Kolejna seria obligacji BEST sprzedana

Zapisy na obligacje BEST o łącznej wartości 60 mln zł przekroczyły dostępną pulę już w pierwszym dniu składania zapisów. Oznacza to, że zapisy zostaną zakończone dzisiaj, zaś redukcją zostaną objęte wszystkie zapisy.

Po raz kolejny oferta obligacji BEST zostaje zakończona przed terminem w związku z bardzo dużym popytem na oferowane obligacje serii R3. W związku z przekroczeniem w zapisach liczby oferowanych obligacji już pierwszego dnia subskrypcji, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj, 3 marca, a nie 16 marca, jak pierwotnie planowano. Ponadto, zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, w tej sytuacji wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Podobnie zapisy skrócono podczas zapisów na obligacje BEST serii R2 oferowane w styczniu.

W obecnej emisji BEST zaoferował inwestorom 600.000 obligacji serii R3 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Oferującym obligacje BEST w ramach obecnie realizowanego drugiego programu publicznych emisji obligacji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Nowością w przypadku tej oferty było stworzenie konsorcjum dystrybucyjnego domów maklerskich przyjmujących zapisy. Zapisy na obligacje BEST serii R3 można składać tak jak dotychczas, przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a ponadto także przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

BEST rozpoczyna nową emisję obligacji o wartości 60 mln zł

Od 2 marca br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R3 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są one oferowane na takich samych warunkach jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w przypadku której cała pula obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Zapisy będą przyjmowane w łącznie blisko 250 punktach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

– Bardzo duży popyt na obligacje BEST oferowane w styczniu sprawił, że zapisy zakończyliśmy przed terminem i wszystkie zostały objęte redukcją zapisów, średnio o blisko 39%. To między innymi efekt bardzo udanego 2016 roku w Grupie BEST, w którym osiągnęliśmy rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności. Był to również rekordowy okres pod względem inwestycji w nowe portfele. Konsekwentnie budujemy wiarygodność naszej spółki w oczach inwestorów i to procentuje. Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy nową emisję obligacji, dzięki czemu inwestorzy, którzy nie zdążyli zapisać się na obligacje serii R2, mają kolejną okazję, by zarabiać razem z nami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w szczególności detalicznych, stworzyliśmy konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym udział w naszej ofercie. Zapisy na obligacje BEST serii R3 będą przyjmowane, tak jak dotychczas, przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a ponadto także przez Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju dodał prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R3 obejmuje do 600.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu we wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Obligacje serii R3 są zatem oferowane na takich samych warunkach, jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w której już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

Zapisy na obligacje serii R3 będą przyjmowane od 2 do 16 marca br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R3:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

2 marca 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

16 marca 2017 r.

Termin przydziału:

17 marca 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

29 marca 2017 r.

Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu:

5 kwietnia 2017 r.

 

Oprocentowanie obligacji serii R3 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R3 (zł)

2 marca 2017 r.

100,00

3 marca 2017 r.

100,01

4 marca 2017 r.

100,03

5 marca 2017 r.

100,04

6 marca 2017 r.

100,06

7 marca 2017 r.

100,07

8 marca 2017 r.

100,08

9 marca 2017 r.

100,10

10 marca 2017r.

100,11

11 marca 2017 r.

100,12

12 marca 2017 r.

100,14

13 marca 2017 r.

100,15

14 marca 2017 r.

100,17

15 marca 2017 r.

100,18

16 marca 2017 r.

100,19

 

Emisja obligacji serii R3 przeprowadzana jest w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka pozyskała już łącznie 80 mln zł.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Obligacje BEST serii R2 już przydzielone inwestorom

BEST przydzielił inwestorom obligacje serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Trafią one do portfeli 359 inwestorów. Spółka przyspieszyła termin przydziału z 31 stycznia na 18 stycznia z uwagi na szybsze zakończenie zapisów.

W związku z bardzo dużym popytem na oferowane przez BEST obligacje serii R2, zapisy przyjmowane były tylko przez dwa dni, tj. 16 i 17 stycznia br., podczas gdy pierwotnie zapisy miały zakończyć się 30 stycznia. Już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

Zapisy złożone przez inwestorów w poniedziałek i wtorek opiewały łącznie na ponad 48,8 mln zł. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, wszystkie zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane, a średnia stopa redukcji wyniosła 38,6%.

Po raz kolejny popyt inwestorów na obligacje BEST był tak duży, że zapisy zakończyliśmy przed terminem. Dziękuję za zaufanie inwestorów, którzy doceniają wiarygodność Grupy BEST. W ramach naszego programu emisji obligacji nadal możemy wyemitować papiery o wartości 120 mln zł. Inwestorzy, którzy nie zdążyli zapisać się na obligacje BEST serii R2 będą mieli już wkrótce kolejną okazję by zarabiać razem z nami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST zaoferował inwestorom 300.000 obligacji serii R2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Oferującym obligacje BEST w ramach obecnie realizowanego drugiego programu publicznych emisji obligacji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Spółka planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Cała pula obligacji BEST sprzedana w jeden dzień

Już pierwszego dnia zapisów BEST znalazł chętnych na wszystkie oferowane obligacje serii R2 o łącznej wartości 30 mln zł.

W związku z bardzo dużym popytem na oferowane przez BEST obligacje i przekroczeniem w zapisach liczby oferowanych obligacji już pierwszego dnia subskrypcji, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj, 17 stycznia, a nie 30 stycznia, jak pierwotnie planowano. Ponadto, zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, w tej sytuacji wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

BEST zaoferował inwestorom 300.000 obligacji serii R2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Oferującym obligacje BEST w ramach obecnie realizowanego drugiego programu publicznych emisji obligacji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Grupa BEST: Rekordowo wysokie spłaty i inwestycje w wierzytelności w 4Q 2016 r.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez BEST, w 2016 roku Grupa zanotowała znaczący wzrost spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, które wyniosły 227,3 mln zł wobec 184,3 mln zł w 2015 roku, co oznacza wzrost o ponad 23% r/r i jest jedną z najlepszych dynamiką wzrostu spłat wśród giełdowych spółek z branży windykacyjnej w tym okresie. Na uwagę zasługują także rekordowe inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Przez cały 2016 rok Grupa przeznaczyła na ten cel 258,3 mln zł i pozyskała portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł. To jest trzykrotnie więcej niż w roku 2015.

