BEST publikuje wycenę Spółki przygotowaną na potrzeby planowanego połączenia z Kredyt Inkaso

Aby zapewnić inwestorom równy dostęp do istotnych informacji, Zarząd BEST zdecydował się upublicznić dokument zawierający oszacowanie wartości rynkowej Spółki, przygotowany przez niezależną, renomowaną firmę audytorską – PwC Polska – w toku prac zmierzających do połączenia BEST z Kredyt Inkaso.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i zawartą umową o współpracy, w ramach przygotowań do planowanego połączenia BEST z Kredyt Inkaso, obie spółki zleciły PwC Polska, czyli niezależnej, renomowanej firmie audytorskiej z tzw. wielkiej czwórki, przygotowanie wycen każdej ze spółek, tzn. wycenę BEST dla Zarządu BEST i wycenę Kredyt Inkaso dla Zarządu Kredyt Inkaso – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Zależy nam na tym, aby inwestorzy, w szczególności akcjonariusze BEST i Kredyt Inkaso, mieli możliwie pełny i rzetelny obraz sytuacji. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii równego dostępu inwestorów do informacji i mamy świadomość potencjalnie cenotwórczego charakteru przygotowanej wyceny. Dlatego zdecydowaliśmy się ją upublicznić – dodał Krzysztof Borusowski.

Skrót wyceny przygotowanej przez PwC Polska dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://best.com.pl/wycena-spolki.

 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z treścią zastrzeżenia prawnego zamieszczonego pod wskazanym powyżej adresem.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Rosną inwestycje Grupy BEST w portfele wierzytelności

O ponad 50% wzrosły w 2015 r. nakłady Grupy BEST na nabycie (w sposób bezpośredni) portfeli wierzytelności nieregularnych. Biorąc pod uwagę również aktywność Spółki na rynku wtórnym, łączne wydatki inwestycyjne Grupy w ubiegłym roku przekroczyły 238 mln zł.

W II półroczu 2015 r. Grupa BEST – za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, w których ma 100-proc. udział – nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej blisko 466 mln zł. Łączne wydatki na te pakiety wyniosły ponad 21 mln zł.

W całym 2015 r. Grupa BEST kupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Większość nabytych portfeli stanowiły wierzytelności detaliczne z sektora bankowego. Wśród nowo nabytych pakietów są również wierzytelności firm pożyczkowych.

Obok inwestycji bezpośrednich, w ubiegłym roku Grupa BEST poniosła także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Biorąc pod uwagę wartość godziwą portfeli wierzytelności wykazanych w najnowszym opublikowanym raporcie okresowym Kredyt Inkaso, wartość w/w wydatków została ustalona na blisko 153 mln zł. Przypomnijmy, że Grupa BEST była aktywna na rynku wtórnym także w 2014 r., kiedy to dokupiła prawie 83% certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ, zwiększając swój udział w tym funduszu do 100%.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy BEST związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej. – Te liczby pokazują, że mamy za sobą kolejny dobry rok, w którym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost nakładów inwestycyjnych.  Świadczą ponadto o umiejętności efektywnego wyszukiwania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na rynku pierwotnym wierzytelności nieregularnych przy jednoczesnym aktywnym udziale naszej Grupy w konsolidacji branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST finansuje swoje inwestycje głównie poprzez emisje obligacji, w tym w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu BEST wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 210 mln zł. Do wykorzystania pozostaje zatem 90 mln zł. Intencją Zarządu BEST jest przeprowadzenie kolejnych publicznych emisji obligacji jeszcze w I kwartale br. Emisje te mogą być kierowane zarówno do inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

 

* Zwiększenie udziału w BEST II NSFIZ z 17% do 100% (2014), nabycie niemal 33% akcji Kredyt Inkaso (2015)

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Rada Nadzorcza BEST we wzmocnionym składzie

Zgodnie z decyzją dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, liczebność Rady Nadzorczej BEST została zwiększona do 7 członków. Do jej składu dołączył Krzysztof Kaczmarczyk.

Krzysztof Kaczmarczyk to osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu zarówno funkcji zarządczych jak i nadzorczych, posiadająca ponadto bogatą wiedzę i kwalifikacje z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw. Związany był m.in. z czołowymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi obecnymi na polskim rynku kapitałowym, takimi jak DB Securities (grupa Deutsche Bank) oraz Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Dyrektora Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu w spółce Emitel, wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, gdzie był odpowiedzialny m.in. za akwizycje oraz integrację po połączeniu spółek z sektora telekomunikacyjnego. W latach 2008-2010 pełnił natomiast funkcje zarządcze w Grupie TP. Zdobył ponadto bogate doświadczenie jako członek rad nadzorczych (obecnie i w przeszłości) licznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jest mi niezmiernie miło, że Pan Krzysztof Kaczmarczyk, który posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako analityk spółek giełdowych i cieszy się zaufaniem renomowanych instytucji finansowych, zgodził się dołączyć do Rady Nadzorczej BEST. Jego wiedza i doświadczenie będą niewątpliwie źródłem cennych opinii dotyczących działalności i rozwoju naszej grupy, w szczególności biorąc pod uwagę stojące przed nami wyzwania związane z konsolidacją branży windykacyjnej w Polsce – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST.

Rada Nadzorcza BEST liczy obecnie 7 członków. Aż 5 z nich (w tym nowo powołany Krzysztof Kaczmarczyk) spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

BEST i Kredyt Inkaso prezentują strategię i cele dla połączonego podmiotu
 • Umocnienie czołowej pozycji na rynku wierzytelności, zmniejszenie dystansu do lidera, a także kilkukrotny wzrost wpłat od dłużników oraz przychodów – to oczekiwane w ciągu 5 lat efekty wdrożenia zaprezentowanej strategii dla podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia BEST i Kredyt Inkaso.
 • Łączne oczekiwane synergie po stronie wpłat w latach 2016-2020 szacowane są na ponad 400 mln zł, z kolei oszczędności kosztowe (uwzględniające dodatkowe planowane koszty) to blisko 30 mln zł.
 • Nowym podmiotem pokieruje zarząd złożony z top menedżerów obu łączących się spółek.
 • Wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu łączących się spółek już dziś wynosi ok. 17,6 mld zł. Oczekuje się, że do 2020 r. wartość ta może zostać co najmniej podwojona.

