Menu
AKTUALNOŚCI

BEST startuje z publiczną emisją obligacji o wartości 50 mln zł

Od 12 kwietnia można zapisywać się na 4-letnie obligacje serii L3 spółki BEST. O przydziale decydować będzie kolejność zapisów. Ponadto im wcześniej inwestorzy zapiszą się na obligacje, tym mniejszą cenę emisyjną zapłacą. To ostatnia emisja obligacji realizowana przez spółkę w ramach uruchomionego w marcu 2014 r. publicznego programu o wartości 300 mln zł. W poprzedniej emisji dostępna pula została wyczerpana już pierwszego dnia, średnia redukcja zapisów wyniosła zaś 64%.

 

Oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 50 mln zł, która jest skierowana do inwestorów detalicznych, ruszy we wtorek 12 kwietnia. Spółka zaoferuje papiery o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5%. Zapisy prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.

 

– Nasza poprzednia emisja adresowana do inwestorów indywidualnych zakończyła się ogromnym sukcesem – zgłosiło się tak wielu chętnych, że zapisy przewyższyły dostępną pulę obligacji już pierwszego dnia, a i tak musieliśmy dokonać redukcji sięgającej 64%. To dla nas czytelny sygnał, że inwestorzy są zainteresowani naszymi obligacjami. Dlatego szybko wracamy z kolejną emisją. Mamy nadzieję, że inwestorzy i tym razem uznają nasze obligacje jako dobrą inwestycjępowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Przeprowadzona w lutym tego roku emisja miała wartość 40 mln zł i już pierwszego dnia zapisów łączna liczba obligacji, którą gotowi byli nabyć inwestorzy przekroczyła liczbę oferowanych. Okres subskrypcji został skrócony do 2 dni, a ponad 1000 inwestorów wyraziło chęć kupna papierów o wartości 112 mln zł. W efekcie zapisy skończyły się dużą redukcją. Po lutowej emisji obligacji Spółka przeprowadziła w marcu emisję akcji w wysokości 36,5 mln zł.  Oznacza to że wskaźnik długu netto do kapitałów własnych, który wynosił 1,42 na koniec października i 1,26 na koniec grudnia, uległ dalszemu obniżeniu.

 

Cele aktualnej emisji pozostają bez zmian - pozyskane środki służyć będą realizacji strategii spółki sukcesywnego zwiększania skali działalności, m. in. poprzez inwestycje w portfele wierzytelności zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. BEST, który już 2015 rok zakończył wzrostem o 82% inwestycji w nabywanie portfeli wierzytelności planuje dalszy dynamiczny wzrost nakładów na ten cel. Opublikowane 21 marca wyniki za rok 2015 dowodzą, że BEST dobrze wykorzystuje pozyskane finansowanie – spółka zwiększyła przychody operacyjne o 30%, zaś zysk netto o 39%.  Zysk netto osiągnął tym samym rekordową wielkość 82,2 mln zł.

   

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L3, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 50 mln zł. Obligacje serii L3 są obligacjami 4-letnimi, a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka przewiduje, że obligacje zadebiutują na Catalyst 23 maja br.

 

BEST po raz kolejny zastosował mechanizm zachęcający do szybkiego zapisywania się na papiery dłużne. Cena emisyjna będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wartość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Jednocześnie oprocentowanie obligacji jest naliczane już od 26 kwietnia 2016 r., czyli od dnia przydziału, co niweluje skutki tzw. okresu bez odsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji.

 

 

Dzień

Cena emisyjna w PLN

12 kwietnia 2016 r.

99,80

13 kwietnia 2016 r.

99,82

14 kwietnia 2016 r.

99,83

15 kwietnia 2016 r.

99,84

16 kwietnia 2016 r.

99,86

17 kwietnia 2016 r.

99,87

18 kwietnia 2016 r.

99,89

19 kwietnia 2016 r.

99,90

20 kwietnia 2016 r.

99,92

21 kwietnia 2016 r.

99,93

22 kwietnia 2016 r.

99,94

 

 

Zapisy przyjmowane będą od 12 do 22 kwietnia, a termin złożenia zapisów ma znaczenie nie tylko przy cenie emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje, ale także przy ich ewentualnym przydziale. Będzie mieć to istotne znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż Spółka oferuje. W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

 

Zapisy będą przyjmowane w 49 punktach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Zapisy mogą być także składane telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Do wzięcia udziału w ofercie wystarczy posiadanie rachunku inwestycyjnego w dowolnym domu maklerskim. Więcej informacji o zapisach oraz lista punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępne są odpowiednio na stronach internetowych www.mdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także na stronie www.best.com.pl.

 

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii L3:

 

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

12 kwietnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

22 kwietnia 2016 r.

Termin przydziału:

26 kwietnia 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 maja 2016 r.

Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty:

do 26 kwietnia 2016 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

23 maja 2016 r.

 

 

Oferta obligacji serii L3 jest siódmą ofertą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł skierowane do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Wszystkie obligacje zostały sprzedane i notowane są na Catalyst.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

 

WSTECZ