Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST notuje silny wzrost spłat wierzytelności i wyników finansowych

Przychody operacyjne Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2015 r. przekroczyły 101 mln zł, co oznacza wzrost o 40% rok do roku. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł (+66%). Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 61,5 mln zł, czyli więcej niż w całym 2014 r.

 

Grupa BEST notuje w tym roku dynamiczny wzrost wyników finansowych. To m.in. efekt inwestycji w portfele wierzytelności nieregularnych dokonanych w poprzednich okresach, zarówno na rynku pierwotnym (tj. w ramach przetargów organizowanych przez banki), jak i pośrednio – w wyniku zwiększenia udziału w funduszu BEST II NSFIZ z 17% do 100% w IV kwartale 2014 r., w związku z czym fundusz ten jest obecnie objęty pełną konsolidacją.

 

Przychody operacyjne Grupy BEST osiągnięte w ciągu trzech kwartałów 2015 r. wyniosły 101,3 mln zł, co oznacza wzrost o 40% rok do roku. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł i były o 66% większe niż w porównywalnym okresie 2014 r.

 

Zwiększenie skali działalności przekłada się także na wzrost kosztów operacyjnych, mimo to Grupa BEST utrzymuje wysokie wskaźniki rentowności. Zysk na sprzedaży za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r. wyniósł 64 mln zł i był o 39% wyższy niż przed rokiem. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wzrósł natomiast rok do roku o 67% i wyniósł 61,5 mln zł. Był również wyższy od zysku netto za cały 2014 r. (58,9 mln zł). Pełna EBITDA gotówkowa za trzy kwartały 2015 r. sięgnęła 65,5 mln zł wobec 59,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Grupa BEST pozostaje aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami. Za pośrednictwem należących do Grupy funduszy inwestycyjnych w okresie od stycznia do września 2015 r. nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej ponad 620 mln zł, a nakłady na zakup tych portfeli wyniosły ponad 83 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. Grupa BEST nabyła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 472 mln zł, inwestując w ich zakup ponad 47 mln zł. Inwestycje te finansowane są głównie środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

 

We wrześniu br. BEST nabył ponadto blisko 33-proc. pakiet akcji Kredyt Inkaso i obecnie jest największym akcjonariuszem tej spółki. Pod koniec września zarządy BEST i Kredyt Inkaso zawarły umowę o współpracy i rozpoczęły negocjacje w sprawie uzgodnienia planu połączenia obu firm.

 

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, planujemy połączyć BEST z Kredyt Inkaso, czyli dwie czołowe firmy na rynku windykacyjnym, których biznesy doskonale się uzupełniają. Chcemy stworzyć silną, atrakcyjną dla inwestorów, polską grupę na rynku zarządzania wierzytelnościami, która będzie niekwestionowanym wiceliderem w Polsce i liczącym się graczem w Europie. Liczymy na to, że plan połączenia zostanie uzgodniony i przyjęty przez zarządy spółek jeszcze w tym roku. Plan połączenia, w tym parytet wymiany akcji, zostanie następnie przedstawiony do akceptacji akcjonariuszy obu spółek. Zakładamy, że walne zgromadzenia BEST i Kredyt Inkaso w tej sprawie odbędą się w I kwartale 2016 r. – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Realizacja i terminy połączenia uzależnione będą także od uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST. Zarząd BEST przewiduje, że fuzja prawna spółek może zostać sfinalizowana w I połowie przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że część terminów jest niezależna od Spółki.

 

 

Wybrane wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2015 r.

Wybrane wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2015 r.

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 9,8 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