Grupa BEST jest na Twitterze

Grupa BEST, jedna z wiodących firm na rynku windykacyjnym, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uruchomiła profil na Twitter (@BEST_Grupa). Dzięki aktywności na Twitterze, BEST chce lepiej komunikować się m.in. z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz mediami.

Uruchomienie profilu @BEST_Grupa jest kolejnym działaniem ułatwiającym inwestorom komunikację ze Spółką i czerpanie informacji o działalności Grupy BEST. W ostatnich dniach zoptymalizowana została także zakładka „Dla Inwestorów” na stronie www.best.com.pl, zwiększając przejrzystość publikowanych na niej informacji.

BEST od ponad 18 lat jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie, aczkolwiek z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, handel akcjami Spółki jest ograniczony. Niedawno BEST podjął szereg działań, mających na celu zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, akcje BEST zostały przeniesione do notowań ciągłych, zawarta została także umowa z Domem Maklerskim BOŚ, który pełni rolą animatora akcji. Planowany jest również podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br.

Grupa BEST pozostaje również aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. Spółka oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości ponad 0,5 mld zł, z czego około połowa została już wykupiona. Większość serii obligacji BEST notowana jest na Catalyst.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku

Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej około 290 mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł.

Nabywane od Sygma Banku wierzytelności trafią do portfela funduszu BEST I NSFIZ, w którym Grupa BEST ma 100% udziałów. Pakiet obejmuje około 25 tysięcy wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów gotówkowych.

– Obserwujemy wzmożoną podaż wierzytelności bankowych. Rynek obrotu wierzytelnościami nieregularnymi znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjają: porządkowanie bilansów przez banki oraz procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym. Do tego dochodzi podaż portfeli typowo hipotecznych. Wiele wskazuje na to, że po dotychczas rekordowym 2014 roku w tym roku może paść kolejny rekord pod względem wartości transakcji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Grupa BEST uczestniczy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych. Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Zawsze licytujemy przy tym rozsądnie i angażujemy się tylko w te transakcje, w przypadku których cena za nabywane wierzytelności pozwala na osiągnięcie stopy zwrotu adekwatnej do ryzyka charakteryzującego inwestycje w naszej branży – podkreślił prezes BEST.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Akcje BEST wracają do notowań ciągłych

Od 26 maja akcje BEST będą notowane w systemie notowań ciągłych. To efekt przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności.

Zgodnie z niedawną deklaracją Zarządu, BEST przystąpił do Programu Wspierania Płynności. W związku z tym, akcje Spółki przestały być kwalifikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do Strefy Niższej Płynności. Wkrótce zmieni się także system notowań akcji – począwszy od najbliższego wtorku, 26 maja, BEST będzie notowany w systemie notowań ciągłych.

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności to jedno z działań, podejmowanych przez BEST, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji Spółki dla inwestorów. Wśród planowanych działań jest także podział akcji w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br. Obecnie kapitał zakładowy BEST dzieli się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. W czwartek, 21 maja, akcje BEST były notowane na GPW po 44,49 zł.

W wyniku planowanego splitu, łączna liczba akcji wzrośnie do prawie 21 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys.

BEST niedawno zawarł także umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który będzie pełnić funkcję animatora akcji Spółki.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Akcje BEST bardziej dostępne dla inwestorów

Podział akcji, zawarcie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i przejście do notowań ciągłych – to działania, które podejmuje BEST, aby zwiększyć dostępność akcji Spółki dla inwestorów. 

– Mimo że akcje BEST notowane są na warszawskiej giełdzie od 18 lat, w ostatnich latach inwestorzy mogli nas poznać przede wszystkim jako aktywnego emitenta obligacji korporacyjnych, szczególnie po uruchomieniu w 2014 r. programu publicznych emisji obligacji. Biorąc pod uwagę niski wskaźniki zadłużenia Grupy BEST na tle branży, obligacje pozostają preferowanym przez nas źródłem finansowania dalszego rozwoju. Obecnie podejmujemy również szereg działań zmierzających do zwiększenia płynności i tym samym dostępności akcji BEST dla inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, obrót akcjami BEST jest ograniczony. Obecnie są one notowane w systemie jednolitym (tzw. podwójny fixing). BEST właśnie zawarł umowę z Domem Maklerskim BOŚ, który będzie pełnić rolę animatora akcji. Spółka postanowiła także przystąpić do Programu Wspierania Płynności, w związku z czym akcje BEST przeniesione zostaną do systemu notowań ciągłych.

Wśród planowanych przez BEST działań jest także podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Taka propozycja znalazła się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br. Obecnie kapitał zakładowy BEST dzieli się na ponad 5,2 mln akcji o wartości nominalnej 4 zł każda. Na GPW za akcje Spółki płacono ostatnio po 29,80 zł.

W wyniku planowanego splitu, łączna liczba akcji wzrośnie do ponad 20,8 mln sztuk, wartość nominalna każdej akcji będzie wynosić 1 zł, a liczba akcji w wolnym obrocie wzrośnie do ponad 500 tys.

