Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST na fali wzrostowej

W I kwartale 2015 r. przychody operacyjne Grupy BEST wzrosły rok do roku o 64% do 33,7 mln zł, a wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki sięgnął 13,8 mln zł, czyli o 48% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

 

W przeliczeniu na jedną akcję Spółki, zysk netto Grupy BEST za I kwartał 2015 r. wyniósł 2,65 zł wobec 1,80 zł w I kwartale 2014 r.

 

– Wyraźny wzrost wyników finansowych za pierwsze trzy miesiące tego roku to m.in. efekt przejęcia kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. Wyniki tego funduszu objęte są pełną konsolidacją od listopada 2014 r. Pozytywny wpływ tego przejęcia będzie zatem widoczny także w wynikach kolejnych kwartałów 2015 r. – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Wyłączając przejęcie funduszu BEST II NSFIZ, wzrost przychodów w I kwartale 2015 r. wyniósł około 18% rok do roku. To dowodzi, że nawet bez uwzględnienia tej transakcji nasz biznes dynamicznie się rozwija – dodał prezes.

 

W I kwartale 2015 r. BEST przeprowadził publiczne emisje obligacji serii K3 i K4 o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, a jednocześnie wykupił obligacje serii H oraz I o łącznej wartości ponad 24 mln zł. Na koniec marca br. Grupa BEST miała ponad 73 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia (dług netto / kapitały własne) wyniósł 0,72 zł wobec 0,80 na koniec 2014 r.

 

– Mimo że od kilku lat nasze inwestycje finansujemy głównie poprzez emisje obligacji, wciąż w relatywnie ograniczonym zakresie wykorzystujemy dźwignię finansową w porównaniu z innymi firmami windykacyjnymi notowanymi na GPW. Przypomnę, że akceptowany przez naszych obligatariuszy poziom wskaźnika zadłużenia wynosi od 2,00 do 2,50. Jesteśmy zatem w dość komfortowej sytuacji. Z jednej strony dysponujemy znaczącymi zasobami gotówki, a w razie potrzeby możemy pozyskać dodatkowe środki poprzez kolejne emisje obligacji w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, który dotychczas zrealizowaliśmy w połowie – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

 

W ostatnich miesiącach BEST kontynuował również porządkowanie struktury grupy kapitałowej. W wyniku podjętych działań, wszystkie fundusze sekurytyzacyjne (BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ) stanowią obecnie aktywa funduszu BEST Capital FIZAN, który w 100% kontrolowany jest przez Grupę BEST. – Dzięki temu struktura naszej grupy nie tylko została zoptymalizowana pod względem efektywności zarządzania, lecz również stała się jeszcze bardziej przejrzysta dla inwestorów, zaangażowanych w akcje lub obligacje BEST – podsumował prezes Krzysztof Borusowski.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