Rozmowa z prezesem Krzysztofem Borusowskim - #RZECZoBIZNESIE

Jesteśmy jednym z globalnych liderów. Nasze firmy są zauważane na tym rynku i jesteśmy bardzo poważnie traktowani – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A. Rozmowa w programie Pawła Rożyńskiego #RZECZoBIZNESIE.

http://www.rp.pl/Biznes/302059949-RZECZoBIZNESIE-Krzysztof-Borusowski-Polska-windykacja-ma-bardzo-dobra-marke-na-swiecie.html

Grupa BEST - publiczna emisja obligacji o wartości 30 mln zł

W dniu 5 lutego 2018 rozpoczną się zapisy na 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji serii T2 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów, w związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

Zapisy dla inwestorów od 5 do 16 lutego

Zapisy na obligacje BEST serii T2 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku w ponad 150 placówkach na terenie całego . Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja. Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka.kraju

„Obligacje Grupy BEST to stabilna inwestycja z atrakcyjnym oprocentowaniem, które wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku. Oferujemy inwestorom możliwość alokowania swoich środków na warunkach przewyższających lokaty bankowe. Nasi dotychczasowi obligatariusze doceniają rzetelność i wiarygodność spółki BEST. Pozwoli on sfinansować rozwój naszej działalności, przede wszystkim kolejne inwestycje w portfele. W 2017 roku zainwestowaliśmy w nie ponad 300 mln zł” Na rynku obligacji jesteśmy od 2010 roku, to jest już nasza 16 emisja i trzeci program publiczny.– podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii T2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

5 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów*:

16 lutego 2018 r.

Termin przydziału:

19 lutego 2018 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

28 lutego 2018 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

7 marca 2018 r.

 

* Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz .Alior Bank – Biuro Maklerskie

W listopadzie 2017 roku BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. .W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy .przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

 

Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku

Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku

Inwestycje w portfele wierzytelności przekroczyły 300 mln zł

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

„W 2017 roku zrealizowaliśmy kilka transakcji we Włoszech – chcielibyśmy, by był to nasz drugi istotny rynek działalności. Efekty wypracowane z tych portfeli w ciągu ostatnich miesięcy są dla nas bardzo zadowalające. Należy podkreślić, że we Włoszech mamy starannie dobrany, doświadczony zespół ekspertów, co pozwala na lepsze zrozumienie lokalnej specyfiki i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Te ostatnie podejmujemy bardzo rozważnie w oparciu o szczegółową analizę efektywności. Potrafimy też wycofać się z finalizacji nierokujących transakcji, jeśli nie spełniają one naszych wyśrubowanych standardów. Jednocześnie zbudowaliśmy istotny pipeline transakcji, co pozwoli nam na utrzymanie założonego tempa rozwoju w tym regionie. W grudniu 2017 Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności od podmiotów należących do grupy bankowej ICCREA o łącznej wartości nominalnej ” 128 mln EURO– podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 238,3 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku.

„Na rynku polskim udowodniliśmy, że umiemy wybrać efektywne inwestycje i odnaleźć obszary o interesującej nas rentowności – zwłaszcza w obliczu rosnących poziomów cenowych portfeli. Obecnie skupiamy się na dalszej automatyzacji i rozwijaniu technologii windykacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Będziemy inwestować w interfejsy komunikujące wszystkie strony procesu windykacji oraz wykorzystywać technologie typu machine learning. Zakończyliśmy pierwszą fazę projektu SIGMA, a kolejne narzędzia i rozwój systemu mają w założeniu zwiększać skuteczność naszej windykacji” – dodał Krzysztof Borusowski.

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy .przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł

„Niepokoi nas sytuacja w branży, zwłaszcza pod kątem nieuprawnionego dostępu do danych zastrzeżonych, co daje zdecydowane przewagi konkurencyjne wobec podmiotów nie łamiących przepisów prawa. Przestrzeganie zasad etyki i działanie zgodne z prawem są dla nas priorytetem i zależy nam, by było to niekwestionowanym standardem w branży windykacyjnej” – wskazał Krzysztof Borusowski.

***

Informacje o Grupie BEST:

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

http://best.com.pl/

Obligacje BEST serii T1 dla 650 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł. Trafią one do portfeli 650 inwestorów.

W ramach obecnej emisji BEST zaoferował inwestorom do 600.000 obligacji serii T1 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. W  terminie subskrypcji, od 16 do 29 listopada, inwestorzy złożyli zapisy na 557.763 obligacje i taka ich liczba została ostatecznie przydzielona przez Spółkę. Obligacje serii T1 trafią do portfeli 650 inwestorów.

– Ustalając parametry emisji obligacji zawsze staramy się pogodzić oczekiwania inwestorów, którzy szukają atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, z najlepszym interesem Spółki, którego elementem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach. Inwestorzy objęli niemal całą oferowaną pulę, co uznajemy za bardzo dobry wynik, zważywszy że publiczna oferta obligacji BEST zbiegła się w czasie z dużymi ofertami innych emitentów – podsumował Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Obligacje BEST serii T1 to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,4%, co daje nieco ponad 5,1% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada za 4 lata i 3 kwartały (we wrześniu 2022 r.). Obligacje serii T1, podobnie jak wszystkie serie oferowane przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu obligacji serii T1 to 21 grudnia br.

Emisja obligacji serii T1 jest pierwszą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Biuro Maklerskie Alior Bank.

***

Podstawowe informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 15 mld zł (stan na 30 września 2017 r.). W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

BEST bonds available again in a public offer

Już od najbliższego czwartku, 16 listopada, inwestorzy będą mogli zapisywać się na obligacje BEST o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,4%, co daje ponad 5,1% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy na obligacje BEST serii T1 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku. Łącznie to ponad 200 placówek na terenie całego kraju.

