Menu
AKTUALNOŚCI

Dobry początek roku dla Grupy BEST - zysk w pierwszym kwartale większy o 146%

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa BEST odnotowała rekordowe wyniki - zysk netto wyniósł 34,3 mln zł, zaś przychody 65,5 mln zł. To odpowiednio 146% i 68% więcej niż rok wcześniej. Znacznie poprawiły się także  kluczowe dla Grupy spłaty wierzytelności, których wartość zwiększyła się o 28% sięgając 40,9 mln zł.

 

Pierwszy kwartał obecnego roku jest jak dotychczas najlepszym w historii Grupy. Dwu- i trzycyfrową dynamikę wzrostu zanotowały kluczowe wskaźniki - przychód, zysk, spłaty wierzytelności, a także inwestycje w zakup nowych portfeli wierzytelności.

 

– Stale się rozwijamy i zwiększamy skalę działalności. Najbardziej cieszy fakt, że duża dynamika z ostatnich trzech miesięcy 2015 roku jest kontynuowana także w tym roku. Dowodzi to, że poczynione przez nas inwestycje w system IT i zmiany w strategii windykacji polubownej zaczynają przynosić wymierne efekty. Jestem przekonany, że kolejne miesiące również będą obfitować w informacje dobre dla Grupy powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Spłaty z portfeli wierzytelności przypadające Grupie BEST wyniosły w pierwszym kwartale 40,9 mln zł – to o 28% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamiczny wzrost spłat rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, gdyż czwarty kwartał okazał się pod tym względem najlepszym w całym roku 2015. Przyczyny znacznej poprawy dynamiki wzrostu to m.in. częściowe wdrożenie nowego systemu IT, dzięki któremu usprawnieniu uległ proces zarządzania wierzytelnościami. System, w którego budowę zainwestowano już 7 mln zł uzyska pełną funkcjonalność w drugiej połowie roku.

 

Grupa konsekwentnie realizuje także zapowiadany wzrost inwestycji. Po podwojeniu nakładów na zakup portfeli wierzytelności w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale tego roku nabyto portfele o wartości nominalnej 321,7 mln zł za kwotę 44,7 mln zł – to więcej niż połowa środków przeznaczonych na ten cel w całym roku ubiegłym, gdy było to 85,9 mln zł (przy wartości nominalnej zakupionych za tę kwotę portfeli wynoszącej 897 mln zł). Inwestycje w portfele wierzytelności traktowane są jako naturalna ścieżka rozwoju Grupy. Są one możliwe w tak dużej skali także dzięki publicznemu programowi emisji obligacji BEST, z którego w ciągu 2 lat pozyskano 300 mln zł. 

 

W samym 2016 roku w ramach programu Spółka uplasowała 90 mln zł. W lutym i w kwietniu w dwóch emisjach publicznych skierowanych do inwestorów detalicznych obligacje kupiło ponad 2000 inwestorów. Dwukrotnie z powodu znacznych nadsubskrypcji zapisy były zamykane po dwóch dniach.

 

- Przeprowadzony program emisji obligacji to jeden z najważniejszych bodźców rozwojowych Grupy, bardzo pomocny przy zwiększaniu skali działalności. Zainteresowanie przy dwóch tegorocznych emisjach - redukcje wyniosły 64 i 50% - pokazuje, że inwestorzy nam ufają i nasze papiery dłużne stanowią interesującą i bezpieczną inwestycję. Dla nas to natomiast atrakcyjne źródło finansowania, dlatego już w drugiej połowie roku wrócimy na rynek z kolejnym programem emisji obligacji - powiedział Krzysztof Borusowski.

 

Mimo dużych inwestycji, Grupa utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia. Jest to możliwe dzięki systematycznemu zwiększaniu kapitału własnego. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wzrósł on o jedną czwartą, do 354 mln zł,  co jest efektem nie tylko zatrzymania zysku za ubiegły rok, ale również emisji akcji. W marcu główni akcjonariusze dokapitalizowali Spółkę kwotą 36,5 mln zł. Akcje z nowej emisji zostały objęte po cenie 26,78 zł  dając wycenę na poziomie 600 mln zł – to blisko dwukrotnie więcej niż aktualny kurs akcji Spółki na GPW.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