- Nie ulega wątpliwości, że 2016 rok był dla nas bardzo udany. Realizujemy ambitne cele, które przedstawialiśmy w trakcie negocjacji połączeniowych z Kredyt Inkaso. I chociaż do połączenia z tą spółką nie doszło, to jego brak nie przeszkodził nam w dynamicznym rozwoju i wzmacnianiu pozycji rynkowej. Wysoki poziom odzyskiwanych spłat, duże inwestycje w portfele oraz wdrożenie autorskiego, nowoczesnego systemu informatycznego SIGMA są tego najlepszym przykładem. Wywiązujemy się z naszych deklaracji dotyczących perspektyw rozwoju Grupy BEST - mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.  

- W porównaniu do poprzedniego roku osiągnęliśmy ponad 23% wzrost spłat z portfeli wierzytelności, co było możliwe przede wszystkim dzięki poprawie efektywności operacyjnej Grupy i dużej elastyczności w strategiach windykacji. Jesteśmy zadowoleni z wzrostu tempa inwestycji w nowe portfele. W całym ubiegłym roku zainwestowaliśmy ponad ćwierć miliarda złotych w wierzytelności, co pozwoliło nam na istotne zwiększenie udziału w rynku i dobrze rokuje co do przyszłych wyników – dodaje Krzysztof Borusowski.

- Wyniki operacyjne całego roku potwierdzają, że zarówno pod względem biznesowym, jak i finansowym Grupa jest w bardzo dobrej kondycji, a perspektywy na ten rok pozostają niezwykle optymistyczne: wzbogaciliśmy nasz portfel m.in. w wierzytelności z rynku telekomunikacyjnego i planujemy wyjście za granicę. W dalszym ciągu zamierzamy  zwiększać skalę działalności. Będzie to możliwe po pierwsze dzięki dywersyfikacji źródeł finansowania. Po drugie jesteśmy też technologicznie gotowi do dynamicznego wzrostu. Pod koniec ubiegłego roku wdrożyliśmy innowacyjny system operacyjny SIGMA, który pozwoli nam dalej udoskonalać operacje i stanie się naszą silną przewagą konkurencyjną – dodaje Krzysztof Borusowski.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

4Q 2016

4Q 2015

Zmiana r/r

1-4Q 2016

1-4Q 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

1231,2

287,6

328%

2 269,2

894,0

153%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

119,8

3,3

3530%

258,3

85,1

204%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

58,2

52,1

12%

227,3

184,3

23%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

46,8

40,6

15%

179,5

138,7

29%

 

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

Po trzech kwartałach 2016 przychody Grupy BEST wyniosły 166,6 mln zł (+64% rok do roku) a zysk netto 68,7 mln zł (+11% rok do roku). Rentowność sprzedaży wyniosła w tym okresie 41% i należała do najwyższych wśród firm zarządzających wierzytelnościami.

Od 16 stycznia b.r. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zgodnie z harmonogramem, subskrypcja potrwa do 30 stycznia br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres zapisów może zostać skrócony. Zapisy będą przyjmowane w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 141,0 mln zł.

                                                                                    

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

BEST rusza z nową emisją obligacji o wartości 30 mln zł

Od 16 stycznia br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy będą przyjmowane w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

 

– Mamy za sobą bardzo udany rok: był on dla nas rekordowy zarówno pod względem poziomu spłat z portfeli wierzytelności, jak i inwestycji w nowe portfele. Zamierzamy kontynuować rozwój Grupy BEST, aktywnie uczestnicząc w rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji skierowaną do szerokiego grona inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R2 obejmuje 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Obligacje serii R2 są oferowane na analogicznych warunkach, jak w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii R1, przeprowadzonej w IV kwartale ubiegłego roku, z której BEST pozyskał 50 mln zł. BEST realizuje obecnie drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka może pozyskać do 150 mln zł.

Zapisy na obligacje serii R2 będą przyjmowane od 16 do 30 stycznia br. w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony.

W przypadku gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego, a zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji):

16 stycznia 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

30 stycznia 2017 r.

Termin przydziału:

31 stycznia 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 lutego 2017 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji:

16 lutego 2017 r.

 

Oprocentowanie obligacji serii R2 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R2 (zł)

16 stycznia 2017 r.

100,00

17 stycznia 2017 r.

100,01

18 stycznia 2017 r.

100,03

19 stycznia 2017 r.

100,04

20 stycznia 2017 r.

100,06

21 stycznia 2017 r.

100,07

22 stycznia 2017 r.

100,08

23 stycznia 2017 r.

100,10

24 stycznia 2017 r.

100,11

25 stycznia 2017 r.

100,12

26 stycznia 2017 r.

100,14

27 stycznia 2017 r.

100,15

28 stycznia 2017 r.

100,17

29 stycznia 2017 r.

100,18

30 stycznia 2017 r.

100,19

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

10 najpopularniejszych wymówek od spłaty długów
  • Najczęstsze powody nieregulowania zobowiązań to wg specjalistów: świadome unikanie problemów (może dług sam zniknie) i kontaktu z firmą windykacyjną, oczekiwanie przedawnienia długu oraz brak przekonania, że z długiem można sobie poradzić.
  • Niezależnie od powodów niespłacania długów, trzeba się z nich rozliczyć, a żaden dług samoczynnie nie zniknie.
  • Rozmowa z doradcą zazwyczaj pomaga znaleźć rozwiązanie adekwatne do sytuacji i możliwości.
     

Jesteśmy świetni w wymyślaniu powodów niespłacania długów. Specjaliści z Best S.A., firmy zajmującej się windykacją, przygotowali listę Top 10.