– Podobnie jak przy wcześniejszych publicznych emisjach obligacji BEST, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja. Dzięki temu w naszej ofercie może wziąć udział szerokie grono inwestorów, również ci z mniej zasobnymi portfelami, szukający atrakcyjnej alternatywy dla lokat bankowych czy inwestycji w akcje – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Oferowane obecnie przez BEST obligacje serii T1 to obligacje 57-miesięczne (z terminem wykupu we wrześniu 2022 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,4%, co daje nieco ponad 5,1% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

W publicznej ofercie obligacji BEST serii T1 zastosowano rozwiązania sprawdzone przy poprzednich emisjach obligacji Spółki. Dotyczą one m.in. terminów subskrypcji i sposobu przydziału obligacji. Zapisy na obligacje serii T1 zaplanowano na okres od 16 do 29 listopada br. Jeśli jednak inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów (tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji, przekroczy liczbę obligacji oferowanych), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii T1:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

16 listopada 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów1):

29 listopada 2017 r.

Termin przydziału:

30 listopada 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

14 grudnia 2017 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

21 grudnia 2017 r.

1) Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

Oprocentowanie obligacji serii T1 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów (podobnie jak przy emisjach obligacji oferowanych przez BEST w ramach poprzedniego programu). Tym samym nie występuje tzw. okres bezodsetkowy. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii T1 (zł)

16 listopada 2017 r.

100,00

17 listopada 2017 r.

100,01

18 listopada 2017 r.

100,03

19 listopada 2017 r.

100,04

20 listopada 2017 r.

100,06

21 listopada 2017 r.

100,07

22 listopada 2017 r.

100,08

23 listopada 2017 r.

100,10

24 listopada 2017 r.

100,11

25 listopada 2017 r.

100,13

26 listopada 2017 r.

100,14

27 listopada 2017 r.

100,15

28 listopada 2017 r.

100,17

29 listopada 2017 r.

100,18

 

Emisja obligacji serii T1 jest pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Większość emisji zrealizowanych w ramach obu programów była kończona przed zakładanym czasem, z dużą nadsubskrypcją.

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.

Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

***

Podstawowe informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 15 mld zł (stan na 30 września 2017 r.). W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

Wyniki Grupy BEST po III Kwartałach 2017

Wyniki Grupy BEST po III Kwartałach 2017: kolejny wzrost EBITDA gotówkowej, dynamiczny wzrost inwestycji w nowe portfele wierzytelności, rekordowe spłaty z  wierzytelności oraz planowy rozwój na rynku włoskim.
 

Po trzech kwartałach 2017 roku Pełna EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę BEST wyniosła 120,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13% r/r. W tym okresie inwestycje w nowe portfele wierzytelności wyniosły ponad 200 mln zł, co oznacza wzrost o 44% r/r.

Konsekwencją wzrostu wartości inwestycji są dynamicznie rosnące spłaty z portfeli zarządzanych przez Grupę. W samym trzecim kwartale 2017 osiągnęły one rekordową w historii Grupy wielkość 78 mln zł i wzrosły o prawie 8 mln zł (11%) w porównaniu do drugiego kwartału 2017. Łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 spłaty osiągnęły poziom 210 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Grupa BEST cały czas dynamicznie się rozwija. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła ponad  120,5 mln zł co oznacza wzrost o 13% r/r, mimo znacząco wyższych kosztów operacyjnych, które w tym okresie wyniosły 82 mln zł wobec 52,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Przychody z działalności operacyjnej Grupy po trzech kwartałach 2017 wyniosły 154,1 mln zł, natomiast zysk netto – ponad 46,3 mln zł, czyli o 19% więcej niż w całym 2016 roku. 

Wynik trzeciego kwartału 2017 został dodatkowo obciążony istotnymi kosztami zabezpieczenia spraw narażonych na ryzyko przedawnienia, w związku z projektem zmian do Kodeksu Cywilnego. Koszty te wyniosły 15,7 mln zł i były znacząco wyższe od ponoszonych w poprzednich kwartałach.

Grupa BEST w pierwszym półroczu 2017 rozpoczęła działalność na rynku włoskim, gdzie stworzyła strukturę inwestycyjną. Grupa nabyła już pierwsze portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 150 mln EUR oraz została wybrana jako nabywca kolejnego portfela wierzytelności o wartości nominalnej 134 mln EUR.

Łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 Grupa zainwestowała w wierzytelności 200 mln zł (+44% r/r), a wartość nominalna  portfeli nabytych w tym okresie wyniosła prawie 1,7 mld zł.  Wyraźnie rosną także spłaty wierzytelności zarządzanych przez Grupę. W okresie trzech kwartałów 2017 wyniosły 210 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeszcze większa dynamika cechuje portfele należne Grupie. Narastająco, w ciągu 9 miesięcy 2017 roku, spłaty wyniosły 176,4 mln zł (+33% r/r), a w samym trzecim kwartale bieżącego roku ponad 67 mln zł, co oznacza 48% wzrost r/r.

Wyniki finansowe Grupy BEST za trzy kwartały są potwierdzeniem tego, że Grupa rozwija się nadal bardzo dynamicznie, a dodatkowo zdobyliśmy nowy przyczółek we Włoszech gdzie inwestycje idą zgodnie z planem  - mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami zakładamy, że nakłady na inwestycje we Włoszech wyniosą w tym roku ok. 20 mln EUR, ale chcemy, aby poziom naszych inwestycji na tym rynku systematycznie wzrastał. Rynek włoski jest bowiem kilkukrotnie większy od rynku polskiego w samym tylko segmencie NPL klientów detalicznych, a przy tym znajduje się na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Zakupione portfele o wartości nominalnej 150 mln EUR oraz wygrana w przetargu na kolejny portfel o wartości nominalnej 134 mln EUR są potwierdzeniem, że zakładane szybkie tempo rozwoju na tym rynku w kolejnych kwartałach jest możliwe do osiągnięcia”  – podsumowuje Krzysztof Borusowski.

