Menu
AKTUALNOŚCI

BEST wykupił obligacje o wartości 39 mln zł

Grupa BEST wykupiła obligacje serii G o wartości 39 mln zł. To największy dotychczas wykup obligacji.

 

- Wyemitowane w listopadzie 2012 roku obligacje były pierwszą tak dużą serią finansowania pozyskaną przez Grupę BEST z wykorzystaniem papierów dłużnych. Stały się dla nas ważnym kołem zamachowym w rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Cztery lata temu obligacje korporacyjne cieszyły się umiarkowaną popularnością, a BEST znajdował się w zupełnie innym miejscu niż dziś. Tym bardziej doceniamy inwestorów, którzy nam wtedy zaufalipowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Seria G obligacji była oferowana przez Noble Securities SA jako oferta publiczna nie wymagającą sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ skierowana była wyłącznie do inwestorów nabywających papiery wartościowe za kwotę nie mniejsza niż 210 tys. zł. Były to 3,5-letnie obligacje z terminem wykupu przypadającym na koniec maja 2016 r. W rezultacie jest to największa emisja wykupiona przez Grupę BEST. Następny tak duży wykup będzie miał miejsce w drugim kwartale 2018 roku. Z kolei najbliższy wykup odbędzie się w trzecim kwartale tego roku i Grupa przeznaczy na ten cel 17 mln zł. 

 

Łącznie od 2010 r. Spółka i fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły na rynku emisje o wartości nominalnej około 671 mln zł, dotychczas wykupiono około 304 mln zł, często dokonując wykupu przed terminem. Początkowo emisje kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. W 2014 r. uruchomiono program publicznych emisji obligacji o wartości 300 mln zł w którym uczestniczyli także inwestorzy indywidualni. W jego ramach przeprowadzono siedem emisji, ostatnią w maju tego roku. Większość wyemitowanych obligacji została wprowadzona do obrotu na Catalyst.

  

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