Menu
DLA DŁUŻNIKÓW

Częste pytania

4.
Dlaczego konsultanci BEST kontaktują się ze mną tak często?

Firma BEST działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych, które odnoszą się m.in. do częstotliwości kontaktów z Dłużnikami. Utrzymanie stałego kontaktu jest niezwykle ważne – dzięki temu masz wpływ na przebieg obsługi swojej sprawy i jesteś informowany na bieżąco o podejmowaniu kolejnych działań. Podczas każdej rozmowy pomagamy znaleźć najlepsze wyjście z Twojej obecnej sytuacji.

6.
Jak mogę spłacić swoje zadłużenie?

BEST oferuje różne formy spłaty zadłużenia. Skontaktuj się telefonicznie z naszym Konsultantem, który pomoże Ci dobrać najdogodniejszą z nich.

11.
Czym skutkuje wpisanie do BIG-u?

BEST S.A. współpracuje z największymi na rynku Biurami Informacji Gospodarczej. Wpis taki może skutkować trudnościami w zawieraniu umów (także ratalnych) z operatorami telewizyjnymi, komórkowymi, bankami i innymi instytucjami.

13.
Co muszę zrobić żeby zostać wykreślonym z BIK-u?

BEST nie wpisuje swoich Klientów do Biura Informacji Kredytowej. Aby zaktualizować swój status w BIK-u, należy dokonać spłaty zadłużenia oraz przekazać tę informację instytucji, która dokonała wpisu. 

14.
Czym różni się BIG od BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, z którego korzystają banki. BIG to skrót od Biura Informacji Gospodarczej, z którego korzystają nie tylko banki, ale też inne instytucje i przedsiębiorstwa.

19.
Co to są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to grupa szczególnie chronionych danych osobowych, do których należą przede wszystkim dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów oraz wyznań religijnych. BEST nie jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania tego typu danych.

25.
W jaki sposób mogę złożyć reklamację w BEST?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

 • pisemnie – osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl lub w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
 • ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce BEST S.A.  wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl;
 • elektronicznie - za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: korespondencja@best.com.pl.

W przypadku reklamacji dotyczącej usługi finansowej, reklamacja może być złożona telefonicznie pod numerem +48 (58) 769-92-00. W przypadku takiej usługi odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie, a gdy w jej treści Klient złoży taki wniosek, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

26.
Jakie elementy powinna zawierać poprawnie napisana reklamacja?

Każda reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

27.
W jakim czasie od złożenia reklamacji mogę spodziewać się odpowiedzi?

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

29.
RODO

Kim jesteśmy?

 

W swojej działalności podmioty z Grupy Kapitałowej BEST chronią prywatność swoich Klientów dokładając szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i działając zgodnie
z Zasadami Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

W zależności od przypadku administratorem lub współadministratorami danych osobowych są podmioty z Grupy Kapitałowej BEST (zwanej dalej: „GK BEST”), do których należą:

 

 • BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 221 (zwany dalej: „BEST I”),
 • BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 368 (zwany dalej: „BEST II”),
 • BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 623 (zwany dalej: „BEST III”),
 • BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 1485 (zwany dalej: „BEST IV”),
  (zwane dalej łącznie: „Funduszami” a każdy z osobna „Funduszem”)
  reprezentowane przez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273731, podsiadająca numery REGON: 220369522 oraz NIP: 9581565693, z kapitałem zakładowym w wysokości 21 700 000,00 zł, w całości opłaconym (zwana dalej: „BEST TFI”),
 • BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017158, posiadająca numer NIP: 5850011412 oraz REGON: 19040034400000, z kapitałem zakładowym w wysokości 23 014 829,00 zł, w całości wpłaconym (zwana dalej: „BEST”),

 

W celu zarządzania wierzytelnościami każdy z Funduszy oraz BEST (zwane dalej łącznie: „Współadministratorzy”) zawarły w trybie art. 26 RODO[1] porozumienie
o współadministrowaniu, w ramach którego uzgodniono w szczególności, iż:

 • BEST jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego,
 • BEST jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane dotyczą. Niezależnie do tego ustalenia osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów. W takim przypadku żądanie osoby, której dane dotyczą, zostanie przekazane do BEST, który zrealizuje żądanie.

