Grupa BEST ze wzrostem przychodów i zysków w I kwartale 2019 r.

Przychody operacyjne Grupy BEST w I kwartale 2019 r. sięgnęły 64,7 mln zł i były o 18% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 35,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r, natomiast wypracowany w tym okresie skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 28% r/r i sięgnął 25,3 mln zł.

– W pierwszym kwartale, podobnie jak przed rokiem, nie nabywaliśmy nowych portfeli wierzytelności. Nasze selektywne, ostrożne podejście do zakupów wynika z przekonania, że znajdujemy się w szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego, a ceny wierzytelności oczekiwane przez sprzedających wciąż nie uwzględniają naszym zdaniem możliwego spowolnienia. Nie zamierzamy przy tym rezygnować z okazji, dlatego zapewniliśmy sobie finansowanie potencjalnych transakcji, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych. Szacujemy, że podaż wierzytelności bankowych w pierwszym kwartale wzrosła średnio o 15-20% rok do roku, rośnie też udział portfeli zawierających „świeże” wierzytelności. Wiele transakcji jednak nie dochodzi do skutku z uwagi na zbyt wysokie oczekiwania sprzedających – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

– Okres przesilenia na rynku wierzytelności nieregularnych wykorzystaliśmy na zwiększenie efektywności operacyjnej, konsolidację Grupy i poprawę struktury bilansu. Przełożyło się to na 18-proc. wzrost przychodów oraz 17-proc. wzrost zysku operacyjnego w I kwartale tego roku. Rentowność netto sięgnęła natomiast 39% i była jedną z najwyższych w branży. Jednocześnie kontynuowaliśmy obniżanie zadłużenia, dzięki czemu wskaźnik długu netto do kapitałów własnych spadł do poziomu 1,11 – również jednego z najniższych w naszym sektorze – podkreślił Krzysztof Borusowski.

W pierwszym kwartale br. Grupa BEST, poprzez spółkę BEST Italia, uruchomiła własne operacje windykacyjne na rynku włoskim, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym. Wartość spłat z portfeli włoskich w I kwartale 2019 r. sięgnęła 1 mln euro i była ponad 3-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z rynku włoskiego odpowiadają już za ponad 10% całkowitych przychodów Grupy BEST.

Ważnym wydarzeniem na rynku polskim w Grupie BEST w I kwartale tego roku było z kolei uruchomienie platformy Payhelp. To pierwsze na polskim rynku kompleskowe rozwiązanie on-line, skierowane do mikro- i małych firm działających w sektorze B2B i B2C, pozwalające w prosty, skuteczny i tani sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur. – Dzięki Payhelp, indywidualni przedsiębiorcy i małe firmy mogą w bardzo łatwy sposób skorzystać z potencjału Grupy BEST. W ich imieniu prowadzimy działania polubowne zmierzające do odzyskania pieniędzy z niezapłaconej faktury, a w razie potrzeby przeprowadzamy sprawę przez e-sąd. Dzięki wcześniejszym inwestycjom BEST w technologię i automatyzację działań, mogliśmy uruchomić platformę Payhelp w bardzo krótkim czasie – wskazał prezes BEST.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln PLN)

1Q’19

1Q’18

zmiana r/r

Przychody operacyjne

64,7

54,8

18%

Zysk operacyjny (EBIT)

35,2

30,1

17%

Zysk netto, w tym:

25,3

19,7

28%

  przypisany akcjonariuszom BEST

20,5

19,6

5%

Skorygowana EBITDA gotówkowa (bez udziału Kredyt Inkaso)

39,8

40,2

-1%

 

 

Wzrost spłat i wyniku EBITDA oraz zmniejszenie zadłużenia – Grupa BEST podsumowuje 2018 rok

Przychody operacyjne Grupy BEST w 2018 r. przekroczyły 190 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 35 mln zł. Znaczący, ujemny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności – zdarzenie o charakterze niegotówkowym. Pełna EBITDA gotówkowa wzrosła rok do roku o 18% do ponad 220 mln zł.

– W ubiegłym roku, po trzech latach bardzo intensywnego rozwoju i inwestycji, skupiliśmy się przede wszystkim na optymalizacji naszej działalności, poprawie struktury bilansu, zmniejszeniu zadłużenia i poprawie efektywności kosztowej. Działania te przynoszą oczekiwane efekty. Pomimo ograniczenia inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, poziom spłat przynależnych Grupie z obsługiwanych portfeli wzrósł rok do roku o blisko 10%, przekraczając 260 mln zł. Odnotowaliśmy wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 18%, do poziomu 220 mln zł. Skonsolidowaliśmy Grupę oraz zmniejszyliśmy zadłużenie, przez co główny wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto / kapitał własny) na koniec 2018 roku spadł do poziomu 1,18 i należał do najniższych w branży – informuje Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W całym 2018 r. Grupa BEST nabyła jedynie 9 nowych portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld zł za kwotę 81,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wydatki na pakiety wierzytelności przekroczyły 300 mln zł. – Ostrożne podejście do zakupu nowych portfeli wierzytelności to decyzja dobrze przemyślana, związana ze sztucznie wywołaną nierównowagą, która zapanowała na rynku za sprawą nieodpowiedzialnej działalności jednego z jego uczestników. Ceny wierzytelności na przetargach nadal są wysokie ze względu na szczytową fazę cyklu koniunkturalnego. Sądzimy jednak, że sytuacja będzie się z czasem normować – mówi Krzysztof Borusowski.