– Free float naszych akcji pozostaje niewielki, jednak dzięki temu, że od lat jesteśmy spółką giełdową, spełniamy najwyższe standardy informacyjne. Systematycznie rozwijamy także nasze działania z zakresu relacji inwestorskich. Liczę, że dzięki zwiększeniu liczby akcji w obrocie w wyniku podziału oraz przejściu do notowań ciągłych, inwestorzy będą interesować się nie tylko obligacjami, lecz również akcjami BEST. Nasza Grupa pozytywnie wyróżnia się na tle sektora pod względem wskaźników rentowności oraz zadłużenia. Uważam, że także popularne wskaźniki giełdowe, takie jak C/Z, C/WK, świadczą o potencjale akcji BEST – powiedział Krzysztof Borusowski.

– Obecnie nie mamy w planach sprzedaży istniejących akcji ani planów emisji nowych. Jednak w długim okresie firma potrzebuje różnych źródeł pozyskiwania finansowania i dlatego chcemy być otwarci również na rynek akcji. Jako główny akcjonariusz, podtrzymuję moje długookresowe zaangażowanie w Spółkę – zapowiedział prezes BEST.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Grupa BEST na fali wzrostowej

W I kwartale 2015 r. przychody operacyjne Grupy BEST wzrosły rok do roku o 64% do 33,7 mln zł, a wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki sięgnął 13,8 mln zł, czyli o 48% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

W przeliczeniu na jedną akcję Spółki, zysk netto Grupy BEST za I kwartał 2015 r. wyniósł 2,65 zł wobec 1,80 zł w I kwartale 2014 r.

– Wyraźny wzrost wyników finansowych za pierwsze trzy miesiące tego roku to m.in. efekt przejęcia kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. Wyniki tego funduszu objęte są pełną konsolidacją od listopada 2014 r. Pozytywny wpływ tego przejęcia będzie zatem widoczny także w wynikach kolejnych kwartałów 2015 r. – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Wyłączając przejęcie funduszu BEST II NSFIZ, wzrost przychodów w I kwartale 2015 r. wyniósł około 18% rok do roku. To dowodzi, że nawet bez uwzględnienia tej transakcji nasz biznes dynamicznie się rozwija – dodał prezes.

W I kwartale 2015 r. BEST przeprowadził publiczne emisje obligacji serii K3 i K4 o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, a jednocześnie wykupił obligacje serii H oraz I o łącznej wartości ponad 24 mln zł. Na koniec marca br. Grupa BEST miała ponad 73 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia (dług netto / kapitały własne) wyniósł 0,72 zł wobec 0,80 na koniec 2014 r.

– Mimo że od kilku lat nasze inwestycje finansujemy głównie poprzez emisje obligacji, wciąż w relatywnie ograniczonym zakresie wykorzystujemy dźwignię finansową w porównaniu z innymi firmami windykacyjnymi notowanymi na GPW. Przypomnę, że akceptowany przez naszych obligatariuszy poziom wskaźnika zadłużenia wynosi od 2,00 do 2,50. Jesteśmy zatem w dość komfortowej sytuacji. Z jednej strony dysponujemy znaczącymi zasobami gotówki, a w razie potrzeby możemy pozyskać dodatkowe środki poprzez kolejne emisje obligacji w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, który dotychczas zrealizowaliśmy w połowie – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

W ostatnich miesiącach BEST kontynuował również porządkowanie struktury grupy kapitałowej. W wyniku podjętych działań, wszystkie fundusze sekurytyzacyjne (BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ) stanowią obecnie aktywa funduszu BEST Capital FIZAN, który w 100% kontrolowany jest przez Grupę BEST. – Dzięki temu struktura naszej grupy nie tylko została zoptymalizowana pod względem efektywności zarządzania, lecz również stała się jeszcze bardziej przejrzysta dla inwestorów, zaangażowanych w akcje lub obligacje BEST – podsumował prezes Krzysztof Borusowski.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec 1 kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Silne wzmocnienie zespołu BEST TFI

Do zarządu BEST TFI dołączył Krzysztof Stupnicki, uznany menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami oraz w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych o zasięgu globalnym.

Krzysztof Stupnicki posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami firm ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych na rynkach Europy Centralnej. Z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od ponad 20 lat. Był m.in. współtwórcą i prezesem czołowych instytucji finansowych, w tym ING Investment Management Polska oraz Amplico TFI z Grupy AIG. Po przejęciu AIG przez Metlife, największą amerykańską firmę ubezpieczeniową, pełnił w Metlife funkcję dyrektora ds. inwestycji na Europę Centralną.

W I kwartale br. Krzysztof Stupnicki dołączył do zespołu BEST TFI, a 17 kwietnia rada nadzorcza powołała go na stanowisko członka zarządu Towarzystwa. – Jest mi niezmiernie miło, że tak znakomity ekspert dołączył do zarządu BEST TFI. Jestem przekonany, że jego wiedza i niezwykle bogate doświadczenie przyczynią się do dalszego rozwoju naszego Towarzystwa, w tym do budowy nowych kompetencji, nie tylko w zakresie zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST i jednocześnie prezes BEST TFI (giełdowy BEST jest właścicielem BEST TFI).

– Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do objęcia funkcji w BEST TFI. Cieszę się, że mogę dołączyć do dynamicznie rozwijającej się firmy, która należy do liderów w swojej branży. Wierzę, że będę mógł wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe do dalszego rozwoju BEST TFI oraz pośrednio całej Grupy BEST – powiedział Krzysztof Stupnicki.