 

1. Pieniędzy ledwo starcza na życie, nie stać mnie. Trudna sytuacja finansowa, czasem powiązana ze stratą pracy, to jeden z najczęstszych powodów unikania spłaty zobowiązań. W wielu przypadkach sytuacja rzeczywiście jest trudna i potrzeba czasu, żeby stanąć na nogi. Bywa też jednak tak, że pomimo własnego przekonania o trudnej sytuacji finansowej, równocześnie sporo środków przeznaczamy na przyjemności, rozrywkę i inne cele, odsuwając spłatę zaciągniętych rat na dalszy plan.

2. Wezmę się za to za miesiąc. Grudzień to święta i Sylwester oraz związane z tym niewątpliwe wydatki. Styczeń i luty to ferie. Kwiecień to ponownie święta, a w maju długi weekend, kiedy wreszcie można gdzieś wyjechać. Potem komunie, wakacje, szkolna wyprawka itd. W rezultacie niemal każdy miesiąc w roku wiąże się z jakimiś dodatkowymi wydatkami. To zła strategia – dług odsuwany w czasie rośnie.

3. Spłacę, jak dostanę większą gotówkę. Według specjalistów z branży windykacyjnej część dłużników odkłada spłatę długu na czas, kiedy wejdzie w posiadanie większej gotówki. To błąd, bo wygrana w „totka” czy niespodziewany spadek po zapomnianym wujku zdarzają się bardzo rzadko, więc oczekiwanie na nie to bardzo zła metoda na spłatę zobowiązań.

4. Dług jest za duży, nie dam rady go spłacić, więc nie będę się nim zajmował. Niestety długo nieregulowane zobowiązanie może zwiększyć swoje rozmiary w wyniku doliczania do niego odsetek. Nawet wtedy pozostaje jednak długiem, którym kiedyś i tak trzeba się zająć. Żaden wierzyciel nie zgodzi się na całkowite umorzenie tylko dlatego, że kwota przerasta aktualne możliwości dłużnika. Jednak kontakt z doradcą pozwala znaleźć rozwiązanie pośrednie – np. rozłożenie długu na możliwe do spłaty raty, czy wstrzymanie naliczania odsetek karnych w zamian za minimalną kwotę wpłaty co miesiąc.

5. Z firmami windykacyjnymi nie da się dogadać. To niestety tylko kolejna tania wymówka, logika podpowiada co innego. Firmom windykacyjnym zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy, a przynajmniej ich części, więc zazwyczaj skłonni są negocjować. To lepsze niż cisza po stronie dłużnika i dopisywanie wirtualnych odsetek.

6. Bo inni też nie płacą, jestem jedną/ym z wielu. Rzeczywiście dłużników w Polsce jest bardzo dużo – już 2,2 mln. To jednak wcale nie znaczy, że obowiązek spłaty długu kogokolwiek ominie, albo że dług się przedawni i nie trzeba go będzie płacić. Przecież długi to pieniądze, które mają swoich właścicieli, nie ma co liczyć, że „machną na nie ręką”.

7. Tradycja „zastaw się, a postaw się”. Mało kto lubi przyznawać się publicznie do swoich kłopotów finansowych. Dlatego przy okazji rodzinnych uroczystości wolimy zwiększyć zadłużenie niż uczciwie powiedzieć, że w tej chwili nie stać nas na drogie prezenty. Chcemy udowodnić swój wyższy status, choć często rzeczywistość jest inna.

8. Nie będę płacił tym, którzy dług odkupili, to szara strefa (zapłacili za niego grosze, a oczekują, że spłacę go w całości). Takie usprawiedliwienie pojawia się czasem w ustach osób z wieloma zobowiązaniami, nie ma jednak podstaw w rzeczywistości. Polskie prawo zezwala nabywać dług przez firmy trzecie, które pożyczki czy kredytu nie udzielały. Takie podmioty mają pełne prawo prowadzić skuteczne działania windykacyjne. Są to często duże instytucje finansowe, kontrolowane przez KNF i obecne na giełdzie.

9. Nie oddam, bo kredyt był dla… kolegi/brata/ojca itp. Wzięcie kredytu dla osoby trzeciej to odpowiedzialność osobista, takie zobowiązanie trzeba spłacić. Warto więc podobną prośbę dwa razy przemyśleć. Dopóki się komuś pomaga – relacje kwitną, jednak wiele osób zrywa kontakty z bliskimi właśnie z powodu niespłaconych długów. W konfliktach międzyludzkich, szczególnie rodzinnych, sprawy finansowe odgrywają czasem kluczową rolę.

10. Bo sądziłem/am, że dam radę spłacić – to nie moja wina, że samochód się zepsuł. Przed podjęciem decyzji o kredycie warto usiąść i z ołówkiem w ręku (lub korzystając z narzędzi internetowych, np. http://kalkulator.best.com.pl/) zrobić kalkulacje ile kosztuje życie, opłaty, rachunki, utrzymanie i losowe zdarzenia (takie jak choroba, awaria samochodu czy lodówki). To da odpowiedź czy starczy na ratę. Jeśli po jej doliczeniu na koniec miesiąca wychodzimy na 0, pieniędzy może nie wystarczyć. W efekcie na pierwszy rzut oka wydaje się, że stać nas na ratę spłaty, do której się zobowiążemy, ale czasem drobne zdarzenie losowe, np. choroba dziecka czy awaria samochodu, pochłania nieprzewidziane koszty i pojawia się problem. W efekcie zadłużenie jest już tak duże, że trudno się z tym uporać.

- Rozmawiając z dłużnikami słyszymy wiele argumentów przeciw regulowaniu zaległych długów. Zawsze staramy się wysłuchać osoby po drugiej stronie i znaleźć rozwiązanie odpowiadające obecnej sytuacji życiowej Klienta. Czasem jest to rozłożenie długu na korzystne raty, czasem częściowe umorzenie w zamian za spłatę pozostałej części. Tak czy inaczej – jeśli pożyczamy, musimy oddać, problem sam nie zniknie, a odkładanie konsekwencji w czasie i unikanie kontaktu z firmą windykacyjną zwiększa tylko odsetki. Zazwyczaj najważniejszy jest jeden mały krok, np. kontakt z doradcą, potem konieczna jest regularność i konsekwencja. Przy takich założeniach z długów można wyjść w dość łatwy sposóbkomentuje Katarzyna Gulbicka z Best S.A. 