Pomimo wzrostu spłat i EBITDA, wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy BEST. –Z uwagi na liczne zmiany przepisów prawa, a także ze względu na niższy od zakładanego poziom realizacji prognoz za 2018 rok, bardzo ostrożnie podeszliśmy do procesu wyceny bilansowej. Na ostatecznych wynikach zaważyły przeszacowania naszych portfeli wierzytelności, które w całym 2018 roku wyniosły minus 66 mln zł. Ostatecznie zysk netto Grupy wyniósł blisko 35 mln zł. Łączna wartość portfeli wierzytelności Grupy na koniec roku przekraczała 1 mld zł, zaś ich wartość nominalna wyniosła 17,8 mld zł.– informuje prezes BEST.

Wejście w życie nowych ustaw o komornikach sądowych i kosztach komorniczych spowodowały, że przedsiębiorstwa z branży windykacyjnej musiały przez pewien czas wstrzymać przekazywanie nowych spraw do komorników i wycofywać część dotychczasowych spraw. Konieczność dostosowania się do nowych przepisów powodowała także przejściowe zwiększanie kosztów działalności.

Rynek włoskich wietrzytelności jest drugim istotnym rynkiem, który BEST chce kształtować i rozwijać, jednocześnie umacniając swoją pozycję we włoskiej branży windykacyjnej. Pod koniec 2018 r. Grupa uruchomiła we Włoszech spółkę BEST Italia, której zadaniem jest dochodzenie wierzytelności Grupy oraz koordynowanie prac związanych z działaniami zleconymi innym serwiserom i kancelariom prawnym. Na początku 2019 roku spółka ta uzyskała licencję umożliwiającą rozpoczęcie działań operacyjnych. – Sektor bankowy we Włoszech jest blisko ośmiokrotnie większy niż w Polsce. Odpowiednio większy jest również włoski rynek wierzytelności. Według najnowszych danych, wartość kredytów nieregularnych we włoskim systemie bankowym przekracza 221 mld EUR. Mimo, iż rynek NPL w ostatnich latach obniża swoją wartość, coraz większa jego część staje się przedmiotem zawieranych transakcji. Wzrastająca podaż pozwala oczekiwać atrakcyjnych cen sprzedawanych pakietów wierzytelnosci – dodaje Krzysztof Borusowski.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln PLN)

2018

2017

zmiana r/r

Przychody operacyjne

190,2

198,6

-4%

Wynik operacyjny (EBIT)

75,1

91,4

-18%

Wynik netto

34,9

55,1

-37%

EBITDA gotówkowa

172,7

147,7

17%

Pełna EBITDA gotówkowa

220,4

186,8

18%

 

GK BEST notuje stabilne spłaty z portfeli wierzytelności mimo braku nowych inwestycji

W pierwszym kwartale 2019 r. spłaty wierzytelności należne GK BEST wyniosły 58,4 mln zł. Grupa nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa zarządzanych portfeli na koniec marca br. sięgnęła 1,03 mld zł.

– Nadal ostrożnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli wierzytelności. W naszej ocenie jesteśmy obecnie w wysokim punkcie cyklu koniunkturalnego i sądzimy, że wkrótce ceny transakcyjne powinny się unormować. Do tego czasu ograniczamy zakupy, co oznacza, że od kliku kwartałów pracujemy niemal na takim samym portfelu wierzytelności. Biorąc to pod uwagę, pierwszy kwartał tego roku zakończyliśmy z satysfakcjonującym poziomem spłat – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A. – Decyzjom o nowych inwestycjach nie sprzyjają też nieustanne zmiany w przepisach. Na początku roku weszły w życie ustawy o egzekucji komorniczej i opłatach, co sprawiło, że pierwsze miesiące tego roku zarówno my, jak i komornicy, poświęciliśmy na dostosowanie się do nowych regulacji. Myślę, że w kolejnych kwartałach obsługa spraw na etapie komorniczym będzie przebiegała już płynnie – dodaje Krzysztof Borusowski.

W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa BEST uruchomiła platformę Payhelp. To pierwsze na polskim rynku rozwiązanie on-line, skierowane do mikro- i małych firm, działających w sektorze B2B i B2C. Narzędzie to pozwala w prosty, skuteczny i tani sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur. – Dzięki Payhelp, indywidualni przedsiębiorcy i małe firmy mogą w bardzo łatwy sposób skorzystać z potencjału Grupy BEST. W ich imieniu prowadzimy działania polubowne zmierzające do odzyskania pieniędzy z niezapłaconej faktury, a w razie potrzeby przeprowadzamy sprawę przez e-sąd. Dzięki wcześniejszym inwestycjom BEST w technologię i automatyzację działań, mogliśmy uruchomić platformę Payhelp w bardzo krótkim czasie – podkreśla prezes Borusowski.

