Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST nabywa kolejny duży portfel wierzytelności

Rekordowa wartość wierzytelności sprzedawanych przez banki w 2013 roku
  • Fundusz sekurytyzacyjny należący do BEST nabywa od Banku Handlowego portfel wierzytelności o wartości nominalnej prawie 177 mln zł, po tym jak niedawno odkupił od Credit Agricole Bank Polska pakiet o wartości blisko 100 mln zł.
  • Według szacunków Grupy BEST, wartość rynku obrotu wierzytelności bankowych może być w 2013 r. rekordowa, przekraczając 9,3 mld zł odnotowane w 2012 r.

19 grudnia br. BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST I NSFIZ), podmiot w 100% zależny od BEST, zawarł umowę z Bankiem Handlowym, zgodnie z którą za 10,1 mln zł nabędzie portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej niemal 177 mln zł.

 

To druga tak znacząca umowa zawarta przez BEST I NSFIZ w tym kwartale. Niespełna miesiąc temu fundusz podpisał umowę z Credit Agricole Bank Polska, na podstawie której nabył portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 100 mln zł.

 

- Transakcje te dowodzą, że Grupa BEST może uznać mijający rok za udany. Na koniec 2013 r. łączna wartość portfeli wierzytelności zarządzanych i obsługiwanych na własny rachunek przekroczy 7,4 mld zł – wskazuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku obrotu wierzytelności. Grupa BEST koncentruje się na nabywaniu portfeli wierzytelności bankowych, stanowiących większość tego rynku. Według naszych szacunków, łączna wartość wierzytelności sprzedawanych przez banki w 2013 r. będzie rekordowa, przekraczając wartość z 2012 r. Szacujemy, że w 2013 r. wartość tego segmentu rynku sięgnie około 9,5 mld zł, podczas gdy w 2012 r. wyniosła ona niespełna 9,3 mld zł – dodaje prezes.

 

Dotychczas fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez BEST TFI (podmiot w 100% zależny od BEST) nabywały co roku ok. 13-14% łącznej wartości wszystkich portfeli sprzedawanych przez polskie banki. W 2013 r. fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły 9 portfeli o łącznej wartości nominalnej ponad 800 mln zł. To mniej niż w poprzednich latach, co związane jest z tym, że – zgodnie z dotychczasową polityką inwestycyjną – Grupa BEST preferuje relatywnie duże portfele wierzytelności, podczas gdy w 2013 r. banki sprzedawały wierzytelności w mniejszych pakietach.

 

BEST I NSFIZ to jeden z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI. Wynik tego funduszu stanowił ponad 80% pełnego dochodu Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2013 r. W dużej mierze to efekt wzrostu wartości portfeli wierzytelności posiadanych przez BEST I NSFIZ. – Wzrost ten wynika z dwóch czynników. Z jednej strony poprawiliśmy skuteczność działań windykacyjnych, co przełożyło się na wyższe niż oczekiwane wpływy z windykacji. Z drugiej strony, obniżona została stopa dyskontowa stosowana do wyceny spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych. Obniżka tej stopy, zwanej premią za ryzyko, była możliwa dzięki wyeliminowaniu istotnych ryzyk związanych z przejęciem zarządzania BEST I NSFIZ i jego portfeli wierzytelności (obecnie BEST jest jedynym udziałowcem tego funduszu), jak również z przeprowadzonej inwentaryzacji wierzytelności oraz wdrożenia odpowiedniej strategii ich obsługi – wyjaśnia prezes Krzysztof Borusowski.

 

Przychody operacyjne Grupy BEST za trzy kwartały 2013 r. wyniosły ponad 104 mln zł, czyli o 113% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST narastająco za dziewięć miesięcy 2013 r. sięgnął 65,2 mln zł wobec 14,2 mln zł w tym samym okresie 2012 r.

WSTECZ