Krzysztof Stupnicki w BEST TFI odpowiedzialny będzie między innymi za rozwój działalności Towarzystwa na rynku kapitałowym.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Inwestorzy instytucjonalni chcą kupić 5-letnie obligacje BEST za 20 mln zł, po 100 zł za sztukę

BEST zakończył budowę książki popytu na obligacje serii K4. Ich cena emisyjna została ustalona na 100 zł. Zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca.

Emisja obligacji serii K4 jest czwartą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji, uruchomionego w marcu 2014 r., a jednocześnie pierwszą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje serii K4 to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 3,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

W dniu dzisiejszym, 4 marca, cena emisyjna obligacji serii K4 została ustalona na 100 zł i jest równa wartości nominalnej obligacji. Ustalenie ceny zostało poprzedzone budową książki popytu, w ramach której inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie emitowane przez BEST obligacje serii K4 (200.000 sztuk). Zgodnie z założeniami, przewidywane wpływy brutto z oferty wyniosą zatem 20 mln zł. Oferującym obligacje serii K4 jest mBank S.A.

Zapisy na obligacje serii K4 będą przyjmowane 6 marca i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji.

Podobnie jak w przypadku niedawnej emisji obligacji serii K3 o wartości nominalnej 35 mln zł, skierowanej do inwestorów detalicznych, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 BEST zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.

W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł, a licząc z ofertami obligacji serii K3 i K4 (przewidywany dzień emisji w obu przypadkach to 10 marca), publiczny program emisji obligacji osiągnie półmetek, tj. 150 mln zł. Spółka przewiduje, że obligacje serii K3 i K4 zadebiutują na Catalyst 20 marca.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Obligacje BEST serii K3 zostały przydzielone

We wtorek, 24 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii K3 – trafią one do portfeli 563 inwestorów.

W ramach trzeciej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 9 do 20 lutego. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 564 inwestorów na łącznie 353.190 obligacji. W związku z tym, że ostatniego dnia zapisów (20 lutego) doszło do przekroczenia liczby dostępnych obligacji, zapisy złożone tego dnia zostały proporcjonalnie zredukowane (średnia stopa redukcji wyniosła 1,86%). Ostatecznie obligacje przydzielono 563 inwestorom.

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

– Ustalając parametry emisji obligacji serii K3 staraliśmy się z jednej strony zapewnić Spółce finansowanie na jak najlepszych warunkach, a zarazem zaoferować inwestorom atrakcyjną alternatywę w porównaniu chociażby z lokatami bankowymi. Biorąc pod uwagę utrzymujące się duże zainteresowanie obligacjami naszej spółki, mogę stwierdzić, że udało nam się doskonale połączyć potrzeby BEST i oczekiwania inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – To dobry prognostyk przed kolejnymi planowanymi emisjami. Obecnie trwa oferta obligacji serii K4 skierowana do inwestorów instytucjonalnych i jeśli ona również zakończy się sukcesem, to łączna wartość nominalna emisji obligacji wyemitowanych w ramach publicznego programu wyniesie 150 mln zł. W niespełna rok po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, osiągniemy zatem półmetek programu. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy zrealizować program w całości, a więc do kwoty 300 mln zł – dodał Krzysztof Borusowski.

Wspomniane obligacje serii K4 to papiery 5-letnie, oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. Wartość oferty wynosi 20 mln zł. Obecnie trwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a zapisy będą przyjmowane 6 marca. W przypadku powodzenia oferty, BEST przewiduje, że obligacje serii K4 zadebiutują na Catalyst w tym samym dniu co seria K3, czyli 20 marca.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Pula obligacji BEST serii K3 została wyczerpana

20 lutego zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K3 przekroczyły 350.000 sztuk. W związku z tym, że jest to ostatni dzień subskrypcji, proporcjonalną redukcją objęte zostaną tylko zapisy złożone 20 lutego. 

W ramach trzeciej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych BEST zaoferował 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. W piątek, 20 lutego, liczba obligacji serii K3, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów.

Harmonogram oferty przewidywał, że zapisy zakończą się właśnie 20 lutego (będą przyjmowane do końca dnia). Jednocześnie, zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 20 lutego to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. To oznacza, że inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 9 do 19 lutego włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone 20 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane.

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii K3 BEST poinformuje po ich przydziale zaplanowanym na 24 lutego br.

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu obligacji na Catalyst to 20 marca br.

Oferta obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez BEST w ramach uchwalonego w lutym 2014 r. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu, w minionym roku Spółka sprzedała obligacje serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł.

Obok emisji obligacji serii K3, BEST przeprowadza obecnie również budowę księgi popytu dla obligacji serii K4, oferowanych inwestorom instytucjonalnym. Są to 5-letnie obligacje oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. W przypadku powodzenia oferty, BEST przewiduje, że obligacje serii K4 zadebiutują na Catalyst w tym samym dniu, co seria K3, czyli 20 marca.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

BEST zaprasza inwestorów instytucjonalnych do udziału w ofercie publicznej obligacji

Obok trwającej obecnie oferty obligacji serii K3 skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zamierza przeprowadzić również ofertę obligacji serii K4, do udziału w której zaprasza inwestorów instytucjonalnych. Seria K4 to 5-letnie obligacje oprocentowane wg stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku.