Portfele wierzytelności oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

1Q 2019

1Q 2018

Zmiana r/r

Inwestycje w portfele wierzytelności

-

-

-

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

67,0

71,6

-6%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne GK BEST

58,4

62,0

-6%

 

31.03.2019

31.12.2018

Zmiana

Wartość księgowa posiadanych portfeli

1 033,6

1 036,0

0%

 

Dobre praktyki BEST po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Tegoroczny „Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018” zawiera opis 5 inicjatyw BEST z obszarów uczciwych praktyk operacyjnych oraz praktyk z zakresu pracy.

Wśród uznanych praktyk znalazły się m.in. Zielona Aleja (system onboardingowy w Call Center), Optymalizacja procesów (narzędzie angażujące pracowników w zgłaszanie i realizację usprawnień w organizacji), a także cykl meet upów Fintech Nights.

W tym roku, w porównaniu z ubiegłym, ogólna liczba praktyk i firm zgłoszonych do raportu FOB wzrosła aż o 30%! To budujące, że idea CSR w Polsce rozprzestrzenia się w takim tempie i jest coraz częściej obecna na poziomie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Jesteśmy dumni, że dokładamy także naszą "cegiełkę" do budowania CSR w Polsce.

Fintech Nights #2

BEST S.A. już po raz drugi będzie gospodarzem spotkania z cyklu Fintech Nights, które stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie ekspertów i praktyków branży fintech. Organizując Fintech Nights chcemy dać impuls do rozwoju Trójmiasta jako istotnego ośrodka fintech w Polsce, przyciągającego ekspertów, inwestorów i innowatorów.

Fintech Nights to nieformalne spotkania przedstawicieli branży fintech. Do udziału w spotkaniach zapraszamy lokalnych ekspertów, przedstawicieli firm z Polski i gości z zagranicy. Formuła obejmuje 3 prezentacje oraz czas na swobodną dyskusję, wymianę doświadczeń i rozwijanie relacji. Agenda najbliższego spotkania, a także rejestracja na wydarzenie możliwa jest TUTAJ.

Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek, 26 marca, w gdańskim Olivia Sky Club (Olivia Tower, al. Grunwaldzka 472), o godz. 18:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Patronem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a partnerem Stowarzyszenie Absolwentów MBA Politechniki Gdańskiej.

 

Payhelp pomoże małym firmom odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur

Grupa BEST uruchamia innowacyjną usługę dla mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Payhelp to pierwsze na polskim rynku rozwiązanie w pełni on-line pozwalające w prosty, skuteczny i tani sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur.

Payhelp to platforma on-line, za pomocą której przedsiębiorcy w intuicyjny sposób mogą rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy z niezapłaconych faktur. Po zarejestrowaniu przeterminowanej faktury na stronie www.payhelp.pl natychmiast naliczane są odsetki za nieterminową płatność, równolegle ruszają działania zmierzające do odzyskania pieniędzy – w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie potrzeby także na drodze sądowej. Pieniądze odzyskane przez Payhelp trafiają wprost na konto przedsiębiorcy. Usługa została uruchomiona przez Grupę BEST, jednego z liderów rynku windykacyjnego w Polsce.

– Stworzyliśmy Payhelp, by pomóc mikro i małym przedsiębiorcom odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur. Z badań wynika, że problem opóźniających się płatności dotyczy około 90% małych i średnich firm. Co dziesiąta firma nie odzyskuje należnych im pieniędzy w ogóle, a ponad 20% przedsiębiorców skarży się, że opóźnienie płatności dotyczy nawet połowy ich faktur[1] – mówi Jacek Zawadzki, członek Zarządu BEST S.A.

– Dzięki Payhelp, nawet najmniejsze firmy mogą łatwo skorzystać ze skali i wieloletniego doświadczenia Grupy BEST w odzyskiwaniu pieniędzy. Dotychczas współpraca z firmą windykacyjną zaczynała się od wielu formalności, co wymagało czasu i mogło zniechęcać właścicieli firm. Barierą była także obawa przed wysokimi kosztami dochodzenia należności czy pogorszeniem relacji z kontrahentami. Obecnie proces zgłoszenia zaległej faktury i przekazania nam sprawy zajmuje nie więcej niż dwie minuty. Nie wymagamy podpisywania żadnych dokumentów. Przedsiębiorca od razu dokładnie wie, ile zapłaci za całą usługę, a sama płatność także odbywa się on-line, jak w sklepie internetowym – informuje Jacek Zawadzki.

Skorzystanie z usług Payhelp to koszt 5-8% wartości brutto zgłaszanej faktury, jednak nie mniej niż 70 zł. W tej kwocie zawierają się wszystkie opłaty, włącznie z ewentualnym zgłoszeniem i prowadzeniem sprawy w e-sądzie. Do Payhelp można zgłosić faktury opiewające nawet na niewielkie kwoty – nie ma minimalnego limitu, od jakiego świadczona jest usługa. W przypadku faktur o wartości powyżej 50 tys. zł brutto koszty usługi są negocjowane indywidualnie. Do Payhelp można zgłosić faktury, które są przeterminowane o nie więcej niż 10 miesięcy.

