BEST rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych

Od 3 do 17 grudnia akcjonariusze BEST będą mogli składać oferty sprzedaży akcji w ramach skupu ogłoszonego przez Spółkę. BEST zamierza nabyć do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za akcję, czyli łącznie za 15 mln zł. Jest to pierwsza transza skupu przeprowadzana przez Spółkę na podstawie zgody listopadowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach której BEST może nabyć w sumie do 857.000 akcji własnych za łączną wartość bliską 25 mln zł.

Ogłoszony właśnie skup akcji własnych przeprowadzany jest przez BEST w formie publicznego zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Obejmuje on do 500.000 akcji, stanowiących 2,17% wszystkich akcji Spółki. Cena płacona przez BEST za każdą nabywaną akcję wynosi 30 zł. Do akcjonariuszy może zatem trafić łącznie 15 mln zł. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. 


Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Każdy z nich może zgłosić do sprzedaży maksymalnie 3% posiadanych akcji BEST, z zastrzeżeniem, że akcjonariusze posiadający od 1 do 33 akcji BEST mogą złożyć ofertę sprzedaży na 1 akcję i mają gwarancję sprzedaży tej akcji niezależnie od poziomu redukcji ofert sprzedaży. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 3 do 17 grudnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00) w sieci Punktów Obsługi Klientów DM BOŚ. Rozliczenie skupu zaplanowane jest na 22 grudnia br. Tego dnia na rachunkach akcjonariuszy biorących udział w skupie powinny pojawić się pieniądze za nabyte przez Spółkę akcje.


Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, zawierająca szczegółowe informacje na temat warunków skupu akcji, dostępna jest na stronach internetowych BEST oraz DM BOŚ.


Rozpoczynajacy się skup akcji własnych jest pierwszą turą skupu przeprowadzaną przez Spółkę na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 listopada 2021 r. Zgodnie z uchwałą NWZ, BEST w kolejnych turach będzie mógł dodatkowo skupić do 357.000 akcji łącznie za blisko 10 mln zł.


– Dzięki przemyślanym inwestycjom, ciągle doskonalonym operacjom, efektywnym strategiom windykacyjnym oraz konsekwentnie realizowanej przez lata polityce reinwestowania zysków, zbudowaliśmy obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dziś BEST jest spółką na tyle dojrzałą, że może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


Zgodnie z uchwałą podjętą przez ostatnie Walne Zgromadzenie, w ramach skupu akcji własnych możemy wypłacić akcjonariuszom łącznie blisko 25 mln zł. Biorąc natomiast pod uwagę nasze bieżące plany inwestycyjne, zdecydowaliśmy się przeprowadzić buy-back w dwóch transzach. Pierwszą, o wartości do 15 mln zł, zamierzamy rozliczyć jeszcze przed okresem święteczno-noworocznym. Kolejny skup akcji, o wartości do 10 mln zł, planujemy natomiast przeprowadzić w pierwszej połowie przyszłego roku, po przeanalizowaniu ówczesnej sytuacji i potencjalnych okazji inwestycyjnych – dodał Krzysztof Borusowski. 

 

***


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

 

***


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Akcjonariusze BEST za przeprowadzeniem skupu do 3,72% akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę skupu akcji własnych. Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych uchwalono buy-back w większej skali, niż pierwotnie proponował Zarząd. Do akcjonariuszy BEST może trafić łącznie blisko 25 mln zł.

Propozycja Zarządu, zawarta w projektach uchwał na piątkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zakładała skup do 500.000 akcji po cenie 30 zł za akcję. Łącznie do akcjonariuszy Spółki mogłoby w ten sposób trafić 15 mln zł. Na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – funduszy zarządzanych przez Quercus TFI – ostatecznie przegłosowano buy-back w większej skali. Zakłada on możliwość skupienia przez Spółkę dodatkowo do 357.000 akcji. W sumie buy-back może zatem objąć do 857.000 akcji, stanowiących 3,72% wszystkich akcji, a łączna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy za skupowane akcje to blisko 25 mln zł.

– Sytuacja finansowa i płynnościowa GK BEST jest bardzo dobra, dlatego przychyliliśmy się do wniosku akcjonariuszy mniejszościowych, aby zwiększyć skalę możliwego do przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych, który postrzegamy jako atrakcyjną alternatywę wobec wypłaty dywidendy. Biorąc natomiast pod uwagę nasze plany inwestycyjne, w tym postępowania przetargowe na zakup wierzytelności, w których bierzemy obecnie udział, niewykluczone, że zdecydujemy się przeprowadzić buy-back na przykład w kilku turach – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i zarazem większościowy akcjonariusz BEST.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez NWZ, akcje własne mogą być nabywane przez BEST do 30 czerwca 2022 r. Skup ma zostać przeprowadzony w formie jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji. W przeciwieństwie do wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na niego zapisać, czyli w tym przypadku odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Szczegółowe warunki skupu zostaną zawarte w treści zaproszenia i opublikowane na stronie internetowej Spółki (https://www.best.com.pl/).

***

 

 

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Ponad 60 mln zł zysku netto GK BEST po trzech kwartałach 2021 r.

- Przychody operacyjne osiągnięte przez GK BEST w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. przekroczyły 248 mln zł i były o 21% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie dzięki znacznie wyższym niż zakładane spłatom wierzytelności.
- Wypracowana w omawianym okresie EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej.
- Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września 2021 r. spadł do poziomu 0,56 – najniższego od 7 lat.

 

Znaczący wzrost przychodów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. to głównie efekt utrzymującego się wysokiego poziomu spłat z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności, przy braku istotnych inwestycji w nowe portfele w trzech ostatnich latach. Łączne odzyski w omawianym okresie sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 268 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. 


Pomimo poprawy wyników finansowych raportowanych przez Kredyt Inkaso, GK BEST postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych ponad 33% akcji tej spółki o 12,8 mln zł i utrzymać wartość posiadanego pakietu na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł (czyli ok. 12 zł w przeliczeniu na jedną akcję). Kwota ta odpowiada niespełna 4,8% łącznych aktywów GK BEST.


EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia udziału Kredyt Inkaso) po trzech kwartałach br. wyniosła blisko 170 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast ponad 60 mln zł wobec 5 mln zł rok wcześniej.


