Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST przydzieliła obligacje serii T2

Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji

 

Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji – inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 312 849 sztuk, przydzielono papiery 464 inwestorom. Papiery dłużne serii T2, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

„Środki pozyskane w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji będą przeznaczone na kolejne inwestycje w portfele wierzytelności oraz dalszy rozwój firmy. Bardzo mocno stawiamy też na automatyzację i nowoczesny system windykacji – co będzie dawało ważne przewagi konkurencyjne w kolejnych latach. W 2017 roku zainwestowaliśmy ponad 300 mln zł i udowodniliśmy, że umiemy wybrać efektywne inwestycje o interesującej nas rentowności”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

 

Obligacje serii T2 są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada na 28 lutego 2022 roku.

 

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu były: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.

 

Emisja obligacji serii T2 jest drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

 

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku.

 

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

 

 

***

 Informacje o Grupie BEST:

 

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

 

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

 

http://best.com.pl/

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

WSTECZ