Menu
AKTUALNOŚCI

BEST planuje publiczną emisję obligacji o wartości do 200 mln zł

Zgodnie z zapowiedziami, Spółka będzie kontynuować pozyskiwanie finansowania poprzez emisje obligacji i podjęła decyzję o uruchomieniu nowego programu emisji papierów dłużnych. BEST zamierza w ten sposób pozyskać do 200 mln zł.

 

Program zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

- Sukces tegorocznych emisji publicznych był dla nas jasnym sygnałem, że inwestorzy chcą lokować w ten sposób swoje pieniądze i BEST jest dla nich w tym procesie wiarygodnym i pożądanym partnerem. Dlatego rozpoczynamy przygotowania do kolejnego programu - wierzymy, że mimo coraz większej konkurencji na rynku papierów dłużnych planowane przez nas emisje znajdą nabywców. Jesteśmy jednym z najdłużej obecnych podmiotów na rynku obligacji korporacyjnych i bez problemów spłacamy swoje zobowiązania z tego tytułu - dla przykładu w poprzednim miesiącu spłaciliśmy 39 mln zł – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

W związku z realizacją programu, Spółka przygotowała prospekt emisyjny, który zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu.

 

W 2014 r. uruchomiono program publicznych emisji obligacji o wartości 300 mln zł, w którym uczestniczyli także inwestorzy indywidualni. W jego ramach przeprowadzono siedem emisji, ostatnią w maju tego roku. Wszystkie te emisje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.”

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

 

WSTECZ