Menu
AKTUALNOŚCI

BEST startuje z publiczną emisją obligacji o wartości do 100 mln zł

W ramach drugiej publicznej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona
w procesie budowy książki popytu. Pod względem wartości, będzie to największa emisja obligacji w historii Spółki.

 

Emisja obligacji serii L1 będzie piątą emisją obligacji realizowaną przez BEST w ramach uruchomionego w marcu 2014 r.publicznego programu o wartości do 300 mln zł. Jednocześnie będzie to pierwszaemisja przeprowadzana na podstawie drugiegoprospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez KNF w czerwcu br. Może być także największą emisją obligacji w historii BEST – jej łączna wartość nominalna może bowiem sięgnąć 100 mln zł.

 

– Z dotychczasowych emisji obligacji przeprowadzonych w ramach publicznego programu pozyskaliśmy łącznie 150 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze te przeznaczyliśmy na rozwój i zwiększenie skali działalności Grupy BEST. Tylko w I półroczu br. wydaliśmy ponad 64 mln zł na zakupy portfeli wierzytelności nieregularnych od banków. To ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Dostrzegamy kolejne ciekaweokazje inwestycyjne, nie tylko na rynku bankowym, lecz również na rynku wtórnym, które moglibyśmy zrealizować w niedługim czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Biorąc pod uwagę termin, skalę tej emisji oraz zainteresowanie, jakie inwestorzy instytucjonalni okazali ostatniej publicznej ofercie obligacji serii K4, wspólnie z doradcami zdecydowaliśmy, że obligacje serii L1 także zaoferujemytej grupieinwestorów– dodał prezes.

 

Oferta obligacji serii L1 obejmuje 1.000.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty może zatem wynieść 100mln zł. Są to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę,której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii L1 będzie równa ich wartości nominalnej. Przydział obligacji zaplanowano na 26sierpnia, a przewidywany dzień emisji to 28sierpnia br.

 

Oferującym oraz prowadzącym budowę księgi popytu na obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez BEST w ramach publicznego programu, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

 

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione.
W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, Spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). W przypadku objęcia wszystkich oferowanych obecnie obligacji serii L1, łączna wartość publicznych emisji obligacji BEST sięgnie 250 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w ponad 80%.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

 

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