Komentarz zarządu BEST S.A. – odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A.

30 grudnia 2016 r. zarząd BEST S.A. podjął decyzję o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. o dodatkowe 46,1 mln zł.

Dokonaliśmy urealnienia wyceny posiadanego pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. do 25 zł za akcję, czyli do ceny z transakcji nabycia przez Waterland Private Equity Investments pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. z sierpnia bieżącego roku – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. - Decyzja zarządu o odpisie wynika z niezrealizowania w zakładanym czasie planów przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso S.A., w związku z czym oczekiwane synergie nie zostały osiągnięte. Zwiększenie odpisu nie ma wpływu na sytuację gotówkową Grupy BEST, bowiem nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych – dodaje.  

Operacyjnie i finansowo Grupa BEST jest w bardzo dobrej kondycji – rosną spłaty z wierzytelności, inwestujemy coraz więcej w nowe portfele, w październiku przeprowadziliśmy udaną publiczną emisję obligacji, gdzie od blisko 500 inwestorów pozyskaliśmy 50 mln złotych, które przeznaczamy na rozwój. W IV kwartale br. wdrożyliśmy także nowoczesny system informatyczny, który daje nam wiele nowoczesnych narzędzi do zarządzania wierzytelnościami i pozwala budować silną przewagę konkurencyjną – mówi Krzysztof Borusowski.

Ostatnie miesiące roku są dla Grupy BEST bardzo intensywne - na rynek trafiają ciekawe portfele wierzytelności. My mamy odpowiednie środki i kompetencje, aby atrakcyjnie lokować nasze fundusze i powiększać udziały rynkowe. W całym 2016 roku zainwestowaliśmy ponad ćwierć miliarda złotych w nowe portfele – dodaje.  

W przypadku osiągnięcia porozumienia związanego z posiadanym przez nas pakietem akcji oraz dalszego rozwoju sytuacji w Kredyt Inkaso S.A., nasze szacunki w zakresie wartości przedmiotowej inwestycji będą podlegały weryfikacjom i nie wykluczamy odwrócenia utworzonych odpisów na tę inwestycjępodsumowuje Krzysztof Borusowski.

Po trzech kwartałach 2016 przychody Grupy BEST wyniosły 166,6 mln zł (+64% rok do roku) a zysk netto 68,7 mln zł (+11% rok do roku), gdyby jednak nie został utworzony odpis na Kredyt Inkaso w II kwartale 2016, zysk netto osiągnąłby poziom 95,8 mln zł (+55% rok do roku). Rentowność sprzedaży wyniosła w tym okresie 41% i należała do najwyższych wśród firm zarządzających wierzytelnościami.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 141,0 mln zł.

Zachęcamy do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Jacek Zawadzki nagrodzony Diamentem CIO 2016

Jacek Zawadzki, CIO BEST S.A., został nagrodzony w XIV edycji konkursu CIO Roku Diamentem CIO w kategorii „Generator biznesu cyfrowego”. Nagrodę wręczono w czasie uroczystej gali, która odbyła się 8 grudnia b.r. w Warszawie.

Konkurs CIO Roku jest dorocznym konkursem organizowanym przez Klub CIO. Jego celem jest wyróżnienie nowoczesnych liderów IT, których dokonania miały strategiczne znaczenie dla ich firm i instytucji.

Wśród tegorocznych laureatów konkursu CIO Roku znalazł się Jacek Zawadzki, CIO BEST S.A. To już drugie wyróżnienie przyznane Jackowi Zawadzkiemu w konkursie CIO Roku – w  2014 roku został nagrodzony Diamentem CIO w kategorii „Akcelerator zmiany”.

Jacek Zawadzki posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży IT. Od 2013 roku odpowiada za zarządzanie Pionem IT oraz realizację kompleksowej strategii IT w BEST S.A. Posiada certyfikaty ukończenia szkoleń z metodologii Six Sigma. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Otrzymanie Diamentu CIO w kategorii „Generator biznesu cyfrowego” jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem. Cieszę się, że jury doceniło w ten sposób wysiłek całego zespołu BEST, który intensywnie pracował nad transformacją cyfrową Spółki, czego wyrazem jest między innymi wdrożenie (tylko w ubiegłym roku) autorskiego systemu automatycznego generowania pism i pozwów, innowacyjnego systemu importowania danych czy nowoczesnej platformy dla klientów – BEST Online. Ich uruchomienie stanowi zwieńczenie przełomowej zmiany technologicznej całej Grupy Kapitałowej i stanowi punkt wyjścia do jej dalszego, dynamicznego rozwoju  – komentuje Jacek Zawadzki, CIO Best S.A.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

tel. 22 440 14 40

kom. 605 959 539

e-mail: j.sokolowska@ccgroup.com.pl

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

BEST z nagrodą LAUR CESSIO INWESTORÓW 2016

BEST został laureatem pierwszej edycji nagrody Laur CESSIO Inwestorów 2016 przyznawanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nagrody wręczono podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

Laur CESSIO Inwestorów to inicjatywa KPF i firmy doradczej KMPG. Jej celem jest wyróżnienie firm zarządzających wierzytelnościami, które w ocenie sprzedających wierzytelności cechują się najwyższym profesjonalizmem  trakcie prowadzonych postępowań przetargowych jak i po ich zakończeniu oraz cieszą się zaufaniem partnerów biznesowych.

W strukturze Grupy BEST za całokształt działań związanych z nabywaniem portfeli wierzytelności odpowiada BEST TFI, kierowane od października tego roku przez Piotra Urbańczyka, byłego wieloletniego prezesa i członka zarządów Meritum Banku, Lukas Banku i Dominet Banku.