Zarządy BEST i Kredyt Inkaso zaprezentowały strategię dla nowego podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia obu spółek, a także oczekiwane efekty wdrożenia tej strategii.

Uzupełniające się biznesy

– Łączymy dwa mocne podmioty o porównywalnym potencjale, a jednocześnie pozytywnie różniące się między sobą, przez co nasze biznesy doskonale się uzupełniają. Jesteśmy przekonani, że w przypadku tej fuzji 2 plus 2 nie będzie równać się 4, lecz znacznie, znacznie więcej – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Zainteresowaliśmy się Kredyt Inkaso m.in. z uwagi na zdywersyfikowany portfel wierzytelności, w którym znaczącą pozycją są wierzytelności z sektora pozabankowego, a także doświadczenie zespołu Kredyt Inkaso w segmencie portfeli hipotecznych oraz obecność na rynkach zagranicznych – wskazał Krzysztof Borusowski.

– BEST dysponuje bardzo dużym portfelem wierzytelności bankowych, ponadto posiada własne TFI, natomiast my zarządzanie funduszami inwestycyjnymi powierzamy podmiotowi zewnętrznemu. Kolejnym atutem BEST są nowoczesne systemy IT, podczas gdy Kredyt Inkaso stoi właśnie przed koniecznością zmiany systemów, aby mógł dalej dynamicznie się rozwijać. BEST zbudował także strukturę korporacyjną zgodną z zachodnimi standardami, co również jest elementem nie do przecenienia w kontekście planowanego dalszego rozwoju. Razem możemy zyskać znacznie więcej niż działając w pojedynkę – powiedział Paweł Szewczyk, prezes Kredyt Inkaso.

Nowy Zarząd

Zgodnie z zaprezentowanymi planami, nowym podmiotem ma pokierować zarząd złożony z top menedżerów obu łączących się spółek. Na jego czele, jako prezes zarządu, stanie Krzysztof Borusowski. Paweł Szewczyk, obecny prezes Kredyt Inkaso, jako wiceprezes połączonego podmiotu ma odpowiadać za rozwój grupy na rynkach zagranicznych, zarówno w krajach, w których Kredyt Inkaso już prowadzi działalności, jak i na nowych rynkach europejskich. Marek Kucner, obecnie wiceprezes BEST, ma być odpowiedzialny za finanse i IT w „nowym BEST” (także w randze wiceprezesa). Skład członków zarządu nowego podmiotu mają uzupełnić: Barbara Rudziks, członek zarządu BEST, odpowiedzialna za operacje, oraz Jan Paweł Lisicki (obecnie wiceprezes Kredyt Inkaso), który ma odpowiadać za strategię windykacyjną i analizy.

Oczekiwane synergie

Zgodnie z zaprezentowanymi dziś planami, oczekuje się, że połączenie BEST i Kredyt Inkaso pozwoli osiągnąć wielomilionowe synergie. Będą to przede wszystkim synergie przychodowe, wynikające m.in. z połączenia baz danych obu spółek, wykorzystania najlepszych praktyk windykacyjnych, wymiany know-how oraz wdrożenia w połączonej grupie nowoczesnego systemu informatycznego Sigma, który zostanie wkrótce uruchomiony w BEST. Dzięki tym działaniom, spodziewane wpłaty z wierzytelności będą większe, skróci się także czas odzysku. Oczekuje się, że łączne synergie po stronie wpływów w latach 2016-2020 mogą wynieść ponad 400 mln zł.

Zarządy spodziewają się także istotnych oszczędności po stronie kosztowej, wynikających m.in. z optymalizacji wewnętrznej, wspomnianego wdrożenia Sigmy, ograniczenia kosztów zewnętrznych (głównie TFI) czy spodziewanego obniżenia kosztów finansowania. Mimo że planowana zmiana strategii windykacyjnych będzie wiązała się również z dodatkowymi nakładami, to łączne oczekiwane oszczędności kosztowe do 2020 r. szacuje się na blisko 30 mln zł.

Rosnące inwestycje w portfele

Połączony podmiot będzie miał niewątpliwie większe możliwości inwestycyjne. W przyjętym w zaprezentowanej strategii scenariuszu bazowym zarządy BEST i Kredyt Inkaso zakładają, że łączne planowane inwestycje w wierzytelności w latach 2016-2020 mogą sięgnąć około 5 mld zł, w tym około 700 mln zł to planowane nakłady inwestycyjne na już rozpoznanych rynkach zagranicznych. – W scenariuszu tym przyjęto utrzymanie inwestycji zagranicznych na dotychczasowym poziomie, tymczasem oczywiście będziemy dążyć do dalszego rozwoju, m.in. poprzez wejście na nowe, dojrzałe rynki europejskie. Oczekujemy, że jako duży, połączony podmiot będziemy mieć również większe możliwości pozyskiwania finansowania. Obligacje pozostaną głównym, preferowanym źródłem kapitału, przy czym po połączeniu będziemy mogli myśleć np. o oferowaniu obligacji nie tylko w kraju, lecz również na rynkach międzynarodowych, co – działając osobno – byłoby znacznie trudniejsze czy wręcz niemożliwe – wskazał Paweł Szewczyk.

– Mimo planowanych rosnących nakładów na nowe portfele wierzytelności, spodziewamy się utrzymać wskaźniki zadłużenia na bardzo bezpiecznym poziomie, a nawet ich obniżenia w perspektywie najbliższych lat – dodał Paweł Szewczyk.

Połączenie tworzy wartość

– Oczekujemy, że w wyniku połączenia skokowo poprawimy wyniki operacyjne i finansowe, umacniając czołową pozycję i systematycznie zmniejszając dystans do krajowego lidera. Przykładowo, nasz cel w zakresie oczekiwanych wpłat od dłużników po 5 latach to ponad 1,3 mld zł rocznie, podczas gdy obecnie suma wpłat osiąganych przez BEST i Kredyt Inkaso wynosi nieco ponad 300 mln zł. W efekcie planowanych synergii, spodziewamy się jednocześnie znaczącego wzrostu efektywności działania do 2020 r. – powiedział Krzysztof Borusowski.

