BEST rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych

Spółka planuje zwiększenie do 100% udziału w funduszu BEST II NSFIZ

 • BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna kolejną ofertę publiczną obligacji oferowanych w ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł.
 • Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 4-letnie obligacje serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 14 października br. przez Dom Maklerski mBanku.
 • Obligacje serii K2 będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 6,0% w skali roku.
 • Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K2 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację.
 • Podobnie jak przy pierwszej emisji obligacji BEST oferowanych w ramach programu, obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy istotne zwiększenie skali naszej działalności, głównie poprzez inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźny wzrost średnich cen sprzedawanych wierzytelności, dlatego – choć uczestniczymy niemal we wszystkich znaczących przetargach – bardzo selektywnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli. Jest to natomiast dobry moment na konsolidację Grupy BEST. Planujemy zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100% – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST II NSFIZ to jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych. Został utworzony w 2008 r. a w 2010 r. – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny na polskim rynku – przeprowadził emisję obligacji, które następnie zadebiutowały na Catalyst. Od czterech lat fundusz publikuje regularnie sprawozdania finansowe. Na koniec I półrocza 2014 r. wartość aktywów netto BEST II NSFIZ wynosiła blisko 99 mln zł, z czego ponad 64 mln zł stanowił zakumulowany wynik z operacji z lat 2008-2014 (fundusz dotychczas reinwestował wszystkie zyski, nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych).

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%. Pozostałe udziały w BEST II NSFIZ są natomiast kontrolowane przez głównych akcjonariuszy spółki BEST.

W wyniku planowanej konsolidacji, struktura Grupy BEST zostanie uproszczona i będzie bardziej transparentna, a jej wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę działalności. Po zwiększeniu udziału w BEST II NSFIZ do 100% fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją – wskazuje Krzysztof Borusowski. – Przypomnę, że podobną transakcję przeprowadziliśmy pod koniec 2012 r., kiedy to przejęliśmy od inwestorów zagranicznych 100% udziałów w BEST I NSFIZ. Krok ten istotnie przyczynił się do zwiększenia dynamiki rozwoju i wzrostu wyników Grupy BEST w 2013 r. – dodał prezes.

Parametry emisji obligacji serii K2

Oferta obligacji serii K2 jest drugą emisją w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w marcu br. Pierwsza oferta (seria K1) o wartości 45 mln zł została przeprowadzona w kwietniu, a liczba dostępnych wówczas obligacji została sprzedana już czwartego dnia subskrypcji.

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj, tj. 30 września br., ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K2, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji może zatem wynieść 50 mln zł. Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy stałej w wysokości 6,0% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 13 listopada

Warunki i terminy zapisów

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, przy czym jeden inwestor może się zapisać na nie więcej niż 500.000 obligacji.

Zapisy na obligacje serii K2 będą przyjmowane od 1 do 14 października br. w placówkach DM mBanku, w tym także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu do rachunku maklerskiego, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez usługę maklerską mBanku – eMakler). Warunkiem złożenia zapisu jest konieczność posiadania rachunku inwestycyjnego w DM mBanku. Szczegółowych informacji udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.mdm.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).

Podobnie jak w poprzedniej emisji obligacji BEST, przy przydziale obligacji serii K2 uwzględniana będzie kolejność składania zapisów. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

Kluczowy będzie wówczas dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K2:  
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 1 października 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 14 października 2014 r.
Termin przydziału: 17 października 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 30 października 2014 r.
Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty: do 25 października 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 13 listopada 2014 r.

 

***
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

***


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Grupa BEST kupuje duży portfel wierzytelności od Eurobanku

Należący do giełdowej spółki fundusz BEST I NSFIZ odkupi od Eurobanku portfel wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej niemal 323 mln zł. Zakup zostanie sfinansowany m.in. ze środków pochodzących z kwietniowej publicznej emisji obligacji BEST. 

Nabywany przez BEST I NSFIZ portfel obejmuje wierzytelności wobec osób fizycznych. Ich łączna wartość nominalna wynosi 322,7 mln zł. Fundusz zapłaci za ten pakiet 27,9 mln zł.