- To wyróżnienie dla nas szczególne, bo przyznawane przez firmy i instytucje finansowe, które w swojej działalności kierują się najwyższymi standardami i oczekują tych samych standardów od swoich partnerów. Cieszymy się, że spełniamy te wymagania, czego wyrazem jest Laur CESSIO Inwestorów – powiedział Piotr Urbańczyk, prezes BEST TFI, który odbierał nagrodę.  - Na bardzo konkurencyjnym rynku firm zarządzających wierzytelnościami robimy wszystko, by profesjonalizm działania i wysoka kultura korporacyjna stały się elementem wartości dodanej na którą nasi partnerzy biznesowi mogą zawsze liczyć i zawsze oczekiwać. Nagroda zmotywuje nas, by w przyszłych relacjach stawiać sobie poprzeczkę jeszcze wyżej – dodał Piotr Urbańczyk.

BEST TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi. W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 12 mld złotych. Tylko w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku nabyto portfele dla GK BEST wierzytelności o wartości nominalnej 1 mld zł.

-  Nagrodata to przede wszystkim docenienie wysiłku wszystkich pracujących w BEST TFI. Dzięki dynamicznemu rozwojowi całego BEST-u możemy być aktywni w coraz to większej liczbie przetargów na portfele wierzytelności i z powodzeniem wygrywać te przetargi. Jest to skutkiem ogromu pracy oraz sporej wiedzy i doświadczenia całego zespołu, za co serdecznie chciałem podziękować – podsumował Piotr Urbańczyk.

Oprócz BEST Laur CESSIO Inwestorów 2016 trafił do firm Ultimo i Kruk.Idea przedsięwzięcia nawiązuje do projektu Lauru CESSIO, który od 2013 roku prowadzony jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i KPMG, gdzie z kolei firmy zarządzające wierzytelnościami oceniają podmioty, które organizują przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST rusza z kampanią reklamową, firma pomoże spłacać długi swoim Klientom

BEST, jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna pierwszą w swojej historii kampanię reklamową. Celem jest zwiększenie świadomości marki oraz dotarcie do klientów i przekonanie ich do nawiązania kontaktu z firmą. W ramach działań marketingowych, do końca listopada BEST będzie całkowicie umarzał zadłużenie jednej osobie dziennie (zgodnie z regulaminem Konkursu).

 

BEST stawia na nowoczesne narzędzia komunikacji i Internet. W kampanii reklamowej wykorzystane zostaną działania content marketing, reklamy na głównych portalach internetowych oraz aktywność w mediach społecznościowych.

 

- Firma stale zwiększa skalę działalności. Obecnie obsługujemy zadłużenie około miliona Polaków o łącznej nominalnej wartości przekraczającej 11 mld zł.  Poprzez działania reklamowe chcemy dotrzeć do naszych klientów z prostą, ale ważną informacją: jesteśmy po to, aby pomóc rozwiązać problemy ze spłatą zobowiązań. Pokazujemy, że nawiązanie z nami kontaktu to pierwszy krok, który warto wykonać, by zmienić jakość swojego życia mówi Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST.

Osią kampanii reklamowej jest konkurs „Wygraj BEST spłatę”, który rozpoczął się 8 listopada. Codziennie przez miesiąc jednej osobie spośród wszystkich, którzy zgłoszą się do firmy za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego i spełnią warunki regulaminu, zostanie umorzone całe zadłużenie. Pozostali, którzy się zgłoszą, w ramach gwarantowanej nagrody pocieszenia uzyskają częściowe umorzenie długu. Nagradzani są autorzy najciekawszych i najbardziej przekonywujących odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego właśnie mi powinno zostać umorzone zadłużenie?”.

- W listopadzie obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów ustanowiony z myślą o zadłużonych. Ma być on inspiracją do aktywnej próby rozwiązania problemów finansowych. My dajemy naszym klientom dodatkowy bodziec – gwarantowane umorzenie części długu, a dla Zwycięzców Konkursu całkowite oddłużenie - mówi Barbara Rudziks, członek zarządu BEST odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne Spółką.

Celem działań jest nawiązanie kontaktu z grupą klientów, którzy do tej pory unikali kontaktu z BEST. Poprzez kampanię reklamową połączoną z umarzeniem części zadłużenia Spółka chce pokazać, że stawia na dialog z klientami. Dąży do rozwiązania problemów w sposób ugodowy, a w konsekwencji pomaga wyjść z długów i rozwiązać problemy obciążające życie rodzinne i zawodowe.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

Rekordowe spłaty i inwestycje w wierzytelności - Grupa BEST podsumowuje trzy kwartały 2016 r.

166,6 mln zł przychodów oraz 66,8 mln zł zysku netto – opublikowanymi wynikami Grupa BEST potwierdza przynależność do czołówki najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Po dziewięciu miesiącach Grupa może pochwalić się rekordowymi spłatami, jak i największymi w historii inwestycjami w pakiety wierzytelności na rynku pierwotnym.

Po trzech kwartałach 2016 r. Grupa BEST odnotowała przychody większe o 64%, a zysk netto o 11% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Systematycznie poprawia się także rentowność sprzedaży, która obecnie wynosi 41% i należy do najwyższych wśród firm zarządzających wierzytelnościami (38% w połowie roku 2016).

W naszej branży trzeci kwartał to zazwyczaj najmniej aktywny okres w roku. Tym bardziej cieszy fakt, że udało nam się utrzymać dynamikę wzrostu do jakiej przyzwyczailiśmy już rynek w ostatnim czasie. W ciągu ostatnich 24 miesięcy podwoiliśmy nasze przychody, ale ambicje mamy wciąż duże. Zarówno w naszej organizacji jak i w otoczeniu rynkowym dostrzegam przesłanki pozwalające optymistycznie patrzeć w przyszłość i dające podstawy do dalszego zwiększania skali naszej działalności  mówi Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST.