– Liczymy zarazem, że zakładana poprawa efektywności działania przełoży się na wartość nowego podmiotu. Już samo połączenie – porównując wskaźniki konkurentów – buduje wartość BEST i Kredyt Inkaso niemal dwukrotnie wyższą niż obecna łączna wycena rynkowa spółek. Jak wspomniałem, łączymy dwóch silnych graczy, którzy mają potencjał, by rozwijać się samodzielnie, ale jesteśmy absolutnie przekonani, że połączona grupa zyska znacznie więcej niż każda ze spółek osobno – podsumował prezes BEST.

Fuzja prawna firm planowana jest na drugi kwartał przyszłego roku r., zaś przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm planowane jest do końca 2016 r.

Dodatkowe informacje:

BEST S.A.

www.best.com.pl  

Kontakt dla inwestorów:

NBS Communications

Krzysztof Woch
Tel. +48 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak
Tel. +48 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Kredyt Inkaso S.A.

www.kredytinkaso.pl

Biuro relacji inwestorskich:

Kamil Karpicki

Tel. +48 608 089 200

e-mail: kamil.karpicki@kredytinkaso.pl

 

 

Zastrzeżenie:

Niniejszy komunikat został sporządzony i opublikowany w związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2015 r. przez Best S.A. („BEST”; „”) i Kredyt Inkaso S.A. („”), przygotowanej wspólnie przez BEST i KI prezentacji, której wyłącznym celem jest umożliwienie akcjonariuszom BEST, akcjonariuszom KI oraz wspólnikom Gamex sp. z o.o. („”) uzyskanie bliższych informacji o planowanym połączeniu BEST z KI i Gamex, które ma zostać przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („”) przez przeniesienie całego majątku KI, jako spółki przejmowanej, oraz Gamex, jako drugiej spółki przejmowanej, na BEST, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BEST w drodze emisji akcji BEST, które zostaną wydane uprawnionym akcjonariuszom KI („ ”) („”).SpółkaKIGamexKSHAkcjePołączeniowePołączenie

Realizacja Połączenia uzależniona jest od podjęcia szeregu działań, w tym m.in.: (i) sporządzenia planu połączenia i innych dokumentów wymaganych na podstawie KSH oraz uzgodnienia planu połączenia pomiędzy spółkami biorącymi udział w Połączeniu, (ii) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, (iii) sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowania memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją Akcji Połączeniowych, (iv) podjęcia przez odpowiednie organy spółek biorących udział w Połączeniu uchwał połączeniowych oraz (v) wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy. Działania te nie zostały jeszcze podjęte, nie ma pewności kiedy zostaną podjęte, ani czy ich podjęcie doprowadzi do Połączenia.

Przewidywany harmonogram działań związanych z Połączeniem ma charakter wyłącznie wstępny i ogólny, a jego realizacja w dużej części zależy od okoliczności, na które BEST i KI mają ograniczony wpływ lub nie mają go w ogóle.

Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do działalności, kondycji finansowej i wartości Spółki i KI, odnoszące się do sektora w ramach którego funkcjonują Spółka i KI oraz pewne stwierdzenia dotyczące planowanych synergii wynikających z Połączenia, strategii działalności, planów oraz celów w odniesieniu do działalności Spółki po Połączeniu. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie, łącznie z założeniami, opiniami i poglądami Spółki i KI, jak i cytowanymi ze źródeł pochodzących od osób trzecich, są jedynie szacunkami, planami i celami, które są niepewne i są obarczone szeregiem ryzyk. Faktyczny rozwój sytuacji może znacząco różnić się od oczekiwanego ze względu na liczbę czynników, w tym zmiany w zakresie warunków gospodarczych, w szczególności warunków gospodarczych w Polsce i na świecie, zmiany stóp procentowych, poziomu konkurencji, praw i regulacji, potencjalny wpływ postępowań prawnych oraz umiejętność Spółki do osiągania synergii operacyjnych w zakresie Połączenia i wszelkich innych przyszłych przejęć.

Niniejszy komunikat nie stanowi części, ani nie powinien być traktowany jako oferta, zachęta lub zaproszenie do złożenia zapisu, świadczenia usług subemisji lub nabycia w inny sposób papierów wartościowych Spółki lub KI, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek umową nabycia lub złożenia zapisu na papiery wartościowe Spółki lub KI, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek inną umową lub zobowiązaniem.

Krzysztof Stupnicki prezesem BEST TFI

Rada nadzorcza BEST TFI dokonała zmian w zarządzie Towarzystwa. Krzysztof Stupnicki został powołany na prezesa BEST TFI i będzie odpowiedzialny za całokształt jego działalności. Dotychczasowy prezes Krzysztof Borusowski pozostanie członkiem zarządu BEST TFI.

Krzysztof Stupnicki to uznany menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży zarządzania aktywami, które zdobywał na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i towarzystwach emerytalnych. Z Grupą BEST związany jest od początku 2015 r., a od kwietnia br. sprawował funkcję członka zarządu BEST TFI – należącego do BEST towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszamio łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). W listopadzie rada nadzorcza BEST TFI powierzyła mu stanowisko prezesa Towarzystwa.

Dotychczasowy prezes BEST TFI Krzysztof Borusowski pozostanie członkiem zarządu Towarzystwa, nadal będąc też prezesem BEST S.A. Zmiany w Towarzystwie związane są m.in. z planowanym połączeniem BEST z Kredyt Inkaso. Prezes Borusowski skoncentruje się obecnie na zarządzaniu całą Grupą BEST, nadzorowaniu procesu połączenia oraz przygotowaniu strategii dla połączonych podmiotów, natomiast Krzysztof Stupnicki będzie odpowiedzialny za całokształt działalności BEST TFI, w tym optymalne wykorzystanie kompetencji towarzystwa w połączonej grupie.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

UOKiK: BEST i Kredyt Inkaso mogą się połączyć

Z przyjemnością informujemy, że 19.11.2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu BEST z Kredyt Inkaso.

