Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST jest na Twitterze

Grupa BEST, jedna z wiodących firm na rynku windykacyjnym, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uruchomiła profil na Twitter (@BEST_Grupa). Dzięki aktywności na Twitterze, BEST chce lepiej komunikować się m.in. z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz mediami.

 

Uruchomienie profilu @BEST_Grupa jest kolejnym działaniem ułatwiającym inwestorom komunikację ze Spółką i czerpanie informacji o działalności Grupy BEST. W ostatnich dniach zoptymalizowana została także zakładka „Dla Inwestorów” na stronie www.best.com.pl, zwiększając przejrzystość publikowanych na niej informacji.

 

BEST od ponad 18 lat jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie, aczkolwiek z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, handel akcjami Spółki jest ograniczony. Niedawno BEST podjął szereg działań, mających na celu zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, akcje BEST zostały przeniesione do notowań ciągłych, zawarta została także umowa z Domem Maklerskim BOŚ, który pełni rolą animatora akcji. Planowany jest również podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br.

 

Grupa BEST pozostaje również aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. Spółka oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości ponad 0,5 mld zł, z czego około połowa została już wykupiona. Większość serii obligacji BEST notowana jest na Catalyst.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