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (zwane dalej: „RODO”).

 

 

 

Wspólny punkt kontaktowy (inspektor ochrony danych)

 

Współadministratorzy wyznaczyli jednego inspektora ochrony danych, z którym można nawiązać kontakt:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@best.com.pl,
 • pod adresem korespondencyjnym: BEST S.A., ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 

Pozostałe dane dotyczące inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej BEST (www.best.com.pl) w zakładce „Kontakt”. 

 

Źródło pozyskania danych

 

W przypadku zakupu wierzytelności od pierwotnego wierzyciela dane osobowe zostały przekazane Współadministratorom przez poprzedniego wierzyciela, jako dane osoby zobowiązanej do spłaty długu. Do przelewu wierzytelności doszło na podstawie art. 509 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Fundusz reprezentowany przez Best TFI nabył wierzytelności, a następnie przekazał ją do zarządzania BEST na podstawie zawartej umowy o zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 45a oraz art. 193 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (tj. Dz.U. z  2018 r. poz. 1355 z późn.zm.) (zwana dalej: „Ustawa o funduszach”). W związku z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności, Fundusz nabył wierzytelność i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia jej spłaty.

 

Dane poprzedniego wierzyciela, obecnego wierzyciela oraz informacje dotyczące umowy, z której wynika wierzytelność, zostały przekazane w piśmie powitalnym zawiadamiającym o nabyciu wierzytelności. Wskazane wyżej informacje można znaleźć po zalogowaniu się na naszym portalu BEST Online (www.online.best.com.pl) W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

 

Ponadto informujemy, iż Współadministratorzy zobowiązani są do uaktualniania danych osobowych. W tej sytuacji aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskujemy  bezpośrednio od Klienta, a także organów państwa, ogólnie dostępnych źródeł, takich jak w szczególności: KRS, CEiDG, GUS, rejestr ksiąg wieczystych, biura numerów telefonicznych, powszechnie dostępne strony internetowe oraz na podstawie ustaleń dokonanych przez naszych pracowników terenowych lub też ustaleń dokonanych przez agencje detektywistyczne w przypadku zlecenia im takiej usługi.  W przypadku gdy zostało wszczęte lub toczyło się postepowanie egzekucyjne dotyczące zadłużenia, Współadministratorzy mogą również uzyskiwać lub aktualizować dane na podstawie informacji otrzymanych od organów egzekucyjnych, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. 

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W zależności od przypadku możemy więc przetwarzać następujące kategorie danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia),
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (w tym numery PESEL, NIP, REGON, seria i numer dokumentu tożsamości),
 • dane finansowe (w tym szczegóły wierzytelności: podstawa powstania zobowiązania, wysokość kapitału, odsetek i kosztów, data powstania zobowiązania, data wymagalności, numer wierzytelności w systemie, zabezpieczenia  wierzytelności, informacje o stanie majątkowym, źródłach i wysokości dochodów),
 • szczegóły dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych  (np.: informacje dotyczące członków rodziny lub domowników),
 • informacje dotyczące orzeczeń, w tym informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych;
 • dane dotyczące zamieszkania (w tym dane adresowe),
 • dane komunikacyjne (w tym dane prowadzonej komunikacji),
 • dane audio-wizualne (w tym dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),
 • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich,
 • elektroniczne dane identyfikacyjne.

 

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

 

Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane przez Współadministratorów, spółki z GK BEST, w następujących celach i na podstawie następujących przepisów:

 

a)       w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu: 