Emisja obligacji serii K4 będzie czwartą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji, uruchomionego w marcu 2014 r., a jednocześnie pierwszą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.

– Inwestorzy instytucjonalni są już w gronie naszych obligatariuszy. To głównie do nich kierowane były prywatne emisje obligacji BEST w latach 2011-2013. Uruchomienie w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji było natomiast przede wszystkim odpowiedzią na zainteresowanie obligacjami spółki ze strony inwestorów detalicznych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Nasze pierwsze emisje obligacji w ramach programu – serii K1 i K2 – spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów detalicznych, dlatego też trwającą obecnie ofertę obligacji serii K3 także skierowaliśmy do tej grupy inwestorów. Jednocześnie obserwujemy zainteresowanie naszymi obligacjami  ze strony instytucji, stąd decyzja o uruchomieniu oferty obligacji serii K4 – dodał Krzysztof Borusowski.

Oferta obligacji serii K4 obejmuje 200.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość oferty wyniesie zatem 20 mln zł. Są to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii K4 zostanie ustalona na podstawie budowy księgi popytu. Przydział obligacji zaplanowano na 6 marca br.

Podobnie jak w przypadku emisji obligacji serii K3, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 BEST zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 457 mln zł, z czego 214 mln zł zostało już wykupione. W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych: serii K1 (o wartości 45 mln zł) oraz K2 (50 mln zł). Wartość nominalna oferty obligacji serii K3 wynosi z kolei 35 mln zł – zapisy przyjmowane są do piątku, 20 lutego. Przy założeniu, że wszystkie oferowane obligacje serii K3 i K4 zostaną objęte przez inwestorów, publiczny program emisji obligacji osiągnie półmetek (150 mln zł).

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Grupa BEST nie zwalnia tempa

W IV kwartale 2014 r. GK BEST wypracowała prawie 22 mln zł zysku netto (przypisanego akcjonariuszom giełdowej spółki). Pozytywny wpływ na osiągnięte rezultaty miało przejęcie kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. Po oczyszczeniu wyników w porównywanych okresach ze zdarzeń jednorazowych, w 2014 r. zysk netto Grupy BEST z powtarzalnej działalności zwiększył się o 47%.

IV kwartał 2014 r. był jednym z najlepszych w historii BEST pod względem osiągniętych wyników finansowych. Przychody operacyjne Grupy w tym okresie wyniosły 40,5 mln zł i były o 62% wyższe niż w ostatnim kwartale 2013 r. Skonsolidowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom BEST, wyniósł w IV kwartale ubiegłego roku blisko 22 mln zł, wobec niespełna 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2013 r.

– Bardzo dobre wyniki Grupy BEST wypracowane w ostatnich miesiącach 2014 r. są efektem zarówno naszych skutecznych operacji, dyscypliny kosztowej, jak i przejęcia kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. W wyniku zwiększenia udziału w tym funduszu z 17% do 100% został on objęty konsolidacją pełną. Transakcja ta pozwoliła nam także rozpoznać dodatkowy przychód w wysokości 10,8 mln zł. Wielkość ta pokazuje, o ile zwiększyła się wartość naszego udziału w BEST II NSFIZ w ostatnich latach, ale dotychczas nie powiększała wyniku netto Grupy, bo fundusz ten nie był objęty konsolidacją – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Przychody operacyjne Grupy BEST narastająco za cztery kwartały 2014 r. wyniosły ponad 123 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom giełdowej spółki sięgnął 58,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 131,4 mln zł i 69,7 mln zł, przy czym istotny pozytywny wpływ na wyniki Grupy za 2013 r. miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, tj. przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ. Po oczyszczeniu wyników w porównywanych okresach ze zdarzeń jednorazowych, Grupa BEST zanotowała w 2014 r. 17-proc. wzrost przychodów operacyjnych oraz 47-proc. wzrost zysku netto.

– Te wyniki potwierdzają, że wysoka rentowność może iść w parze z dynamicznym rozwojem. Zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani, by kontynuować ten rozwój i istotnie zwiększać skalę naszej działalności – podsumował Krzysztof Borusowski.

Mimo znaczących inwestycji dokonanych przez Grupę w minionym roku (zakup nowych portfeli wierzytelności oraz przejęcie funduszu BEST II NSFIZ), które zostały sfinansowane m.in. z publicznych emisji obligacji serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł, wskaźnik zadłużenia Grupy BEST pozostaje jednym z najniższych w branży. Na koniec 2014 r. wartość tego wskaźnika (dług netto / kapitał własny) wynosiła 0,81, podczas gdy w przypadku innych firm windykacyjnych notowanych na GPW najczęściej mieści się ona w przedziale od 1,2 do 2,0.

Obecnie BEST przeprowadza kolejną publiczną emisję obligacji, skierowaną do inwestorów detalicznych (seria K3), z której planuje pozyskać 35 mln zł. Są to obligacje 4-letnie ze zmiennym oprocentowaniem równym stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 3,3% w skali roku. Zapisy przyjmowane są do 20 lutego br. w Domu Maklerskim mBanku, w tym przez telefon oraz Internet (także poprzez usługę maklerską mBanku – eMakler).