Dynamicznie rosną kluczowe dla rozwoju BEST spłaty wierzytelności. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wyniosły one 169,1 mln zł, z czego spłaty należne Grupie BEST sięgnęły niemal 133 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. W samym trzecim kwartale łączne spłaty z portfeli należących do funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST wyniosły przeszło 57 mln zł, z czego ponad 45 mln zł przypada na Grupę BEST, czyli o 36% więcej niż w trzecim kwartale 2015 r.

W ślad za rosnącymi spłatami idą rekordowe inwestycje w nabywanie wierzytelności. W okresie od stycznia do końca września tego roku Grupa BEST przeznaczyła na ten cel 138,6 mln zł. Tym samym nakłady na portfele wierzytelności po trzech kwartałach są o ponad 60% większe niż w całym ubiegłym roku. Tylko w okresie lipiec-wrzesień fundusze zarządzane przez BEST nabyły za ponad 54 mln zł portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej niemal 518 mln zł. W efekcie wartość nominalna nabytych w 2016 roku wierzytelności przekroczyła 1 mld zł, a łączna wartość wierzytelności zarządzanych przez Grupę to 11,2 mld zł.

Możliwość kolejnych inwestycji daje Grupie BEST - między innymi - emisja obligacji korporacyjnych. W wyniku przeprowadzonej w październiku emisji od blisko 500 inwestorów indywidualnych pozyskano 50 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój, w tym zakup kolejnych portfeli wierzytelności.

- Ostatnie miesiące roku są zazwyczaj dla nas pracowite. Banki przed zakończeniem roku dokonują przeglądu posiadanych kredytów, w efekcie na rynek trafiają duże portfele wierzytelności do kupienia. Dzięki dobrym wynikom z własnej działalności jak i zakończonej sukcesem emisji obligacji mamy odpowiednie środki by być aktywnym podmiotem na tym polu i atrakcyjnie ulokować fundusze. Plan zakładający wydatki inwestycyjne w całym 2016 roku na poziomie ćwierć miliarda złotych pozostaje realny - dodaje Krzysztof Borusowski.

Aktywna polityka inwestycyjna nie przekłada się na zwiększanie wskaźników zadłużenia. Wręcz przeciwnie, Grupa BEST utrzymuje zadłużenie na jednym z najniższych poziomów w branży. W ostatnim kwartale wskaźnik długu netto do kapitału własnego  uległ dalszemu obniżeniu i obecnie wynosi 0,98.

BEST jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności osiągając przy tym znakomite wyniki finansowe. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie. Od początku tego roku cena akcji na GPW wzrosła o 58 %.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

  

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

Obligacje BEST serii R1 trafią do portfeli 488 inwestorów

27 października BEST przydzielił 4,5-letnie obligacje serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. W okresie od 10 do 26 października inwestorzy złożyli zapisy opiewające łącznie na około 52 mln zł, w związku z czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 80,77%.

Oferta obligacji serii R1 była pierwszą emisją przeprowadzoną przez BEST w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Oferta ta skierowana była do inwestorów detalicznych i obejmowała 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

Zapisy na obligacje serii R1 przyjmowane były od 10 do 26 października. W tym okresie 488 inwestorów złożyło zapisy łącznie na 519.997 obligacji. Ostatecznie obligacje zostały przydzielone 488 inwestorom, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostały zredukowane średnio o 80,77%.

Obligacje BEST serii R1 to 4,5-letnie dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie naliczane jest już od pierwszego dnia subskrypcji, a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, począwszy od 20 stycznia 2017 r.

Funkcję globalnego koordynatora oraz oferującego w ramach drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zamiarem Spółki jest, aby wszystkie obligacje emitowane w ramach programu zostały wprowadzone do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu obligacji serii R1 to 16 listopada br.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

Inwestorzy zapisali się na wszystkie obligacje BEST serii R1

25 października zapisy na 4,5-letnie obligacje serii R1 oferowane przez BEST przekroczyły 500.000 sztuk. Zgodnie z harmonogramem i warunkami emisji, zapisy będą przyjmowane do 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

BEST w ramach emisji obligacji serii R1 zaoferował inwestorom 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to 4,5-letnie papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy rozpoczęto 10 października, a pierwotny harmonogram oferty przewidywał, że zakończą się 19 października, jednak z uwagi na trwające równolegle inne publiczne oferty obligacji oraz akcji, okres przyjmowania zapisów został przedłużony o tydzień, do 26 października. We wtorek, 25 października, przekroczona została oferowana pula obligacji. Zapisy zakończą się zgodnie z harmonogramem, czyli w środę, 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od 10 do 24 października włącznie, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii R1 BEST poinformuje po ich przydziale. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 16 listopada br.

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się bardzo dużą nadsubskrypcją.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST

Do 26 października przedłużone zostały zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł.

 

– Emisja obligacji BEST serii R1 zbiegła się w czasie z innymi publicznymi ofertami papierów dłużnych. Równolegle na rynku przeprowadzonych było kilka ciekawych projektów IPO. Emitenci muszą więc mocniej konkurować o kapitał inwestorów. Oferta obligacji BEST, największa spośród obecnie przeprowadzanych publicznych emisji obligacji, cieszy się dużym zainteresowaniem, niemniej w tych okolicznościach okazało się, że potrzebujemy nieco więcej czasu na uplasowanie całej oferowanej puli – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy na obligacje BEST w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez internet i telefon.

Oprocentowanie obligacji serii R1 jest naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia subskrypcji (10 października) była równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach jest powiększana o równowartość naliczonych odsetek (poniższa tabela prezentuje cenę emisyjną w okresie od 19 do 26 października).

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R1 (zł)

19 października 2016 r.

100,12

20 października 2016 r.

100,14

21 października 2016 r.

100,15

22 października 2016 r.

100,16

23 października 2016 r.

100,18

24 października 2016 r.

100,19

25 października 2016 r.

100,21

26 października 2016 r.