Umowa zawarta z Eurobankiem jest tym samym największą tego typu transakcją dokonaną przez Grupę BEST w tym roku. – W pierwszym półroczu byliśmy mniej aktywni na rynku obrotu wierzytelnościami, choć uczestniczyliśmy praktycznie we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych organizowanych przez banki. To efekt naszego bardzo selektywnego podejścia do inwestycji, szczególnie w obliczu obserwowanego w poprzednich miesiącach wyraźnego wzrostu średnich cen sprzedawanych wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Podaż wierzytelności nieregularnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Spodziewamy się, że w 2014 r. łączna wartość wierzytelności sprzedawanych przez banki może przekroczyć rekordową wartość z 2013 r., czyli około 9,5 mld zł. Zarówno od strony organizacyjnej, jak i kapitałowej, jesteśmy przygotowani, aby uczestniczyć w transakcjach przewyższających wartość inwestycji zrealizowanych w poprzednich latach – wskazał prezes BEST. – Mamy silną pozycję gotówkową i jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, a dzięki uruchomionemu publicznemu programowi emisji obligacji możemy elastycznie reagować na pojawiające się okazje inwestycyjne poprzez emisję kolejnych serii obligacji – dodał Krzysztof Borusowski.

W ramach uchwalonego w lutym br. programu o łącznej wartości do 300 mln zł, BEST przeprowadził dotychczas ofertę publiczną obligacji detalicznych serii K1 o wartości 45 mln zł. Część tych środków zostanie teraz przekazana do BEST I NSFIZ (BEST obejmie obligacje funduszu o wartości nominalnej 10 mln zł) w celu sfinansowania przez fundusz zakupu portfela wierzytelności od Eurobanku.

 ***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Konsekwentny rozwój Grupy BEST

Pełny dochód wypracowany przez Grupę BEST w I półroczu 2014 r. wyniósł niemal 28 mln zł. Po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego z 2013 r. oznacza to wzrost o ponad 23%. BEST pozostaje jedną z najmniej zadłużonych firm z branży windykacyjnej oraz dysponuje gotówką na zakupy nowych portfeli wierzytelności.

W I półroczu 2014 r. przychody operacyjne Grupy BEST, jednej z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, wyniosły 53,8 mln zł, a pełny dochód (wynik całkowity) przypisany Akcjonariuszom BEST sięgnął w tym okresie 27,9 mln zł, wobec odpowiednio: 82,9 mln zł i 58,3 mln zł w I połowie 2013 r.

Porównując rok do roku wyniki Grupy BEST należy mieć przy tym na uwadze, że istotny pozytywny wpływ na ubiegłoroczne rezultaty miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, czyli przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ, przejętego przez BEST S.A. pod koniec 2012 r. W rezultacie, w I półroczu 2013 r. pełny dochód Segmentu Inwestycji w Wierzytelności wyniósł 56,2 mln zł, z czego 35,7 mln zł to właśnie kwota przeszacowania, wynikająca z wyeliminowania istotnych ryzyk związanych z funduszem oraz urealnienia stopy dyskontowej stosowanej do wyceny.

– W I półroczu 2014 r. pełny dochód Segmentu Inwestycji w Wierzytelności wyniósł 23,3 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% w porównaniu z wynikiem za analogiczny okres ubiegłego roku po jego oczyszczeniu o wspomniane jednorazowe przeszacowanie. Istotną poprawę zanotowaliśmy też w Segmentach Zarządzania Wierzytelnościami i Zarządzania Funduszami Inwestycyjnymi. W pierwszym półroczu br. pełny dochód osiągnięty w tych dwóch segmentach wzrósł o 2,7 mln zł, czyli o 144% w porównaniu z pierwszą połową 2013 r. Wzrost ten zawdzięczamy głównie większym wpływom z obsługi wierzytelności funduszy oraz windykacji na zlecenie – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– W efekcie, łączny wzrost pełnego dochodu Grupy BEST, po skorygowaniu porównywalnych danych o zdarzenie jednorazowe, przekroczył 23%. Wielkość ta pokazuje tempo rozwoju powtarzalnej części naszego biznesu podsumował prezes.