Dynamiczny rozwój Grupy BEST jest wspierany przez naszych inwestorów. W 2017 r. w ramach publicznych emisji obligacji pozyskaliśmy w sumie 150 mln zł, a wszystkie dotychczasowe emisje obligacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestorzy wierzą w potencjał rozwoju naszej spółki oraz traktują nasze papiery dłużne jako atrakcyjną i bezpieczną inwestycję, dlatego też będziemy kontynuować programy emisji obligacji skierowanych zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W październiku br. KNF zatwierdził prospekt emisyjny dla trzeciego publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 350 mln zł, a ponadto Zarząd BEST S.A. podjął uchwałę o ustanowieniu kolejnego, prywatnego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln zł. - mówi Krzysztof Borusowski.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 15 mld zł (stan na 30 września 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BEST S.A. dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 350 mln zł. To już trzeci program emisji obligacji realizowany przez BEST – w ramach dwóch poprzednich Spółka pozyskała łącznie 500 mln zł.

– Bieżący rok jest dla Grupy BEST kolejnym okresem rosnących inwestycji w nowe portfele wierzytelności nieregularnych, w tym pierwszych transakcji przeprowadzonych na rynku włoskim. To także okres dalszego dynamicznego wzrostu spłat z zarządzanych przez nas wierzytelności, co potwierdzają publikowane wyniki. One najlepiej świadczą o umiejętnym, efektywnym wykorzystaniu pieniędzy od inwestorów. Wysoki poziom spłat i silna pozycja kapitałowa pozwalają nam na realizację ambitnych planów rozwojowych. Zgodnie z przyjętą strategią, naszym nadrzędnym celem do 2020 r. jest wejście do pierwszej dziesiątki największych grup zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
– Chcemy w dalszym ciągu zwiększać skalę naszej działalności, będąc aktywnym graczem na krajowym rynku zarządzania wierzytelnościami, uczestniczyć również w procesach konsolidacyjnych, oraz kontynuować ekspansję na rynku włoskim. Publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostaną głównym źródłem finansowania naszego rozwoju. Pozytywne doświadczenia z poprzednich emisji umacniają nas w przekonaniu, że obligacje BEST są atrakcyjną i pożądaną inwestycją. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w najbliższych tygodniach – dodał Krzysztof Borusowski.
Jest to już trzeci program emisji obligacji realizowany przez BEST. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Większość emisji zrealizowanych w ramach obu programów była kończona przed zakładanym czasem, z dużą nadsubskrypcją.
Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.
Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
***
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi 14,1 mld zł (stan na 30 czerwca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.
***
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691
e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845
e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

Grupa BEST utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju
  • 77,9 mln zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w 3Q 2017 – wzrost o 36% r/r
  • 67,2 mln zł spłat z portfeli wierzytelności przynależne Grupie BEST w 3Q 2017 – wzrost o 48% r/r
  • ponad 200 mln zł zainwestowane w nowe portfele wierzytelności w 1-3Q 2017 (z czego 51 mln zł w 3Q 2017)
  • wartość nominalna portfeli nabytych w 1-3Q 2017 wynosząca 1 668,5 mln zł (z czego 702,5 mln zł w 3Q 2017)

W III kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w Grupie BEST wyniosły 77,9 mln zł wobec 57,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 36% r/r. W pierwszych trzech kwartałach tego roku Grupa przeznaczyła ponad 200 mln zł na inwestycje i pozyskała nowe portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 668,5 mln zł. To o ponad 630 mln zł więcej niż wartość nominalna portfeli wierzytelności pozyskanych przez Grupę BEST w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku (wzrost o 61% r/r).

 – Zarówno dane operacyjne, jak i wyniki finansowe odzwierciedlają dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w ostatnich kwartałach. Od początku 2017 roku obserwujemy znaczący wzrost spłat z portfeli wierzytelności, do czego bez wątpienia przyczyniły się zrealizowane inwestycje i dobra sytuacja gospodarcza. W III kwartale 2017 r. spłaty z posiadanych przez nas portfeli wyniosły 77,9 mln zł (wzrost o 36% r/r), a spłaty należne Grupie BEST – 67,2 mln zł (wzrost o 48% r/r). Utrzymywanie wysokiego poziomu spłat, a także silna pozycja kapitałowa pozwalają nam na realizację ambitnych planów rozwojowych. Tylko w III kwartale 2017 roku zainwestowaliśmy ponad 51 mln zł w nabycie nowych portfeli. Sukcesywnie pozyskujemy środki z publicznych emisji obligacji i jesteśmy zadowoleni,  że  nasze emisje cieszą się tak dużym powodzeniem wśród inwestorów. Utwierdza nas to w przekonaniu, że jesteśmy dla nich atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem na rynku zarządzania wierzytelnościami. Duże nadzieje wiążemy także z rozwojem działalności na rynku włoskim, gdzie w połowie roku przeprowadziliśmy pierwsze inwestycje. Zakładamy, że do końca 2017 roku nakłady na inwestycje we Włoszech wyniosą około 20 mln euro, ale chcemy, aby poziom naszych inwestycji na tym rynku systematycznie wzrastał – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

1-3Q 2017

1-3Q 2016

Zmiana r/r

3Q 2017

3Q 2016

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

1668,5

1038,0

+61%

702,5

517,9

+36%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

200,2

138,6

+44%

51,4

54,2

-5%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

209,5

169,1

+24%

77,9

57,4

+36%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST (1

176,4

132,7

+33%

67,2

45,4

+48%

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 100% BEST IV NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 14,1 mld zł (stan na 30 czerwca 2017 r.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Grupa BEST nabyła pierwszy portfel wierzytelności we Włoszech

Informujemy, że należąca do Grupy Kapitałowej BEST spółka BEST Capital Italy nabyła pierwszy portfel wierzytelności na rynku włoskim. Portfel o wartości nominalnej 4,88 mln euro został nabyty od jednej z trzech największych grup bankowych działających we Włoszech. To pierwsza transakcja z całej serii, które Grupa BEST zamierza wykonać na terenie Włoch w drugim półroczu 2017 roku.

Dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w I półroczu 2017 r.
  • 131,7 mln zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności – wzrost o 18% r/r
  • 109,2 mln zł spłat z portfeli wierzytelności przynależne Grupie BEST – wzrost o 25% r/r
  • blisko 150 mln zł zainwestowane w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej blisko 970 mln zł – wzrost o 76% r/r
  • z sukcesem pozyskiwane finansowanie na rozwój działalności – 150 mln zł i 7,6 mln EUR w ramach emisji obligacji oraz 19 mln zł z emisji akcji do inwestora finansowego
  • silna pozycja kapitałowa umożliwia aktywne uczestnictwo w postępującej konsolidacji rynku – zaproszenie przez BEST akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji

W I półroczu 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w Grupie BEST wyniosły 131,7 mln zł - wobec 111,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - co oznacza wzrost o 18% r/r. W tym samym czasie Grupa przeznaczyła 148,8 mln zł na inwestycje i pozyskała nowe portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 965,9 mln zł. To blisko o 450 mln zł więcej niż wartość nominalna portfeli wierzytelności pozyskanych przez Grupę BEST w  I półroczu 2016 r. (wzrost o 86%).

- Od początku 2017 r. obserwujemy dynamiczny wzrost spłat z zarządzanych przez nas wierzytelności. Wpływ na to miała poprawiająca się sytuacja ekonomiczna Polaków, ale także wzrost zrealizowanych przez nas inwestycji, jak również wciąż rosnące możliwości SIGMY, na której pracujemy od grudnia 2016 r. Dynamiczny wzrost spłat potwierdza, że nasze ostatnie inwestycje w portfele wierzytelności były udane, a ich efekty przekroczyły nasze pierwotne oczekiwania. Cieszy nas w szczególności wzrost spłat z wierzytelności w funduszach w pełni należących do Grupy, na których dynamika w pierwszym półroczu wyniosła 38%. Spłaty z wierzytelności w funduszach BEST I, BEST II i BEST IV NSFIZ wyniosły w I półroczu 86,7 mln zł i odpowiadały za 2/3 całości spłat w zarządzanych przez nas funduszach. – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Wysoki poziom spłat i silna pozycja kapitałowa pozwala nam na realizację ambitnych planów rozwojowych. W zeszłym roku na rynku polskim zainwestowaliśmy w nowe portfele ponad ćwierć miliarda złotych – w tym roku planujemy zainwestować jeszcze więcej. W samym II kwartale kwota naszych inwestycji w nowe portfele przekroczyła 70 mln zł. Jesteśmy również po debiutanckiej, zakończonej sukcesem emisji obligacji w EUR, która daje nam komfort realizacji pierwszych inwestycji na rynku włoskim. Ponadto sukcesywnie pozyskujemy środki z emisji obligacji w złotówkach – od stycznia 150 mln zł – a także zasililiśmy spółkę kwotą 19 mln zł poprzez emisję akcji. Warto podkreślić, że publiczne emisje naszych obligacji każdorazowo cieszą się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów, co – w połączeniu z pozyskaniem do akcjonariatu instytucji finansowej w maju br. - potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, cenionym za wieloletnie doświadczenie, znakomite wyniki i doskonałe perspektywy dalszego rozwoju – dodaje Krzysztof Borusowski.

Dane o spłatach oraz osiągane wyniki finansowe, odzwierciedlające dynamiczny wzrost skali działalności BEST potwierdzają, że jesteśmy w pełni przygotowani kapitałowo i operacyjnie do konsolidacji, z jaką mamy obecnie do czynienia na rynku zarządzania wierzytelnościami. Chcemy aktywnie uczestniczyć w tym trendzie, aby w dalszym ciągu zwiększać skalę działalności i budować coraz silniejszą pozycję rynkową. Temu zadaniu ma służyć ogłoszone 10 lipca wezwanie na akcje Kredyt Inkaso. – podsumowuje Krzysztof Borusowski.

BEST zamierza dokupić do 4.269.961 szt. akcji Kredyt Inkaso i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. BEST traktuje nabycie akcji Kredyt Inkaso jako długoterminową inwestycję strategiczną, której celem jest stworzenie silnej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso umożliwi optymalizację źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników oraz udoskonalenie procesów windykacji, także w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

2Q 2017

2Q 2016

Zmiana r/r

1H 2017

1H 2016

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

547,4

197,9

+177%

965,9

519,7

+86%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

70,4

39,7

+77%

148,8

84,4

+76%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

70,1

59,2

+18%

131,7

111,6

+18%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST (1

58,5

46,3

+26%

109,2

87,3

+25%

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 100% BEST IV NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 14,1 mld zł (stan na 30 czerwca 2017 r.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

BEST zaprasza akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji

Dzisiaj BEST S.A. ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4.269.961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. BEST posiada obecnie 4.268.134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów.

BEST jest jednym z liderów rynku obrotu oraz zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności. Spółka jest notowana na GPW  od 1997 r. W 2016 roku Grupa  BEST wypracowała ponad 100 mln zł zysku netto przed uwzględnieniem odpisu za wycenę akcji Kredyt Inkaso. (zaraportowano ponad 38 mln zł - po uwzględnieniu odpisu). Kapitalizacja BEST na koniec czerwca 2017 r. wynosiła ok. 700 mln zł, a łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.).

