Menu
AKTUALNOŚCI

BEST inwestuje w nowe portfele i składa w KNF prospekt dla drugiego programu emisji obligacji

  • W I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały niemal 85 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. To o odpowiednio 31% i 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.
  • Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności wyniosły w I półroczu br. prawie 112 mln zł, z czego na Grupę BEST przypada 87,4 mln zł, co jest o 35% lepszym wynikiem niż przed rokiem.
  • BEST złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Grupa zamierza kontynuować dynamiczny rozwój, a pieniądze na dalsze inwestycje będą pochodzić m.in. z emisji obligacji.

– Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęliśmy intensywne prace nad uruchomieniem drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W tym tygodniu złożyliśmy prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Dynamicznie rosnące wyniki są najlepszym dowodem na to, że potrafimy efektywnie wykorzystać pieniądze od inwestorów, umacniając wizerunek Grupy BEST jako pożądanego i wiarygodnego emitenta obligacji korporacyjnych. Liczymy, że powtórzymy sukces naszego pierwszego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego w ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy łącznie 300 mln zł, a część oferowanych serii obligacji sprzedawała się praktycznie „na pniu”. Zamierzamy kontynuować strategię zakładającą rozwój działalności m.in. poprzez wzrost inwestycji w portfele wierzytelności nieregularnych – dodał Krzysztof Borusowski.

 

Drugi kwartał tego roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa BEST zanotowała wyraźny wzrost kluczowych wyników operacyjnych. Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności w części przypadającej na Grupę BEST wyniosły w II kwartale br. 46,4 mln zł, czyli o 41% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Narastająco w całym I półroczu 2016 r. spłaty z portfeli wierzytelności sięgnęły 87,4 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. – Pod względem osiągniętych spłat, drugi kwartał był najlepszym w historii naszej grupy. To m.in. efekt większej skali działalności, inwestycji w nowoczesny system IT oraz wdrożenia nowych efektywnych rozwiązań i produktów z zakresu windykacji polubownej – podkreślił prezes.

 

Jednocześnie BEST inwestuje w nowe portfele wierzytelności nieregularnych. W I półroczu br. podmioty z grupy nabyły pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł, za cenę bliską 85 mln zł. Dla porównania, w I półroczu ubiegłego roku fundusze zarządzane przez BEST kupiły portfele o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 431 mln zł, inwestując ponad 64 mln zł.

 

Grupa BEST rozpoczęła publikację cyklicznych informacji o wartości nominalnej nabywanych portfeli wierzytelności oraz nakładach inwestycyjnych na ich zakup w połowie ubiegłego roku. Od teraz dane te będą uzupełniane także o informacje o łącznej wartości spłat z nabytych portfeli wierzytelności (w tym w części przypadającej na Grupę BEST) oraz o wartości godziwej portfeli wierzytelności.

 

 Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

  

(mln zł)

2Q 2016

2Q 2015

Zmiana r/r

1H 2016

1H 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

198,3

431,4

-54%

520,1

431,4

21%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

39,7

64,3

-38%

84,4

64,3

31%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

52,5

44,5

18%

111,7

87,7

27%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

46,4

32,8

41%

87,4

64,7

35%

 1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

 

Zarząd postanowił przy tym nie tylko rozszerzyć zakres publikowanych informacji, lecz również zwiększyć częstotliwość raportowania – z półrocznej na kwartalną. Informacje o inwestycjach w portfele wierzytelności oraz spłatach z nabytych portfeli będą odtąd przekazywane do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

 

– Dbając o przejrzystość i efektywność działań z zakresu relacji inwestorskich, nieustannie rozwijamy nasza politykę informacyjną, wyznaczając najlepsze rynkowe standardy. Dzięki wprowadzonym właśnie zmianom, inwestorzy będą otrzymywać więcej ważnych informacji dotyczących naszej działalności, a także z większą częstotliwością, jeszcze przed publikacją odpowiednich raportów okresowych. Jednocześnie zapewniony zostanie równy, powszechny dostęp do tych informacji – podkreślił Krzysztof Borusowski.

 

Pełna informacja nt. wyników finansowych Grupy BEST osiągniętych w pierwszym półroczu 2016 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym, którego publikacja planowana jest na 26 sierpnia br.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o programie emisji obligacji ustanowionym przez BEST S.A. (Spółka) i obligacjach emitowanych w ramach tego programu będzie prospekt emisyjny podstawowy,który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl) po zatwierdzeniu tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiednie ostateczne warunki emisji obligacji, które również zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