W I półroczu br. Grupa BEST odnotowała również istotny przyrost gotówki – stan środków pieniężnych zwiększył się w tym okresie o 55,5 mln zł. Obok gotówki wygenerowanej z działalności operacyjnej, BEST przeprowadził także dwie emisje obligacji: prywatną o wartości 16 mln zł (seria J) i publiczną o wartości 45 mln zł (seria K1) – była to pierwsza emisja zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Jednocześnie Spółka zdecydowała się na wcześniejszy wykup obligacji o wartości 10 mln zł (seria E).

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Grupa BEST zamierza przeznaczyć na zakup nowych portfeli wierzytelności. – Mamy zapewnione finansowanie, które umożliwia nam w krótkim czasie sfinalizowanie potencjalnych transakcji. W pierwszym półroczu 2014 r. nasza aktywność na rynku obrotu wierzytelnościami była dość ograniczona, co było przemyślanym i – w naszej ocenie – jedynym racjonalnym działaniem. Obserwowaliśmy bowiem wyraźny wzrost cen wierzytelności. Naszym zdaniem, jest on nieuzasadniony i wynika ze wzmożonego napływu kapitału na rynek, nie zaś z poprawy jakości sprzedawanych przez banki portfeli wierzytelności. W naszej ocenie, ceny proponowane przez oferentów w niektórych postępowaniach przetargowych niejednokrotnie nie zapewniają opłacalności –powiedział Krzysztof Borusowski.

– Nasza „wstrzemięźliwość” w zakupach nowych portfeli wierzytelności w ostatnich miesiącach jest dowodem na to, że nasze decyzje inwestycyjne opieramy nie na dostępności kapitału, którego akurat nam nie brakuje, lecz na analizach i sprawdzonych wycenach oraz – można powiedzieć – dość konserwatywnym podejściu. Inwestujemy jedynie w takie pakiety i po takich cenach, które dają realną możliwość osiągnięcia stóp zwrotu uzasadniających ponoszone ryzyko podkreślił prezes.

W przypadku ustabilizowania się sytuacji na rynku obrotu wierzytelnościami Grupa BEST ma potencjał, by uczestniczyć w transakcjach przewyższających wartość inwestycji zrealizowanych w poprzednich latach. Aktualnie BEST korzysta z dźwigni finansowej w bardzo ograniczonym zakresie. Na koniec czerwca 2014 r. poziom wskaźnika zadłużenia Grupy BEST był jednym z najniższych w branży i wynosił 0,30. Tymczasem poziom tego wskaźnika akceptowany przez obligatariuszy Spółki wynosi od 2,00 do 2,50.

W minioną środę, 27 sierpnia, BEST poinformował o wygraniu przez fundusz BEST I NSFIZ przetargu na zakup pakietu wierzytelności od Euro Banku. Wartość nominalna tego portfela wynosi około 321 mln zł.

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln zł)

I półrocze 2014

(A)

I półrocze 2013

(B)

Zmiana r/r

(A)/(B)

I półrocze 2013
skoryg.**
(C)

Zmiana r/r

(A)/(C)

Przychody operacyjne

53,8

82,9

-35%

47,2

+14%

Zysk na sprzedaży

34,3

61,4

-44%

25,7

+33%

Zysk netto*

28,3

57,4

-51%

21,7

+30%

Pełny dochód*

27,9

58,3

-52%

22,6

+23%

 

*   przypisany Akcjonariuszom BEST

** po wyeliminowaniu jednorazowego przeszacowania pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ, konsolidowanego metodą pełną

 ***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zmiany w Radzie Nadzorczej BEST

Decyzją Walnego Zgromadzenia, do Rady Nadzorczej BEST dołączyli prof. Dariusz Filar i prof. Pasquale Policastro. Na kolejną kadencję wybrani zostali ponadto: Sławomir Lachowski, prof. Leszek Pawłowicz, Katarzyna Borusowska i Patrycja Kucner.

