Menu
AKTUALNOŚCI

BEST rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych

Spółka planuje zwiększenie do 100% udziału w funduszu BEST II NSFIZ

  • BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna kolejną ofertę publiczną obligacji oferowanych w ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł.
  • Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 4-letnie obligacje serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 14 października br. przez Dom Maklerski mBanku.
  • Obligacje serii K2 będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 6,0% w skali roku.
  • Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K2 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację.
  • Podobnie jak przy pierwszej emisji obligacji BEST oferowanych w ramach programu, obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy istotne zwiększenie skali naszej działalności, głównie poprzez inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźny wzrost średnich cen sprzedawanych wierzytelności, dlatego – choć uczestniczymy niemal we wszystkich znaczących przetargach – bardzo selektywnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli. Jest to natomiast dobry moment na konsolidację Grupy BEST. Planujemy zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100% – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

BEST II NSFIZ to jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych. Został utworzony w 2008 r. a w 2010 r. – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny na polskim rynku – przeprowadził emisję obligacji, które następnie zadebiutowały na Catalyst. Od czterech lat fundusz publikuje regularnie sprawozdania finansowe. Na koniec I półrocza 2014 r. wartość aktywów netto BEST II NSFIZ wynosiła blisko 99 mln zł, z czego ponad 64 mln zł stanowił zakumulowany wynik z operacji z lat 2008-2014 (fundusz dotychczas reinwestował wszystkie zyski, nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych).

 

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%. Pozostałe udziały w BEST II NSFIZ są natomiast kontrolowane przez głównych akcjonariuszy spółki BEST.

 

W wyniku planowanej konsolidacji, struktura Grupy BEST zostanie uproszczona i będzie bardziej transparentna, a jej wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę działalności. Po zwiększeniu udziału w BEST II NSFIZ do 100% fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją – wskazuje Krzysztof Borusowski. – Przypomnę, że podobną transakcję przeprowadziliśmy pod koniec 2012 r., kiedy to przejęliśmy od inwestorów zagranicznych 100% udziałów w BEST I NSFIZ. Krok ten istotnie przyczynił się do zwiększenia dynamiki rozwoju i wzrostu wyników Grupy BEST w 2013 r. – dodał prezes.

 

 

Parametry emisji obligacji serii K2

Oferta obligacji serii K2 jest drugą emisją w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w marcu br. Pierwsza oferta (seria K1) o wartości 45 mln zł została przeprowadzona w kwietniu, a liczba dostępnych wówczas obligacji została sprzedana już czwartego dnia subskrypcji.

 

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj, tj. 30 września br., ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K2, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji może zatem wynieść 50 mln zł. Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy stałej w wysokości 6,0% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 13 listopada

 

 

Warunki i terminy zapisów

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, przy czym jeden inwestor może się zapisać na nie więcej niż 500.000 obligacji.

 

Zapisy na obligacje serii K2 będą przyjmowane od 1 do 14 października br. w placówkach DM mBanku, w tym także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu do rachunku maklerskiego, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez usługę maklerską mBanku – eMakler). Warunkiem złożenia zapisu jest konieczność posiadania rachunku inwestycyjnego w DM mBanku. Szczegółowych informacji udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.mdm.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).

 

Podobnie jak w poprzedniej emisji obligacji BEST, przy przydziale obligacji serii K2 uwzględniana będzie kolejność składania zapisów. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

 

Kluczowy będzie wówczas dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K2:  
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 1 października 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 14 października 2014 r.
Termin przydziału: 17 października 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 30 października 2014 r.
Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty: do 25 października 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 13 listopada 2014 r.

 

 

***
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

***

Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

***


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