100,22

 

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii R1 został przedłużony o tydzień, do 26 października br. Jeśli jednak inwestorzy złożą wcześniej zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres ten może zostać skrócony. W przypadku przekroczenia zapisów danego dnia („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji):

10 października 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

26 października 2016 r.

Termin przydziału:

27 października 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 listopada 2016 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

16 listopada 2016 r.

 

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

Grupa BEST utrzymuje wysokie tempo inwestycji i spłat

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę BEST od początku tego roku przekroczyła już 1 mld zł, a wydatki na ten cel wyniosły ponad 138 mln zł. Zainwestowana kwota jest tym samym o ponad 60% większa niż w całym 2015 r.

Łączne spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności za trzy kwartały tego roku wyniosły ponad 169 mln zł, z czego na Grupę BEST przypada prawie 133 mln zł. To o odpowiednio 28% i 35% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

W III kwartale br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały ponad 54 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej niemal 518 mln zł. Narastająco za trzy kwartały tego roku Grupa BEST zainwestowała ponad 138 mln zł, co oznacza wzrost o 69% rok do roku, a łączna wartość nominalna nabytych portfeli sięgnęła 1,04 mld zł, czyli o 71% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

– W ciągu trzech kwartałów tego roku zainwestowaliśmy w nowe portfele o ponad 60% więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy na inwestycje w wierzytelności na rynku pierwotnym przeznaczyliśmy około 85 mln zł. W IV kwartale nie zamierzamy zwalniać tempa, a biorąc pod uwagę utrzymującą się dużą podaż bankowych wierzytelności nieregularnych, jak najbardziej realne są nasze plany, zakładające zainwestowanie w tym roku łącznie około 250 mln zł, co oznaczałoby kilkunastoprocentowy udział Grupy BEST w rynku obrotu wierzytelnościami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST utrzymuje także wysoką dynamikę wzrostu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności. W III kwartale br. łączne spłaty z portfeli należących do funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST wyniosły przeszło 57 mln zł, z czego ponad 45 mln zł przypada na Grupę BEST, czyli o 36% więcej niż w III kwartale 2015 r. Narastająco za dziewięć miesięcy br. łączne spłaty przekroczyły 169 mln zł, z czego spłaty należne Grupie BEST sięgnęły niemal 133 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku.

Bardzo nas cieszy rekordowy poziom spłat z portfeli wierzytelności, na co składają się zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak poczynione inwestycje w nowy system IT wspierający proces windykacji, jak i czynniki zewnętrzne, takie jak niska stopa bezrobocia. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki rynkowe i kontynuować dynamiczny rozwój Grupy BEST. Dlatego wystartowaliśmy z drugim programem emisji obligacji, co pozwoli pozyskać środki na nowe inwestycje. Mimo że wśród celów emisji obligacji jest m.in. refinansowanie zadłużenia, to nie mamy obecnie takich potrzeb. Pozyskane środki praktycznie w całości przeznaczymy na zakup nowych portfeli wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski.

Od poniedziałku 10 października inwestorzy mogą zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, a zapisy przyjmowane są w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez internet i telefon. Zgodnie z harmonogramem oferty, subskrypcja potrwa do 19 października br. Jeśli jednak inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres zapisów może zostać skrócony.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

3Q 2016

3Q 2015

Zmiana r/r

1-3Q 2016

1-3Q 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

517,9

175,1

196%

1 038,0

606,4

71%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

54,2

17,1

217%

138,6

81,8

69%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

57,4

44,5

29%

169,1

132,1

28%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

45,4

33,4

36%

132,7

98,1

35%

 

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

Nowa emisja obligacji detalicznych BEST o wartości 50 mln zł

10 października ruszają zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych, a zapisy będą przyjmowane w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 

– Podobnie jak przy poprzednich emisjach obligacji BEST, środki z emisji przeznaczymy na dalszy rozwój Grupy BEST. Celem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach, a jednocześnie zaoferowanie atrakcyjnych parametrów dla nabywców obligacji. Rok 2016 jest dla naszej Grupy okresem dynamicznych wzrostów – zarówno jeśli chodzi o kluczowe wyniki finansowe, jak i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Tylko w pierwszym półroczu br. zainwestowaliśmy niemal 85 mln zł w pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie okres zwiększonej podaży wierzytelności ze strony banków. Rosnące spłaty z nabytych portfeli wierzytelności oraz środki z emisji obligacji pozwolą nam aktywnie uczestniczyć w rynku obrotu wierzytelnościami i wykorzystać nadarzające się okazje inwestycyjne – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy na obligacje BEST w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon.

Oprocentowanie obligacji serii R1 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek (patrz tabela).

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R1 (zł)

10 października 2016 r.

100,00

11 października 2016 r.

100,01

12 października 2016 r.

100,03

13 października 2016 r.

100,04

14 października 2016 r.

100,05

15 października 2016 r.

100,07

16 października 2016 r.

100,08

17 października 2016 r.

100,10

18 października 2016 r.

100,11

19 października 2016 r.

100,12

 

Zapisy na obligacje serii R1 będą przyjmowane od 10 do 19 października br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku trzech z pięciu dotychczasowych publicznych emisji obligacji BEST kierowanych do inwestorów detalicznych.

W przypadku przekroczenia zapisów danego dnia („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji):

10 października 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

19 października 2016 r.

Termin przydziału:

20 października 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

3 listopada 2016 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji:

9 listopada 2016 r.

 

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł.

W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją. W obu przypadkach zapisy skrócono do dwóch dni, a redukcja wyniosła odpowiednio 64% i 50%.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

Piotr Urbańczyk Prezesem BEST TFI

Nowym prezesem zarządu BEST TFI został Piotr Urbańczyk, w przeszłości m.in. prezes i wiceprezes Meritum Banku, wiceprezes Dominet Banku i członek zarządu Lukas Banku.

 

 Piotr Urbańczyk z bankowością i finansami jest związany od 25 lat. To menedżer z dużą renomą na rynku finansowym, uczestniczył w budowie od podstaw i tworzeniu struktur trzech banków: Meritum Banku, Lukas Banku i Dominet Banku.

