Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST utrzymuje wysokie tempo inwestycji i spłat

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę BEST od początku tego roku przekroczyła już 1 mld zł, a wydatki na ten cel wyniosły ponad 138 mln zł. Zainwestowana kwota jest tym samym o ponad 60% większa niż w całym 2015 r.

 

 

Łączne spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności za trzy kwartały tego roku wyniosły ponad 169 mln zł, z czego na Grupę BEST przypada prawie 133 mln zł. To o odpowiednio 28% i 35% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

 

W III kwartale br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały ponad 54 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej niemal 518 mln zł. Narastająco za trzy kwartały tego roku Grupa BEST zainwestowała ponad 138 mln zł, co oznacza wzrost o 69% rok do roku, a łączna wartość nominalna nabytych portfeli sięgnęła 1,04 mld zł, czyli o 71% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

 

– W ciągu trzech kwartałów tego roku zainwestowaliśmy w nowe portfele o ponad 60% więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy na inwestycje w wierzytelności na rynku pierwotnym przeznaczyliśmy około 85 mln zł. W IV kwartale nie zamierzamy zwalniać tempa, a biorąc pod uwagę utrzymującą się dużą podaż bankowych wierzytelności nieregularnych, jak najbardziej realne są nasze plany, zakładające zainwestowanie w tym roku łącznie około 250 mln zł, co oznaczałoby kilkunastoprocentowy udział Grupy BEST w rynku obrotu wierzytelnościami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Grupa BEST utrzymuje także wysoką dynamikę wzrostu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności. W III kwartale br. łączne spłaty z portfeli należących do funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST wyniosły przeszło 57 mln zł, z czego ponad 45 mln zł przypada na Grupę BEST, czyli o 36% więcej niż w III kwartale 2015 r. Narastająco za dziewięć miesięcy br. łączne spłaty przekroczyły 169 mln zł, z czego spłaty należne Grupie BEST sięgnęły niemal 133 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku.

 

Bardzo nas cieszy rekordowy poziom spłat z portfeli wierzytelności, na co składają się zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak poczynione inwestycje w nowy system IT wspierający proces windykacji, jak i czynniki zewnętrzne, takie jak niska stopa bezrobocia. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe i kontynuować dynamiczny rozwój Grupy BEST. Dlatego wystartowaliśmy z drugim programem emisji obligacji, co pozwoli pozyskać środki na nowe inwestycje. Mimo że wśród celów emisji obligacji jest m.in. refinansowanie zadłużenia, to nie mamy obecnie takich potrzeb. Pozyskane środki praktycznie w całości przeznaczymy na zakup nowych portfeli wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski.

 

Od poniedziałku 10 października inwestorzy mogą zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, a zapisy przyjmowane są w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez internet i telefon. Zgodnie z harmonogramem oferty, subskrypcja potrwa do 19 października br. Jeśli jednak inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres zapisów może zostać skrócony.

 

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

3Q 2016

3Q 2015

Zmiana r/r

1-3Q 2016

1-3Q 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

517,9

175,1

196%

1 038,0

606,4

71%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

54,2

17,1

217%

138,6

81,8

69%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

57,4

44,5

29%

169,1

132,1

28%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

45,4

33,4

36%

132,7

98,1

35%

 

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

WSTECZ