Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST nie zwalnia tempa

W IV kwartale 2014 r. GK BEST wypracowała prawie 22 mln zł zysku netto (przypisanego akcjonariuszom giełdowej spółki). Pozytywny wpływ na osiągnięte rezultaty miało przejęcie kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. Po oczyszczeniu wyników w porównywanych okresach ze zdarzeń jednorazowych, w 2014 r. zysk netto Grupy BEST z powtarzalnej działalności zwiększył się o 47%.

 

IV kwartał 2014 r. był jednym z najlepszych w historii BEST pod względem osiągniętych wyników finansowych. Przychody operacyjne Grupy w tym okresie wyniosły 40,5 mln zł i były o 62% wyższe niż w ostatnim kwartale 2013 r. Skonsolidowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom BEST, wyniósł w IV kwartale ubiegłego roku blisko 22 mln zł, wobec niespełna 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2013 r.

 

– Bardzo dobre wyniki Grupy BEST wypracowane w ostatnich miesiącach 2014 r. są efektem zarówno naszych skutecznych operacji, dyscypliny kosztowej, jak i przejęcia kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. W wyniku zwiększenia udziału w tym funduszu z 17% do 100% został on objęty konsolidacją pełną. Transakcja ta pozwoliła nam także rozpoznać dodatkowy przychód w wysokości 10,8 mln zł. Wielkość ta pokazuje, o ile zwiększyła się wartość naszego udziału w BEST II NSFIZ w ostatnich latach, ale dotychczas nie powiększała wyniku netto Grupy, bo fundusz ten nie był objęty konsolidacją – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Przychody operacyjne Grupy BEST narastająco za cztery kwartały 2014 r. wyniosły ponad 123 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom giełdowej spółki sięgnął 58,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 131,4 mln zł i 69,7 mln zł, przy czym istotny pozytywny wpływ na wyniki Grupy za 2013 r. miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, tj. przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ. Po oczyszczeniu wyników w porównywanych okresach ze zdarzeń jednorazowych, Grupa BEST zanotowała w 2014 r. 17-proc. wzrost przychodów operacyjnych oraz 47-proc. wzrost zysku netto.

 

– Te wyniki potwierdzają, że wysoka rentowność może iść w parze z dynamicznym rozwojem. Zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani, by kontynuować ten rozwój i istotnie zwiększać skalę naszej działalności – podsumował Krzysztof Borusowski.

 

Mimo znaczących inwestycji dokonanych przez Grupę w minionym roku (zakup nowych portfeli wierzytelności oraz przejęcie funduszu BEST II NSFIZ), które zostały sfinansowane m.in. z publicznych emisji obligacji serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł, wskaźnik zadłużenia Grupy BEST pozostaje jednym z najniższych w branży. Na koniec 2014 r. wartość tego wskaźnika (dług netto / kapitał własny) wynosiła 0,81, podczas gdy w przypadku innych firm windykacyjnych notowanych na GPW najczęściej mieści się ona w przedziale od 1,2 do 2,0.

 

Obecnie BEST przeprowadza kolejną publiczną emisję obligacji, skierowaną do inwestorów detalicznych (seria K3), z której planuje pozyskać 35 mln zł. Są to obligacje 4-letnie ze zmiennym oprocentowaniem równym stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 3,3% w skali roku. Zapisy przyjmowane są do 20 lutego br. w Domu Maklerskim mBanku, w tym przez telefon oraz Internet (także poprzez usługę maklerską mBanku – eMakler).

 

Wybrane wyniki Grupy BEST:

 

                      

 

*Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST;

 

35,7 mln zł – kwota jednorazowego przeszacowania wartości portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ, dokonanego w I półroczu 2013 r.

 

10,8 mln zł – kwota dodatkowego przychodu rozpoznanego w IV kwartale 2014 r. w związku z objęciem kontroli nad BEST II NSFIZ; 8,8 mln zł – dodatni wpływ tego zdarzenia na wynik netto GK BEST

 

                      

 

Zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST, maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia może wynieść od 2,0 do 2,5.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