– Z naszego doświadczenia wynika, że około 50% spraw kończy się na etapie polubownym, zwykle po około 30-40 dniach. Jeśli do tego czasu pieniądze nie trafią na rachunek naszego klienta, możemy skierować sprawę do e-sądu. Opłata sądowa i wsparcie dedykowanego prawnika są zapewnione w ramach jednej, początkowej opłaty. Skuteczność działań na etapie sądowym wynosi zwykle około 40%. Działania w sądzie kończymy uzyskaniem nakazu zapłaty, który pozwala na skierowanie sprawy do komornika – mówi Maciej Skrzos, jeden z twórców Payhelp.

Sprawy prowadzone w ramach usługi Payhelp obsługiwane są przez doświadczony zespół około 120 konsultantów we własnym call center Grupy BEST, przy wsparciu kilkudziesięciu prawników. Firma prowadzi łącznie około 2 mln spraw. Dotychczas odzyskała należności o wartości około 1 mld zł. Grupa BEST w ciągu ostatnich 5 lat mocno inwestowała w rozwój technologii automatyzacji procesów windykacyjnych, dzięki czemu obecnie jest liderem technologicznym w branży i może proponować usługi dla indywidualnych klientów, oferując przy tym atrakcyjne ceny.

 

[1] Badanie „Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm” przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych, październik 2018.

Badanie: „Płatności w Polsce 2018” autorstwa Coface. Barometr Praktyk Płatniczych Atradius.

Otwarcie siedziby BEST Italia w Mediolanie

BEST Italia, "najmłodsza" spółka w Grupie Kapitałowej BEST, zajmie się działalnością windykacyjną na rynku włoskim, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym.   

Włochy to nasz drugi, istotny rynek działalności - chcemy go kształtować i rozwijać, a jednocześnie umacniać swoją pozycję we włoskiej branży windykacyjnej. Wiemy też, że jesteśmy tam potrzebni - we włoskim systemie bankowym jest 300 mld euro nieobsługiwanych kredytów, co przynosi to opłakane skutki gospodarcze i jest jedną z istotnych przyczyn obecnych problemów tego kraju. Oczekujemy, że działalność BEST Italia podwyższy efektywność operacyjną oraz kosztową Grupy BEST, a jednocześnie pozytywnie wpłynie na równowagę gospodarczą we Włoszech.

BEST chce lepszego nadzoru w Kredyt Inkaso, jest zaniepokojony przebiegiem NWZA

BEST chce lepszego nadzoru w Kredyt Inkaso, jest zaniepokojony przebiegiem NWZA

Zarząd BEST jest zaniepokojony przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso, które odbyło się dnia 24 stycznia 2019 r. Ma obawy co do przestrzegania przez Kredyt Inkaso zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także wątpliwości co do transparentności działań zarządu tej spółki.

– W naszej opinii nadzór nad działalnością Zarządu Kredyt Inkaso jest niewystarczający. Dlatego zgłosiliśmy wniosek o zmiany w Radzie Nadzorczej oraz uzupełnienie jej składu o dodatkową osobę, tak by reprezentacja w akcjonariacie znajdowała proporcjonalne odzwierciedlenie w składzie Rady. Obecny skład Rady Nadzorczej nie pozwala na należytą ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz obligatariuszy – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A., spółki, która kontroluje ponad 33-procentowy pakiet akcji Kredyt Inkaso.

Podczas NWZA Kredyt Inkaso BEST zgłosił wniosek o powiększenie składu Rady Nadzorczej z pięciu do sześciu członków. Uchwała nie została podjęta, przez co kolejny raz nie poddano pod głosowanie kolejnego wniosku o powołanie do Rady Christiana Senye, eksperta z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym (który m. in. nadzorował inwestycję funduszu Advent w Ultimo). – Obecnie w składzie Rady spółki nie ma osób, których doświadczenie w sektorze bankowym i finansowym pozwalałoby na sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad działalnością Kredyt Inkaso. Co więcej, przedstawione podczas Walnego Zgromadzenia – na nasz wniosek – powiązania osobowe, kapitałowe oraz umowne pomiędzy członkami Rady Nadzorczeja większościowym akcjonariuszem Spółki pokazują, że wbrew deklaracjom zaledwie 1 na 5 członków Rady spełnia kryterium niezależności. Komitet Audytu również nie wypełnia tego kryterium. To wbrew Zasadom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Funkcja kontrolna nad Zarządem jest bardzo ważna w kontekście niedawnych wydarzeń na rynku kapitałowym, zwłaszcza w branży windykacyjnej – dodaje Krzysztof Borusowski.

