Menu
CSR

Filantropia korporacyjna i sponsoring

 

   Naszą codzienną działalność prowadzimy kierując się trzema kluczowymi wartościami Grupy BEST: wiedzą, etyką i skutecznością. Chcemy korzystnie wpływać na zrównoważony rozwój, dlatego w naszych działaniach, także filantropijnych i sponsoringowych, uwzględniamy rekomendacje Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, zwłaszcza w obrębie realizacji SDGs dotyczących eliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach (cel 1), zapewniania edukacji wysokiej jakości i promowania uczenia się przez całe życie (cel 4) oraz zapewniania ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowania dobrobytu (cel 3).

 

Szczególne znaczenie mają dla nas partnerstwa:

  • promujące przedsiębiorczość, edukację ekonomiczną i świadomość społeczną z zakresu finansów,
  • związane z likwidowaniem barier edukacyjnych i przeciwdziałaniem ubóstwu wśród dzieci,
  • kształtujące i promujące standardy etyczne w branży finansowej,
  • przyczyniające się do rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • odpowiadające na najpilniejsze wyzwania społeczne w środowisku lokalnym.

 

Nie angażujemy się w projekty o charakterze politycznym, religijnym, naruszające prawa człowieka, przyczyniające się do jakiejkolwiek dyskryminacji i utrwalania krzywdzących stereotypów, naruszające prawo i ogólnie przyjęte normy społeczne, promujące alkohol, tytoń lub substancje zakazane, utożsamiane z inną marką.

 

 

WNIOSKI

 

Każdy wniosek o wsparcie (zarówno prośbę o pomoc, jak i ofertę sponsoringową) oceniamy według spójnych, obiektywnych kryteriów. Decyzje o przekazaniu darowizny lub zaangażowania się w projekt jako sponsor są podejmowane zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w firmie.

 

Kryterium dodatkowym w ocenie ofert sponsoringowych, prócz oceny merytorycznej, jest także ocena ekonomiczna danego projektu. Z tego względu oferta sponsoringowa powinna zawierać dane umożliwiające taką ocenę (koszty pakietu sponsorskiego wraz ze szczegółami ekspozycji marki sponsora).

 

 

 

Chcesz zawnioskować o sponsoring lub darowiznę? Nie zapomnij o tym, że:

 

Darowiznę finansową bądź rzeczową możemy przyznać: organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom i fundacjom, osobom fizycznym, szkołom i uczelniom wyższym, bibliotekom, domom kultury.

 

Z beneficjentem podpisujemy umowę darowizny lub umowę sponsoringu.

 

W przypadku wsparcia finansowego jedynym sposobem przekazania pieniędzy jest przelew na konto bankowe beneficjenta.

 

Wiarygodność jest dla nas ważna. Zgodnie z powiedzeniem „Ufaj, ale sprawdzaj” dbamy o to, aby przekazane przez nas środki zostały spożytkowane wedle wspólnych ustaleń, dlatego w przypadku pieniężnych darowizn celowych wymagamy przedstawienia rozliczenia, a w przypadku sponsoringu oczekujemy raportu wraz ze wszystkimi dowodami wykonania umowy. 

 

 

Podstawą naszych relacji z interesariuszami jest dialog, dlatego staramy się odpowiadać na wszystkie przesłane do nas wnioski, niezależnie od decyzji o ewentualnej współpracy. Zastrzegamy jednak, że w wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć tak, że nie udzielimy wnioskodawcy informacji zwrotnej.