Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST: pozyskanie inwestora finansowego

- Polski rynek wierzytelności rozwija się w ostatnich kwartałach bardzo dynamicznie, co otwiera przed nami niezwykle obiecujące perspektywy rozwoju. Coraz więcej inwestorów obdarza nas zaufaniem. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać kolejnego ważnego inwestora – Quercus Multistrategy FIZ zarządzane przez Quercus TFI. Warto podkreślić, że objęcie akcji po cenie 27,50 zł potwierdza dynamiczny rozwój i konsekwentny wzrost wartości Grupy BEST. Środki uzyskane z emisji akcji posłużą nam do zakupu kolejnych pakietów wierzytelności, a także poprawią nasze wskaźniki finansowe. Przełożyć się to powinno na korzystniejsze warunki emisji obligacji. Obecnie Spółka realizuje publiczny program emisji obligacji. W okresie ważności prospektu planujemy wykorzystać przysługujący nam limit – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

 

Od początku roku Grupa pozyskała 90 mln zł z dwóch publicznych ofert obligacji. Zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej oferty, papiery dłużne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W ramach aktualnego Programu Emisji Obligacji BEST może jeszcze wyemitować 60 mln zł.

 

W 2016 roku BEST odnotowała największe w historii spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Wyniki operacyjne za I kwartał 2017 roku potwierdzają, że także w tym roku Grupa nie zwalnia tempa. W I kwartale spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosły 61,6 mln zł, natomiast inwestycje w nowe portfele wierzytelności wzrosły do 78,4 mln zł, co pozwoliło BEST na pozyskanie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 418,5 mln zł (wzrost o 30% r/r, a więc o blisko 100 mln zł).

 

Zarząd BEST posiada upoważnienie Walnego Zgromadzenia do emisji 5 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Do teraz spółka wyemitowała 2.053.609 (łącznie z emisją dla Quercus Multistrategy FIZ) w ramach tego upoważnienia, więc zgodnie z upoważnieniem WZ spółka ma możliwość wyemitowania jeszcze do 2.946.391 do 29 marca 2019 roku. Uchwały Zarządu dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny wymagają każdorazowo uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 12,8 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała 38,8 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 210,3 mln zł.

 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