 • zarządzania wierzytelnościami, w tym ustalenie i dochodzenia roszczeń na drodze polubownej, postępowania sądowego i egzekucyjnego, wyceny i obrotu wierzytelnościami -  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 193 Ustawy o funduszach,
 • przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze spółek z GK BEST lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec którejkolwiek ze spółek z GK BEST, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • badania satysfakcji Klientów i określania jakości świadczonych usług,
 • w celu oferowania produktów i usług świadczonych przez spółki z GK BEST (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb i preferencji, w tym poprzez profilowanie (co zostało wyjaśnione dalej),
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług i produktów innych podmiotów (marketing cudzych produktów i usług),
 • realizacji przez spółki z GK BEST wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych, w tym analizy portfela, statystyki i raportowania wewnętrznego w ramach GK BEST,
 • przesyłanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej,
 • przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych,
 • stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
 • w celu weryfikacji i deduplikacji danych osobowych osób, które złożyły uzasadnione żądnie usunięcia danych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów oraz osób, które złożyły uzasadnione żądanie usunięcia ich danych osobowych. Wyjaśniamy, iż Współadministratorzy aktualizują cyklicznie swoje bazy danych oraz pozyskują dane osobowe z nowych źródeł. Oznacza to, że aby rzetelnie realizować prawo do sprzeciwu, muszą każdorazowo badać, czy dane osób, które zostały wykreślone z baz produktowych Współadministratorów, nie zostaną ponownie wgrane. W tym celu Współadministratorzy w sposób stały przetwarzają dane osób wykreślonych z baz produktowych i na tej podstawie zapewniają, aby raz wykreślone dane nie znalazły się ponownie w bazie produktowej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych,
 • w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji przez spółki z GK BEST obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w zw. z art.2 ust 1 pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723),
 • w przypadku gdy ma to zastosowanie- realizacji przez spółki z GK BEST działań na podstawie udzielonych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu. W zależności od przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • spłaty lub wygaśnięcia zobowiązania,
 • niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy,
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze spółek z GK BEST w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec którejkolwiek ze spółek z GK BEST, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 • trwania umowy, w przypadku zawarcia takiej umowy,
 • wynikający z powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

 

Jeśli wyrażona została przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania

 

Szczegółowe pytania dotyczące okresów przechowywania Państwa danych prosimy kierować do inspektora ochrony danych

 

Informacja o profilowaniu i podejmowaniu automatycznych decyzji

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane, w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty produktów, w tym ugody, oceny preferencji co do sposobu oraz pory kontaktu w sprawie spłaty zadłużenia oraz analizy sposobu dochodzenia spłaty zadłużenia. Warunki ugody przewidującej częściowe umorzenie długu są przygotowywane automatycznie z wykorzystaniem profilowania, w oparciu o analizę danych zadłużenia i historii relacji ze GK BEST.  Solidnym dłużnikom, którzy wywiązują się ze swoich deklaracji i nie unikają kontaktu, zostaną zaproponowane korzystniejsze warunki spłaty.

 

 

Komu ujawniamy dane osobowe?

 

Dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom i organom, którym spółki z GK BEST są zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom, którym spółki z GK BEST powierzyły wykonywanie określonych czynności związanych z działalnością tych spółek i wykonywanych na rzecz tych spółek takich jak w szczególności usługi: prawne, doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji, skanowania i niszczenia dokumentów, konfekcjonowania przesyłek, aktualizacji baz danych, windykacji terenowej,
 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom spółek z GK BEST,
 • biurom informacji gospodarczej, działającym  na podstawie ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 470 z pożn.zm.) powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  na podstawie przepisów tej ustawy,
 • w przypadku wstąpienia przez wierzyciela na drogę postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, dane osobowe zostaną przekazane odpowiednio: do sądu, a następnie do organu egzekucyjnego,
 • jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na dobrowolną spłatę długu i uzyska jego częściowe umorzenie, wówczas dane osobowe przekażemy na formularzu PIT-8C do odpowiedniego urzędu skarbowego.
 • podmiotom, wobec których została wyrażona zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych,
 • podmiotom działającym w ramach GK BEST.

 

 Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Z jakich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani skorzystać?

 

W zależności od przypadku oraz w zakresie określonym odpowiednimi przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Jeżeli zażąda Pan/Pani całkowitego usunięcia danych osobowych z baz elektronicznych
i zbiorów dokumentów, to żądanie będzie spełnione tylko w przypadku, w którym zostały zrealizowane wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia przedawniły się i nie ma obowiązku prawnego dalszego przechowywania Pan/Pani danych

 

 

 

30.
Postępowanie komornicze

Jak mogę się skontaktować z Kancelarią Komorniczą

Numer do Kancelarii znajdziesz na stronie www.komornik.pl w zakładce „ZNAJDŹ KOMORNIKA”.