Dariusz Filar i Pasquale Policastro zostali powołani do Rady Nadzorczej BEST przez Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w środę, 18 czerwca. Dariusz Filar to znany polski ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, a wcześniej główny ekonomista Banku Pekao (1999-2004). Obecnie piastuje funkcję niezależnego członka w radach nadzorczych PZU i BGŻ oraz uczestniczy w posiedzeniach Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Pasquale Policastro jest profesorem na Uniwersytecie Szczecińskim, uznanym specjalistą i autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i integracji europejskiej. Prof. Policastro jest także zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne, m.in. na rzecz odbudowy lasów w Afryce. Od 27 lat jest związany z Polską, mówi biegle po polsku.

– Jest mi niezmiernie miło, że dwaj znakomici profesorowie zgodzili się dołączyć do Rady Nadzorczej BEST. Ich wiedza i doświadczenie będą niewątpliwie źródłem cennych opinii i dyskusji dotyczących działalności i rozwoju naszej grupy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST. – Przy okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować Panom Berndowi Holzapfelowi i Bartoszowi Krużewskiemu, dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej, za ich ogromny wkład i zaangażowanie w rozwój Grupy BEST w ostatnich 12 latach – dodał prezes.

Dr Bernd Holzapfel i Bartosz Krużewski poinformowali na początku czerwca, że nie będą ubiegać się o wybór na członka Rady Nadzorczej BEST kolejnej kadencji, wskazując, że w czerwcu br. upływa 12-letni okres pełnienia przez nich funkcji w RN Spółki. Oznacza to, że w kolejnej kadencji nie spełnialiby już kryterium niezależności, o którym mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z definicją opisaną w załączniku II do Zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r. (2005/162/WE).

Walne Zgromadzenie BEST na kolejną kadencję powołało natomiast: Sławomira Lachowskiego, prof. dr. hab. Leszka Pawłowicza, Katarzynę Borusowską oraz Patrycję Kucner. Rada Nadzorcza Spółki liczy obecnie sześciu członków, w tym czterech spełniających kryteria niezależności.

Środowe Walne Zgromadzenie Spółki dokonało ponadto zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej BEST, a także postanowiło, że ubiegłoroczny zysk netto pozostanie w Spółce, co jest zgodne z polityką dywidendową i warunkami emisji obligacji wyemitowanych przez BEST.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7,8 mld zł (stan na koniec lutego 2014 r.).

W 2013 r. przychody operacyjne Grupy BEST sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 69,7 mln zł, co oznacza wzrost o 166%, natomiast pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 71,5 mln zł (+162% r/r).

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. +48 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Piotr Wojtaszek

NBS Communications

tel. +48 500 202 355

e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl

Udany początek roku Grupy BEST

Grupa BEST ma za sobą dobry kwartał: wyniki finansowe wypracowane w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. były zbliżone do zanotowanych przed rokiem. Obok stabilnej sytuacji finansowej i jednego z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, dziś Spółka ma ponadto zapewnione finansowanie na zakup kolejnych portfeli wierzytelności.

W I kwartale 2014 r. przychody operacyjne Grupy BEST przekroczyły 20,5 mln zł i były zbliżone do zanotowanych w I kwartalne 2013 r. Pozostałe wyniki finansowe także były porównywalne rok do roku: zysk na sprzedaży wyniósł 12,2 mln zł, a zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST sięgnął 9,4 mln zł.

