Menu
AKTUALNOŚCI

BEST rozpoczyna nową emisję obligacji o wartości 60 mln zł

Od 2 marca br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R3 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są one oferowane na takich samych warunkach jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w przypadku której cała pula obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Zapisy będą przyjmowane w łącznie blisko 250 punktach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

 

– Bardzo duży popyt na obligacje BEST oferowane w styczniu sprawił, że zapisy zakończyliśmy przed terminem i wszystkie zostały objęte redukcją zapisów, średnio o blisko 39%. To między innymi efekt bardzo udanego 2016 roku w Grupie BEST, w którym osiągnęliśmy rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności. Był to również rekordowy okres pod względem inwestycji w nowe portfele. Konsekwentnie budujemy wiarygodność naszej spółki w oczach inwestorów i to procentuje. Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy nową emisję obligacji, dzięki czemu inwestorzy, którzy nie zdążyli zapisać się na obligacje serii R2, mają kolejną okazję, by zarabiać razem z nami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w szczególności detalicznych, stworzyliśmy konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym udział w naszej ofercie. Zapisy na obligacje BEST serii R3 będą przyjmowane, tak jak dotychczas, przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a ponadto także przez Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju dodał prezes BEST.

 

Publiczna oferta obligacji serii R3 obejmuje do 600.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu we wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Obligacje serii R3 są zatem oferowane na takich samych warunkach, jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w której już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

 

Zapisy na obligacje serii R3 będą przyjmowane od 2 do 16 marca br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R3:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

2 marca 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

16 marca 2017 r.

Termin przydziału:

17 marca 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

29 marca 2017 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

5 kwietnia 2017 r.

 

Oprocentowanie obligacji serii R3 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

 

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R3 (zł)

2 marca 2017 r.

100,00

3 marca 2017 r.

100,01

4 marca 2017 r.

100,03

5 marca 2017 r.

100,04

6 marca 2017 r.

100,06

7 marca 2017 r.

100,07

8 marca 2017 r.

100,08

9 marca 2017 r.

100,10

10 marca 2017r.

100,11

11 marca 2017 r.

100,12

12 marca 2017 r.

100,14

13 marca 2017 r.

100,15

14 marca 2017 r.

100,17

15 marca 2017 r.

100,18

16 marca 2017 r.

100,19

 

Emisja obligacji serii R3 przeprowadzana jest w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka pozyskała już łącznie 80 mln zł.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