Menu
AKTUALNOŚCI

Drugi prospekt BEST zatwierdzony

 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący realizowanego przez Spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu BEST może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

 

Zatwierdzony prospekt dotyczy publicznego programu emisji obligacji uruchomionego przez BEST w 2014 r. o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas cztery publiczne oferty obligacji (serii K1, K2, K3 i K4) o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. W związku z tym, na podstawie zaktualizowanego prospektu podstawowego, BEST może dokonać emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach – szczegółowe parametry każdej serii zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu.

 

– Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią, środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności Grupy BEST, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych oraz na potencjalne akwizycje – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Chcemy być beneficjentem obserwowanej wzmożonej podaży wierzytelności bankowych. Uczestniczymy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych organizowanych przez banki. Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Biorąc pod uwagę niski wskaźnik zadłużenia Grupy BEST na tle konkurentów, emisje obligacji pozostają preferowanym i najbardziej efektywnym źródłem finansowania. W przyszłości, w razie potrzeby, możemy także sięgnąć po kapitał akcyjny – dodał prezes BEST.

 

BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 r. Spółka oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 0,5 mld zł, z czego połowa została już wykupiona.

 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

 

Oferującymi obligacje BEST w ramach programu są: mBank i Dom Maklerski mBanku.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

 

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostaną opublikowane elektronicznie i będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