W I kwartale br. Grupa BEST odnotowała nieznaczne (około 5,8 %) zmniejszenie wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu BEST II NSFIZ – jednego z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI – co z kolei wpłynęło na obniżenie pełnego dochodu (wyniku całkowitego) przypisanego Akcjonariuszom BEST do 8,6 mln zł wobec 10,2 mln zł w I kwartale 2013 r.[1]

– Podobnie jak w poprzednich okresach, największe przychody i zyski zanotowaliśmy w segmencie inwestycji w wierzytelności – w I kwartale 2014 r. odpowiadał on za blisko 80% pełnego dochodu Grupy BEST. Działalność inwestycyjna wiąże się z istotnymi nakładami kapitałowymi. Dostęp do finansowania zewnętrznego jest więc jednym z kluczowych czynników sukcesu. Mamy tę przewagę, że dotychczas nie wykorzystywaliśmy w pełni dźwigni finansowej – wskaźnik zadłużenia Grupy BEST od dłuższego czasu należy do najniższych w branży: na koniec I kwartału 2014 r. wynosił 0,41, podczas gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy Spółki poziom tego wskaźnika wynosi od 2,0 do 2,5 – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Dzięki środkom pozyskanym z kwietniowej publicznej oferty obligacji o wartości 45 mln zł, mamy zapewnione finansowanie i komfort, pozwalające nam w krótkim czasie sfinalizować transakcje nabycia interesujących, z naszego punktu widzenia, portfeli wierzytelności – dodał prezes.

Emisja obligacji serii K1 o wartości 45 mln zł była pierwszą zrealizowaną w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. – Zapisy na papiery serii K1 miały być pierwotnie prowadzone przez dwa tygodnie, tymczasem pula oferowanych obligacji została przekroczona już 4 dnia. Mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Grupy BEST, jest to dla nas bardzo dobry prognostyk – podkreślił Krzysztof Borusowski.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST:

(mln zł) 1Q 2014 1Q 2013 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 20,5 20,5 0%
Zysk na sprzedaży  12,2 12,3 -1%
Zysk netto* 9,4 9,8 -4%
Pełny dochód* 8,6 10,2 -16%

*przypisany Akcjonariuszom BEST

[1] Z uwagi na to, że udział Grupy BEST w BEST II NSFIZ wynosi 17%, wyniki tego funduszu nie są objęte konsolidacją, natomiast zmiana wartości posiadanych przez Grupę BEST certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ ujmowana jest w pozycji: pozostałe składniki pełnego dochodu. 

Obligacje detaliczne BEST na Catalyst

Do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW trafi 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda, które zostały zaoferowane inwestorom w ofercie publicznej na początku kwietnia. Obligacje te są papierami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji serii K1 wynosi 6,52% (w skali roku). Odsetki będą wypłacane co kwartał.

Publiczna oferta obligacji serii K1 była pierwszą emisją przeprowadzoną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Była to także pierwsza w historii spółki emisja skierowana do inwestorów detalicznych.

Popyt na obligacje serii K1 przekroczył dostępną pulę o wartości 45 mln zł już w czwartym dniu zapisów, w związku z czym pierwotne terminy subskrypcji zostały skrócone o tydzień, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach zostały zredukowane o 78%. Ostatecznie obligacje serii K1 przydzielono 978 inwestorom.

mBank, który (wraz z Domem Maklerskim mBanku) pełni rolę oferującego w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, będzie również pełnić funkcję animatora rynku dla obligacji serii K1.

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. Czynniki ryzyka związane z nabywaniem obligacji zostały opisane w Prospekcie Podstawowym.

Obligacje detaliczne BEST dla blisko tysiąca inwestorów

Łączna wartość prawidłowych zapisów złożonych w pierwszej publicznej ofercie obligacji detalicznych BEST wyniosła 54,7 mln zł. Dostępny limit został przekroczony już czwartego dnia subskrypcji, w związku z czym okres przyjmowania zapisów został skrócony o ponad tydzień. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach zostały zredukowane średnio o 78%. Obligacje serii K1 o wartości nominalnej 45 mln zł przydzielono ostatecznie 978 inwestorom.

Publiczna oferta obligacji serii K1 była pierwszą emisją przeprowadzoną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Była to także pierwsza w historii spółki emisja skierowana do inwestorów detalicznych.