Wybrane wyniki Grupy BEST:

                      

*Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST;

35,7 mln zł – kwota jednorazowego przeszacowania wartości portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ, dokonanego w I półroczu 2013 r.

10,8 mln zł – kwota dodatkowego przychodu rozpoznanego w IV kwartale 2014 r. w związku z objęciem kontroli nad BEST II NSFIZ; 8,8 mln zł – dodatni wpływ tego zdarzenia na wynik netto GK BEST

                      

Zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST, maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia może wynieść od 2,0 do .2,5

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

BEST rusza z nową ofertą obligacji detalicznych
Cena emisyjna obligacji serii K3 z dyskontem wobec wartości nominalnej

 

Zakup nowych portfeli wierzytelności oraz udział w konsolidacji branży windykacyjnej – to tegoroczne plany BEST, jednej z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Aby je zrealizować, spółka rozpoczyna nową ofertę obligacji detalicznych o wartości nominalnej 35 mln zł i rozważa przeprowadzenie kolejnych emisji.

– Naszym celem jest systematyczny rozwój Grupy, w tym powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W ostatnim czasie obserwujemy duże ożywienie w przetargach na sprzedaż wierzytelności bankowych, zarówno konsumenckich, jak i hipotecznych. Jesteśmy obecni we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych. Z uwagą przyglądamy się także zmianom zachodzącym na krajowym rynku windykacyjnym. Sądzimy, że będziemy świadkami dalszych działań zmierzających do konsolidacji sektora. Chcemy uczestniczyć w tym procesie, będąc po stronie kupujących – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację finansową Grupy BEST, w tym niski wskaźnik zadłużenia na tle branży, naturalnym krokiem jest finansowanie zakupu nowych portfeli wierzytelności i potencjalnych przejęć z emisji obligacji. Nasze poprzednie emisje – serii K1 i K2 – spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W każdej z nich wzięło udział prawie tysiąc inwestorów. Dlatego też nową emisję również adresujemy do inwestorów detalicznych. Zważywszy na zainteresowanie obligacjami BEST, niewykluczone, że w niedługim czasie przeprowadzimy kolejną ofertę obligacji – dodał Krzysztof Borusowski.

Obligacje serii K3 ze zmiennym oprocentowaniem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj, tj. 4 lutego br., ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K3, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może zatem wynieść 35 mln zł.

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Oferta obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w marcu 2014 r. Spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje skierowane do inwestorów detalicznych: serię K1 (o wartości 45 mln zł) oraz serię K2 (50 mln zł). Podobnie jak wcześniejsze serie, obligacje serii K3 zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 20 marca br.

Cena emisyjna z dyskontem

W odróżnieniu od wcześniejszych emisji publicznych, cena emisyjna obligacji serii K3 będzie niższa od ich wartości nominalnej. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w ofercie obligacji serii K3 wprowadziliśmy mechanizm, który niweluje skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji. Cena emisyjna będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wielkość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.

Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna obligacji serii K3 w zł
9 lutego 2015 r. 99,58
10 lutego 2015 r. 99,59
11 lutego 2015 r. 99,61
12 lutego 2015 r. 99,62
13 lutego 2015 r. 99,64
14 lutego 2015 r. 99,65
15 lutego 2015 r. 99,67
16 lutego 2015 r. 99,68
17 lutego 2015 r. 99,70
18 lutego 2015 r. 99,71
19 lutego 2015 r. 99,72
20 lutego 2015 r. 99,74

 

Zapisy na obligacje serii K3 będą przyjmowane od 9 do 20 lutego br. w placówkach Domu Maklerskiego mBanku. Zapisy mogą być składane także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez usługę maklerską mBanku – eMakler).

W ofercie obligacji serii K3 mogą uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Nie jest wymagane posiadanie rachunku w DM mBanku, który pełni funkcję Oferującego.

Szczegółowych informacji o zapisach udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.mdm.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).

Kolejność złożenia zapisów ma znaczenie

Termin składania zapisów będzie brany pod uwagę nie tylko przy ustalaniu ceny emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje serii K3. Kolejność składania zapisów będzie także uwzględniana przy przydziale obligacji. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K3: 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 9 lutego 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 20 lutego 2015 r.
Termin przydziału: 24 lutego 2015 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 10 marca 2015 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: do 6 marca 2015 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 20 marca 2015 r.

 

***
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.


BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

BEST szykuje się do dużych zakupów

W najbliższych tygodniach krajowe banki mogą rozstrzygnąć przetargi na sprzedaż wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł – szacuje BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce. W związku z obserwowanym ożywieniem, spółka może przeprowadzić wkrótce kolejną publiczną ofertę obligacji.

– Początek tego roku przyniósł znacznie większe niż w poprzednich latach ożywienie w przetargach na sprzedaż wierzytelności bankowych. BEST bierze udział we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych, które obecnie się toczą. Ich przedmiotem jest sprzedaż kilkunastu portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł. Ponadto spodziewamy się, że w najbliższych dniach może rozpocząć się kilka nowych, interesujących przetargów. Na sprzedaż wystawione zostaną m.in. kolejne portfele wierzytelności hipotecznych. Banki uważnie przyglądają się swoim bilansom, a zawirowania wokół franka szwajcarskiego dodatkowo motywują je do działania – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Liczymy na powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W celu sfinansowania potencjalnych inwestycji, rozważamy przeprowadzenie w niedługim czasie kolejnej publicznej oferty obligacji – dodał Krzysztof Borusowski.

BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 r. Początkowo emisje spółki kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych w ramach ofert prywatnych (serie od A do J). W 2014 r. BEST uruchomił program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, w którym mogą uczestniczyć także inwestorzy indywidualni. W ramach tego programu spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych: serii K1 (o wartości 45 mln zł) oraz K2 (50 mln zł).

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Szef IT z Grupy BEST z prestiżowym wyróżnieniem

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu na CIO Roku nastąpiło 11 grudnia podczas uroczystej gali w Warszawie. Gala CIO Roku odbyła się już po raz 12., a uczestniczyło w niej ponad 150 szefów działów IT oraz prezesów kluczowych firm z branży informatycznej. Tytuł CIO Roku 2014 zdobył Mirosław Fortysek z ING Banku Śląskiego.

Spośród dziewiątki finalistów, jury konkursu wybrało także cztery Diamenty CIO, nagradzając dokonania i kompetencje menedżerów, w tym ich wyjątkową osobowość oraz sukcesy. Wśród nagrodzonych jest Jacek Zawadzki z BEST, który zdobył Diament CIO „Akcelerator zmian”.

Beata Sosnowska, CIO Roku 2012 i członek konkursowego jury, tak skomentowała wyróżnienie dla Jacka Zawadzkiego: „Nadawanie i utrzymanie tempa zmian było jedną z cech przywódcy IT kluczowych w tej zmianie. W ciągu półtora roku udało się dzięki temu w zasadniczy sposób uporządkować sposób funkcjonowania IT i biznesu. Doceniamy umiejętność egzekwowania i zarazem elastyczność”.

„Jedyną stałą rzeczą w organizacjach jest dziś zmiana. Efektywność, skuteczność, odwaga i innowacyjność prowadzenia zmiany cechują jednak tylko najwybitniejszych liderów IT” – powiedział z kolei Piotr Fąderski, szef firmy VMware, będącej sponsorem nagród Diamenty CIO.

Jackowi Zawadzkiemu oraz wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Relacja z Gali CIO Roku 2014 dostępna jest na stronie Klubu CIO www.klubcio.pl.

Konsolidacja i porządki w Grupie BEST
  • Grupa BEST zwiększyła udział w funduszu sekurytyzacyjnym BEST II NSFIZ z dotychczasowych 17% do 100%.
  • Spółka planuje umorzenie większości z posiadanych akcji własnych.

Grupa BEST, jedna z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, sfinalizowała przejęcie BEST II NSFIZ, zwiększając udział w tym funduszu z 17% do 100%.

BEST II NSFIZ to jeden z większych polskich funduszy sekurytyzacyjnych, czyli inwestujących w pakiety wierzytelności. Fundusz ten został utworzony w 2008 r. i reinwestował dotychczas wszystkie zyski. Łączna wartość nominalna portfeli wierzytelności należących do BEST II NSFIZ wynosi około 2,1 mld zł. Wartość aktywów netto tego funduszu wg najnowszej wyceny (tj. na dzień 31 października br.) wynosi natomiast 95,5 mln zł. Łączna cena za nabyte 83% certyfikatów BEST II NSFIZ została więc ustalona na ok. 79,2 mln zł.

– Przejmując BEST II NSFIZ de facto przejęliśmy portfele wierzytelności generujące stabilne przepływy pieniężne. Jest to transakcja o niskim stopniu ryzyka, ponieważ bardzo dobrze znamy portfele należące do tego funduszu. Objęcie pełnej kontroli nad BEST II NSFIZ znacząco zwiększa aktywa Grupy, pokaże rzeczywistą skalę naszej działalności, a korzyści płynące z zarządzania wierzytelnościami należącymi do funduszu będą teraz w całości trafiać do Grupy BEST. Zwiększy się także przejrzystość naszych sprawozdań finansowych – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST posiada obecnie 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ oraz BEST II NSFIZ (obydwa fundusze objęte będą zatem konsolidacją pełną), a jej udział w BEST III NSFIZ wynosi 50% (konsolidacja metodą praw własności). Wszystkie trzy fundusze zarządzane są przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą należących do nich portfeli wierzytelności.

Zarząd i kluczowi akcjonariusze BEST zamierzają w najbliższym czasie również uporządkować kwestię 650.000 akcji własnych Spółki. Stanowią one 11,11% kapitału zakładowego. BEST nabył te akcje w wyniku przekształceń dokonanych w 2006 r. (połączenie z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.). Na 16 grudnia br. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o umorzeniu większości z tych akcji. Pozostała część (13.304 akcje) zostanie natomiast wykorzystana w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego.

Teoretycznie Spółka mogłaby w przyszłości sprzedać pakiet akcji własnych, pozyskać w ten sposób dodatkowe środki na rozwój i jednocześnie zwiększyć free float, czyli liczbę akcji w wolnym obrocie. Zdecydowaliśmy się jednak na umorzenie tych akcji, z dwóch powodów. Po pierwsze, przy obecnym bardzo niskim wskaźniku zadłużenia Grupy BEST, realizowany program emisji obligacji jest najbardziej efektywnym sposobem finansowania dalszego rozwoju. Po drugie, ze względów podatkowych, ewentualna emisja nowych akcji będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla Spółki niż sprzedaż istniejących akcji własnych – wyjaśnił Krzysztof Borusowski.