Dziewięć miesięcy tego roku zakończyliśmy znaczącym wzrostem wyników finansowych i operacyjnych dzięki rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Utrzymanie tak wysokiej dynamiki wyników w kolejnych okresach będzie zapewne wymagać większych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Od strony finansowej jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Od początku roku obniżyliśmy zadłużenie netto o kolejne 28%, a wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec września wyniósł zaledwie 0,56 i był najniższy od 7 lat. Mamy zapewniony dostęp do finansowania bankowego oraz uruchomiliśmy program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Mocna struktura bilansu oraz bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwalają nam nie tylko myśleć o większych inwestycjach w nowe portfele, ale też by podzielić się wypracowywanymi dochodami z akcjonariuszami. Dlatego też zaproponowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Walne Zgromadzenie w sprawie skupu akcji odbędzie się 26 listopada br. Zgodnie z propozycjami Zarządu, skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł, czyli 30 zł za jedną akcję.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

3Q 2021

3Q 2020

zmiana
r/r

9M 2021

9M 2020

zmiana
r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

94,8

89,3

6%

304,2

271,9

12%

   należne GK BEST

82,9

80,1

4%

268,0

244,5

10%

Przychody z działalności operacyjnej

75,1

72,5

4%

248,3

205,1

21%

Zysk na działalności operacyjnej

28,0

(6,2)

-

93,8

44,5

111%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

17,9

(20,8)

-

60,1

5,0

1102%

EBITDA gotówkowa1)

52,7

52,6

0%

169,7

158,6

7%

1) bez udziału Kredyt Inkaso; EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

 

***
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody z działalności operacyjnej GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

BEST planuje skup akcji własnych. Do akcjonariuszy może w ten sposób trafić 15 mln zł

BEST zamierza podzielić się wypracowanymi dochodami z akcjonariuszami. Proponuje przeprowadzenie skupu do 500.000 akcji własnych po cenie 30 zł za akcję. Łącznie do akcjonariuszy Spółki może w ten sposób trafić 15 mln zł. Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję w sprawie skupu akcji, zostało zwołane na 26 listopada br. Przewiduje się, że skup zostanie przeprowadzony i rozliczony jeszcze w tym roku. Skupione akcje zostaną umorzone.

– Przez ostatnią dekadę konsekwentnie realizowaliśmy politykę reinwestowania zysków, co pozwoliło nam zbudować obecną, silną pozycję Grupy Kapitałowej BEST. Dzięki temu bezpiecznie przeszliśmy również przez okresy zawirowań rynkowych, wzmacniając jednocześnie zaufanie wśród naszych obligatariuszy i kredytodawców. Uważamy, że dziś BEST jest spółką, która może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami. Umożliwia nam to nasza obecna bardzo dobra sytuacja płynnościowa i finansowa – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST, przypominając, że wskaźnik zadłużenia GK BEST jest jednym z najniższych w branży i jednocześnie najniższy od blisko 7 lat.

Proponujemy skup akcji własnych, który jest atrakcyjną alternatywą wobec wypłaty dywidendy. Planujemy go przeprowadzić w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a więc na z góry określonych zasadach, jednakowych dla wszystkich akcjonariuszy. Zyskają oni w ten sposób możliwość częściowego spieniężenia inwestycji w akcje BEST po cenie 30 zł za sztukę, tj. nieco wyższej niż obecna wycena rynkowa – dodał prezes.

W przeciwieństwie do wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na niego zapisać, czyli w tym przypadku odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Szczegółowe warunki skupu akcji BEST zaprezentuje po podjęciu stosownych uchwał w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z propozycjami Zarządu, zawartymi w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 listopada br., skup ma objąć do 500.000 akcji, co odpowiada 2,17% wszystkich akcji Spółki. Proponowana przez BEST łączna kwota przeznaczona na wynagrodzenie dla akcjonariuszy za skupowane akcje wynosi 15 mln zł.

– Naszą intencją jest, aby przeprowadzić i rozliczyć skup akcji jeszcze w tym roku. Nie wykluczamy podobnych transakcji w kolejnych latach – zapowiedział Krzysztof Borusowski.

BEST: spłaty z portfeli wierzytelności po trzech kwartałach nadal na wysokim poziomie

Łączne spłaty z portfeli wierzytelności zarządzanych przez BEST po trzech kwartałach 2021 r. sięgnęły 304 mln zł i były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spłaty należne GK BEST wyniosły natomiast 267,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r.

W samym trzecim kwartale br. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 94,6 mln zł (+6% r/r), z czego na GK BEST przypadło 82,8 mln zł (+3% r/r).

– Osiągany regularnie wysoki poziom spłat, pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele w ostatnich trzech latach, to efekt rosnącej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych, a także przemyślanej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. GK BEST nabyła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 42,2 mln zł, wydając na ich zakup 10,2 mln zł. W latach 2019 i 2020 nakłady Grupy na nowe portfele wyniosły odpowiednio 30,8 mln zł i 10,1 mln zł.

– Po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, chcemy być beneficjentem spodziewanego ożywienia na rynku wierzytelności nieregularnych. Już teraz obserwujemy zwiększoną podaż portfeli. Jednocześnie wszystkie podmioty z naszej branży aktywnie szukają okazji do inwestycji, co w efekcie sprawia, że ceny w przetargach są obecnie wysokie. Według nas, trochę za wysokie. My trzymamy się naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – powiedział Krzysztof Borusowski. – Od strony finansowej i operacyjnej, jesteśmy przygotowani na znaczące zwiększenie inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Bierzemy aktywnie udział w ogłaszanych przetargach. Spodziewam się, że nasze nakłady na nowe portfele w przyszłym roku wzrosną – dodał prezes BEST.

Pełne wyniki za trzy kwartały 2021 r. GK BEST planuje opublikować 10 listopada br.

***

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

9M 2021

9M 2020

zmiana r/r

3Q 2021

3Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

304,0

271,8

12%

94,6

89,3

6%

   należne GK BEST

267,9

244,5

10%

82,8

80,1

3%

Wartość nominalna nabytych portfeli

42,2

22,0

92%

5,7

13,6

(58%)

Koszt nabycia nowych portfeli

10,2

2,6

292%

1,2

1,1

9%

Obligacje BEST serii W2 przydzielone. Redukcja zapisów sięgnęła 27,3%

BEST przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczył 13,7 mln zł, w związku z czym zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane średnio o 27,26%. Papiery dłużne serii W2 trafią do portfeli 432 inwestorów.

Publiczna oferta obligacji serii W2 była drugą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała inwestorom 100.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Są to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku, czyli 4,43% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi za 5 lat, w październiku 2026 r.