Przypominamy, że we wrześniu 2015 r. BEST nabył 32,99% akcji Kredyt Inkaso, stając się największym akcjonariuszem tej spółki. Obecnie, na podstawie umowy podpisanej między zarządami obu firm, trwają prace nad przygotowaniem planu połączenia BEST i Kredyt Inkaso.

Otrzymanie zgody UOKiK na koncentrację jest jednym z warunków koniecznych do kontynuacji procesu połączenia i kolejnym krokiem w drodze do jego realizacji.

Grupa BEST notuje silny wzrost spłat wierzytelności i wyników finansowych

Przychody operacyjne Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2015 r. przekroczyły 101 mln zł, co oznacza wzrost o 40% rok do roku. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł (+66%). Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 61,5 mln zł, czyli więcej niż w całym 2014 r.

Grupa BEST notuje w tym roku dynamiczny wzrost wyników finansowych. To m.in. efekt inwestycji w portfele wierzytelności nieregularnych dokonanych w poprzednich okresach, zarówno na rynku pierwotnym (tj. w ramach przetargów organizowanych przez banki), jak i pośrednio – w wyniku zwiększenia udziału w funduszu BEST II NSFIZ z 17% do 100% w IV kwartale 2014 r., w związku z czym fundusz ten jest obecnie objęty pełną konsolidacją.

Przychody operacyjne Grupy BEST osiągnięte w ciągu trzech kwartałów 2015 r. wyniosły 101,3 mln zł, co oznacza wzrost o 40% rok do roku. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł i były o 66% większe niż w porównywalnym okresie 2014 r.

Zwiększenie skali działalności przekłada się także na wzrost kosztów operacyjnych, mimo to Grupa BEST utrzymuje wysokie wskaźniki rentowności. Zysk na sprzedaży za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 r. wyniósł 64 mln zł i był o 39% wyższy niż przed rokiem. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wzrósł natomiast rok do roku o 67% i wyniósł 61,5 mln zł. Był również wyższy od zysku netto za cały 2014 r. (58,9 mln zł). Pełna EBITDA gotówkowa za trzy kwartały 2015 r. sięgnęła 65,5 mln zł wobec 59,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa BEST pozostaje aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami. Za pośrednictwem należących do Grupy funduszy inwestycyjnych w okresie od stycznia do września 2015 r. nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej ponad 620 mln zł, a nakłady na zakup tych portfeli wyniosły ponad 83 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. Grupa BEST nabyła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 472 mln zł, inwestując w ich zakup ponad 47 mln zł. Inwestycje te finansowane są głównie środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

We wrześniu br. BEST nabył ponadto blisko 33-proc. pakiet akcji Kredyt Inkaso i obecnie jest największym akcjonariuszem tej spółki. Pod koniec września zarządy BEST i Kredyt Inkaso zawarły umowę o współpracy i rozpoczęły negocjacje w sprawie uzgodnienia planu połączenia obu firm.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, planujemy połączyć BEST z Kredyt Inkaso, czyli dwie czołowe firmy na rynku windykacyjnym, których biznesy doskonale się uzupełniają. Chcemy stworzyć silną, atrakcyjną dla inwestorów, polską grupę na rynku zarządzania wierzytelnościami, która będzie niekwestionowanym wiceliderem w Polsce i liczącym się graczem w Europie. Liczymy na to, że plan połączenia zostanie uzgodniony i przyjęty przez zarządy spółek jeszcze w tym roku. Plan połączenia, w tym parytet wymiany akcji, zostanie następnie przedstawiony do akceptacji akcjonariuszy obu spółek. Zakładamy, że walne zgromadzenia BEST i Kredyt Inkaso w tej sprawie odbędą się w I kwartale 2016 r. – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Realizacja i terminy połączenia uzależnione będą także od uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST. Zarząd BEST przewiduje, że fuzja prawna spółek może zostać sfinalizowana w I połowie przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że część terminów jest niezależna od Spółki.

Wybrane wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2015 r.

Wybrane wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2015 r.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 9,8 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: twitter.com/BEST_Grupa

BEST uruchamia portal internetowy dla Klientów

Klienci BEST zyskują nowe możliwości. Stan swoich zobowiązań i spraw, które obsługuje BEST, mogą teraz sprawdzić przez Internet, w dowolnym momencie, bezpiecznie i dyskretnie. Dzięki portalowi BEST Online mogą również samodzielnie dokonywać spłat zadłużenia – w ratach lub w całości, a także korzystać ze specjalnie przygotowanych propozycji ugodowych.

Portal internetowy BEST Online (www.online.best.com.pl) to nowe rozwiązanie oferowane osobom, których zobowiązania są obsługiwane przez BEST. Jest ono adresowane szczególnie do Klientów, którzy dotychczas niechętnie kontaktowali się z firmą windykacyjną.

– Zadłużenie dla wielu osób to bardzo trudny i wstydliwy temat, o którym nie chcą rozmawiać np. przez telefon. Stąd pomysł na to, aby mogli obsłużyć swoje zobowiązania w portalu internetowym, samodzielnie i dyskretnie – mówi Barbara Rudziks, członek zarządu BEST, odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne Spółką.

– BEST Online to takie miejsce, w którym nasz Klient o każdej porze może sprawdzić, jakie ma zobowiązania, a jednocześnie może nimi zarządzać w łatwy i bezpieczny sposób.
W domowym zaciszu może zapoznać się ze szczegółami obsługiwanych przez nas spraw oraz możliwościami spłaty zadłużenia – np. jednorazowo lub w ratach, czy też skorzystać ze specjalnych propozycji ugodowych. Może na spokojnie je przemyśleć, czy przedyskutować wspólnie z domownikami, a następnie podjąć takie działania, które pomogą mu rozwiązać problem z zadłużeniem –
podsumowuje Barbara Rudziks.