Po umorzeniu akcji własnych, kapitał zakładowy BEST będzie się dzielić na 5.213.305 akcji.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,7 mld zł (stan na koniec września 2014 r.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Wzrostowy kwartał Grupy BEST
  • W III kwartale 2014 r. Grupa BEST wypracowała 9,3 mln zł pełnego dochodu netto przy 28,8 mln zł przychodów operacyjnych. To o odpowiednio 16% i 23% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • Obligacje BEST serii K2 o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutowały dziś na Catalyst.
  • Grupa BEST finalizuje zapowiadane przejęcie funduszu sekurytyzacyjnego BEST II NSFIZ.

Przychody operacyjne Grupy BEST, jednej z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, wyniosły w III kwartale br. 28,8 mln zł i były o blisko 23% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Pełny dochód netto (przypisany akcjonariuszom BEST) wyniósł w tym okresie 9,3 mln zł, co oznacza wzrost o 16% rok do roku.

Narastająco za trzy kwartały 2014 r. przychody operacyjne Grupy BEST osiągnęły 82,7 mln zł, a pełny dochód netto wyniósł 37,2 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio: 106,4 mln zł oraz 66,4 mln zł. Należy przy tym pamiętać, że istotny pozytywny wpływ na ubiegłoroczne wyniki Grupy miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, czyli przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ, przejętego przez BEST pod koniec 2012 r. Wpływ tego przeszacowania to 35,7 mln zł. Po oczyszczeniu ubiegłorocznych rezultatów o wspomniane zdarzenie jednorazowe, Grupa BEST zanotowała w okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 r. wzrost przychodów operacyjnych o 17% oraz wzrost pełnego dochodu netto o 21%.

– Trzeci kwartał bieżącego roku był kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost wyników finansowych z powtarzalnej działalności. Grupa BEST pozostaje tym samym jedną z najbardziej rentownych firm z branży windykacyjnej w Polsce, a jednocześnie jedną z najmniej zadłużonych – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Kapitały własne Grupy BEST na koniec września 2014 r. wynosiły 187,8 mln zł, a dług netto 69,4 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec III kwartału br. wynosił zatem zaledwie 0,37, podczas gdy dopuszczalna wartość tego wskaźnika, określona w warunkach obligacji wyemitowanych przez BEST, wynosi od 2,0 do 2,5.

Stan środków pieniężnych, jakimi dysponowała Grupa BEST na koniec III kwartału 2014 r., wynosił blisko 59 mln zł. Dodatkowo, w październiku Spółka pozyskała 50 mln zł brutto z emisji 4-letnich obligacji serii K2, w ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Od dzisiaj, 13 listopada, obligacje serii K2 notowane są na Catalyst.

– Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy m.in. na zwiększenie udziału Grupy BEST w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Transakcję tę planujemy przeprowadzić w najbliższych tygodniach. Na początku listopada zarejestrowany został fundusz aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN. To właśnie ten fundusz przejmie certyfikaty inwestycyjne BEST II NSFIZ, a docelowo przeniesiemy do niego także inne zarządzane przez nas fundusze sekurytyzacyjne. W ten sposób uporządkujemy aktywa Grupy BEST, a jej struktura stanie się przejrzystsza i ułatwi analizę naszych wyników – powiedział Krzysztof Borusowski. – Po zwiększeniu do 100% udziału w BEST II NSFIZ, fundusz ten będzie konsolidowany metodą pełną, co będzie mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe Grupy BEST. Będą one odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności – dodał prezes Spółki.

Wyniki finansowe Grupy BEST za trzy kwartały 2014 r.

 

 przych          pełny do

 

kapital wlasny             zadluzenie

* Pełny dochód netto przypisany akcjonariuszom BEST

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,7 mld zł (stan na koniec września 2014 r.). Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Obligacje BEST serii K2 trafią do portfeli 975 inwestorów

Zarząd BEST dokonał przydziału obligacji detalicznych serii K2. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 23,4%.

W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 1 do 17 października. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów na łącznie 529.060 obligacji. W związku z tym, że 16 października przekroczona została liczba dostępnych obligacji, zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach, tj. 16 i 17 października, zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji wyniosła 23,4%.

Ostatecznie obligacje serii K2 zostały przydzielone 975 inwestorom. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych papierów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu obligacji serii K2 na Catalyst to 13 listopada 2014 r.

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

– Zgodnie z zapowiedziami, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej Grupy, w szczególności na zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Po sfinalizowaniu transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją, wzrośnie wartość aktywów Grupy BEST oraz przejrzystość naszych sprawozdań finansowych, gdyż prezentowane w nich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Wszystkie obligacje BEST serii K2 znalazły nabywców

16 października, na dzień przed terminem zakończenia subskrypcji, zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K2 przekroczyły 500.000 sztuk. Oznacza to, że zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. W czwartek, 16 października, liczba obligacji serii K2, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów.