W okresie subskrypcji, tj. od 23 września do 6 października br., inwestorzy złożyli zapisy na 137.477 obligacji o łącznej wartości nominalnej 13,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła 25,7 tys. zł. W związku z tym, że łączna liczba obligacji, na które złożono zapisy, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji, zapisy inwestorów zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 27,26%. Obligacje serii W2 zostały ostatecznie przydzielone 432 inwestorom.

– Przewaga popytu nad podażą obligacji serii W2 jest potwierdzeniem, że decyzja o zaoferowaniu papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu była właściwym posunięciem. W przypadku wzrostu stawki WIBOR, będącej pochodną podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, nabywcy obligacji BEST serii W2 otrzymają odpowiednio wyższe odsetki – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST. – Aktualnie nastawiamy się na mniejsze, ale częstsze emisje naszych obligacji. To nam pozwoli elastycznie reagować na zmiany warunków rynkowych i lepiej dostosowywać się do oczekiwań inwestorów – dodał Marek Kucner.

Zapisy na obligacje serii W2 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W2 jest 2 listopada br.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Rusza nowa oferta obligacji BEST

23 września br. rozpoczną się zapisy na obligacje BEST serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Spółka oferuje papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku. 

Przeprowadzana przez BEST oferta publiczna obejmie 100.000 obligacji serii W2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Będą to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,20% w skali roku, czyli około 4,44%  w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi w październiku 2026 r.


Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się powrócić do sprawdzonych rozwiązań i zaoferować obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Liczymy, że w połączeniu z atrakcyjną marżą przełoży się to na zainteresowanie papierami dłużnymi BEST wśród inwestorów indywidualnych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST


Zapisy na obligacje serii W2 będą przyjmowane od 23 września do 6 października br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.


Środki pozyskane z emisji obligacji GK BEST planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.


Niedawno podsumowaliśmy rezultaty pierwszego półrocza 2021 r. Był to okres, w którym odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. Jednocześnie ponownie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. W efekcie, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca tego roku zmalał do zaledwie 0,64. To najniższy poziom od blisko 7 lat. Tymczasem maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosi 2,50. W pierwszej połowie sierpnia wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a 23 września wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł. Liczymy, że dotychczasowi obligatariusze ponownie zainteresują się obligacjami BESTpowiedział Krzysztof Borusowski.


Oferta obligacji serii W2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu br.
 

Harmonogram oferty publicznej BEST serii W2

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

23 września 2021 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

6 października 2021 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

8 października 2021 r.

Przewidywany dzień emisji

26 października 2021 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

2 listopada 2021 r.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: https://www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

GK BEST w I półroczu 2021 r. zwiększyła zysk netto o 64% r/r, wskaźnik zadłużenia najniższy od blisko 7 lat

 • W pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez GK BEST portfeli wierzytelności sięgnęły 209,4 mln zł i były o 15% wyższe niż w tym samym okresie 2020 r. 
 • GK BEST zanotowała również wzrost kluczowych wyników finansowych: przychody z działalności operacyjnej wyniosły 173,2 mln zł (+31% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 117 mln zł (+10% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 42,2 mln zł (+64% r/r). 
 • Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec czerwca 2021 r. spadł do poziomu 0,64 – najniższego od blisko 7 lat.

W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. W samym drugim kwartale spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły niemal 112 mln zł, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w ostatnich przeszło dwóch latach, czy okres niepewności rynkowej związanej z COVID-19, osiągane regularnie wysokie spłaty i coraz lepsze wyniki finansowe dowodzą wysokiej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Potrafimy optymalnie wykorzystać potencjał naszych inwestycji – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 


W całym pierwszym półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 209,4 mln zł (+15% r/r), z czego spłaty należne GK BEST sięgnęły 185,1 mln zł (+13% r/r). Uzyskane spłaty znacząco przewyższyły przy tym poziom założony w modelach wyceny wierzytelności, co miało znaczący, pozytywny wpływ na przychody GK BEST w omawianym okresie. Przychody z wierzytelności w pierwszym półroczu br. wyniosły 163,4 mln zł i były o 24% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. 


Łączne przychody z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku wyniosły z kolei 173,2 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r. Uwzględniają one, zgodnie z metodą praw własności, udział we wzroście aktywów netto grupy Kredyt Inkaso w kwocie 9,2 mln zł. Jednocześnie dokonano kolejnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso (ujętego w kosztach operacyjnych) w kwocie 10,2 mln zł. Tym samym, saldo tych zdarzeń miało niewielki ujemny wpływ na opublikowane wyniki, a wartość bilansowa 33,14% akcji Kredyt Inkaso należących do GK BEST została utrzymana na poziomie z końca 2020 r., tj. 51,4 mln zł, co stanowi 4,6% aktywów Grupy. 


W efekcie, zysk operacyjny GK BEST w I półroczu 2021 r. wzrósł o 30% r/r, do 65,8 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła natomiast 117 mln zł i była o ponad 10% wyższa od osiągniętej w pierwszej połowie 2020 r. 


Zysk netto przypadający akcjonariuszom BEST wypracowany w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wyniósł 42,2 mln zł, co jest wynikiem o 64% wyższym niż w pierwszym półroczu 2020 r. (wówczas GK BEST dokonała przeszacowania w dół portfeli wierzytelności o kwotę 16,4 mln zł) i o 5% wyższym niż w pierwszej połowie 2019 r. 


Osiągane przez GK BEST wyniki finansowe i konsekwentna polityka reinwestowania zysków przekładają się na systematyczny wzrost kapitałów własnych Grupy. Jednocześnie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. Efektem jest spadek głównego wskaźnika zadłużenia, tj. długu netto do kapitałów własnych, na koniec czerwca tego roku do zaledwie 0,64. To najniższy poziom tego wskaźnika od blisko 7 lat. W sierpniu wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a we wrześniu wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł – podkreślił Marek Kucner, wiceprezes BEST. 


Dopuszczalny poziom długu netto do kapitałów własnych, określony w warunkach emisji obligacji BEST, wynosi 2,50. Dzięki zatwierdzeniu przez KNF prospektu dla nowego publicznego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł, możemy ponownie zaoferować nasze obligacje szerokiemu gronu inwestorów. Mamy ponadto możliwość skorzystania z odnawialnego limitu kredytowego do łącznej kwoty 250 mln zł, w ramach którego na koniec czerwca br. do wykorzystania pozostawało jeszcze ponad 125 mln zł. Od strony finansowej i operacyjnej jesteśmy więc dobrze przygotowani na istotne zwiększenie inwestycji w nowe portfele. Nie zamierzamy przy tym odstępować od naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności – dodał Marek Kucner.