„Otoczenie rynkowe w Polsce jest sprzyjające, ale rynek zarządzania wierzytelnościami staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego też na dynamiczny rozwój będą mogły liczyć jedynie podmioty efektywne operacyjnie, duże, z rozbudowanymi możliwościami pozyskiwania finansowania, szeroką ofertą dla wierzycieli i dłużników, działające na nowoczesnych systemach IT. Coraz większe znaczenie dla zwiększania skali działalności operacyjnej spółek z branży zarządzania wierzytelnościami będą miały także rynki zagraniczne – BEST właśnie wchodzi na perspektywiczny rynek włoski poprzez swoją spółkę BEST Capital Italy, z kolei Kredyt Inkaso ma silną pozycję na rynku rumuńskim - mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. - W BEST niedawno zakończyliśmy proces wewnętrznej konsolidacji spółki, wdrożyliśmy nowoczesny system IT i jesteśmy kompleksowo przygotowani do szybkiej ekspansji. Jej częścią może być przejęcie odpowiedzialności za działalność operacyjną oraz rozwój Kredyt Inkaso. Dlatego właśnie teraz zapraszamy akcjonariuszy Kredyt Inkaso do sprzedaży akcji oraz rozmów na ten temat.” – dodaje.

Zaproponowana w wezwaniu cena wynosi 22 zł za akcję Kredyt Inkaso i spełnia wymogi przewidziane w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej.  Warunkiem niezbędnym nabycia akcji przez BEST jest złożenie zapisów na sprzedaż co najmniej 3.493.772 szt. akcji. Próg w wezwaniu został wyznaczony na takim poziomie, który dałby BEST, łącznie z posiadanymi już akcjami, co najmniej 60% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso, a tym samym umożliwiłyby faktyczną kontrolę nad Kredyt Inkaso.

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez BEST kontroli nad Kredyt Inkaso.

BEST traktuje nabycie akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną, której celem jest stworzenie silnej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso umożliwi optymalizację źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników oraz udoskonalenie procesów windykacji, także w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT.

„Udane wezwanie, a co za tym idzie połączenie kluczowych kompetencji BEST i Kredyt Inkaso to szansa na wzmocnienie pozycji obu firm, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku. Przejęcie przez BEST odpowiedzialności za rozwój Kredyt Inkaso oznaczałoby skokowe powiększenie skali działalności i udziałów rynkowych, a w efekcie dynamiczną poprawę wyników obydwu podmiotów i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez wzrost wyceny rynkowej obu spółek. Docelowo widzimy swoje miejsce wśród 5 największych spółek na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie. – podkreśla Krzysztof Borusowski  „Po ewentualnym przejęciu pakietu akcji spółki, w pierwszej kolejności skupimy się na wzmocnieniu operacyjnym Kredyt Inkaso oraz na wygenerowaniu synergii operacyjnych pomiędzy spółkami. Jesteśmy przekonani, że wspólny rozwój BEST, a przede wszystkim Kredyt Inkaso byłby znacznie szybszy i  już w najbliższych kwartałach przyniósłby dużo wyższą wartość dla akcjonariuszy obu spółek. Dla dobra Kredyt Inkaso akcjonariusze powinni się porozumieć, aby razem tworzyć wartość” – podsumowuje Krzysztof Borusowski.  

 

Przewidywana data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. w ramach wezwania to 1 sierpnia 2017, natomiast przewidywane zakończenie zapisów nastąpi 14 sierpnia 2017 roku. Planowany dzień transakcji na GPW to 18 sierpnia 2017. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w punktach usług maklerskich DM BPS.  

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę BEST S.A. wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Kredyt Inkaso S.A.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych BEST S.A. lub Kredyt Inkaso S.A. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A. jest dokument wezwania ogłoszony w dniu 10 lipca 2017 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej.

Obligacje BEST o wartości 60 mln zł już przydzielone inwestorom

BEST przydzielił obligacje serii R4 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 638 inwestorów. Emisja papierów dłużnych serii R4 kończy realizację drugiego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego Spółka pozyskała łącznie 200 mln zł.

W związku z dużym popytem, zapisy na obligacje serii R4 zostały skrócone do 4 dni i zakończyły się 25 maja, choć pierwotnie miały potrwać do 5 czerwca. Trzeciego dnia subskrypcji, tj. 24 maja, liczba papierów dłużnych BEST, na które zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji. Zapisy opiewały łącznie na około 73,4 mln zł.

W związku z wcześniejszym zakończeniem subskrypcji, Spółka przyspieszyła także przydział obligacji z 6 czerwca na 26 maja. Zgodnie z warunkami emisji, zapisy złożone 22 i 23 maja zostały przydzielone w całości, a te złożone 24 i 25 maja zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji w tych dniach wyniosła 92,48%.

– Emisja obligacji serii R4 kończy drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Na jego przeprowadzenie dawaliśmy sobie rok, a zrealizowaliśmy go w osiem miesięcy. Trzy z czterech emisji przeprowadzonych w ramach tego programu zakończyliśmy przed terminem. Bardzo nas cieszy utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie papierami dłużnymi oferowanymi przez BEST. Odbieramy to jako dowód uznania inwestorów dla naszych dotychczasowych osiągnięć i strategii dalszego rozwoju. Jest to również dla nas wyraźny sygnał, że nasza Spółka jest postrzegana jako wiarygodny i pożądany emitent, dzięki czemu możemy planować kolejne publiczne emisje obligacji jako źródło finansowania naszych inwestycji w przyszłości. Niewątpliwie z tej możliwości skorzystamy – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Drugi program publicznych emisji obligacji był realizowany przez Spółkę od października 2016 r. W pierwszej połowie ubiegłego roku BEST zakończył natomiast realizację pierwszego, dwuletniego programu o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Łącznie w ramach obydwu programów Spółka pozyskała od szerokiego kręgu inwestorów 500 mln zł.

Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia papierów dłużnych serii R4 do obrotu to 28 czerwca br.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Duży popyt na obligacje BEST, zapisy skrócone do 25 maja.

24 maja, czyli trzeciego dnia zapisów, popyt na obligacje BEST serii R4 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł przekroczył liczbę oferowanych obligacji. W związku z tym zapisy będą przyjmowane jeszcze tylko dzisiaj, a zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Publiczna oferta obligacji BEST ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończy się przed terminem. Zapisy na 5-letnie obligacje serii R4 już trzeciego dnia subskrypcji przekroczyły liczbę oferowanych papierów dłużnych. W związku z tym, zgodnie z warunkami emisji, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj, tj. 25 maja, a nie 5 czerwca, jak zakładano w pierwotnym harmonogramie oferty. Inwestorom, którzy złożyli zapisy 22 i 23 maja, przydzielonych zostanie tyle obligacji, na ile się zapisali. Zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.

Oferta obligacji serii R4 jest ostatnią realizowaną przez BEST w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W obecnej emisji Spółka zaoferowała inwestorom 600.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Wykup tej serii obligacji nastąpi w czerwcu 2022 r.

Funkcję oferującego dla drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zapisy na obligacje serii R4 można ponadto składać w Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego.

Papiery dłużne serii R4, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Rusza publiczna oferta obligacji BEST o wartości 60 mln zł.

BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii R4 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 22 maja br. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego.

– Po bardzo aktywnym pod względem inwestycji 2016 roku, początek tego roku w Grupie BEST był kolejnym okresem dynamicznie rosnących spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności oraz inwestycji w nowe pakiety. Jestem przekonany, że tempo rozwoju naszej grupy w kolejnych kwartałach może dalej przyspieszać. Przygotowujemy się do nabycia pierwszych portfeli wierzytelności we Włoszech. Emisją o wartości 60 mln zł zamierzamy zamknąć drugi program publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Obligacje są jednym z głównych źródłem finansowania naszych inwestycji i już teraz myślimy o kolejnym programie – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST.

W ramach ogłoszonej emisji, BEST oferuje inwestorom 600.000 obligacji serii R4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Są to obligacje 5-letnie (z terminem wykupu w czerwcu 2022 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zaproponowane oprocentowanie jest zatem na takim samym poziomie, jak w dwóch poprzednich emisjach, w przypadku których już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

Podobnie jak przy poprzednich emisjach obligacji oferowanych w ramach obecnego programu, oprocentowanie obligacji serii R4 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R4 (zł)

22 maja 2017 r.

100,00

23 maja 2017 r.

100,01

24 maja 2017 r.

100,03

25 maja 2017 r.

100,04

26 maja 2017 r.

100,06

27 maja 2017 r.

100,07

28 maja 2017 r.

100,08

29 maja 2017 r.

100,10

30 maja 2017 r.

100,11

31 maja 2017 r.

100,12

1 czerwca 2017 r.

100,14

2 czerwca 2017 r.

100,15

3 czerwca 2017 r.

100,17

4 czerwca 2017 r.

100,18

5 czerwca 2017 r.

100,19

 

Zapisy na obligacje serii R4 będą przyjmowane od 22 maja do 5 czerwca br. Jeśli jednak inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji, na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji, przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

Podobnie jak przy poprzedniej emisji, zapisy na obligacje serii R4 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Łącznie to ponad 200 placówek na terenie całego kraju.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R4:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

22 maja 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów1):

5 czerwca 2017 r.

Termin przydziału:

6 czerwca 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

21 czerwca 2017 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

28 czerwca 2017 r.

1) Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Grupa BEST notuje wzrost spłat i EBITDA gotówkowej w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. pełna EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę BEST sięgnęła blisko 31 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r i wynika głównie z zanotowanego w tym okresie wzrostu spłat z portfeli wierzytelności.

Grupa BEST niezmiennie utrzymuje szybkie tempo wzrostu. Na początku roku dynamicznie wzrosły spłaty należne Grupie – z 41,0 mln zł w pierwszym kwartale 2016 r. do 50,7 mln zł w I kwartale 2017 r. W efekcie, porównywalna EBITDA gotówkowa (bez uwzględnienia wyników Kredyt Inkaso) osiągnęła w I kwartale 2017 r. poziom 30,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r. Przychody z działalności operacyjnej Grupy wyniosły w tym okresie 35,8 mln zł, zysk z działalności operacyjnej – 13,5 mln zł, natomiast zysk netto – 6,2 mln zł. W minionym okresie Grupa podejmowała intensywne działania zmierzające do rozpoczęcia działalności na rynku włoskim. Ponadto w I kwartale 2017 r. nie zaistniały przesłanki przeszacowań portfeli wierzytelności w górę, jak to miało miejsce w I kwartale 2016 r. w związku z bardzo dużą liczbą ugód zawartych w tym okresie z klientami.

W I kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wzrosły do 61,6 mln zł wobec 52,5 mln zł w I kwartale 2016 roku. W tym samym czasie Grupa przeznaczyła na inwestycje w nowe portfele wierzytelności 78,4 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Grupa pozyskała w ten sposób portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 418 mln zł. 