Podczas NWZA nie została również przedstawiona strategia Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, dlatego BEST nie widzi podstaw do uchwalania podwyżek wynagrodzeń Zarządu. – W naszej opinii, wprowadzenie dodatkowego systemu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów spółki powinno być ściśle powiązane z omówieniem i ustaleniem strategii rozwoju. Jedynie bazując na tych informacjach, można dokonać rzetelnej oceny sytuacji spółki i decydować o przyznaniu dodatkowych wynagrodzeń dla Zarządu, które już obecnie są jednymi z najwyższych w branży – mówi Krzysztof Borusowski. Dodaje, że uchwalony przez NWZA (przy sprzeciwie BEST) program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki nie będzie mógł być zrealizowany bez zgody mniejszościowych akcjonariuszy na wprowadzenie odpowiednich zmian w statucie Spółki, które umożliwiłyby realizację programu. – Widzimy wyraźnie, że zapowiadane korzyści, jakie miały wynikać z obecności w akcjonariacie Kredyt Inkaso jej obecnego dominującego akcjonariusza, funduszu Waterland, nie są osiągane. Brak strategii i realnej wizji rozwoju spółki niepokoją szczególnie w kontekście przypadających na ten rok znaczących wykupów obligacji i potrzeb finansowych Spółki – dodaje Prezes BEST.

Wątpliwości BEST budzą też efekty badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Specjalnie powołany przez sąd biegły rewident weryfikował podejrzenia wycieku danych z Kredyt Inkaso. – Odmówiono mu dostępu do części dokumentów i informacji oraz systemu informatycznego. Spółka nie zabezpieczyła też dowodów kopiowania danych stwierdzonego przez biegłego rewidenta, choćby w celu wykazania działania zgodnego z prawem. 21 stycznia tego roku Spółka powołała natomiast kolejnego biegłego, mimo że systemy informatyczne w międzyczasie zostały wymienione i sam Zarząd Kredyt Inkaso podczas Walnego Zgromadzenia wyraził wątpliwości, aby możliwe było odtworzenie odpowiednich danych i zdarzeń. Jako akcjonariusz, ale także uczestnik rynku windykacyjnego, jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni – informuje prezes BEST.

Jednym z tematów omawianych podczas NWZA na wniosek BEST były też kwestie związane z nabyciem przez Kredyt Inkaso certyfikatów inwestycyjnych funduszu AGIO Wierzytelności NSFIZ. W opinii akcjonariusza mniejszościowego, Zarząd Kredyt Inkaso nie potrafił wytłumaczyć celowości i warunków nabycia tych certyfikatów. Miał też wątpliwośći kto aktualnie obsługuje ten fundusz. Wątpliwości rodzą również przedstawione przez Zarząd Kredyt Inkaso informacje na temat dotychczasowej współpracy biznesowej z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Trigon Profit. Zdaniem Zarządu BEST, trudno także o właściwą wycenę aktywów Kredyt Inkaso, w tym aktywów zagranicznych, ze względu na liczną sieć powiązań wewnętrznych w strukturze Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso.

NWZA Kredyt Inkaso zdecydowało się ponadto ograniczyć dostęp mediów do udziału w Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki. W wyniku wprowadzonych zmian do regulaminu walnego zgromadzenia, dziennikarze będą mogli brać w nim udział jedynie po uzyskaniu akredytacji, o którą ubiegać się trzeba z 3-dniowym wyprzedzeniem.

– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso. Obawy rodzi zarówno brak transparentności działań Zarządu względem akcjonariuszy i obligatariuszy, jak i fakt nieprzestrzegania przez Kredyt Inkaso zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które są podstawą rzetelnego działania takich firm. Nie ma z naszej strony przyzwolenia na wątpliwe praktyki informacyjne. Zwracamy uwagę, że obowiązek przestrzegania przepisów prawa, rzetelności i kompletność sprawozdań finansowych obowiązuje na rynku kapitałowym wszystkich, bez wyjątku – podsumowuje Krzysztof Borusowski.

BEST od 2015 r. jest znaczącym akcjonariuszem Kredyt Inkaso, obecnie ma 33,14% akcji tej spółki. Większościowym akcjonariuszem Kredyt Inkaso jest Waterland, fundusz private equity kontrolujący 61,44% głosów. Pozostałe udziały są w rękach inwestorów indywidualnych oraz funduszy inwestycyjnych, w tym towarzystw emerytalnych.

Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019

BEST Italia zajmie się działalnością windykacyjną na rynku włoskim, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym. Rozpoczęcie działań windykacyjnych spółki nastąpi po uzyskaniu przez BEST Italia stosownej licencji wymaganej przez przepisy prawa włoskiego.

„BEST Italia od dłuższego czasu było częścią naszej strategii – chcemy umocnić naszą pozycję w branży windykacyjnej na rynku włoskim, kształtować go i być częścią jego rozwoju. Rynek ten traktujemy bardzo poważnie. We włoskim systemie bankowym jest 300 mld euro nieobsługiwanych kredytów. Przynosi to opłakane skutki gospodarcze i jest jedną z istotnych przyczyn obecnych problemów tego kraju. Oczekujemy, że rozpoczęcie świadczenia usług windykacyjnych przez BEST Italia wpłynie na podwyższenie efektywności operacyjnej oraz kosztowej Grupy BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa BEST osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli odpowiednio o 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 rok

Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł

W czwartym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST wyniósł 61,8 mln zł. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności Grupy BEST na koniec 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.