W czerwcu br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy BEST dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. W ramach tego programu, w lipcu br. Spółka przeprowadziła pilotażową, pierwszą od ponad trzech lat, ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, z której pozyskała 10,7 mln zł. Udział w tej ofercie wzięło ponad 300 inwestorów.


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, niebawem planujemy powrócić na rynek z nową ofertą obligacji. Wierzymy, że inwestorzy, którzy regularnie otrzymywali odsetki od naszych obligacji, ponownie zainteresują się papierami dłużnymi BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. 

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

2Q 2021

2Q 2020

zmiana
r/r

1H 2021

1H 2020

zmiana
r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

111,7

95,9

16%

209,4

182,5

15%

   należne GK BEST

98,2

86,6

13%

185,1

164,4

13%

Przychody z działalności operacyjnej

96,5

68,8

40%

173,2

132,6

31%

Zysk na działalności operacyjnej

34,5

28,2

22%

65,8

50,7

30%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

21,5

14,5

48%

42,2

25,8

64%

EBITDA gotówkowa1)

62,3

58,1

7%

117,0

105,9

10%

1) bez udziału Kredyt Inkaso; EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Obligacje BEST serii W1 trafią do ponad 300 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Trafią one do portfeli 311 inwestorów. 


Obligacje serii W1 to papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,40% w skali roku. Przewidywany dzień emisji przypada na 6 sierpnia (wówczas obligacje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów), natomiast odsetki będą naliczane już od dnia przydziału, tj. 23 lipca, i wypłacane inwestorom co trzy miesiące.


Publiczna oferta obligacji serii W1 była pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Spółka zaoferowała 250.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. W okresie subskrypcji, tj. od 8 do 20 lipca, inwestorzy złożyli zapisy na 106.677 obligacji o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła ponad 34 tys. zł.


Emisja obligacji serii W1 była pierwszą skierowaną do inwestorów indywidualnych, jaką zdecydowaliśmy się przeprowadzić po ponad 3-letniej przerwie. Miała ona charakter sondujący. Oferta przypadła na okres wakacyjny – domy maklerskie oferujące nasze obligacje informowały o ograniczonej dostępności klientów. Daje się też odczuć niepewność związaną z sytuacją ogólnogospdarczą, która bezpośrednio przekłada się na rynki finansowe. Planujemy powrócić z nową ofertą jesienią. Liczę, że naszymi obligacjami ponownie zainteresują się m.in. posiadacze papierów dłużnych BEST serii R2 i R3, które wykupimy w sierpniu i we wrześniu  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Sytuacja Grupy BEST jest dobra. Notujemy wysoki poziom spłat – w drugim kwartale tego roku łączne kwartalne spłaty przekroczyły 100 mln zł, o czym informowaliśmy w komunikacie z 7 lipca br. W połowie września opublikujemy nasz pełny raport za pierwsze półrocze 2021 r. – dodał prezes BEST.


Zapisy na obligacje serii W1 przyjmowane były przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. BEST planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W1 jest 12 sierpnia br.

---

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych, przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Repayments from Claim portfolios Continue to Climb in H1

In the first half of the year, repayments from the claim portfolios managed by BEST reached PLN 209 million, up by 15% YOY, of which repayments due to BEST Capital Group amounted to PLN 185 million, up by 12% YOY. In the second quarter alone, the three-month level of repayments exceeded PLN 100 million for the first time in the history of BEST Group and amounted to PLN 111 million.

–  In the first half of the year, we have seen a continued upward trend in repayments from the managed claim portfolios. Recoveries are up by 15% compared to the same period a year earlier. In the second quarter, repayments exceeded PLN 100 million for the first time in our company’s history. Our well thought-out investments, high efficiency and intensive work over the last three years are now paying off. We are well-positioned to upscale our operations in the near future. We are planning to return to larger purchases on the debt market, which is where the ongoing public offering of BEST’s bonds comes into play said Krzysztof Borusowski, President of BEST.

In the first half of 2021, BEST Capital Group invested in new portfolios with a nominal value of PLN 36.5 million. With a purchase cost of PLN 9 million, these portfolios largely comprise mortgage-secured claims. – The debt market is gradually opening up compared to the previous year, when it was strongly affected by the COVID-19 pandemic. We regularly participate in tenders and seek to significantly drive our investments compared to previous years. But we are not planning to abandon the tried and tested ways with our investment policy, which is key to maintaining high profitabilityadded Krzysztof Borusowski.

BEST Capital Group plans to publish its full results for the first half of 2021 on 15 September this year.

Repayments under claim portfolios and investments in new portfolios

 

(PLN million)

1H 2021

H1 2020

change YOY

Q2 2021

Q2 2020

change YOY

Repayments under managed portfolios, including:

209.2

182.5

15%

111.4

95.9

16%

due to BEST Capital Group

184.9

164.4

12%

98.0

86.6

13%

Nominal value of portfolios acquired

36.5

8.4

>100%

36.5

-

-

Acquisition cost of new portfolios

9.0

1.5

>100%

9.0

-

-

 

 

Best bonds to become available soon in a public offer

 

On July 8, the subscription process for BEST’s series W1 bonds will start as part of a public offering addressed mainly to retail investors. The company offers 5-year debt securities with a fixed annual interest rate of 4.40%. The total nominal value of the offer will be PLN 25 million.

The public offering of series W1 bonds is the first offering conducted by BEST under a new issue programme for bonds with a total nominal value of up to PLN 200 million. The offer will include 250,000 bonds with a nominal value of PLN 100 each and a total nominal value of PLN 25 million. Maturing in July 2026, the 5-year bonds carry a fixed annual interest rate of 4.40%. Interest will be paid to investors once every three months.

– We target the issue of series W1 bonds at a wide group of investors. You only need PLN 100, because you can subscribe for even one bond of BEST – said Krzysztof Borusowski, President of the Management Board of BEST.

Subscriptions for series W1 bonds will be accepted from 8 to 20 July this year by Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (the brokerage house company of Bank Ochrony Środowiska) as well as Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities and Noble Securities.

– We plan to use the money from the bond issue to finance the Group’s operating and investing activities, in particular the purchase of new claim portfolios. We expect that a recovering supply of non-performing debt, especially from banks, will create a conducive investing environment for companies such as ours. We are well-positioned to significantly upscale our purchasing – said Krzysztof Borusowski.