Aby skorzystać z portalu BEST Online, wystarczy wejść na stronę www.online.best.com.pl. Podczas pierwszej wizyty w serwisie, należy zarejestrować swoje konto. Rejestracja oraz poruszanie się po portalu są proste i intuicyjne. Aby ułatwić korzystanie z portalu, BEST przygotował również zwięzły poradnik – w postaci ulotki oraz animacji wideo.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

BEST, jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia konta Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

BEST i Kredyt Inkaso bliżej połączenia

Zarządy BEST i Kredyt Inkaso, dwóch czołowych firm w polskiej branży windykacyjnej, rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Fuzja firm pozwoli stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności w Europie.

BEST i Kredyt Inkaso to jedne z najbardziej doświadczonych i największych firm w branży windykacyjnej w Polsce. Akcje obu spółek notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku niedawnych inwestycji, BEST posiada już – bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Gamex – niemal 33% akcji Kredyt Inkaso, co czyni go największym akcjonariuszem tej firmy. W poniedziałek, 28 września, zarządy spółek zawarły umowę, zgodnie z którą rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia.

Porozumienie to zakłada, że połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na BEST jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie). Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz, które zostaną przeprowadzone w ramach zawartej umowy o współpracy.

– Połączenie BEST i Kredyt Inkaso doprowadzi do zwiększenia skali działania i udziału w rynku, a w konsekwencji do wzmocnienia pozycji połączonych firm na europejskim rynku windykacji należności. Innymi słowy, razem możemy stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności nie tylko w skali naszego kraju, lecz również Europy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – BEST i Kredyt Inkaso świetnie się uzupełniają. Połączenie to dla nas nie tylko efekty skali. To chociażby doświadczenie w różnych sektorach rynku. O ile my do tej pory specjalizowaliśmy się w wierzytelnościach rynku bankowego, Kredyt Inkaso był aktywny m.in. na rynku telekomunikacyjnym. Inną naszą silną stroną jest doświadczenie w pozyskiwaniu najefektywniejszego w naszym sektorze finansowania. Kredyt Inkaso może natomiast pochwalić się ekspansją na rynkach zagranicznych. To są przykłady naszych mocnych stron, które dzięki połączeniu będzie można wykorzystać w większej i jeszcze bardziej efektywnej firmie – dodał prezes BEST.

– Dzięki połączeniu potencjałów obu firm, możemy osiągnąć liczne synergie – zarówno jeśli chodzi o możliwy rozwój, jak i efektywność. W ramach rozpoczętych właśnie negocjacji będziemy dążyć do wypracowania takich warunków połączenia, które przyniosą korzyści obu spółkom i ich akcjonariuszom – dodał Paweł Szewczyk, prezes Kredyt Inkaso.

Wśród zakładanych celów połączenia są między innymi:

 • optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału,
 • wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników,
 • udoskonalenie procesów windykacji,
 • stworzenie innowacyjnego otoczenia teleinformatycznego  dla pionów operacyjnych poprzez wybór i wykorzystanie najlepszych rozwiązań technicznych,
 • optymalizacja kosztowa.

Poza uzgodnieniem warunków połączenia przez zarządy obu spółek, realizacja połączenia uzależniona będzie od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST, a także podjęcia przez walne zgromadzenia łączących się spółek uchwał dotyczących połączenia.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia konta Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

BEST finalizuje podział akcji

W najbliższy poniedziałek, 21 września, dokonany zostanie podział akcji BEST w stosunku 1 do 4. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4.

W wyniku podziału, łączna liczba akcji BEST wzrośnie z ponad 5,2 mln do blisko 20,9 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 4 zł do 1 zł, a zatem wysokość kapitału zakładowego się nie zmieni.

Zgodnie z uchwałą KDPW, dzień podziału został wyznaczony na 21 września br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji BEST zapisane zostaną cztery akcje Spółki, przy czym wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/4 wartości sprzed podziału. Dlatego też kurs odniesienia akcji BEST dla sesji 21 września zostanie odpowiednio zmodyfikowany – będzie to kurs zamknięcia z sesji 18 września podzielony przez 4 (i zaokrąglony do pełnych groszy).

Sam split akcji ma zatem neutralny wpływ na wartość portfela inwestora – będzie mieć czterokrotnie więcej akcji BEST w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja Spółki.

– Split akcji to jedno z działań, które podjęliśmy w ostatnich miesiącach, aby zwiększyć płynność i dostępność akcji BEST dla inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania w tym zakresie, czyli podpisanie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i w efekcie przeniesienie notowań akcji Spółki do notowań ciągłych spotkało się z pozytywną reakcją rynku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

BEST inwestuje w akcje Kredyt Inkaso

Mariaż kapitałowy dwóch czołowych graczy na polskim rynku windykacyjnym.

 • BEST przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso.     W niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%.
 • Intencją BEST jest budowa silnej grupy – drugiej największej na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, wykorzystując potencjał, zasoby oraz doświadczenie obu firm.

BEST zawarł umowę z największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso – funduszem Agio RB FIZ, w wyniku której przejmie od funduszu pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł. Wcześniej Spółka zawarła również umowę z Haitong Bank dotyczącą powierniczego nabycia kilkuprocentowego pakietu akcji Kredyt Inkaso na warszawskiej giełdzie. Po sfinalizowaniu obu transakcji, udział BEST w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso wyniesie blisko 33%.

– Dotychczas spółka Kredyt Inkaso była jednym z naszych konkurentów. Dziś zrobiliśmy pierwszy, ważny krok do tego, by połączyć potencjały BEST i Kredyt Inkaso, czyli dwóch wiodących firm w branży windykacyjnej w Polsce. Naszą intencją jest stworzenie bardzo silnego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami w naszej części Europy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Nabycie niemal 33% akcji Kredyt Inkaso uczyni z nas największego akcjonariusza i pozwoli mieć wpływ na dalszy rozwój tej Spółki. Naszą intencją jest przy tym dalsze związanie się kapitałowe i operacyjne z Kredyt Inkaso. Liczymy, że wizja stworzenia silnego gracza z polskim kapitałem spotka się z przychylnością pozostałych akcjonariuszy oraz Zarządu Kredyt Inkaso. Zasoby i sposób działania obu firm doskonale się uzupełniają. Bardzo cenimy dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Kredyt Inkaso, w tym pozycję wypracowaną na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że w dłuższym okresie bliska współpraca przyniesie synergie w wielu obszarach. Naszym celem jest budowa grupy, która wykorzysta możliwości, wiedzę i doświadczenie obu firm. Razem możemy stworzyć podmiot, którego wartość będzie znacznie większa niż suma wartości obu firm działających odrębnie i konkurujących ze sobą – stwierdził Krzysztof Borusowski.

