Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST wydłuża termin zapisów na obligacje do 27 lutego

Publiczna emisja o wartości do 30 mln zł

 

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów Grupa BEST wydłuży zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego 2018 roku. 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emitent planuje wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

Zapisy na obligacje BEST serii T2 są przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku w ponad 150 placówkach na terenie całego kraju. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja.

 

„Otrzymaliśmy sygnały od wielu inwestorów, że chcieliby złożyć zapisy w emisji obligacji Grupy BEST z prośbą o wydłużenie terminu przyjmowania zapisów. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje w Polsce MiFID II, co wymaga od inwestorów spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych inwestycją w nasze papiery dłużne – zwłaszcza, że zaoferowane oprocentowanie i warunki emisji są w naszym przekonaniu bardzo atrakcyjne. Wydłużenie terminu zapisów pozwoli spółce na efektywne uplasowanie emisji i tym samym dalszy dynamiczny rozwój” – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii T2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

5 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów*:

27 lutego 2018 r.

Termin przydziału:

28 lutego 2018 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

9 marca 2018 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

16 marca 2018 r.

* Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

 

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.

 

W listopadzie 2017 roku BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

 

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku.

 

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

 

 

***

Informacje o Grupie BEST:

 

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

 

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

 

http://best.com.pl/

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

WSTECZ