Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST: Rekordowo wysokie spłaty i inwestycje w wierzytelności w 4Q 2016 r.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez BEST, w 2016 roku Grupa zanotowała znaczący wzrost spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, które wyniosły 227,3 mln zł wobec 184,3 mln zł w 2015 roku, co oznacza wzrost o ponad 23% r/r i jest jedną z najlepszych dynamiką wzrostu spłat wśród giełdowych spółek z branży windykacyjnej w tym okresie. Na uwagę zasługują także rekordowe inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Przez cały 2016 rok Grupa przeznaczyła na ten cel 258,3 mln zł i pozyskała portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł. To jest trzykrotnie więcej niż w roku 2015.

 

- Nie ulega wątpliwości, że 2016 rok był dla nas bardzo udany. Realizujemy ambitne cele, które przedstawialiśmy w trakcie negocjacji połączeniowych z Kredyt Inkaso. I chociaż do połączenia z tą spółką nie doszło, to jego brak nie przeszkodził nam w dynamicznym rozwoju i wzmacnianiu pozycji rynkowej. Wysoki poziom odzyskiwanych spłat, duże inwestycje w portfele oraz wdrożenie autorskiego, nowoczesnego systemu informatycznego SIGMA są tego najlepszym przykładem. Wywiązujemy się z naszych deklaracji dotyczących perspektyw rozwoju Grupy BEST - mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.  

 

- W porównaniu do poprzedniego roku osiągnęliśmy ponad 23% wzrost spłat z portfeli wierzytelności, co było możliwe przede wszystkim dzięki poprawie efektywności operacyjnej Grupy i dużej elastyczności w strategiach windykacji. Jesteśmy zadowoleni z wzrostu tempa inwestycji w nowe portfele. W całym ubiegłym roku zainwestowaliśmy ponad ćwierć miliarda złotych w wierzytelności, co pozwoliło nam na istotne zwiększenie udziału w rynku i dobrze rokuje co do przyszłych wyników – dodaje Krzysztof Borusowski.

 

- Wyniki operacyjne całego roku potwierdzają, że zarówno pod względem biznesowym, jak i finansowym Grupa jest w bardzo dobrej kondycji, a perspektywy na ten rok pozostają niezwykle optymistyczne: wzbogaciliśmy nasz portfel m.in. w wierzytelności z rynku telekomunikacyjnego i planujemy wyjście za granicę. W dalszym ciągu zamierzamy  zwiększać skalę działalności. Będzie to możliwe po pierwsze dzięki dywersyfikacji źródeł finansowania. Po drugie jesteśmy też technologicznie gotowi do dynamicznego wzrostu. Pod koniec ubiegłego roku wdrożyliśmy innowacyjny system operacyjny SIGMA, który pozwoli nam dalej udoskonalać operacje i stanie się naszą silną przewagą konkurencyjną – dodaje Krzysztof Borusowski.

 

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

4Q 2016

4Q 2015

Zmiana r/r

1-4Q 2016

1-4Q 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

1231,2

287,6

328%

2 269,2

894,0

153%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

119,8

3,3

3530%

258,3

85,1

204%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

58,2

52,1

12%

227,3

184,3

23%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

46,8

40,6

15%

179,5

138,7

29%

 

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

 

Po trzech kwartałach 2016 przychody Grupy BEST wyniosły 166,6 mln zł (+64% rok do roku) a zysk netto 68,7 mln zł (+11% rok do roku). Rentowność sprzedaży wyniosła w tym okresie 41% i należała do najwyższych wśród firm zarządzających wierzytelnościami.

 

Od 16 stycznia b.r. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zgodnie z harmonogramem, subskrypcja potrwa do 30 stycznia br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres zapisów może zostać skrócony. Zapisy będą przyjmowane w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 141,0 mln zł.

                                                                                    

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