 

Czy umorzenie postępowania komorniczego oznacza umorzenie długu?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) oznacza, że postępowanie to kończy się bez zaspokojenia wierzyciela (BEST), a sam dług nie znika. Wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego.

 

Czy mogę zaprzestać dokonywania wpłat do komornika?

Postępowanie komornicze zostanie umorzone w przypadku spełnienia warunków ustalonych z BEST i skierowania przez BEST do komornika wniosku o umorzenie postępowania. Do momentu umorzenia postępowania, komornik w dalszym ciągu będzie prowadził czynności egzekucyjne celem odzyskania należności.

 

Dlaczego inna kwota zadłużenia jest w BEST, a inna u komornika?

Zadłużenie może zostać powiększone o koszty egzekucji, które ustalone są na podstawie: art. 770 k.p.c., przepisów Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Ustawy o kosztach komorniczych.

Komornik dolicza dodatkowe koszty, związane z prowadzonym postępowaniem (koszty swoich działań i opłaty), dlatego u komornika kwota zadłużenia jest większa.

 

Kiedy komornik może zająć środki na moim koncie?

Zajęcie środków pieniężnych na rachunku bankowym to jedna z możliwych czynności, które podejmuje komornik w celu pozyskania środków na spłatę zadłużenia. Może tego dokonać w każdym momencie trwania postępowania komorniczego.

 

Dlaczego komornik nie przelał Wam jeszcze środków na konto?

Należności wyegzekwowane z rachunku bankowego komornik powinien przekazać wierzycielowi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Pozostałe wyegzekwowane kwoty komornik powinien przekazać wierzycielowi w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania. Faktyczny czas wpływu środków na konto BEST może zależeć także od daty księgowań. Możliwa jest też sytuacja, w której komornik nie przekazuje wierzycielowi środków pieniężnych w terminie lub przekazuje je innym wierzycielom.

 

Dlaczego komornik przelał Wam mniejszą kwotę?

Komornik przelewa do wierzyciela kwotę pomniejszoną o poniesione koszty podejmowanych czynności oraz opłaty (prowizję) od odzyskanych kwot. Przelana kwota może być również mniejsza w przypadku, gdy dłużnik posiada więcej niż jedno zadłużenie. W takim przypadku następuje podział odzyskanych kwot pomiędzy wierzycieli, proporcjonalnie do wysokości poszczególnych długów oraz przysługującego pierwszeństwa w ich spłacie.

 

Dlaczego nie mam odblokowanego konta, przecież Wam wpłaciłem?

Zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji w związku z dokonaniem wpłaty do wierzyciela lub do komornika, nie następuje automatycznie. Jeżeli dłużnik ustali z BEST, że skutkiem dokonania określonej wpłaty będzie zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji, wówczas po otrzymaniu wpłaty wierzyciel kieruje do komornika wniosek o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego, a następnie komornik musi wycofać zajęcie rachunku z banku. Należy zatem uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i obieg korespondencji pomiędzy wierzycielem i komornikiem oraz pomiędzy komornikiem i bankiem.  

 

Ile komornik może maksymalnie pobrać środków z wynagrodzenia?

Komornik może dokonać potrącenia maksymalnie do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę, musi jednak pozostawić kwotę wolną od zajęcia, która odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota, która nie podlega egzekucji. Jeżeli jednak pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwota wolna od zajęcia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W przypadku umów cywilnoprawnych (np. zlecenia) komornik może potrącić 100% dochodu. Jeżeli jednak dochód z umowy cywilnoprawnej jest jedynym i powtarzającym się źródłem dochodu, to wówczas komornik powinien zastosować takie zasady jak obowiązujące przy umowie o pracę.

W przypadku emerytury, komornik pobiera do 25% świadczenia, ale przy uwzględnieniu kwoty wolnej od egzekucji.

 

Czy muszę opłacić koszty egzekucyjne?

Koszty egzekucyjne ustalane są przez komornika i są one należne komornikowi z tytułu prowadzenia postępowania. Jesteś zobowiązany opłacić koszty egzekucyjne o ile tak ustali komornik. W celu potwierdzenia ich wystąpienia oraz ich wysokości należy skontaktować się bezpośrednio z komornikiem.