Zapisy na obligacje serii K1 ruszyły 31 marca, a już czwartego dnia subskrypcji, tj. 3 kwietnia, limit 450.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda został przekroczony. W związku z tym, ostatni dzień subskrypcji, ustalony pierwotnie na 11 kwietnia, został przesunięty na 4 kwietnia 2014 r. Prawidłowe zapisy złożyło 988 inwestorów, gotowych nabyć łącznie 547.124 obligacje, za ponad 54,7 mln zł. Średnia wartość zapisów złożonych przez jednego inwestora wyniosła prawie 55,4 tys. zł.

Ostatecznie 450.000 obligacji serii K1 trafi do 978 inwestorów. Zgodnie z warunkami emisji, inwestorom, którzy złożyli zapisy do 2 kwietnia włącznie, przydzielonych zostało tyle obligacji, na ile się zapisali. Natomiast zapisy złożone 3 i 4 kwietnia 2014 r. zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji wyniosła 78%.

Spółka planuje wprowadzić obligacje serii K1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst w pierwszej połowie maja br.

Obligacje serii K1 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. Czynniki ryzyka związane z nabywaniem obligacji zostały opisane w Prospekcie Podstawowym.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 7,8 mld zł (stan na koniec lutego 2014 r.).

Zgodnie z opublikowanym raportem za IV kwartał 2013 r., przychody operacyjne Grupy BEST wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 69,7 mln zł, co oznacza wzrost o 166%, natomiast pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 71,5 mln zł (+162%).

Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji detalicznych BEST
Popyt na obligacje serii K1 przekroczył podaż już w czwartym dniu zapisów

 

Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane przez BEST obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Liczba obligacji objętych zapisami przekroczyła dostępną pulę już w czwartym dniu zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony.

Zapisy na obligacje serii K1, oferowane w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych, ruszyły w poniedziałek, 31 marca, a już w czwartek, 3 kwietnia, łączna liczba obligacji, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów (3 kwietnia to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów). W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony. Ostatni dzień przyjmowania zapisów, określony pierwotnie na 11 kwietnia 2014 r., zostaje przesunięty na 4 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K1, inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczenia Zapisów, a więc w dniach od 31 marca do 2 kwietnia włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Natomiast zapisy złożone 3 i 4 kwietnia 2014 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane.

– Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, że już w czwartym dniu zapisów wszystkie oferowane przez nas obligacje detaliczne znalazły właścicieli. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy, będącej jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm na rynku obrotu wierzytelnościami. Sytuacja ta potwierdza także nasze obserwacje, że na rynku kapitałowym jest duży popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów, które stanowią atrakcyjną alternatywę m.in. wobec lokat bankowych – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST zaoferował inwestorom detalicznym 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna tej emisji wynosi zatem 45 mln zł. Obligacje serii K1 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Publiczna oferta obligacji serii K1 jest pierwszą emisją realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Oferującymi obligacje BEST w ramach tego programu są: mBank oraz Dom Maklerski mBanku.

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Funkcję animatora dla obligacji serii K1 będzie pełnić mBank.
– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, pieniądze pozyskane z publicznej emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój Grupy BEST, przede wszystkim na kolejne inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Tempo i skala naszych inwestycji będą uzależnione od podaży i cen wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Od tego będą też zależeć terminy kolejnych emisji obligacji BEST w ramach uchwalonego programu. Widzimy, że na rynek trafiają pierwsze znaczące portfele wierzytelności hipotecznych. W tym segmencie także upatrujemy szans naszego rozwoju – podsumował Krzysztof Borusowski.

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. Czynniki ryzyka związane z nabywaniem obligacji zostały opisane w Prospekcie Podstawowym.

BEST II NSFIZ znów na zakupach
Grupa BEST będzie zarządzać kolejnym portfelem wierzytelności

 

BEST II NSFIZ, jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych specjalizujących się w inwestowaniu w pakiety wierzytelności, podpisał umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 149,5 mln zł.

31 marca br. BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST II NSFIZ), fundusz sekurytyzacyjny zarządzany przez BEST TFI, podpisał umowę z jednym z krajowych banków, dotyczącą nabycia portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 149,5 mln zł. Transakcja obejmuje ponad 25 tys. wierzytelności wobec osób fizycznych z tytułu kredytów gotówkowych i ratalnych oraz kart kredytowych.