W 2018 roku Grupa BEST osiągnęła 260,8 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 9% więcej rok do roku.

- Rynek kapitałowy i finansowy mają za sobą niełatwy rok – z pewnością jest wiele kwestii, które obnażyła sprawa GetBack. Niestety, konsekwencje ponosi wiele rzetelnych, stabilnych spółek giełdowych – choćby w postaci ograniczenia finansowania dłużnego. Nadal brakuje dobrych mechanizmów kontroli standardów – zwłaszcza w kontekście jakości i wiarygodności sprawozdań finansowych. Wszystkie te elementy sprawiają, że inwestorzy na polskim rynku są zdezorientowani i mniej chętnie inwestują. Warto zwrócić uwagę, że jako jedni z pierwszych dostrzegliśmy zagrożenia w branży windykacyjnej – zwłaszcza zbyt wysokie ceny portfeli wierzytelności. Wstrzymaliśmy inwestycje, skupiliśmy się na doskonałości operacyjnej, na jeszcze efektywniejszym odzyskiwaniu należności. Musieliśmy się także mierzyć ze zmianami w prawie. Teraz – zgodnie z naszymi przewidywaniami – rozpoczął się spadek cen portfeli, co daje znacznie więcej przestrzeni do nowych inwestycji. Wierzymy, że efekty naszych działań będą zauważalne już w 2019 i 2020 roku” – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W 2018 roku Grupa BEST uruchomiła spółkę zależną na rynku włoskim. BEST Italia zajmie się działalnością windykacyjną, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym.

Grupa BEST uruchamia spółkę córkę we Włoszech

BEST Italia zajmie się działalnością windykacyjną na rynku włoskim, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym. Rozpoczęcie działań windykacyjnych spółki nastąpi po uzyskaniu przez BEST Italia stosownej licencji wymaganej przez przepisy prawa włoskiego.

„BEST Italia od dłuższego czasu było częścią naszej strategii – chcemy umocnić naszą pozycję w branży windykacyjnej na rynku włoskim, kształtować go i być częścią jego rozwoju. Rynek ten traktujemy bardzo poważnie. We włoskim systemie bankowym jest 300 mld euro nieobsługiwanych kredytów. Przynosi to opłakane skutki gospodarcze i jest jedną z istotnych przyczyn obecnych problemów tego kraju. Oczekujemy, że rozpoczęcie świadczenia usług windykacyjnych przez BEST Italia wpłynie na podwyższenie efektywności operacyjnej oraz kosztowej Grupy BEST – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa BEST osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli odpowiednio o 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku.

 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018

Grupa BEST osiągnęła po trzech kwartałach 2018 roku przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł.

Za trzy kwartały 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli odpowiednio o 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku.

„Pełna EBITDA gotówkowa za III kwartały wzrosła o 32%. To bardzo satysfakcjonujący nas wynik, który jest efektem wzrostu spłat i utrzymania dyscypliny kosztowej. Od zawsze bardzo racjonalnie podchodzimy do zakupów. W naszej ocenie oczekiwania niektórych sprzedających portfele nadal rozmijają się z aktualnymi wycenami rynku. Z drugiej strony praktycznie zamarł rynek obligacji – jedno z istotniejszych źródeł finansowania branży. Naszą reakcją było zmniejszenie poziomu inwestycji i zamknięcie programu emisji obligacji. Skupiliśmy się za to na udoskonaleniu naszych operacji i kontroli kosztów. Efekty są już widoczne. Zabezpieczyliśmy nasze portfele przed ryzykami wynikającymi ze zmian przepisów o przedawnieniu i komornikach. Wdrażamy nowe technologie w obszarach podejmowania decyzji strategicznych i kontaktów z klientami. Te działania są dzisiaj podstawą efektywnej windykacji. Dotarcie do dłużników jest coraz bardziej wymagające – liczy się efekt skali, szybkość oraz skuteczne, transparentne procedury. Dzięki temu będziemy gotowi na oferowanie nowych produktów, czy obsługę portfeli mikrowierzytelności pochodzących z firm telekomunikacyjnych czy energetycznych i stanowiących coraz bardziej interesującą niszę rynkową. Warto jednak podkreślić, że nadal uważnie przyglądamy się oferowanym na rynku portfelom, wyceniamy je i w każdej chwili jesteśmy gotowi do finalizowania transakcji, w których poziom cenowy będzie dla nas  satysfakcjonujący – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 198,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. . Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST. Grupa BEST  zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł

Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018

Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli o odpowiednio 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 998 mln zł.

