Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST notuje wzrost spłat i EBITDA gotówkowej w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. pełna EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę BEST sięgnęła blisko 31 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r i wynika głównie z zanotowanego w tym okresie wzrostu spłat z portfeli wierzytelności.

 

Grupa BEST niezmiennie utrzymuje szybkie tempo wzrostu. Na początku roku dynamicznie wzrosły spłaty należne Grupie – z 41,0 mln zł w pierwszym kwartale 2016 r. do 50,7 mln zł w I kwartale 2017 r. W efekcie, porównywalna EBITDA gotówkowa (bez uwzględnienia wyników Kredyt Inkaso) osiągnęła w I kwartale 2017 r. poziom 30,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r. Przychody z działalności operacyjnej Grupy wyniosły w tym okresie 35,8 mln zł, zysk z działalności operacyjnej – 13,5 mln zł, natomiast zysk netto – 6,2 mln zł. W minionym okresie Grupa podejmowała intensywne działania zmierzające do rozpoczęcia działalności na rynku włoskim. Ponadto w I kwartale 2017 r. nie zaistniały przesłanki przeszacowań portfeli wierzytelności w górę, jak to miało miejsce w I kwartale 2016 r. w związku z bardzo dużą liczbą ugód zawartych w tym okresie z klientami.

 

W I kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wzrosły do 61,6 mln zł wobec 52,5 mln zł w I kwartale 2016 roku. W tym samym czasie Grupa przeznaczyła na inwestycje w nowe portfele wierzytelności 78,4 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Grupa pozyskała w ten sposób portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 418 mln zł. 

 

Pierwszy kwartał 2017 roku był dla nas bardzo intensywnym okresem. Od stycznia w pełnym zakresie przyjęliśmy do używania nasz autorski system operacyjny SIGMA wspierający proces zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie. W tym okresie z sukcesem przeprowadziliśmy także dwie publiczne emisje obligacji, w ramach których pozyskaliśmy w sumie 90 mln złotych. Warto podkreślić, że obie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów – w obu przypadkach cała pula oferowanych obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. To dla nas sygnał, że inwestorzy wierzą w potencjał rozwoju naszej spółki oraz traktują nasze papiery dłużne jako atrakcyjną i bezpieczną inwestycję.– mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

 

Powodem do zadowolenia jest dla nas również konsekwentne zwiększanie poziomu inwestycji w nowe portfele wierzytelności. W pierwszym kwartale 2017 r. przeznaczyliśmy na ten cel 78,4 mln zł, co pozwoliło nam na pozyskanie portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ponad 418 mln zł. Dla porównania w I kwartale 2016 r. wartość nominalna pozyskanych przez nas portfeli wierzytelności wynosiła około 322 mln zł. W ubiegłym miesiącu ogłosiliśmy także rozpoczęcie działalności na rynku włoskim, gdzie już niedługo zamierzamy kupić pierwsze pakiety wierzytelności. Jestem przekonany, że dzięki temu tempo naszego rozwoju ulegnie w najbliższym czasie kolejnemu przyspieszeniu. Co również istotne, w I kwartale b.r. dynamicznie wzrosły spłaty należne BEST, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost EBITDA gotówkowej. Wynik netto był co prawda niższy niż w I kwartale 2016 r., ale to w znacznej mierze efekt niższej niż w poprzednim okresie aktualizacji wyceny wierzytelności, która ma charakter niegotówkowy. - dodajeKrzysztof Borusowski.

***

 

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

WSTECZ