– To, w jaki sposób będziemy dążyć do zwiększenia zaangażowania w Kredyt Inkaso, będziemy jeszcze analizować i konsultować z zainteresowanymi stronami. Scenariusze mogą być różne – jednym z nich może być na przykład emisja nowych akcji BEST skierowana do pozostałych akcjonariuszy Kredyt Inkaso. Decyzje w tej sprawie są jeszcze przed nami – zaznaczył prezes BEST.

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł. Grupa Kredyt Inkaso zakończyła natomiast ostatni rok obrachunkowy z zyskiem netto na poziomie 40,3 mln zł przy 100,6 mln zł przychodów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Drzwi Otwarte w BEST S.A.

Jak wygląda praca Doradcy Klienta BEST? W piątek 18 września dla wszystkich zainteresowanych otwieramy drzwi naszego Centrum Usługowego w Elblągu. Zapraszamy!

To będzie dzień pełen wrażeń, atrakcji, nagród, warsztatów oraz spotkań z najlepszymi ambasadorami naszej marki, czyli Pracownikami!

BEST chce dać wszystkim zainteresowanym niepowtarzalną szansę na poznanie Cool Center oraz całego Centrum Usługowego od podszewki!

Jesteście ciekawi jak wygląda praca w dużej spółce giełdowej z ponad 20-letnim doświadczeniem?

Chcielibyście poznać bliżej BESTową ekipę, zwiedzić najskrytsze zakamarki firmy i odkryć tajniki pracy w BEST S.A.?

Przybywajcie 18 września w godzinach 10:00 - 18:00.

Podczas spotkania dowiecie się także, na czym tak naprawdę polega praca Doradcy Klienta.

Zapraszamy osoby pełnoletnie. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Pierwsze półrocze w Grupie BEST pod znakiem wzrostów
 • O ponad 50% wzrosły przychody operacyjne Grupy BEST w I półroczu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Spółki wzrósł natomiast o 34% rok do roku.
 • W środę BEST przydzielił inwestorom obligacje serii L1. Z emisji pozyskał 60 mln zł.

II kwartał 2015 r. był kolejnym z rzędu, w którym Grupa BEST – jeden z liderów krajowego rynku windykacji – zanotowała dynamiczny wzrost wyników finansowych. Skonsolidowane przychody operacyjne w tym okresie wyniosły prawie 46 mln zł, o 45% więcej w porównaniu z II kwartałem 2014 r. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST za II kwartał br. sięgnął natomiast 24 mln zł, co stanowi 27-proc. wzrost rok do roku.

Narastająco w całym I półroczu 2015 r. przychody operacyjne Grupy BEST sięgnęły blisko 80 mln zł i były o 52% wyższe w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST za pierwsze 6 miesięcy 2015 r. wyniósł niemal 38 mln zł, co oznacza wzrost o 34%.

– W tegorocznych wynikach finansowych Grupy BEST widać pozytywne efekty naszych wcześniejszych inwestycji, w tym przede wszystkim przejęcia pełnej kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ w IV kwartale 2014 r. Przychody i koszty tego funduszu prezentowane są obecnie w całości w sprawozdaniach finansowych Grupy BEST. Przekłada się to na dynamiczny wzrost wyników notowanych w tym roku przez naszą Grupę – skomentował Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W tym roku Grupa BEST jest ponadto aktywniejsza na rynku obrotu wierzytelnościami. Za pośrednictwem należących do Grupy funduszy inwestycyjnych w I półroczu br. nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej ponad 431 mln zł, inwestując w ich zakup prawie 65 mln zł. Efektem działalności inwestycyjnej jest systematyczny wzrost przychodów, w szczególności dynamiczny wzrost spłat wierzytelności.

Mimo znaczących inwestycji, które są finansowane głównie poprzez emisję obligacji, wskaźnik zadłużenia Grupy BEST, liczony jako relacja długu netto do kapitałów własnych, utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec I półrocza 2015 r. wyniósł on 0,85, podczas gdy dopuszczalna wartość tego wskaźnika określona w warunkach emisji wyemitowanych obligacji wynosi od 2,0 do 2,5.

Oznacza to, że Grupa BEST ma wciąż duży potencjał finansowania dłużnego i możliwości inwestycyjne. Spółka właśnie przeprowadziła emisję obligacji serii L1 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych o wartości 60 mln zł. W środę, 26 sierpnia, nastąpił przydział tych obligacji. Emisja obligacji serii L1 była piątą emisją zrealizowaną przez BEST w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka może jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł.

*Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST;

Zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST, maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) może wynieść od 2,0 do .2,5

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 9,6 mld zł (stan na koniec I półrocza 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Profil Inwestora BEST – nowe narzędzie komunikacji z inwestorami indywidualnymi

Akcjonariusze i obligatariusze BEST mają do dyspozycji nowy kanał komunikacji ze Spółką. Na stronie internetowej www.best.com.pl uruchomiony został Profil Inwestora BEST. Za jego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy mogą przekazać Spółce, jakiego rodzaju informacje chcą od niej otrzymywać. Opiniując działania z zakresu relacji inwestorskich, mogą też wpływać na ich przyszły kształt.

