Menu
AKTUALNOŚCI

Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST

Do 26 października przedłużone zostały zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł.

 

– Emisja obligacji BEST serii R1 zbiegła się w czasie z innymi publicznymi ofertami papierów dłużnych. Równolegle na rynku przeprowadzonych było kilka ciekawych projektów IPO. Emitenci muszą więc mocniej konkurować o kapitał inwestorów. Oferta obligacji BEST, największa spośród obecnie przeprowadzanych publicznych emisji obligacji, cieszy się dużym zainteresowaniem, niemniej w tych okolicznościach okazało się, że potrzebujemy nieco więcej czasu na uplasowanie całej oferowanej puli – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

 

Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy na obligacje BEST w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez internet i telefon.

 

Oprocentowanie obligacji serii R1 jest naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia subskrypcji (10 października) była równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach jest powiększana o równowartość naliczonych odsetek (poniższa tabela prezentuje cenę emisyjną w okresie od 19 do 26 października).

 

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R1 (zł)

19 października 2016 r.

100,12

20 października 2016 r.

100,14

21 października 2016 r.

100,15

22 października 2016 r.

100,16

23 października 2016 r.

100,18

24 października 2016 r.

100,19

25 października 2016 r.

100,21

26 października 2016 r.

100,22

 

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii R1 został przedłużony o tydzień, do 26 października br. Jeśli jednak inwestorzy złożą wcześniej zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres ten może zostać skrócony. W przypadku przekroczenia zapisów danego dnia („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

 

Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji):

10 października 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

26 października 2016 r.

Termin przydziału:

27 października 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 listopada 2016 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

16 listopada 2016 r.

 

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

WSTECZ