Menu
AKTUALNOŚCI

BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych

BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6% w skali roku.

 

– Na podstawie książki popytu zdecydowaliśmy, że w ramach tej oferty wyemitujemy obligacje o łącznej wartości 60 mln zł – to największa jednorazowa emisja w historii BEST. Oprocentowanie obligacji serii L1 będzie równe stawce WIBOR 3M plus 3,6% w skali roku. Uzyskane warunki są zatem porównywalne z warunkami poprzedniej emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, czyli serii K4 oprocentowanej wg stawki WIBOR 3M plus 3,5% w skali roku. Biorąc pod uwagę wielkość obecnej emisji (jest trzykrotnie większa niż emisja serii K4), nieco słabszy sentyment na rynku oraz okres wakacyjny, uzyskane warunki uznajemy za satysfakcjonujące – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

 

Oferta publiczna obligacji serii L1 jest piątą emisją realizowaną przez Spółkę w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, a jednocześnie drugą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. – W ramach programu, który jest ważny do czerwca przyszłego roku, będziemy mogli jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł. Może to być zatem kolejna duża emisja dla inwestorów instytucjonalnych, jak i następna pula dla inwestorów detalicznych, w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej – dodał prezes.

 

Oferującym obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku. Uczestniczący w budowie książki popytu inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia zapisów na obligacje 26 sierpnia i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji. Cena emisyjna obligacji serii L1 jest równa ich wartości nominalnej, czyli 100 zł.

 

Środki uzyskane z emisji obligacji BEST zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy, głównie na inwestycje w portfele wierzytelności sprzedawanych przez banki lub oferowanych na rynku wtórnym.

 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez BEST w ramach publicznego programu, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

 

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione. W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, Spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). Po zakończeniu oferty obligacji serii L1 o wartości 60 mln zł, łączna wartość publicznych emisji obligacji BEST sięgnie 210 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w 70%.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec I kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