Pierwszy kwartał 2017 roku był dla nas bardzo intensywnym okresem. Od stycznia w pełnym zakresie przyjęliśmy do używania nasz autorski system operacyjny SIGMA wspierający proces zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie. W tym okresie z sukcesem przeprowadziliśmy także dwie publiczne emisje obligacji, w ramach których pozyskaliśmy w sumie 90 mln złotych. Warto podkreślić, że obie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów – w obu przypadkach cała pula oferowanych obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. To dla nas sygnał, że inwestorzy wierzą w potencjał rozwoju naszej spółki oraz traktują nasze papiery dłużne jako atrakcyjną i bezpieczną inwestycję.– mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Powodem do zadowolenia jest dla nas również konsekwentne zwiększanie poziomu inwestycji w nowe portfele wierzytelności. W pierwszym kwartale 2017 r. przeznaczyliśmy na ten cel 78,4 mln zł, co pozwoliło nam na pozyskanie portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ponad 418 mln zł. Dla porównania w I kwartale 2016 r. wartość nominalna pozyskanych przez nas portfeli wierzytelności wynosiła około 322 mln zł. W ubiegłym miesiącu ogłosiliśmy także rozpoczęcie działalności na rynku włoskim, gdzie już niedługo zamierzamy kupić pierwsze pakiety wierzytelności. Jestem przekonany, że dzięki temu tempo naszego rozwoju ulegnie w najbliższym czasie kolejnemu przyspieszeniu. Co również istotne, w I kwartale b.r. dynamicznie wzrosły spłaty należne BEST, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost EBITDA gotówkowej. Wynik netto był co prawda niższy niż w I kwartale 2016 r., ale to w znacznej mierze efekt niższej niż w poprzednim okresie aktualizacji wyceny wierzytelności, która ma charakter niegotówkowy. - dodajeKrzysztof Borusowski.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

Grupa BEST: pozyskanie inwestora finansowego

- Polski rynek wierzytelności rozwija się w ostatnich kwartałach bardzo dynamicznie, co otwiera przed nami niezwykle obiecujące perspektywy rozwoju. Coraz więcej inwestorów obdarza nas zaufaniem. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać kolejnego ważnego inwestora – Quercus Multistrategy FIZ zarządzane przez Quercus TFI. Warto podkreślić, że objęcie akcji po cenie 27,50 zł potwierdza dynamiczny rozwój i konsekwentny wzrost wartości Grupy BEST. Środki uzyskane z emisji akcji posłużą nam do zakupu kolejnych pakietów wierzytelności, a także poprawią nasze wskaźniki finansowe. Przełożyć się to powinno na korzystniejsze warunki emisji obligacji. Obecnie Spółka realizuje publiczny program emisji obligacji. W okresie ważności prospektu planujemy wykorzystać przysługujący nam limit – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Od początku roku Grupa pozyskała 90 mln zł z dwóch publicznych ofert obligacji. Zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej oferty, papiery dłużne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W ramach aktualnego Programu Emisji Obligacji BEST może jeszcze wyemitować 60 mln zł.

W 2016 roku BEST odnotowała największe w historii spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Wyniki operacyjne za I kwartał 2017 roku potwierdzają, że także w tym roku Grupa nie zwalnia tempa. W I kwartale spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosły 61,6 mln zł, natomiast inwestycje w nowe portfele wierzytelności wzrosły do 78,4 mln zł, co pozwoliło BEST na pozyskanie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 418,5 mln zł (wzrost o 30% r/r, a więc o blisko 100 mln zł).

Zarząd BEST posiada upoważnienie Walnego Zgromadzenia do emisji 5 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Do teraz spółka wyemitowała 2.053.609 (łącznie z emisją dla Quercus Multistrategy FIZ) w ramach tego upoważnienia, więc zgodnie z upoważnieniem WZ spółka ma możliwość wyemitowania jeszcze do 2.946.391 do 29 marca 2019 roku. Uchwały Zarządu dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny wymagają każdorazowo uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 12,8 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała 38,8 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 210,3 mln zł.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Grupa BEST rozpoczyna działalność na rynku włoskim

Po intensywnym 2016 roku, Grupa BEST nie zwalnia tempa. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Grupę, w 2017 roku BEST rozpocznie działalność poza granicami Polski. Pierwszym zagranicznym rynkiem, na którym będzie obecny BEST są Włochy. W najbliższym czasie BEST planuje także zakupić pierwsze pakiety wierzytelności z rynku włoskiego.

- Uważamy, że rynek włoski posiada duży potencjał wzrostu i znajduje się na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Czynnikami dodatkowo wspierającymi rozwój tamtejszego rynku wierzytelności powinny być sprzyjające regulacje prawne, ułatwiające przeprowadzenie transakcji na wierzytelnościach oraz odzyskiwanie należności od dłużników. Najlepszym dowodem na to jest znaczący wzrost liczby transakcji na tamtejszym rynku wierzytelności w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że dzięki wykorzystaniu naszego unikalnego know-how, wypracowanego w toku wieloletniej działalności na krajowym rynku wierzytelności i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, rozpoczęcie działalności na rynku włoskim pozwoli nam w najbliższych latach na istotne zwiększenie tempa rozwoju mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. 

Wraz z utworzeniem spółki BEST Capital Italy, Grupa rozszerza swoją działalność o rynek włoski. BEST Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami. Struktura spółki BEST Capital Italy zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez spółki będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącym do Grupy Kapitałowej BEST.  Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 12,8 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała 38,8 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 210,3 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa.

Dobry początek roku w Grupie BEST. Wzrost spłat i inwestycji w wierzytelności w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosły w Grupie BEST 61,6 mln zł wobec 52,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 17% r/r.

W tym samym czasie Grupa przeznaczyła 78,4 mln zł na inwestycje w nowe portfele wierzytelności, co przełożyło się na pozyskanie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 418,5 mln zł. Dla porównania, w I kwartale 2016 r. Grupa zainwestowała w nowe portfele wierzytelności 44,7 mln zł, pozyskując w ten sposób portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 321,8 mln zł. - W 2016 roku osiągnęliśmy rekordowo wysokie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności (+30% r/r). Powodem do zadowolenia był dla nas także znaczący wzrost inwestycji w nowe portfele wierzytelności – przez cały ubiegły rok przeznaczyliśmy na ten cel ponad ćwierć miliarda złotych. Na ten rok mamy równie ambitne plany. Wyniki operacyjne w I kwartale 2017 roku są najlepszym dowodem na to, że nie zwalniamy tempa. Niezmiennie utrzymujemy wysoki poziom odzyskiwania spłat, coraz więcej inwestujemy też w nowe portfele. Mamy nadzieję, że przełoży się to na nasz dalszy, dynamiczny rozwój. Planujemy nieprzerwanie zwiększać skalę naszej działalności – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST   S.A.