„Spłaty wierzytelności po trzech kwartałach tego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obecnie przygotowujemy się na to, co czeka gospodarkę w kolejnych latach. Ekonomiści są zgodni, że będzie zwalniała. Jednym z efektów będzie pogorszenie jakości obsługi zobowiązań. Skuteczne dochodzenie należności sprawi, że konsekwencje dla całej gospodarki będą mniej dotkliwe. Konieczność rozwiązania problemu niespłacanych zobowiązań dostrzega na przykład Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przedstawiło pakiet rozwiązań mających przeciwdziałać zatorom płatniczym. Zgadzam się z kierunkiem tych działań. . Odpowiedzialne firmy windykacyjne świadczą usługi w sposób transparenty, zgodny z prawem i zasadami etycznymi. Osoby, które lekkomyślnie zaciągają zobowiązania licząc na to, że unikną odpowiedzialności, powinny mieć świadomość, że kiedyś na pewno dostaną rachunek. A przepisy powinny to gwarantować. Tych regulacji nie postrzegamy jako bariery. Powiem więcej – możemy poddać się bardziej restrykcyjnej kontroli. Ale pod warunkiem, że dostaniemy do ręki narzędzia umożliwiające na przykład sprawniejsze docieranie do dłużników” – My także jesteśmy częścią rozwiązania tego problemu. Dobrze funkcjonująca branża windykacyjna jest niezbędna dla gospodarki – domyka bowiem obieg finansowyNajwiększe podmioty branży windykacyjnej podlegają nadzorowi na trzech płaszczyznach - jako spółki giełdowe, przez działalność TFI i poprzez licencje, które uzyskują w KNF na obsługę funduszy sekurytyzacyjnych.powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 110,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 33,7 mln zł i wzrósł o 11% r/r. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 77,3 mln zł – co oznacza wzrost o 12%.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. . Poziom spłat wierzytelności wyniósł 281,6 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł

Spłaty wierzytelności w 1H 2018

W pierwszym półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 127,3 mln zł – czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej niż w H1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 1 mld zł.

„Rynek wierzytelności w Polsce znalazł się w specyficznym momencie – głęboka weryfikacja działających w branży podmiotów pozwoli na docenienie tych rzetelnych, będących stabilnym, wiarygodnym partnerem i przygotowanych do sprawnego funkcjonowania także w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym. To dla Grupy BEST dobra wiadomość – od lat działamy mniej spektakularnie, ale transparentnie i rzetelnie. Znamy ten rynek od wielu lat i potrafimy skutecznie zarządzać dużymi portfelami niezależnie od warunków zewnętrznych. Nasz nowoczesny system informatyczny jest przygotowany do obsługi praktycznie dowolnej liczby wierzytelności i możemy go elastycznie dopasowywać do zmian przepisów. Teraz nasze doświadczenie będzie się przekładało na lepszą efektywność, a wiedza i systemy wspierające podejmowanie decyzji na jeszcze bardziej precyzyjne wyceny portfeli dostępnych na rynku”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 54,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,7 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł – co oznacza wzrost o 30%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec Q1 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej
4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. . Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł

Wyniki finansowe Grupy BEST za I kwartał 2018

Grupa BEST osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 54,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,7 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł – co oznacza wzrost o 30%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec Q1 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

„W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej wartości około 1 mld zł, podobnie poziom odzyskanych wierzytelności w tym okresie wyniósł 1 mld zł. Pokazuje to stabilny rozwój Grupy w oparciu o odpowiedzialną politykę zakupową i finansowania. W najbliższych kwartałach oczekujemy urealnienia cen portfeli, które były w 2017 roku mocno zawyżone w wyniku agresywnej polityki konkurencyjnej w branży. Wypracowaliśmy efektywne nisze działalności w sektorze pozabankowym, ale jesteśmy otwarci na kupno portfeli zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym – w ramach konsolidacji rynku”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W pierwszym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 71,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 62,0 mln zł – czyli o 22% więcej niż w Q1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST wyniosła blisko 1 mld zł.

W kwietniu 2018 roku Grupa BEST spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji o wartości 45 mln zł. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. Historycznie BEST S.A. zawsze dokonywała płatności kuponów oraz wykupów obligacji w terminach ich zapadalności i jest stabilnym, wiarygodnym podmiotem na rynku Catalyst.

W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 
4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. . Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł

Grupa BEST spłaciła w terminie obligacje o wartości 45 mln zł

Grupa BEST spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji o wartości 45 mln zł. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. Historycznie BEST S.A. zawsze dokonywała płatności kuponów oraz wykupów obligacji w terminach ich zapadalności i jest stabilnym, wiarygodnym podmiotem na rynku Catalyst.

„Sytuacja w branży skłania do głębszej analizy i oceny, które podmioty są stabilnym i wiarygodnym partnerem – zarówno w kontekście działalności operacyjnej, funkcjonowania na GPW w Warszawie, jak i mądrej polityki finansowej obejmującej terminowe spłaty obligacji. Jestem przekonany, że właśnie taka firma jak BEST, która od lat działa może mniej spektakularnie, ale bardzo skutecznie i rzetelnie, zostanie doceniona przez inwestorów. Mamy odpowiednie kompetencje, doświadczenie i technologię. Jesteśmy sprawni operacyjnie. Takie przedsiębiorstwa powinny być szczególnie doceniane w okresach podwyższonej niepewności na rynkach. Aktualnie jesteśmy otwarci na kupno pakietów wierzytelności – tak jak dotychczas – od wierzycieli pierwotnych, jak i od wierzycieli wtórnych – czyli konsolidacją rynku. Uważam, że obecna sytuacja otwiera wiele nowych możliwości, które analizujemy”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W pierwszym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 71,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 62,0 mln zł – czyli o 22% więcej niż w Q1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST wyniosła blisko 1 mld zł.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. . Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł

Grupa BEST – wyniki finansowe za 2017 rok

Grupa BEST osiągnęła w 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 196,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł i wzrósł o 42%. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł – co oznacza wzrost o 26%. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST, czyli o 32% więcej rok do roku.