Ostatnio związany był z Meritum Bankiem, jest jedną z osób odpowiedzialnych za budowę instytucji od podstaw i następnie jej sukces rynkowy. Piotr Urbańczyk w latach 2009-2015 pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa Meritum Banku.

Wcześniej, od 2002 roku pracował przy bankowym projekcie prowadzonym przy wsparciu jednego z funduszy private equity grupy Merrill Lynch: Dominet Banku. W banku tym jako wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Od roku 2007 do 2009 po przejęciu Dominet Banku przez bank Fortis pracował w ramach grupy finansowej Fortis.

W latach 1998-2000 Piotr Urbańczyk był zaangażowany w stworzenie struktur Lukas Banku, powstającego we współpracy  z funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors. Następnie w zarządzie banku był odpowiedzialny za obszar finansów.

BEST TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest BEST, zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST z zatwierdzonym prospektem dla drugiego programu emisji obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy BEST S.A. (BEST) dla drugiego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Realizacja programu to ważny element strategii Grupy BEST, dzięki której Grupa chce w ciągu kilku lat dołączyć do pierwszej dziesiątki największych podmiotów zarządzających wierzytelnościami w Europie.

– Zatwierdzenie prospektu otwiera nam drogę do przeprowadzenia kolejnych emisji obligacji kierowanych do szerokiego kręgu inwestorów. Pozwoli to nam na dalszą optymalizację źródeł kapitału i kontynuację strategii, zakładającej systematyczny wzrost skali działalności. Naszą ambicją na lata 2016-2020 jest wejście do pierwszej dziesiątki największych grup zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Pierwsze półrocze tego roku to kolejny okres istotnej poprawy kluczowych wskaźników finansowych, co najlepiej świadczy o umiejętnym, efektywnym wykorzystaniu pieniędzy od inwestorów. Doświadczenia z poprzednich emisji umacniają nas w przekonaniu, że obligacje BEST są atrakcyjną i pożądaną inwestycją. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w najbliższych tygodniach – dodał Krzysztof Borusowski.

W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się dużym sukcesem: terminy zapisów w obu przypadkach skrócono do dwóch dni, a redukcje zapisów wyniosły odpowiednio 64% i 50%.

Funkcję globalnego koordynatora oraz oferującego w ramach drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z którym Spółka współpracowała także przy poprzednim programie emisji obligacji.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

44 mln zł zysku Grupy BEST w pierwszym półroczu 2016 roku

Grupa Kapitałowa BEST w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku odnotowała zysk netto większy o 15%, wzrost przychodów o 46% oraz wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 82% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szybkiemu rozwojowi działalności towarzyszą rekordowe w historii Grupy spłaty wierzytelności, z których uzyskano w tym czasie 111,7 mln zł.

 

Przychody Grupy BEST za pierwsze półrocze wyniosły 116,4 mln zł i pozwoliły wypracować zysk netto w wysokości 43,8 mln zł. Rentowność na poziomie 38% plasuje Grupę na czołowej pozycji wśród firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Na wynik Grupy wpłynął odpis dotyczący inwestycji w Kredyt Inkaso, co uszczupliło skonsolidowany zysk netto o 27 mln zł.

-  Systematycznie osiągamy bardzo dobre wyniki. Świadczy to zarówno o zakresie pracy, jaką wykonujemy na co dzień w BEST, jak i o solidnych podstawach do systematycznego rozwoju. Cieszy nas realizacja zakładanych celów, tym bardziej, że w najbliższym czasie planujemy zwiększyć istotnie skalę działalności - powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

Znacznie wzrosły spłaty wierzytelności, które w I półroczu 2016 sięgnęły 111,7 mln zł, z czego w części przypadającej na Grupę BEST 87,3 mln zł. Równocześnie BEST inwestuje w nowe portfele wierzytelności nieregularnych. W I półroczu br. na ten cel przeznaczono 84,4 mln zł - w konsekwencji zakupiono pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. To 30% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku, gdy zainwestowano 64,7 mln zł. Tym samym nominalna wartość portfeli wierzytelności zarządzanych przez Grupę przekroczyła 11 mld zł.

Rozwój Grupy BEST jest w dużej mierze wspierany przez emisje obligacji, wobec czego Grupa w ostatnim czasie wypracowała pozycję jednego z czołowych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku. W pierwszym półroczu uplasowano dwie ostatnie emisje realizowane w ramach dwuletniego programu, z którego uzyskano łącznie 300 mln zł       (w sumie siedem emisji od 2014 roku). Wychodząc na przeciw zainteresowaniu ze strony inwestorów, BEST finalizuje prace nad kolejnym programem obliczonym na pozyskanie 200 mln zł.

- Podstaw do dalszego wzrostu upatruję wewnątrz Spółki, w jej organizacji i zarządzaniu, w przeprowadzonych inwestycjach   w system IT, na który wydaliśmy już ponad 10 mln zł, ale także na zewnątrz, gdyż perspektywy dla naszego sektora są optymistyczne. Dlatego kolejnym krokiem milowym będzie wyjście z działalnością poza Polskę. Przygotowania to tego procesu już rozpoczęliśmy i do końca roku zaprezentujemy szczegóły - dodał Krzysztof Borusowski.

 

Mimo dynamicznego wzrostu, Grupa utrzymuje zadłużenie znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu. Podwyższenie kapitału przeprowadzone w marcu tego roku, w połączeniu z niewielkim jedynie wzrostem długu w pierwszym półroczu 2016 roku spowodowało, że wskaźnik zadłużenia w porównaniu z końcem roku 2015 obniżył się o jedną piątą. Dzięki temu BEST może pochwalić się bardzo bezpiecznym poziomem tego wskaźnika.

BEST jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności osiągając przy tym znakomite wyniki finansowe. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie. Od początku tego roku cena akcji na GPW wzrosła o 54%.

 ***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała w 2015 roku 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl