności w latach 2016-2020 mogą sięgnąć około 5 mld zł, w tym około 700 mln zł to planowane nakłady inwestycyjne na już rozpoznanych rynkach zagranicznych. – W scenariuszu tym przyjęto utrzymanie inwestycji zagranicznych na dotychczasowym poziomie, tymczasem oczywiście będziemy dążyć do dalszego rozwoju, m.in. poprzez wejście na nowe, dojrzałe rynki europejskie. Oczekujemy, że jako duży, połączony podmiot będziemy mieć również większe możliwości pozyskiwania finansowania. Obligacje pozostaną głównym, preferowanym źródłem kapitału, przy czym po połączeniu będziemy mogli myśleć np. o oferowaniu obligacji nie tylko w kraju, lecz również na rynkach międzynarodowych, co – działając osobno – byłoby znacznie trudniejsze czy wręcz niemożliwe – wskazał Paweł Szewczyk.

– Mimo planowanych rosnących nakładów na nowe portfele wierzytelności, spodziewamy się utrzymać wskaźniki zadłużenia na bardzo bezpiecznym poziomie, a nawet ich obniżenia w perspektywie najbliższych lat – dodał Paweł Szewczyk.

 

Połączenie tworzy wartość

 

– Oczekujemy, że w wyniku połączenia skokowo poprawimy wyniki operacyjne i finansowe, umacniając czołową pozycję i systematycznie zmniejszając dystans do krajowego lidera. Przykładowo, nasz cel w zakresie oczekiwanych wpłat od dłużników po 5 latach to ponad 1,3 mld zł rocznie, podczas gdy obecnie suma wpłat osiąganych przez BEST i Kredyt Inkaso wynosi nieco ponad 300 mln zł. W efekcie planowanych synergii, spodziewamy się jednocześnie znaczącego wzrostu efektywności działania do 2020 r. – powiedział Krzysztof Borusowski.

– Liczymy zarazem, że zakładana poprawa efektywności działania przełoży się na wartość nowego podmiotu. Już samo połączenie – porównując wskaźniki konkurentów – buduje wartość BEST i Kredyt Inkaso niemal dwukrotnie wyższą niż obecna łączna wycena rynkowa spółek. Jak wspomniałem, łączymy dwóch silnych graczy, którzy mają potencjał, by rozwijać się samodzielnie, ale jesteśmy absolutnie przekonani, że połączona grupa zyska znacznie więcej niż każda ze spółek osobno – podsumował prezes BEST.

Fuzja prawna firm planowana jest na drugi kwartał przyszłego roku r., zaś przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm planowane jest do końca 2016 r.

 

Dodatkowe informacje:

BEST S.A.

www.best.com.pl  

Kontakt dla inwestorów:

NBS Communications

Krzysztof Woch
Tel. +48 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak
Tel. +48 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Kredyt Inkaso S.A.

www.kredytinkaso.pl

Biuro relacji inwestorskich:

Kamil Karpicki

Tel. +48 608 089 200

e-mail: kamil.karpicki@kredytinkaso.pl

 

 

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat został sporządzony i opublikowany w związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2015 r. przez Best S.A. („BEST”; „Spółka”) i Kredyt Inkaso S.A. („KI”), przygotowanej wspólnie przez BEST i KI prezentacji, której wyłącznym celem jest umożliwienie akcjonariuszom BEST, akcjonariuszom KI oraz wspólnikom Gamex sp. z o.o. („Gamex”) uzyskanie bliższych informacji o planowanym połączeniu BEST z KI i Gamex, które ma zostać przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku KI, jako spółki przejmowanej, oraz Gamex, jako drugiej spółki przejmowanej, na BEST, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BEST w drodze emisji akcji BEST, które zostaną wydane uprawnionym akcjonariuszom KI („Akcje Połączeniowe”) („Połączenie”).

Realizacja Połączenia uzależniona jest od podjęcia szeregu działań, w tym m.in.: (i) sporządzenia planu połączenia i innych dokumentów wymaganych na podstawie KSH oraz uzgodnienia planu połączenia pomiędzy spółkami biorącymi udział w Połączeniu, (ii) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, (iii) sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowania memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją Akcji Połączeniowych, (iv) podjęcia przez odpowiednie organy spółek biorących udział w Połączeniu uchwał połączeniowych oraz (v) wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy. Działania te nie zostały jeszcze podjęte, nie ma pewności kiedy zostaną podjęte, ani czy ich podjęcie doprowadzi do Połączenia.

Przewidywany harmonogram działań związanych z Połączeniem ma charakter wyłącznie wstępny i ogólny, a jego realizacja w dużej części zależy od okoliczności, na które BEST i KI mają ograniczony wpływ lub nie mają go w ogóle.

Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do działalności, kondycji finansowej i wartości Spółki i KI, odnoszące się do sektora w ramach którego funkcjonują Spółka i KI oraz pewne stwierdzenia dotyczące planowanych synergii wynikających z Połączenia, strategii działalności, planów oraz celów w odniesieniu do działalności Spółki po Połączeniu. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie, łącznie z założeniami, opiniami i poglądami Spółki i KI, jak i cytowanymi ze źródeł pochodzących od osób trzecich, są jedynie szacunkami, planami i celami, które są niepewne i są obarczone szeregiem ryzyk. Faktyczny rozwój sytuacji może znacząco różnić się od oczekiwanego ze względu na liczbę czynników, w tym zmiany w zakresie warunków gospodarczych, w szczególności warunków gospodarczych w Polsce i na świecie, zmiany stóp procentowych, poziomu konkurencji, praw i regulacji, potencjalny wpływ postępowań prawnych oraz umiejętność Spółki do osiągania synergii operacyjnych w zakresie Połączenia i wszelkich innych przyszłych przejęć.

Niniejszy komunikat nie stanowi części, ani nie powinien być traktowany jako oferta, zachęta lub zaproszenie do złożenia zapisu, świadczenia usług subemisji lub nabycia w inny sposób papierów wartościowych Spółki lub KI, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek umową nabycia lub złożenia zapisu na papiery wartościowe Spółki lub KI, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek inną umową lub zobowiązaniem.

WSTECZ