Menu
AKTUALNOŚCI

BEST zaprasza akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji

Dzisiaj BEST S.A. ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4.269.961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. BEST posiada obecnie 4.268.134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów.

BEST jest jednym z liderów rynku obrotu oraz zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności. Spółka jest notowana na GPW  od 1997 r. W 2016 roku Grupa  BEST wypracowała ponad 100 mln zł zysku netto przed uwzględnieniem odpisu za wycenę akcji Kredyt Inkaso. (zaraportowano ponad 38 mln zł - po uwzględnieniu odpisu). Kapitalizacja BEST na koniec czerwca 2017 r. wynosiła ok. 700 mln zł, a łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.).

„Otoczenie rynkowe w Polsce jest sprzyjające, ale rynek zarządzania wierzytelnościami staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego też na dynamiczny rozwój będą mogły liczyć jedynie podmioty efektywne operacyjnie, duże, z rozbudowanymi możliwościami pozyskiwania finansowania, szeroką ofertą dla wierzycieli i dłużników, działające na nowoczesnych systemach IT. Coraz większe znaczenie dla zwiększania skali działalności operacyjnej spółek z branży zarządzania wierzytelnościami będą miały także rynki zagraniczne – BEST właśnie wchodzi na perspektywiczny rynek włoski poprzez swoją spółkę BEST Capital Italy, z kolei Kredyt Inkaso ma silną pozycję na rynku rumuńskim - mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. - W BEST niedawno zakończyliśmy proces wewnętrznej konsolidacji spółki, wdrożyliśmy nowoczesny system IT i jesteśmy kompleksowo przygotowani do szybkiej ekspansji. Jej częścią może być przejęcie odpowiedzialności za działalność operacyjną oraz rozwój Kredyt Inkaso. Dlatego właśnie teraz zapraszamy akcjonariuszy Kredyt Inkaso do sprzedaży akcji oraz rozmów na ten temat.” – dodaje.

 

Zaproponowana w wezwaniu cena wynosi 22 zł za akcję Kredyt Inkaso i spełnia wymogi przewidziane w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej.  Warunkiem niezbędnym nabycia akcji przez BEST jest złożenie zapisów na sprzedaż co najmniej 3.493.772 szt. akcji. Próg w wezwaniu został wyznaczony na takim poziomie, który dałby BEST, łącznie z posiadanymi już akcjami, co najmniej 60% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso, a tym samym umożliwiłyby faktyczną kontrolę nad Kredyt Inkaso.

 

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez BEST kontroli nad Kredyt Inkaso.

 

BEST traktuje nabycie akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną, której celem jest stworzenie silnej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso umożliwi optymalizację źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników oraz udoskonalenie procesów windykacji, także w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT.

 

„Udane wezwanie, a co za tym idzie połączenie kluczowych kompetencji BEST i Kredyt Inkaso to szansa na wzmocnienie pozycji obu firm, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku. Przejęcie przez BEST odpowiedzialności za rozwój Kredyt Inkaso oznaczałoby skokowe powiększenie skali działalności i udziałów rynkowych, a w efekcie dynamiczną poprawę wyników obydwu podmiotów i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez wzrost wyceny rynkowej obu spółek. Docelowo widzimy swoje miejsce wśród 5 największych spółek na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie. – podkreśla Krzysztof Borusowski  „Po ewentualnym przejęciu pakietu akcji spółki, w pierwszej kolejności skupimy się na wzmocnieniu operacyjnym Kredyt Inkaso oraz na wygenerowaniu synergii operacyjnych pomiędzy spółkami. Jesteśmy przekonani, że wspólny rozwój BEST, a przede wszystkim Kredyt Inkaso byłby znacznie szybszy i  już w najbliższych kwartałach przyniósłby dużo wyższą wartość dla akcjonariuszy obu spółek. Dla dobra Kredyt Inkaso akcjonariusze powinni się porozumieć, aby razem tworzyć wartość” – podsumowuje Krzysztof Borusowski.  

 

Przewidywana data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. w ramach wezwania to 1 sierpnia 2017, natomiast przewidywane zakończenie zapisów nastąpi 14 sierpnia 2017 roku. Planowany dzień transakcji na GPW to 18 sierpnia 2017. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w punktach usług maklerskich DM BPS.  

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę BEST S.A. wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Kredyt Inkaso S.A.

 

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych BEST S.A. lub Kredyt Inkaso S.A. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A. jest dokument wezwania ogłoszony w dniu 10 lipca 2017 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej.

WSTECZ