Menu
DLA DŁUŻNIKÓW

Częste pytania

4.
Dlaczego konsultanci BEST kontaktują się ze mną tak często?

Firma BEST działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych, które odnoszą się m.in. do częstotliwości kontaktów z Dłużnikami. Utrzymanie stałego kontaktu jest niezwykle ważne – dzięki temu masz wpływ na przebieg obsługi swojej sprawy i jesteś informowany na bieżąco o podejmowaniu kolejnych działań. Podczas każdej rozmowy pomagamy znaleźć najlepsze wyjście z Twojej obecnej sytuacji.

6.
Jak mogę spłacić swoje zadłużenie?

BEST oferuje różne formy spłaty zadłużenia. Skontaktuj się telefonicznie z naszym Konsultantem, który pomoże Ci dobrać najdogodniejszą z nich.

11.
Czym skutkuje wpisanie do BIG-u?

BEST S.A. współpracuje z największymi na rynku Biurami Informacji Gospodarczej. Wpis taki może skutkować trudnościami w zawieraniu umów (także ratalnych) z operatorami telewizyjnymi, komórkowymi, bankami i innymi instytucjami.

13.
Co muszę zrobić żeby zostać wykreślonym z BIK-u?

BEST nie wpisuje swoich Klientów do Biura Informacji Kredytowej. Aby zaktualizować swój status w BIK-u, należy dokonać spłaty zadłużenia oraz przekazać tę informację instytucji, która dokonała wpisu. 

14.
Czym różni się BIG od BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, z którego korzystają banki. BIG to skrót od Biura Informacji Gospodarczej, z którego korzystają nie tylko banki, ale też inne instytucje i przedsiębiorstwa.

19.
Co to są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to grupa szczególnie chronionych danych osobowych, do których należą przede wszystkim dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów oraz wyznań religijnych. BEST nie jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania tego typu danych.

25.
W jaki sposób mogę złożyć reklamację w BEST?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

  • pisemnie – osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl lub w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
  • ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce BEST S.A.  wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl;
  • elektronicznie - za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: korespondencja@best.com.pl.

W przypadku reklamacji dotyczącej usługi finansowej, reklamacja może być złożona telefonicznie pod numerem +48 (58) 769-92-00. W przypadku takiej usługi odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie, a gdy w jej treści Klient złoży taki wniosek, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

26.
Jakie elementy powinna zawierać poprawnie napisana reklamacja?

Każda reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

27.
W jakim czasie od złożenia reklamacji mogę spodziewać się odpowiedzi?

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

29.
RODO

Administratorami Twoich danych osobowych jest BEST SA oraz fundusze inwestycyjne: BEST I NSFIZ (czyli niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty), BEST II NSFIZ, BEST III NFSIZ oraz BEST IV NSFIZ, reprezentowane przez BEST TFI SA. Wszystkie te podmioty mają siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8a i dalej są określane jako "Współadministratorzy”.

BEST TFI SA reprezentuje fundusz, na rzecz którego wierzytelność została zakupiona i odpowiada za wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z poprzednim wierzycielem. BEST SA zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami i pomaganiem osobom zobowiązanym do spłaty wierzytelności wyjść z problemu zadłużenia. BEST SA odpowiada ze relacje z osobami zobowiązanymi do spłaty wierzytelności, w tym za wykonanie praw tych osób, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Współadministratorzy wyznaczyli jednego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@best.com.pl.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostały przekazane Współadministratorom przez poprzedniego wierzyciela, jako dane osoby zobowiązanej do spłaty długu. W związku z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny nabył tą twierzytelność i stał się podmiotem uprawnionym do dochodzenia jej spłaty.

Dane poprzedniego wierzyciela, obecnego wierzyciela oraz informacje dotyczące umowy, z której wynika wierzytelność, zostały Tobie przekazane w piśmie powitalnymZnajdziesz je także po zalogowaniu się w serwisie BEST Online. W razie wątpliwości zadzwoń lub napisz do nas.

Do sprzedaży wierzytelności doszło na podstawie art. 509 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.). BEST TFI SA nabył wierzytelność na rzecz funduszu inwestycyjnego, a następnie przekazała ją do zarządzania BEST SA na podstawie art. 45 i art. 192 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszam i inwestycyjnymi (dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych) oraz w oparciu o umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. 

 

Aktualność i poprawność danych

W ramach  zarządzania wierzytelnościami aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskamy bezpośrednio od Ciebie, a także od osób trzecich, organów państwa, rejestrów publicznych oraz źródeł powszechnie dostępnych (np. spisy abonentów).

 

W jakim celi i na jakiej podstawie przetwarzamy dane różnych kategorii?

 

 

Informacja o profilowaniu i podejmowaniu automatycznych decyzji

Profilowanie i podjęcie automatycznej decyzji stosujemy w celu przygotowania ugody. Warunki ugody, przewidującej częściowe umorzenie długu, są przygotowywane automatycznie z wykorzystaniem profilowania, w oparciu o analizę danych zadłużenia i historii relacji z BEST SA.  Solidnym dłużnikom, którzy wywiązują się ze swoich deklaracji i nie unikają kontaktu, proponujemy korzystniejsze warunki spłaty w oparciu o informacje dostarczone przez nasz system informatyczny.

 

Komu ujawniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Osoby upoważnione

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi pracownicy i współpracownicy, w związku z wykonywaniem swoich codziennych obowiązków. Przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych, osoby te zobowiązują się na piśmie do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

 

Strony trzecie

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej, na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ponadto, jeżeli w celu odzyskania należności wierzyciel zdecyduje się na wstąpienie na drogę postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, Twoje dane osobowe zostaną przekazane do sądu, a następnie do komornika sądowego. O zamiarze przekazania informacji do biura informacji gospodarczej lub na drogę postępowania sądowego zostaniesz poinformowany w wymaganej przepisami formie.

Jeżeli zdecydujesz się dobrowolnie spłacić dług i uzyskasz jego częściowe umorzenie, wówczas Twoje dane osobowe przekażemy na formularzu PIT-8C do urzędu skarbowego.

 

Podwykonawcy

Dostęp do Twoich danych osobowych, w oparciu o odpowiednie umowy i szczegółowe procedury, mają podmioty świadczące w imieniu i na rzecz Współadministratorów usługi: prawne, doradcze, księgowe, informatyczne, archiwizacji, skanowania i niszczenia dokumentów, konfekcjonowania przesyłek, aktualizacji i uzupełniania baz danych osobowych i windykacji terenowej.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Z jakich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skorzystać?

W każdej chwili możesz korzystać z prawa do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • otrzymania kopii tych danych
  • sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, w tym profilowania,
  • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jeżeli zażądasz całkowitego usunięcia danych osobowych z baz elektronicznych i zbiorów dokumentów, to żądanie będzie spełnione tylko w przypadku, kiedy zostały zrealizowane wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, a wszelkie ewentualne roszczenia przedawniły się.

Powyższe prawa możemy zrealizować tylko po dokonaniu weryfikacji Twojej tożsamości. Dlatego prosimy, aby zgłoszenia żądań następowały drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod@best.com.pl lub w korespondencji tradycyjnej na adres: BEST SA ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg. Jeżeli uznasz, że Współadministrator naruszył Twoje prawa lub wolności - masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i działają zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.