Menu
AKTUALNOŚCI

BEST znalazł nabywców na wszystkie oferowane obligacje już pierwszego dnia zapisów

Popyt na obligacje BEST serii L2 przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych już pierwszego dnia zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

Zapisy na obligacje serii L2, oferowane w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych, ruszyły w czwartek, 4 lutego, i już tego samego dnia łączna liczba obligacji, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów (4 lutego to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów). W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony. Ostatni dzień przyjmowania zapisów, określony pierwotnie na 17 lutego, zostaje przesunięty na 5 lutego br.

 

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L2, zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów oraz ostatniego dnia subskrypcji, czyli 4 i 5 lutego, zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

– Bardzo się cieszymy, że już pierwszego dnia zapisów wszystkie oferowane przez nas obligacje detaliczne znalazły właścicieli. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy BEST. Zgodnie z zapowiedziami, planujemy w całości zrealizować uruchomiony w 2014 r. program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, w ramach którego będziemy mogli jeszcze zaoferować obligacje o wartości do 50 mln zł. Sukces obecnej emisji pozwala nam z optymizmem podchodzić do tych planów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

W ramach obecnej oferty, BEST zaoferował inwestorom detalicznym obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Są to obligacje 4-letnie, oprocentowane według stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,8% (co stanowi około 5,5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym). Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

Na potrzeby emisji obligacji serii L2 utworzone zostało konsorcjum domów maklerskich – zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku (Oferujący) oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (Członek Konsorcjum).

 

Oferta obligacji serii L2 jest szóstą emisją realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Catalyst.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