- Zdajemy sobie sprawę, że rynek zarządzania wierzytelnościami staje się coraz bardziej konkurencyjny. Z tego powodu cały czas intensywnie pracujemy nad poprawą naszej efektywności operacyjnej. Ostatnie miesiące były dla nas pod tym względem szczególnie pracowite, ponieważ wdrażaliśmy nasz autorski system operacyjny SIGMA, wspierający procesy zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie. To dla nas nie tylko duża zmiana technologiczna, ale także jakościowa – dodaje Krzysztof Borusowski.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

1Q 2017

1Q 2016

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

418,5

321,8

+30%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

78,4

44,7

+75%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

61,6

52,5

+17%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

50,7

41,0

+24%

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 12,8 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała 38,8 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 210,3 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

Największe w historii spłaty i inwestycje w nowe portfele wierzytelności w 2016 roku

W 2016 roku Grupa odnotowała największe w historii spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności i inwestycje w nowe portfele wierzytelności.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez BEST, w ubiegłym roku spłaty należne Grupie sięgnęły 180 mln zł wobec 139 mln zł w 2015 roku, co oznacza wzrost o 30% r/r. Przez cały 2016 rok Grupa przeznaczyła na inwestycje w nowe portfele wierzytelności 258,3 mln zł, pozyskując dzięki temu portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł – to jest trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej systematyczne zwiększanie udziału rynkowego, Grupa posiada obecnie blisko 20-procentowy udział w polskim rynku wierzytelności. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna zarządzanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 12,8 mld zł, co plasuje BEST wśród liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Przychody z działalności operacyjnej Grupy wyniosły w 2016 roku 210,3 mln zł, a zysk netto 38,8 mln zł. Słabszy wynik finansowy wypracowany przez Grupę BEST rok do roku był spowodowany przede wszystkim decyzją o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w wysokości 69,3 mln zł. Bez dokonania odpisu, zysk netto w 2016 roku wyniósłby 108 mln zł wobec 82,2 mln zł w 2015 roku, co oznaczałoby wzrost o 31% r/r.

Zysk z działalności operacyjnej w 2016 roku wzrósł do poziomu 133,6 mln zł wobec 88,2 mln zł w roku poprzednim, wskutek zwiększenia skali działalności oraz wdrożenia usprawnień technologicznych i operacyjnych.

- Za nami udany rok. Zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym Grupa znajduje się obecnie w bardzo dobrej kondycji. Cieszy nas przede wszystkim rekordowo wysoki wzrost spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, który pozwolił nam na wypracowanie w 2016 roku łącznych przychodów operacyjnych na poziomie 210,3 mln zł, a więc blisko 50% wyższych niż przed rokiem. Na uwagę zasługuje także rekordowo wysoki wzrost inwestycji  w nowe portfele wierzytelności. W ubiegłym roku nabyliśmy 18 portfeli o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł. Mimo niezrealizowania zapowiadanego na początku ubiegłego roku połączenia z Kredyt Inkaso, udowodniliśmy, że potrafimy stawiać przed sobą ambitne cele i konsekwentnie je realizować – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

- W grudniu z sukcesem przeprowadziliśmy migrację danych i wdrożenie naszego autorskiego system operacyjnego SIGMA wspierającego proces zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie i ostatecznie przyjęliśmy go do używania od stycznia 2017 roku. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez SIGMĘ znacząco poprawimy naszą efektywność operacyjną, co pozwoli nam na dalsze zwiększanie skali działalności. Nie ulega wątpliwości, że nie tylko pod względem operacyjnym i finansowym, ale też technologicznym jesteśmy przygotowani do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy nie tylko w Polsce, ale także za granicą - dodaje Krzysztof Borusowski.

Obligacje BEST serii R3 dla 645 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii R3 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 645 inwestorów. W związku z bardzo dużym popytem na papiery dłużne oferowane przez Spółkę, okres przyjmowania zapisów został skrócony do dwóch dni, a wszystkie zapisy zostały zredukowane średnio o 28,57%.

 

Zapisy na obligacje BEST serii R3 były przyjmowane tylko przez dwa dni, 2 i 3 marca, choć pierwotnie miały zakończyć się 16 marca. Jednak już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji niż oferowała Spółka. Zapisy złożone 2 i 3 marca opiewały łącznie na ok. 84 mln zł. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, wszystkie zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 28,57%.

W związku z wcześniejszym zakończeniem zapisów, BEST przyspieszył również termin przydziału obligacji z 17 marca na 6 marca. Obligacje serii R3 zostały przydzielone 645 inwestorom.

– Bardzo duży popyt na obligacje BEST odbieramy jako dowód zaufania inwestorów dla naszej Spółki i naszej strategii. Jest to dla nas również bardzo ważny i optymistyczny sygnał, że możemy planować kolejne emisje obligacji jako formę finansowania dalszego rozwoju Grupy BEST. W ramach obecnego programu emisji obligacji możemy jeszcze zaoferować papiery dłużne o wartości 60 mln zł i zgodnie z zapowiedziami zamierzamy zrealizować program w całości – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST zaoferował inwestorom 600.000 obligacji serii R3 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu we wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Aby ułatwić inwestorom udział w ofercie obligacji BEST serii R3, stworzone zostało konsorcjum dystrybucyjne domów maklerskich przyjmujących zapisy. Zapisy na obligacje Spółki można było składać w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, który pełni funkcję oferującego w ramach obecnego programu emisji obligacji BEST, a także w Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju.

Obligacje serii R3, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).