– Jako spółka z wieloletnim stażem giełdowym oraz aktywny emitent obligacji, z których większość notowana jest na Catalyst, nieustannie rozwijamy nasze działania z zakresu relacji inwestorskich. Dążymy do najlepszych standardów rynkowych, zarówno jeśli chodzi o zakres i jakość przekazywanych informacji, jak i różnorodność narzędzi komunikacji. Duży nacisk kładziemy przy tym na rozwój relacji z inwestorami indywidualnymi. To bardzo ważna dla nas grupa inwestorów – zarówno w kontekście realizowanego publicznego programu emisji obligacji, jak i płynności naszych akcji na GPW – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – To właśnie głównie dla tej grupy inwestorów dedykowane jest nasze nowe narzędzie komunikacji, czyli Profil Inwestora BEST. Liczymy, że pozwoli nam lepiej poznać oczekiwania inwestorów i dostosować do nich nasze działania – dodał prezes.

Profil Inwestora BEST to prosty formularz internetowy na stronie www.best.com.pl, za pomocą którego inwestorzy mogą przekazać Spółce swoje dane kontaktowe oraz (opcjonalnie) dodatkowe informacje m.in. o tym, jakiego rodzaju wiadomości chcieliby otrzymywać. Wystarczy zarejestrować się w serwisie, by wszystkie kluczowe informacje trafiały bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

– Profil Inwestora BEST może więc pełnić rolę klasycznego newslettera, przy czym w odróżnieniu od licznych podobnych narzędzi jest to rozwiązanie całkowicie spersonalizowane. To inwestor sam decyduje o tym, czy chce otrzymywać wszystkie informacje o akcjach i obligacjach BEST, jak i o samej Spółce, czy też interesują go tylko „alerty” dla wybranych serii obligacji, np. o zbliżającym się terminie ustalenia prawa do odsetek – wyjaśnia Aleksandra Murawska, Koordynator Zespołu Komunikacji w BEST.

Tworząc Profil Inwestora BEST, Spółka wzięła pod uwagę, że inwestorzy obracają papierami wartościowymi, mogą zarówno nabywać jak i sprzedawać obligacje czy akcje, w związku z czym zmieniać się mogą również ich preferencje dotyczące zakresu wiadomości, jakie chcieliby otrzymywać. Dlatego Profil Inwestora BEST umożliwia łatwą edycję wprowadzonych danych w dowolnym momencie. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której inwestor otrzymywałby niechciane lub niepotrzebne mu informacje, czyli tzw. spam.

– Zachęcamy inwestorów także do podzielenia się z nami dodatkowymi informacjami, np. czy inwestują w BEST długo- czy krótkoterminowo. Chętnie poznamy ich opinie i oczekiwania. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać i dostosowywać do ich potrzeb nasze nowe narzędzie, jak i inne działania z zakresu relacji inwestorskich. Podanie dodatkowych danych jest oczywiście dobrowolne – dodaje Aleksandra Murawska.

Aby stworzyć swój własny Profil Inwestora BEST, wystarczy wejść na stronę www.best.com.pl. Formularz dostępny jest w zakładce „Dla Inwestorów”.

Niedawno BEST uruchomił również własny profil na Twitter (@BEST_Grupa). Spółka podjęła także szereg działań, mających na celu zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów, m.in. zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ S.A.) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, od maja br. akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych. Wkrótce sfinalizowany zostanie również uchwalony już podział akcji w stosunku 1 do 4.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec I kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych

BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6% w skali roku.

– Na podstawie książki popytu zdecydowaliśmy, że w ramach tej oferty wyemitujemy obligacje o łącznej wartości 60 mln zł – to największa jednorazowa emisja w historii BEST. Oprocentowanie obligacji serii L1 będzie równe stawce WIBOR 3M plus 3,6% w skali roku. Uzyskane warunki są zatem porównywalne z warunkami poprzedniej emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, czyli serii K4 oprocentowanej wg stawki WIBOR 3M plus 3,5% w skali roku. Biorąc pod uwagę wielkość obecnej emisji (jest trzykrotnie większa niż emisja serii K4), nieco słabszy sentyment na rynku oraz okres wakacyjny, uzyskane warunki uznajemy za satysfakcjonujące – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Oferta publiczna obligacji serii L1 jest piątą emisją realizowaną przez Spółkę w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, a jednocześnie drugą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. – W ramach programu, który jest ważny do czerwca przyszłego roku, będziemy mogli jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł. Może to być zatem kolejna duża emisja dla inwestorów instytucjonalnych, jak i następna pula dla inwestorów detalicznych, w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej – dodał prezes.

Oferującym obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku. Uczestniczący w budowie książki popytu inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia zapisów na obligacje 26 sierpnia i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji. Cena emisyjna obligacji serii L1 jest równa ich wartości nominalnej, czyli 100 zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji BEST zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy, głównie na inwestycje w portfele wierzytelności sprzedawanych przez banki lub oferowanych na rynku wtórnym.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez BEST w ramach publicznego programu, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione. W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, Spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). Po zakończeniu oferty obligacji serii L1 o wartości 60 mln zł, łączna wartość publicznych emisji obligacji BEST sięgnie 210 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w 70%.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec I kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

BEST startuje z publiczną emisją obligacji o wartości do 100 mln zł

W ramach drugiej publicznej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona
w procesie budowy książki popytu. Pod względem wartości, będzie to największa emisja obligacji w historii Spółki.

Emisja obligacji serii L1 będzie piątą emisją obligacji realizowaną przez BEST w ramach uruchomionego w marcu 2014 r.publicznego programu o wartości do 300 mln zł. Jednocześnie będzie to pierwszaemisja przeprowadzana na podstawie drugiegoprospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez KNF w czerwcu br. Może być także największą emisją obligacji w historii BEST – jej łączna wartość nominalna może bowiem sięgnąć 100 mln zł.

– Z dotychczasowych emisji obligacji przeprowadzonych w ramach publicznego programu pozyskaliśmy łącznie 150 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze te przeznaczyliśmy na rozwój i zwiększenie skali działalności Grupy BEST. Tylko w I półroczu br. wydaliśmy ponad 64 mln zł na zakupy portfeli wierzytelności nieregularnych od banków. To ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Dostrzegamy kolejne ciekaweokazje inwestycyjne, nie tylko na rynku bankowym, lecz również na rynku wtórnym, które moglibyśmy zrealizować w niedługim czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Biorąc pod uwagę termin, skalę tej emisji oraz zainteresowanie, jakie inwestorzy instytucjonalni okazali ostatniej publicznej ofercie obligacji serii K4, wspólnie z doradcami zdecydowaliśmy, że obligacje serii L1 także zaoferujemytej grupieinwestorów– dodał prezes.