– We are continually streamlining our operations, and have significantly reduced our debt recently. – Since early 2020 alone, we redeemed bonds worth a total of PLN 289 million, some of them before the maturity date. These were mainly bonds issued as part of public offerings in 2015-2016. I expect that many investors who bought our bonds in the past will also be interested in BEST’s debt securities this time, as they see us as an attractive and reliable bond issuer. Our Group’s good financial standing is confirmed by the increasing level of repayments from the managed portfolios and our financial performance, accompanied by one of the lowest debt ratios in the industry – added the President of BEST.

At the end of March 2021, BEST Capital Group’s net debt to equity ratio was 0.76, while the maximum permissible level of this ratio specified in BEST’s terms of bond issue is 2.50.

Time plan for the public offering of BEST’s series W1 bonds

Subscription opening date

8 July 2021

Subscription closing date:

20 July 2021

Allotment date | Interest accrual commencement date

23 July 2021

Expected issue date

6 August 2021

Expected first quotation date

12 August 2021

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł zatwierdzony przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału.

 

– Zamierzamy zwiększyć inwestycje w portfele wierzytelności, gdy tylko warunki rynkowe będą sprzyjające. Po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zaczyna się normalizować. Obecnie obserwujemy odbudowującą się podaż portfeli wierzytelności, głównie bankowych, której towarzyszy zwiększony popyt, w tym ze strony zagranicznych firm i funduszy. Sądzimy, że wysoki poziom spłat z zarządzanych przez GK BEST portfeli oraz silna pozycja kapitałowa pozwolą nam na powrót do inwestycji na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017, tj. przed pandemią i zawirowaniami rynkowymi wywołanymi przez aferę GetBacku. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów ponownie będą jednym z głównych źródeł finansowania naszego rozwoju. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w ciągu kilku tygodni – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST od ponad dekady jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,06 mld zł, z czego ponad 800 mln zł zostało już wykupione.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST był na poziomie 0,76 – najniższym od sześciu lat i zarazem jednym z najniższych w branży, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Spółki wynosi 2,50.

Firmą inwestycyjną koordynującą całość oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji BEST jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy

sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2020 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST przekroczyły 328 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 e-mail: kwoch@nbs.com.pl Maciej Szczepaniak NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (www.bossa.pl).

Grupa BEST notuje dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2021 r.

•    W pierwszym kwartale 2021 r. spłaty wierzytelności należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł i były o 12% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Wysoki poziom spłat miał pozytywny wpływ na przychody z działalności operacyjnej, które w omawianym okresie wyniosły 76,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r.
•    GK BEST zanotowała również wzrost pozostałych kluczowych wyników finansowych: zysk na działalności operacyjnej wyniósł 31,3 mln zł (+39% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 54,7 mln zł (+14% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 20,7 mln zł (+83% r/r).
•    Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec marca 2021 r. spadł do poziomu 0,76 – najniższego od połowy 2015 r.

Po bardzo dobrym pod względem wypracowanych rezultatów 2020 roku, w pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych. Pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele wierzytelności w dwóch ostatnich latach, łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli sięgnęły niemal 98 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej Grupy. Rosnące odzyski to efekt ciągłego doskonalenia naszej działalności operacyjnej oraz stosowanych strategii windykacyjnych, dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy potencjał dokonanych przez nas inwestycji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


Uzyskane spłaty z zarządzanych portfeli były także wyższe od poziomu założonego w modelach wyceny wierzytelności, co miało pozytywny wpływ na przychody GK BEST w omawianym okresie. Wyniosły one 76,7 mln zł i były o 20% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r.


Tempo wzrostu przychodów i spłat było ponadto wyższe niż tempo wzrostu kosztów operacyjnych, co w efekcie przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2021 r. o 39% r/r do 31,3 mln zł, natomiast EBITDA gotówkowa zwiększyła się o 14% r/r do 54,7 mln zł.


Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST w pierwszym kwartale br. wzrósł o 83% r/r do 20,7 mln zł. Pozytywny wpływ na tę pozycję miał spadek o 45% kosztów obsługi zadłużenia, co jest efektem systematycznego zmniejszania zobowiązań finansowych oraz rekordowo niskich stóp procentowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do końca marca br. BEST wykupił obligacje o łącznej wartości 176,5 mln zł.


– W ostatnich kwartałach znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Główny wskaźnik zadłużenia, tj. dług netto do kapitałów własnych, na koniec marca tego roku wynosił zaledwie 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50 przypomniał Marek Kucner, wiceprezes BEST. Dodatkowo, już po zakończeniu pierwszego kwartału, BEST dokonał wykupu obligacji o wartości 50 mln zł. – W ostatnich kwartałach zdywersyfikowaliśmy ponadto zewnętrzne źródła finansowania naszej działalności poprzez rozszerzenie współpracy z bankami. To daje nam duży potencjał inwestycji w nowe portfele, gdy warunki będą sprzyjającedodał wiceprezes BEST. 


Obecnie BEST oczekuje zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu podstawowego dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. – Uważamy, że wpływy z emisji obligacji oraz zwiększony do 250 mln zł limit kredytowy umożliwią nam, przy sprzyjających warunkach rynkowych, inwestycje w portfele wierzytelności na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017 – podsumował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

1Q 2021

1Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

97,7

86,6

13%

   należne GK BEST

86,9

77,8

12%

Przychody z działalności operacyjnej

76,7

63,8

20%

Zysk na działalności operacyjnej

31,3

22,5

39%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

20,7

11,3

83%

Skorygowana EBITDA gotówkowa1)

54,7

47,8

14%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

Dobre praktyki BEST wyróżnione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Solidarni w walce z COVID-19”, „Innowacje, bezpieczeństwo, teamwork – praca w dobie koronawirusa” oraz „Level Up! – Mierzymy wysoko” to dobre praktyki BEST docenione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zostały one opisane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który jest największym i najważniejszym tego typu przeglądem w Polsce.

– Ostatni rok pokazał dobitniej niż kiedykolwiek rolę wartości w biznesie. Pokazał solidarność międzyludzką, a także solidarność przedsiębiorców. Najnowsza edycja raportu opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu potwierdza ogromne zaangażowanie firm w walkcęe z pandemią koronawirusa. W tę walkę oczywiście zaangażował się również BEST, oferując znaczące wsparcie szpitalom i lokalnym instytucjom. W kontekście pandemii niezwykle ważne są także działania wewnętrzne. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, o stabilność ich zatrudnienia, a jednocześnie o ciągłość procesów i kondycję firmy. Docenione praktyki BEST dowodzą, że kierując się wartościami zdaliśmy ten egzamin na piątkę. I po raz kolejny dołożyliśmy naszą cegiełkę do #CSRwPL – wskazuje Aleksandra Murawska, Kierownik Działu Komunikacji i PR w BEST.


