Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami

W pierwszym półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI zainwestowały w portfele wierzytelności nieregularnych przeszło 64 mln zł. To ponad 3-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość nominalna nabytych spraw wyniosła 431 mln zł. 

 

– Zgodnie z zapowiedziami, chcemy być jednym z głównych beneficjentów obserwowanej na polskim rynku wzmożonej podaży wierzytelności bankowych i uczestniczymy we wszystkich istotnych postępowaniach organizowanych przez banki. W tym roku zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności już ponad 64 mln zł, czyli ponad 3-krotnie więcej niż w I półroczu 2014 r. Zakupy te finansowaliśmy głównie ze środków pochodzących z publicznych emisji obligacji – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Mamy ważny prospekt emisyjny, na podstawie którego możemy przeprowadzić kolejne emisje obligacji o wartości do 150 mln zł. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani na to, aby być aktywnym uczestnikiem na rynku obrotu wierzytelnościami także w kolejnych kwartałach – dodał prezes.

 

 

W I półroczu 2015 r. Grupa BEST nabywała portfele wierzytelności nieregularnych za pośrednictwem funduszy BEST I NSFIZ oraz BEST II NSFIZ, w których ma 100-proc. udział. Łączna wartość nominalna nabytych portfeli wynosi ponad 431 mln zł. Obejmują one łącznie około 33,6 tys. spraw, głównie wierzytelności detalicznych. Wydatki funduszy na te portfele wyniosły ponad 64 mln zł.

 

Dla porównania, w I półroczu 2014 r. fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 150 mln zł, obejmujące ponad 25 tys. spraw, wydając na ich zakup ponad 19 mln zł.

 

Grupa BEST zamierza publikować cykliczne informacje o wartości nominalnej nabywanych portfeli wierzytelności oraz nakładach inwestycyjnych na ich zakup dwukrotnie w ciągu roku, do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu odpowiednio pierwszego i drugiego półrocza. – To nowy element w naszej polityce informacyjnej. Z jednej strony, jest on odpowiedzią na oczekiwania inwestorów, z drugiej – efektem naszego ciągłego dążenia do dbałości o przejrzystość i efektywność działań z zakresu relacji inwestorskich, poprzez wdrażanie najlepszych standardów rynkowych. Dzięki temu inwestorzy będą otrzymywać istotne informacje dot. naszej działalności jeszcze przed publikacją odpowiednio raportu półrocznego i rocznego, przy jednoczesnym zapewnieniu równego, powszechnego dostępu do tych informacji – powiedział prezes Krzysztof Borusowski.

 

Pełna informacja nt. wyników finansowych Grupy BEST osiągniętych w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2015 r.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