„Będziemy chcieli zwiększyć aktywność na rynku włoskim, tamtejszy rynek detalicznych wierzytelności bankowych traktujemy bardzo poważnie. W Polsce stopniowo zwiększamy udział portfeli niebankowych w naszej strukturze portfelowej. Znaleźliśmy nisze, które mają odpowiednią rentowność. W naszej branży istotne jest zapewnienie równowagi pomiędzy finansowaniem, a planowanymi spłatami – i w tym obszarze działamy niezwykle starannie. Efektywność zakupów – czy to w kraju czy za granicą – jest widoczna dopiero po kilku latach. Przy wysokich cenach może okazać się, że nie każdy portfel się zwraca, stąd nasze konserwatywne podejście do inwestycji tak w Polsce, jak i we Włoszech”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji – inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 312 849 sztuk, przydzielono papiery 464 inwestorom. Papiery dłużne serii T2, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

„Mamy zaprojektowane wieloletnie programy emisji obligacji – w lutym sfinalizowaliśmy emisję serii T2 – oferujemy atrakcyjne oprocentowanie na warunkach znacznie przewyższających lokaty bankowe. Na rynku obligacji jesteśmy od 2010 roku, to nasza 16 emisja i trzeci program publiczny. Obligatariusze doceniają stabilność i rzetelność Grupy BEST – dlatego liczymy na utrzymanie znacznego popytu także w kolejnych transzach w tym roku – dodał Krzysztof Borusowski.

Obligacje serii T2 są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada na 28 lutego 2022 roku. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

***

Informacje o Grupie BEST:

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

http://best.com.pl/

BEST S.A. z Certyfikatem Etycznym KPF

BEST S.A. pozytywnie przeszedł proces audytu etycznego KPF. Na tej podstawie Komisja Etyki przyznała firmie Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych stosowanych przez BEST S.A. z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do końca marca 2019.

Audyt etyczny i przyznawany na jego podstawie certyfikat są potwierdzeniem, że firma należy do grona firm, które kształtują postawy uczestników rynku usług finansowych w Polsce. BEST S.A. aktywnie uczestniczył w tworzeniu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, które wyznaczają standardy postępowania dla firm zarządzających wierzytelnościami. Od ponad dekady firma co roku potwierdza, że działa etycznie, z poszanowanie praw swoich partnerów i klientów.

Grupa BEST przydzieliła obligacje serii T2

Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji

Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji – inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 312 849 sztuk, przydzielono papiery 464 inwestorom. Papiery dłużne serii T2, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

„Środki pozyskane w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji będą przeznaczone na kolejne inwestycje w portfele wierzytelności oraz dalszy rozwój firmy. Bardzo mocno stawiamy też na automatyzację i nowoczesny system windykacji – co będzie dawało ważne przewagi konkurencyjne w kolejnych latach. W 2017 roku zainwestowaliśmy ponad 300 mln zł i udowodniliśmy, że umiemy wybrać efektywne inwestycje o interesującej nas rentowności”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

Obligacje serii T2 są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada na 28 lutego 2022 roku.

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu były: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz .Alior Bank – Biuro Maklerskie

Emisja obligacji serii T2 jest drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. .W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy .przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł

***

 Informacje o Grupie BEST:

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

http://best.com.pl/

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

Grupa BEST wydłuża termin zapisów na obligacje do 27 lutego

Publiczna emisja o wartości do 30 mln zł

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów Grupa BEST wydłuży zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego 2018 roku. 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emitent planuje wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

Zapisy na obligacje BEST serii T2 są przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku w ponad 150 placówkach na terenie całego . Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja.kraju

„Otrzymaliśmy sygnały od wielu inwestorów, że chcieliby złożyć zapisy w emisji obligacji Grupy BEST z prośbą o wydłużenie terminu przyjmowania zapisów. Od stycznia bieżącego roku obowiązuje w Polsce MiFID II, co wymaga od inwestorów spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych inwestycją w nasze papiery dłużne – zwłaszcza, że zaoferowane oprocentowanie i warunki emisji są w naszym przekonaniu bardzo atrakcyjne. Wydłużenie terminu zapisów pozwoli spółce na efektywne uplasowanie emisji i tym samym dalszy dynamiczny rozwój” – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii T2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

5 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów*:

27 lutego 2018 r.

Termin przydziału:

28 lutego 2018 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

9 marca 2018 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

16 marca 2018 r.

* Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz .Alior Bank – Biuro Maklerskie

W listopadzie 2017 roku BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. .W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy .przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł

***

Informacje o Grupie BEST:

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

http://best.com.pl/

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).