W ramach inicjatywy Solidarni w walce z COVID-19, już w pierwszych tygodniach obowiązywania stanu epidemicznego w Polsce, BEST zdecydował się przekazać kwotę 600 tys. zł dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz dla Miasta Gdynia. Z funduszy tych sfinansowano m.in. funkcjonowanie mobilnego punktu testowania COVID-19 w Gdyni, zakup respiratora w Elblągu oraz zakup wyposażenia szpitali. Firma sfinansowała ponadto zakup tabletów do nauki zdalnej, a także przekazała zapas owoców i warzyw dla podopiecznych Domu Dziecka w Elblągu. Prezes BEST Krzysztof Borusowski dołączył do gdyńskiej Rady Ekonomiczno-Społecznej ds. adaptacji do życia po pandemii. W listopadzie 2020 r. BEST przekazał sprzęt komputerowy do mobilnego punktu testów i zorganizował zbiórkę wśród pracowników, z której zebrano 8 600 zł. Firma dołożyła kolejne 40 tys. zł, które dofinansowały zakup respiratora i specjalistycznego sprzętu do prześwietleń płuc w Gdyni.


Innowacje, bezpieczeństwo, team work – praca w dobie koronawirusa to praktyka związana z zarządzaniem organizacją pracy, bezpieczeństwem pracowników i ciągłością procesów w czasie pandemii. BEST wprowadził pracę zdalną i rotacyjną, zapewniając odpowiednie warunki do pracy w różnych trybach.


Innowacyjny program Level Up! – Mierzymy wysoko to wieloletnia praktyka BEST, doceniona już w raporcie za 2019 r. Obejmuje on szkolenia, konsultacje, nowy model feedbacku i monitoringu, a także wdrożoną w 2020 r. wewnętrzną grywalizację. Program stymuluje doradców do dbania o jakość pracy i swój rozwój.

 

***
Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to wydawany od 19 lat przegląd dobrych praktyk wdrażanych przez firmy w Polsce w danym roku. To także podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w naszym kraju. Głównym kluczem podziału przedstawianych w raporcie praktyk jest siedem obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obecnie prezentacja dobrych praktyk odbywa się również w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 r.


Najnowsza edycja raportu dostępna jest na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/


Wszystkie wyróżnione dotąd praktyki można znaleźć w wyszukiwarce: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

 

***
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Początek roku w GK BEST z rekordowymi spłatami wierzytelności


W pierwszym kwartale 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności sięgnęły 97,7 mln zł i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z czego spłaty należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.


– Po bardzo dobrym pod względem spłat wierzytelności roku 2020, w pierwszych miesiącach tego roku obserwujemy dalszy wzrost odzysków z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w pierwszym kwartale 2021 r. były o 13% wyższe od poziomu osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej grupy. I to pomimo nieistotnej skali inwestycji w nowe portfele w ostatnich dwóch latach oraz utrzymującej się niepewności rynkowej związanej z pandemią COVID-19 – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


W pierwszym kwartale 2021 r. GK BEST nie dokonała inwestycji w nowe portfele. – Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji na rynku obrotu wierzytelnościami. Sądzę, że daliśmy się już poznać inwestorom z naszego ostrożnego, selektywnego podejścia do inwestycji w nowe portfele. Wysokie spłaty z portfeli nabytych w poprzednich latach świadczą o rosnącej efektywności operacyjnej GK BEST. Pokazują też, jak dużą wagę przykładamy do poszczególnych etapów naszego biznesu – począwszy od wyceny i zakupu portfeli, po dobór optymalnych strategii windykacyjnych – pozwalając nam osiągać satysfakcjonujące stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski.


Pełne wyniki za pierwszy kwartał 2021 r. GK BEST planuje opublikować 28 maja br.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

1Q 2021

1Q 2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

97,7

86,6

13%

   należne GK BEST

86,9

77,8

12%

Wartość nominalna nabytych portfeli

-

8,4

-

Koszt nabycia nowych portfeli

-

1,5

-

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Grupa BEST z wysokimi spłatami wierzytelności w 2020 r. Przychody i zyski w górę, zadłużenie w dół
 • •    Spłaty wierzytelności należne GK BEST w 2020 r. sięgnęły 328,3 mln zł i były o 25% wyższe niż rok wcześniej.
  •    Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 295,1 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z 2019 r.
  •    Skorygowana EBITDA gotówkowa w 2020 r. wzrosła o 24% r/r do 215,5 mln zł.
  •    Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za 2020 r. wyniósł 34,3 mln zł, co oznacza wzrost o 76% r/r. Grupa zanotowała znaczącą poprawę rentowności pomimo odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł.
  •    W 2020 r. GK BEST zmniejszyła swoje zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,87 i był jednym z najniższych w branży.
 •  

– Pomimo dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19, rok 2020 zakończyliśmy wzrostem przychodów o 33%, co jest efektem przede wszystkim wysokich spłat wierzytelności. Łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli przekroczyły 365 mln zł, z czego ponad 328 mln zł przypada na GK BEST. Spłaty te były o odpowiednio 22% i 25% wyższe niż osiągnięte w 2019 roku, a zarazem znacznie przewyższyły poziom założony w modelach wyceny wierzytelności – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Co ważne, tak dobry wynik osiągnęliśmy pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, a więc pracując na podobnych pakietach wierzytelności, co rok wcześniej. Świadczy to o doborze optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzjach podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem rosnącej efektywności GK BEST – podkreślił prezes.


Rosnącej efektywności operacyjnej towarzyszyło utrzymanie dyscypliny kosztowej. Wypracowany przez GK BEST zysk na działalności operacyjnej w 2020 r. wyniósł 87,3 mln zł i był o 3% wyższy niż rok wcześniej, pomimo znacząco wyższych kosztów sądowych i egzekucyjnych, które zwiększyły się o 42% r/r, oraz odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł. Odpis ten miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK BEST.


Skorygowana EBITDA gotówkowa GK BEST (bez uwzględnienia wpływu wyników Kredyt Inkaso) wyniosła w ubiegłym roku 215,5 mln zł i była o 24% wyższa niż w 2019 r.
GK BEST zanotowała także znaczącą poprawą na poziomie wyniku netto. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 34,3 mln zł wobec 19,5 mln zł w 2019 r.


Dobrą kondycję finansową GK BEST potwierdza również fakt, że w ubiegłym roku wykupiła ona obligacje o łącznej wartości 229 mln zł, z czego część przed terminem. Jednocześnie zagwarantowała sobie możliwość dodatkowego finansowania poprzez zwiększenie limitu kredytowego o 100 mln do 250 mln zł. 