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 16 października to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 1 do 15 października włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Natomiast zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

– Cieszymy się, że podobnie jak w przypadku kwietniowej emisji, także tym razem publiczna oferta obligacji BEST spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii K2 Spółka poinformuje po przydziale zaplanowanym na poniedziałek, 20 października.

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada 2014 r.

Obecna oferta obligacji jest drugą realizowaną przez BEST w ramach uchwalonego w lutym br. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. Dotychczas Spółka sprzedała obligacje serii K1 (45 mln zł), a oferuje obecnie obligacje serii K2 (50 mln zł).

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Obligacje BEST dostępne dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych w dowolnym domu maklerskim

Zapisy na obligacje BEST serii K2 będą przyjmowane od inwestorów, którzy posiadają rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim, a nie – jak dotychczas – tylko w Domu Maklerskim mBanku. Okres subskrypcji zostaje wydłużony o 3 dni, natomiast przewidywany dzień emisji, a więc i okresy odsetkowe, pozostają bez zmian. 

Zarząd BEST, jednej z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce, podjął decyzję o zmianie zasad przyjmowania zapisów na obligacje serii K2 w ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Zmiana polega na tym, że umożliwia się przyjmowanie zapisów od inwestorów, którzy posiadają rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Nie jest zatem wymagane posiadanie rachunku w Domu Maklerskim mBanku, pełniącym rolę Oferującego, jak było do tej pory. Spółka zdecydowała również o wydłużeniu o trzy dni, do 17 października, okresu przyjmowania zapisów.

– Obserwujemy duże zainteresowanie oferowanymi przez nas obligacjami serii K2 o stałym oprocentowaniu, które wynosi 6% w skali roku. Świadczą o tym liczne zapytania od potencjalnych inwestorów. W kontaktach telefonicznych oraz podczas czatu inwestorskiego, jaki zorganizowaliśmy w ubiegłym tygodniu, inwestorzy sygnalizowali nam, że konieczność posiadania rachunku w domu maklerskim, który przyjmuje zapisy, może stanowić pewną niedogodność. Dotyczy to w szczególności tych inwestorów, którzy posiadają już rachunek, a niekiedy nawet kilka rachunków inwestycyjnych, w innych domach maklerskich. Dlatego też, w uzgodnieniu z Oferującym, wprowadzamy nowe możliwości składania zapisów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W związku z wydłużeniem okresu zapisów do 17 października, planowany termin przydziału obligacji został przesunięty na 20 października. Nie zmienia się natomiast przewidywany dzień emisji, określony na 30 października br. Przedłużenie subskrypcji nie powoduje zatem przesunięcia okresów odsetkowych określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.

Oferowane obecnie obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w wysokości 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Oferta obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji może zatem wynieść 50 mln zł.

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada br.

Aktualny harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K2:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

1 października 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

17 października 2014 r.

Termin przydziału:

20 października 2014 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

30 października 2014 r.

Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty:

do 25 października 2014 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

13 listopada 2014 r.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

BEST inicjatorem wyjątkowych spotkań na Uniwersytecie Gdańskim

Już 16 października 2014 r. rusza nowa inicjatywa dla trójmiejskich ekspertów z branży HR pod nazwą „PO PIERWSZE HR – FORUM PROFESJONALISTÓW HUMAN RESOURCES”. W spotkaniu inauguracyjnym weźmie udział m.in. Sławomir Lachowski, znany ekonomista i twórca mBanku, który opowie o roli zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Eksperci z dziedziny HR współpracujący z Uniwersytetem Gdańskim oraz firma BEST będąca merytorycznym partnerem projektu zainicjowali w ten sposób platformę wymiany doświadczeń, opinii i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami środowiska HR. Służyć temu będą cyklicznie organizowane spotkania "PO PIERWSZE HR", które mają na celu zrzeszenie osobistości z województwa pomorskiego oraz umożliwienie im stałego kontaktu oraz przepływu informacji, poglądów, kompetencji.

Inicjatywę zaplanowano jako cykl konferencji oraz warsztatów, których stałym elementem będą wykłady prowadzone przez zaproszonych gości oraz fora i panele dyskusyjne. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli podzielić się swoją opinią i informacją na temat realizowanych projektów. O kształcie i tematyce kolejnych spotkań, a także ich formule oraz zapraszanych ekspertach decydować będą sami uczestnicy.

Inicjatywa „PO PIERWSZE HR” ma w założeniu odpowiadać na realne i aktualne potrzeby środowiska.To jedyny taki projekt nie tylko w województwie, ale także w Polsce, dzięki któremu przedstawiciele pomorskiego środowiska HR mają szansę stać się równorzędnym partnerem dla najważniejszych instytucji oraz organizacji pracodawców w kraju.

Inicjatywa "PO PIERWSZE HR - Forum Profesjonalistów Human Resources" zaplanowana została jako wydarzenie zamknięte, do udziału w którym zaproszona została wybrana grupa ekspertów HR z największych pomorskich firm i organizacji oraz kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego, a także goście specjalni z Polski i zagranicy.  

Wydarzenie zostało objęte patronatem trójmiejskich samorządowców: Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.facebook.com/popierwszehr lub prosimy o kontakt:

Aleksandra Murawska

tel. 58 769 92 99 / kom.  666 815 411

e-mail: aleksandra.murawska@best.com.pl