Menu
AKTUALNOŚCI

BEST rozpoczyna ofertę obligacji detalicznych o wartości 40 mln zł. Zapisy na obligacje serii L2 również w Domu Maklerskim PKO BP

W najbliższy czwartek ruszy oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 40 mln zł skierowana do inwestorów detalicznych. Obok Domu Maklerskiego mBanku, zapisy na obligacje będą przyjmowane także przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzięki stworzeniu konsorcjum, inwestorzy będą mieli do wyboru 47 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefon.

  

– Zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zwiększamy skalę działalności, inwestując w portfele wierzytelności zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – na rynku wtórnym. W tym roku także zamierzamy być aktywnym graczem na rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego ruszamy z nową ofertą obligacji w ramach realizowanego od 2014 r. publicznego programu emisji obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Będzie to już czwarta nasza emisja skierowana do inwestorów detalicznych. W odpowiedzi na docierające do nas sygnały od inwestorów, chcemy ułatwić zapisy na oferowane przez nas obligacje. Dlatego stworzyliśmy konsorcjum, dzięki czemu obligacje BEST będzie można nabyć w sieciach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, czyli dwóch czołowych domów maklerskich na polskim rynku. Liczymy, że atrakcyjne warunki i większa dostępność oferowanych obligacji spotkają się z dużym zainteresowaniem inwestorów – dodał Krzysztof Borusowski.

 

 4-letnie obligacje ze zmiennym oprocentowaniem

 

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L2, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 400.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może zatem wynieść 40 mln zł.

 

Obligacje serii L2 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

BEST przewiduje, że obligacje serii L2 zadebiutują na Catalyst 18 marca br.

 

Cena emisyjna z dyskontem

 

 

Cena emisyjna obligacji serii L2 będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wartość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Mechanizm ten został z powodzeniem zastosowany przy poprzedniej emisji obligacji BEST skierowanej do inwestorów detalicznych (seria K3). Jednocześnie oprocentowanie obligacji jest naliczane już od dnia 19 lutego 2016 r., czyli od dnia przydziału. Rozwiązania te całkowicie niwelują skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji.

 

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna obligacji serii L2 (zł)

4 lutego 2016 r.

99,77

5 lutego 2016 r.

99,79

6 lutego 2016 r.

99,80

7 lutego 2016 r.

99,82

8 lutego 2016 r.

99,83

9 lutego 2016 r.

99,85

10 lutego 2016 r.

99,86

11 lutego 2016 r.

99,88

12 lutego 2016 r.

99,89

13 lutego 2016 r.

99,91

14 lutego 2016 r.

99,92

15 lutego 2016 r.

99,94

16 lutego 2016 r.

99,95

17 lutego 2016 r.

99,97

 

Obligacje łatwo dostępne w całym kraju

 

 

Zapisy na obligacje serii L2 będą przyjmowane od 4 do 17 lutego br. Zgodnie z zapowiedziami, na potrzeby emisji obligacji serii L2 stworzone zostało konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić udział w ofercie inwestorom w całym kraju. Obligacje BEST będzie można nabyć w sieciach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku (Oferujący) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (członek konsorcjum). Obligacje będą tym samem dostępne w 47 punktach obsługi klienta na terenie całego kraju. Zapisy mogą być także składane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu.

 

W ofercie obligacji mogą przy tym uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.

 

Więcej informacji o zapisach oraz lista punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępne są odpowiednio na stronach internetowych www.mdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także na stronie www.best.com.pl.

 

Kolejność złożenia zapisów ma znaczenie

 

Termin składania zapisów będzie brany pod uwagę nie tylko przy ustalaniu ceny emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje serii L2. Kolejność zapisów będzie także uwzględniana przy przydziale obligacji. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

 

W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii L2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

4 lutego 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

17 lutego 2016 r.

Termin przydziału:

19 lutego 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

4 marca 2016 r.

Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty:

do 19 lutego 2016 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

18 marca 2016 r.

 

Oferta obligacji serii L2 jest szóstą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Catalyst.

 

Zobacz Ostateczne Warunki Emisji serii L2

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