– W minionym roku zmniejszyliśmy zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. W połączeniu z obniżką stóp procentowych, przełożyło się to na spadek kosztów odsetkowych o 23% r/r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. obniżył się natomiast do 0,87, czyli do poziomu najniższego od 2015 r. i zarazem jednego z najniższych w naszej branży – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST. Maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji BEST wynosi 2,50.


– Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, aby zwiększyć zakupy nowych portfeli wierzytelności, gdy warunki rynkowe będą sprzyjające. Spodziewamy się, że po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zacznie się normalizować – wróci do poziomu z roku 2019 – co przełoży się na rosnącą podaż portfeli w kolejnych okresach, stwarzając nam dobre warunki do inwestycji. Dlatego intensywnie przygotowujemy się do nowych emisji obligacji, które będą skierowane do szerokiego grona inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski.


W styczniu br. Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł oraz złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalszy wzrost spłat w pierwszym kwartale 2021 r.


W pierwszym kwartale 2021 r. GK BEST odnotowała dalszy wzrost spłat z zarządzanych portfeli. Łączne spłaty w tym okresie sięgnęły 97,7 mln zł i były o 13% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r. Spłaty należne GK BEST wyniosły 86,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.


W pierwszym trzech miesiącach 2021 r. GK BEST nie dokonała inwestycji w nowe portfele.

 

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST w 2020 r.

(mln zł)

2020

2019

zmiana r/r

Spłaty z nabytych portfeli, w tym:

365,4 mln zł

299,1 mln zł

22%

   należne GK BEST

328,3 mln zł

263,0 mln zł

25%

Przychody operacyjne

295,1 mln zł

222,2 mln zł

33%

Zysk operacyjny

87,3 mln zł

84,7 mln zł

3%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST

34,3 mln zł

19,5 mln zł

76%

Skorygowana EBITDA gotówkowa1)

215,5 mln zł

173,2 mln zł

24%

1) bez udziału Kredyt Inkaso

 

Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2020 r. przychody operacyjne GK BEST wyniosły ponad 295 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 216 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2020 r. wynosiła 938 mln zł.
 

Payhelp launch with ‘Nie proś się o swoje’ (Do not ask for what is yours) campaign

BEST Group, one of the largest debt collection companies in Poland, is launching its first TV promotion campaign for Payhelp, an innovative service for business owners and SMEs, allowing them to easily and effectively recover money they are owed under unpaid invoices.

Payhelp is an intuitive online platform which businesses can use to recover money they are owed by defaulting counterparties under outstanding invoices. After registering an overdue invoice to be processed by Payhelp, interest is  immediately charged for late payment. At the same time, measures are taken to recover money: first in an amicable manner, and if necessary also in court. The money recovered using Payhelp is transferred directly to the company account. The service was launched by BEST Group, one of the leaders of the debt collection market in Poland.


The advertisement promoting the service with the slogan ‘Nie proś się o swoje – wrzuć to do Payhelp’ (Do not ask for what is yours. Register with Payhelp) will be shown on TV and the Internet. The advertisement features a business owner who, holding a bunch of unpaid invoices, is asking a business partner to pay the money owed, as he has no money to pay his employees and contractors. As the debtor is unwilling to pay, the creditor decides to use Payhelp. The message of the online version of the advertisement is a bit stronger, as it shows what the unreliable partner could do with the unpaid invoices.


– In the recent quarters, we have clearly seen that maintaining liquidity means ‘to be or not to be’ for many business owners and small companies in Poland. With Payhelp, they can easily entrust their unpaid invoices to professionals whose job is to recover outstanding debt each day. With our television and online campaign, we are hoping to reach business owners with information on where they can find help to recover the money they are owed – said Aleksandra Murawska, who is responsible for communication and marketing at BEST Group.


Cases submitted to Payhelp are processed by an experienced team of about 120 consultants in BEST Group’s call centre, supported by several dozen legal professionals. The company is handing a total of approx. 2 million cases. So far, we have recovered debt worth over PLN 1 billion. In the recent years, BEST Group has invested heavily in automating debt collection processes. As a result, it is now a technology leader in the industry, offering services to individual clients at attractive prices.


MovaFilm, a production agency from Gdańsk, was responsible for the script and production of the videos promoting Payhelp. Media buying was handled by the Warsaw-based agency Performance Media. The television spots will be broadcast on Polsat and TVN group channels from February 8 to the end of March this year.

The advertisements created as part of the ‘Nie proś się o swoje’ campaign can be watched on the Payhelp channel on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vip3DCpr0Oc,

https://www.youtube.com/watch?v=BZDyVYezXVs.
 

BEST Group maintains high claim repayment level and launches new bond issue program

Repayments of claims due to BEST Capital Group in the fourth quarter of 2020 amounted to PLN 83.9 million, and in the entire last year they amounted to PLN 328.3 million, up by 15% and 25% YOY respectively.

BEST is preparing for major purchases of new claim portfolios. The Company’s Management Board has launched a public bond issue programme with a total nominal value of up to PLN 200 million. A prospectus for the programme will soon be submitted to the KNF.

 

Total repayments from claim portfolios managed by BEST CG in the fourth quarter of 2020 amounted to PLN 93.6 million (+14% YOY), and over the whole year they amounted to PLN 365.4 million (+22% YOY).

– 2020 was a time of great market uncertainty in the wake of the COVID-19 pandemic. However, we closed the year with a high repayment level of claims, which increased by as much as 25% compared to 2019. Despite low investments in new portfolios, our repayments from the managed portfolios have remained at a high level as a result of factors such as optimal collection strategies and cautious portfolio buying decisions in the previous years. This result also confirms high effectiveness and operating efficiency of BEST Capital Group – commented Krzysztof Borusowski, President of the Management Board of BEST.

In 2020, BEST CG invested PLN 10.1 million in new claim portfolios and the total nominal value of the acquired portfolios was PLN 75.3 million.

– We are expecting a significant recovery in the claims market to start in the second half of 2021. In the first half of last year, the claims market was almost completely brough to a standstill as a result of the pandemic, and earlier we had already downscaled our purchases due to the turbulence caused by the GetBack scandal and legislative changes in the rules of claiming repayments in court and enforcement proceedings introduced in 2018-2019. We could already see the first signs of the recovery at the end of the previous year. We believe that the increased supply of non-performing debt will lead to a drop in prices, creating a good environment for us to invest. This is why we are preparing for the recently announced issue of new bonds. Combined with an increase of the credit limit to PLN 250 million, it will allow us to return to the levels of investment seen in 2016-2018 – said Krzysztof Borusowski.

