Menu
AKTUALNOŚCI

Duży popyt na obligacje BEST, zapisy skrócone do 25 maja.

24 maja, czyli trzeciego dnia zapisów, popyt na obligacje BEST serii R4 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł przekroczył liczbę oferowanych obligacji. W związku z tym zapisy będą przyjmowane jeszcze tylko dzisiaj, a zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

Publiczna oferta obligacji BEST ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończy się przed terminem. Zapisy na 5-letnie obligacje serii R4 już trzeciego dnia subskrypcji przekroczyły liczbę oferowanych papierów dłużnych. W związku z tym, zgodnie z warunkami emisji, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj, tj. 25 maja, a nie 5 czerwca, jak zakładano w pierwotnym harmonogramie oferty. Inwestorom, którzy złożyli zapisy 22 i 23 maja, przydzielonych zostanie tyle obligacji, na ile się zapisali. Zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.

 

Oferta obligacji serii R4 jest ostatnią realizowaną przez BEST w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W obecnej emisji Spółka zaoferowała inwestorom 600.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Wykup tej serii obligacji nastąpi w czerwcu 2022 r.

 

Funkcję oferującego dla drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zapisy na obligacje serii R4 można ponadto składać w Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego.

 

Papiery dłużne serii R4, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

***

 

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