Oferta obligacji serii L1 obejmuje 1.000.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty może zatem wynieść 100mln zł. Są to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę,której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii L1 będzie równa ich wartości nominalnej. Przydział obligacji zaplanowano na 26sierpnia, a przewidywany dzień emisji to 28sierpnia br.

Oferującym oraz prowadzącym budowę księgi popytu na obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez BEST w ramach publicznego programu, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione.
W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, Spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). W przypadku objęcia wszystkich oferowanych obecnie obligacji serii L1, łączna wartość publicznych emisji obligacji BEST sięgnie 250 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w ponad 80%.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Grupa BEST aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami

W pierwszym półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI zainwestowały w portfele wierzytelności nieregularnych przeszło 64 mln zł. To ponad 3-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość nominalna nabytych spraw wyniosła 431 mln zł. 

– Zgodnie z zapowiedziami, chcemy być jednym z głównych beneficjentów obserwowanej na polskim rynku wzmożonej podaży wierzytelności bankowych i uczestniczymy we wszystkich istotnych postępowaniach organizowanych przez banki. W tym roku zainwestowaliśmy w portfele wierzytelności już ponad 64 mln zł, czyli ponad 3-krotnie więcej niż w I półroczu 2014 r. Zakupy te finansowaliśmy głównie ze środków pochodzących z publicznych emisji obligacji – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Mamy ważny prospekt emisyjny, na podstawie którego możemy przeprowadzić kolejne emisje obligacji o wartości do 150 mln zł. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani na to, aby być aktywnym uczestnikiem na rynku obrotu wierzytelnościami także w kolejnych kwartałach – dodał prezes.

W I półroczu 2015 r. Grupa BEST nabywała portfele wierzytelności nieregularnych za pośrednictwem funduszy BEST I NSFIZ oraz BEST II NSFIZ, w których ma 100-proc. udział. Łączna wartość nominalna nabytych portfeli wynosi ponad 431 mln zł. Obejmują one łącznie około 33,6 tys. spraw, głównie wierzytelności detalicznych. Wydatki funduszy na te portfele wyniosły ponad 64 mln zł.

Dla porównania, w I półroczu 2014 r. fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 150 mln zł, obejmujące ponad 25 tys. spraw, wydając na ich zakup ponad 19 mln zł.

Grupa BEST zamierza publikować cykliczne informacje o wartości nominalnej nabywanych portfeli wierzytelności oraz nakładach inwestycyjnych na ich zakup dwukrotnie w ciągu roku, do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu odpowiednio pierwszego i drugiego półrocza. – To nowy element w naszej polityce informacyjnej. Z jednej strony, jest on odpowiedzią na oczekiwania inwestorów, z drugiej – efektem naszego ciągłego dążenia do dbałości o przejrzystość i efektywność działań z zakresu relacji inwestorskich, poprzez wdrażanie najlepszych standardów rynkowych. Dzięki temu inwestorzy będą otrzymywać istotne informacje dot. naszej działalności jeszcze przed publikacją odpowiednio raportu półrocznego i rocznego, przy jednoczesnym zapewnieniu równego, powszechnego dostępu do tych informacji – powiedział prezes Krzysztof Borusowski.

Pełna informacja nt. wyników finansowych Grupy BEST osiągniętych w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2015 r.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji

15 czerwca br. Walne Zgromadzenie BEST uchwaliło podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów.

Dotychczas kapitał zakładowy BEST dzielił się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. W wyniku splitu (skutecznego po zarejestrowaniu zmian statutu Spółki w KRS), łączna liczba akcji BEST wzrośnie do prawie 21 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys.

Podział akcji to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów. W maju Spółka zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, po latach notowań w systemie jednolitym, czyli na tzw. podwójnym fixingu, od 26 maja br. akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych.

Poniedziałkowe Walne Zgromadzenie BEST zatwierdziło ponadto sprawozdania finansowe za 2014 rok, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zdecydowało o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH

Grupa BEST zawarła umowę zakupu portfela wierzytelności od Banku BPH. Za portfel o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł zapłaci 14,3 mln zł.

Nabywany pakiet obejmuje około 3100 wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów detalicznych. Wierzytelności te trafią do funduszu BEST II NSFIZ, w 100% kontrolowanego przez BEST.

Zakup portfela wierzytelności od Banku BPH to kolejna transakcja Grupy BEST w ostatnich dniach. Na początku czerwca fundusz BEST I NSFIZ za 45 mln zł kupił od Sygma Banku portfel o wartości nominalnej około 290 mln zł.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Drugi prospekt BEST zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący realizowanego przez Spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu BEST może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

Zatwierdzony prospekt dotyczy publicznego programu emisji obligacji uruchomionego przez BEST w 2014 r. o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas cztery publiczne oferty obligacji (serii K1, K2, K3 i K4) o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. W związku z tym, na podstawie zaktualizowanego prospektu podstawowego, BEST może dokonać emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach – szczegółowe parametry każdej serii zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu.

– Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią, środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności Grupy BEST, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych oraz na potencjalne akwizycje – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Chcemy być beneficjentem obserwowanej wzmożonej podaży wierzytelności bankowych. Uczestniczymy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych organizowanych przez banki. Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Biorąc pod uwagę niski wskaźnik zadłużenia Grupy BEST na tle konkurentów, emisje obligacji pozostają preferowanym i najbardziej efektywnym źródłem finansowania. W przyszłości, w razie potrzeby, możemy także sięgnąć po kapitał akcyjny – dodał prezes BEST.

BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 r. Spółka oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 0,5 mld zł, z czego połowa została już wykupiona.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

Oferującymi obligacje BEST w ramach programu są: mBank i Dom Maklerski mBanku.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostaną opublikowane elektronicznie i będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.