Menu
AKTUALNOŚCI

BEST rusza z nową ofertą obligacji detalicznych

Cena emisyjna obligacji serii K3 z dyskontem wobec wartości nominalnej

 

Zakup nowych portfeli wierzytelności oraz udział w konsolidacji branży windykacyjnej – to tegoroczne plany BEST, jednej z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Aby je zrealizować, spółka rozpoczyna nową ofertę obligacji detalicznych o wartości nominalnej 35 mln zł i rozważa przeprowadzenie kolejnych emisji.

 

– Naszym celem jest systematyczny rozwój Grupy, w tym powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W ostatnim czasie obserwujemy duże ożywienie w przetargach na sprzedaż wierzytelności bankowych, zarówno konsumenckich, jak i hipotecznych. Jesteśmy obecni we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych. Z uwagą przyglądamy się także zmianom zachodzącym na krajowym rynku windykacyjnym. Sądzimy, że będziemy świadkami dalszych działań zmierzających do konsolidacji sektora. Chcemy uczestniczyć w tym procesie, będąc po stronie kupujących – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację finansową Grupy BEST, w tym niski wskaźnik zadłużenia na tle branży, naturalnym krokiem jest finansowanie zakupu nowych portfeli wierzytelności i potencjalnych przejęć z emisji obligacji. Nasze poprzednie emisje – serii K1 i K2 – spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W każdej z nich wzięło udział prawie tysiąc inwestorów. Dlatego też nową emisję również adresujemy do inwestorów detalicznych. Zważywszy na zainteresowanie obligacjami BEST, niewykluczone, że w niedługim czasie przeprowadzimy kolejną ofertę obligacji – dodał Krzysztof Borusowski.

 

 

Obligacje serii K3 ze zmiennym oprocentowaniem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj, tj. 4 lutego br., ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K3, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może zatem wynieść 35 mln zł.

 

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

Oferta obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w marcu 2014 r. Spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje skierowane do inwestorów detalicznych: serię K1 (o wartości 45 mln zł) oraz serię K2 (50 mln zł). Podobnie jak wcześniejsze serie, obligacje serii K3 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 20 marca br.

 

 

Cena emisyjna z dyskontem

W odróżnieniu od wcześniejszych emisji publicznych, cena emisyjna obligacji serii K3 będzie niższa od ich wartości nominalnej. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w ofercie obligacji serii K3 wprowadziliśmy mechanizm, który niweluje skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji. Cena emisyjna będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wielkość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.

 

 

Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna obligacji serii K3 w zł
9 lutego 2015 r. 99,58
10 lutego 2015 r. 99,59
11 lutego 2015 r. 99,61
12 lutego 2015 r. 99,62
13 lutego 2015 r. 99,64
14 lutego 2015 r. 99,65
15 lutego 2015 r. 99,67
16 lutego 2015 r. 99,68
17 lutego 2015 r. 99,70
18 lutego 2015 r. 99,71
19 lutego 2015 r. 99,72
20 lutego 2015 r. 99,74

 

Zapisy na obligacje serii K3 będą przyjmowane od 9 do 20 lutego br. w placówkach Domu Maklerskiego mBanku. Zapisy mogą być składane także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez usługę maklerską mBanku – eMakler).

 

W ofercie obligacji serii K3 mogą uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Nie jest wymagane posiadanie rachunku w DM mBanku, który pełni funkcję Oferującego.

Szczegółowych informacji o zapisach udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.mdm.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).

 

 

Kolejność złożenia zapisów ma znaczenie

Termin składania zapisów będzie brany pod uwagę nie tylko przy ustalaniu ceny emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje serii K3. Kolejność składania zapisów będzie także uwzględniana przy przydziale obligacji. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

 

W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K3: 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 9 lutego 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 20 lutego 2015 r.
Termin przydziału: 24 lutego 2015 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 10 marca 2015 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: do 6 marca 2015 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 20 marca 2015 r.

 

 

***
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

***
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