On Wednesday, 13 January, the Management Board of BEST adopted a resolution to establish a public bond issue programme with a total nominal value of up to PLN 200 million.

– We are finalising our work on the prospectus. We are planning to submit it to the Polish Financial Supervision Authority in the coming days – announced the President of the Management Board of BEST.

BEST has been an active participant of the corporate bonds market for over a decade. In that time, BEST CG issued bonds with a total nominal value of PLN 1,044 million, of which PLN 747 million have been repaid.

– Last year alone, we redeemed bonds worth a total of PLN 226 million, some of them before the set date. These were mainly bonds issued as part of public offerings 2015-2016. I expect that many investors who bought our bonds in the past will also be interested in acquiring BEST’s debt securities this time. I am confident that BEST will continue to be seen as an attractive and safe issuer of bonds. Our Group’s good financial standing is confirmed by the high level of repayments from the managed portfolios, accompanied by one of the lowest debt ratios in the industry – said Krzysztof Borusowski.

At the end of September, BEST’s net debt to equity ratio was 1.00, while the maximum permissible level of this ratio specified in the terms of issue of the Company’s bonds is 2.50.

 

Repayments under claim portfolios and investments in new portfolios

(PLN million)

Q4 2020

Q4 2019

change YOY

2020

2019

change YOY

Repayments under managed portfolios, including:

93.6

82.3

14%

365.4

299.1

22%

 due to BEST Capital Group

83.9

73.0

15%

328.3

263.0

25%

Nominal value of claim portfolios acquired

53.3

111.0

(52%)

75.3

342.2

(78%)

Acquisition cost of new portfolios

7.5

12.2

(39%)

10.1

30.8

(67%)

 

Information about BEST S.A.

BEST Capital Group is one of the largest debt collection companies in Poland, and it invests actively in non-performing claim portfolios using securitisation funds. BEST S.A. has been listed at the Warsaw Stock Exchange (GPW) since 1997.

BEST S.A., as a member and co-founder of the Association of Financial Companies in Poland, and a co-founder and moderator of the Good Debt Collection Practice actively contributes to the development and shaping of the claims market in Poland.

In 2019, BEST Capital Group’s operating revenues amounted to more than PLN 222 million, and full cash EBITDA exceeded PLN 223 million. The carrying amount of the managed claim portfolios at the end of 2019 was nearly PLN 1.0 billion.

 

 

 

This advertisement is published in connection with the public offer of bonds issued by BEST S.A. (Issuer) as part of the Issuer’s issue programme. The only legally binding document concerning the issue of bonds by the Issuer as part of the issue programme is the base prospectus, which, once approved by the Polish Financial Supervision Authority, along with supplements and updates to the base prospectus and the final terms of issue for the respective given series of bonds, will be published on the Issuer's website (www.best.com.pl).

Mayor of Elbląg Award for BEST S.A.

BEST was distinguished with the Mayor of Elbląg Award in the “Entrepreneurship and Innovation” category. The Award is given to individuals, businesses and organisations in recognition of extraordinary initiatives that benefit Elbląg and its residents.

– This year, the main criterion for the awards in each category was being involved in the fight against the coronavirus pandemic and helping those who need it the most – says Witold Wróblewski, Mayor of Elbląg when announcing the list of this year’s winners.

– When the pandemic broke out, it quickly became clear that all kinds of help for our healthcare workers would be vital in combating the coronavirus. We were eager to help the communities of Elbląg and Gdynia, where we operate. I would like to express my gratitude for the award and congratulate other individuals and organisations who received the Mayor of Elbląg Award for their commitment and creative efforts to help the inhabitants in this difficult year 2020 – says Marek Kucner, Vice-President of the Management Board of BEST S.A.

In the spring of 2020, BEST donated PLN 100,000 to the city hospital of Elbląg for the purchase of a ventilator and the necessary medical equipment. BEST S.A. regularly takes up initiatives in Elbląg that benefit the local communities, supports city events, organises attractions for children and helps a local orphanage. – We have been present in Elbląg for over ten years, and we employ around 300 people here. I am proud that many people who started working at the company in 2007 are still with us today. Now they are highly skilled professionals, and some hold managerial functions in our company. I am happy to see BEST grow together with the inhabitants of Elbląg – adds Marek Kucner.

BEST once again supports the fight against COVID-19 in Pomerania by financing the purchase of medical equipment

BEST and its employees once again joined the fight against the effects of the COVID-19 epidemic. As part of a fundraiser organised among BEST’s employees, PLN 8,600 were collected, which will be used to finance the purchase of a respirator for the University Centre for Maritime and Tropical Medicine in Gdynia (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej). BEST donated another PLN 40,000 for the purchase of specialist medical equipment, including an ultrasound machine for diagnosing people infected with the coronavirus.

– Now more than ever, we need to support each other, unite and act together to overcome the pandemic. It makes me proud to see our employees join the fundraiser at this difficult time. Although almost a year has passed since the outbreak of the pandemic, our hospitals still are in need of equipment. We could not remain indifferent to the requests of the healthcare professionals in our region, who are doing their best to help our community. So, once again, we decided that BEST would finance the purchase of the necessary equipment – said Krzysztof Borusowski, President of the Management Board of BEST. In addition to money, BEST also donated small office equipment for medical staff to be able to do administrative work.

This is not the time that BEST Group has become involved in fighting the COVID-19 pandemic. In early April, the Group donated a total of PLN 600,000 to hospitals in Gdynia and Elbląg, and to the local government of Gdynia. During the first wave of the pandemic, the University Centre for Maritime and Tropical Medicine in Gdynia received PLN 400,000, which were used to buy hospital beds, coveralls for the personnel as well as anti-bedsore mattresses, stethoscopes, blood pressure monitors and a number of other vital medical items. The hospital used some of the money to pay for the mobile coronavirus testing facility in Gdynia, which has been in operation since April.

Elbląg City Hospital received a donation from BEST amounting to PLN 100,000, most of which was used to finance the purchase of a respirator, and PLN 10,000 was used to buy protective coveralls.

The Gdynia City authorities announced that the donation made by BEST was used to buy 1,500 protective aprons, over 80,000 gloves, almost 1,800 face shields and more than 4,000,000 litres of disinfectant.

BEST is also committed to helping the local community in other ways. Since schools have switched from stationary to remote learning, we bought, among other things, tablets and school materials for the children’s home in Elbląg.