– Sfinansowanie transakcji nastąpi ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii C, wyemitowanych przez fundusz w styczniu br. – tłumaczy Krzysztof Borusowski, prezes BEST TFI. – W miarę nadarzających się interesujących ofert, BEST II NSFIZ zamierza kontynuować nabywanie portfeli wierzytelności, których windykacja przyniesie zyski inwestorom i obligatariuszom funduszu – dodaje prezes. Obsługa nabywanego portfela wierzytelności zostanie powierzona BEST S.A.

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest notowana na GPW spółka BEST. Uwzględniając powyższą transakcję, w ostatnich trzech latach fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 3,4 mld zł.

Grupa BEST planuje zwiększyć skalę działalności, m.in. dzięki realizowanemu obecnie dwuletniemu programowi publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W poniedziałek, 31 marca, ruszyły zapisy na obligacje BEST serii K1 o łącznej wartości 45 mln zł, które są oferowane inwestorom detalicznym – jest to pierwsza emisja realizowana w ramach powyższego programu. Oferującymi obligacje BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji są: mBank oraz Dom Maklerski mBanku.

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. Czynniki ryzyka związane z nabywaniem obligacji zostały opisane w Prospekcie Podstawowym.

BEST startuje z ofertą publiczną obligacji
BEST startuje z ofertą publiczną obligacji

Spółka opublikowała prospekt emisyjny oraz ostateczne warunki emisji obligacji serii K1

 • BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, zaoferuje 4-letnie obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Jest to pierwsza seria obligacji oferowanych w ramach publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł.
 • Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia br. w placówkach Domu Maklerskiego mBanku, także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz poprzez Internet.
 • Kolejność złożonych zapisów będzie uwzględniana przy przydziale obligacji. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.
 • Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K1 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację i nie więcej niż 10.000 obligacji. Inwestor może przy tym złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Oprocentowanie obligacji serii K1 jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Środki pozyskane z emisji obligacji chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój i zwiększenie skali działalności Grupy BEST, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Będziemy koncentrować się na doskonale nam znanym krajowym rynku wierzytelności bankowych, przy czym liczymy, że w tym roku nabędziemy także pierwsze ciekawe portfele hipoteczne. Bacznie przyglądamy się także pozostałym segmentom rynku wierzytelności nieregularnych – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Jesteśmy jedną z największych firm windykacyjnych w Polsce, o dwudziestoletnim doświadczeniu i 17-letnim stażu na GPW. Od czterech lat jesteśmy także znani inwestorom jako emitent obligacji notowanych na Catalyst. BEST i zarządzane przezeń fundusze wyemitowały dotychczas obligacje o wartości ponad 350 mln zł, z czego połowa została już wykupiona. Wysoka dynamika wyników finansowych oraz niskie zadłużenie na tle branży to nasze niewątpliwe atuty. Wierzymy, że inwestycja w obligacje BEST będzie dla inwestorów, również indywidualnych, atrakcyjną alternatywą wobec m.in. depozytów bankowych – dodaje prezes.

Parametry emisji

W dniu dzisiejszym, tj. 24 marca br., Spółka opublikowała prospekt emisyjny podstawowy dotyczący publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. BEST opublikował także ostateczne warunki emisji obligacji serii K1, która jest pierwszą emisją przeprowadzaną w ramach powyższego programu.

BEST zaoferuje inwestorom 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji wyniesie zatem 45 mln zł. Obligacje serii K1 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

Warunki i terminy zapisów

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 1 obligację oraz nie więcej niż 10.000 obligacji, a więc za co najmniej 100 zł i nie więcej niż 1 mln zł. Jednocześnie, inwestorzy mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez jednego inwestora może wynieść maksymalnie 450.000 sztuk, czyli łącznie za 45 mln zł.

Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia 2014 r. w placówkach DM mBanku, w tym także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu do rachunku maklerskiego, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Warunkiem złożenia zapisu jest konieczność posiadania rachunku inwestycyjnego w DM mBanku. Szczegółowych informacji udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.mdommaklerski.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).

Przy przydziale obligacji BEST serii K1 uwzględniana będzie kolejność składania zapisów. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

Kluczowy będzie w tym przypadku dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Przykładowo, jeśli 7. dnia subskrypcji liczba obligacji objętych zapisami przekroczy liczbę oferowanych obligacji, wówczas inwestorzy, którzy złożyli zapisy w ciągu pierwszych 6 dni, nabędą dokładnie taką liczbę obligacji, na jaką się zapisali (alokacja 100%). Zapisy złożone 7. i 8. dnia zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K1: 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 31 marca 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 11 kwietnia 2014 r.
Termin przydziału: 16 kwietnia 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 30 kwietnia 2014 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: do 25 kwietnia 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 12 maja 2014 r.

 
 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BEST

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca br., prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący publicznego programu emisji obligacji. 

Zgodnie z lutową uchwałą Zarządu BEST, w ramach programu Spółka planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach i oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje opublikować prospekt emisyjny podstawowy 24 marca br.

Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach zarządu BEST i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

BEST jest jedną z największych firm na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce oraz aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Z emisji obligacji Spółka pozyskała dotychczas około 128 mln zł, z czego 48 mln zł zostało już spłacone. Ponadto, fundusze inwestycyjne BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, które są zarządzane przez BEST TFI (podmiot zależny od BEST), wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości około 224 mln zł, z czego 130 mln zł zostało już spłacone. W 2011 r. obligacje BEST, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ zadebiutowały na rynku Catalyst.
Oferującymi obligacje BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji są: mBank i Dom Maklerski mBanku, natomiast rolę doradcy prawnego Spółki pełni kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostaną opublikowane elektronicznie i będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Rekordowy rok Grupy BEST
Dynamiczny wzrost wyników i jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia

 

Przychody operacyjne Grupy BEST wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 162%.

Wyniki osiągnięte w 2013 r. przez Grupę BEST, specjalizującą się w nabywaniu i windykacji portfeli wierzytelności, były najwyższe w dotychczasowej historii Spółki. Przychody operacyjne wyniosły 123,9 mln zł, czyli o 46,8 mln zł (61%) więcej niż w 2012 r. Wzrost ten dotyczy głównie Segmentu Inwestycji w Wierzytelności i wynika z przejęcia przez BEST kontroli nad funduszem sekurytyzacyjnym BEST I NSFIZ w listopadzie 2012 r. Przychody operacyjne tego funduszu stanowiły w 2013 r. blisko 52% przychodów Grupy BEST. Istotna część tych przychodów wynika ze wzrostu wartości posiadanych pakietów wierzytelności.

– BEST jest zarówno właścicielem, jak i zarządzającym BEST I NSFIZ. Po sześciu miesiącach zarządzania tym funduszem w 2013 r., wyeliminowaniu ryzyk i wdrożeniu optymalnej strategii jego obsługi, mogliśmy obniżyć stopę dyskontową, tzw. premię za ryzyko, stosowaną do wyceny spodziewanych przyszłych wpływów. Przeszacowanie portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ powiększyło wynik Grupy BEST o około 30 mln zł – wyjaśnia Krzysztof Borusowski, prezes BEST. W rezultacie, pełny dochód Grupy BEST, przypisany akcjonariuszom spółki, wyniósł po czterech kwartałach 2013 r. 71,5 mln zł i był wyższy od wypracowanego w 2012 r. o 162%.

Istotnym dla oceny sytuacji Grupy BEST jest także poziom wskaźnika zadłużenia, który od dłuższego czasu należy do najniższych w branży. Na koniec czwartego kwartału 2013 r. relacja długu netto do kapitałów własnych wyniosła 0,39, podczas gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy BEST poziom tego wskaźnika wynosi od 2,0 do 2,5.

– Wskaźnik ten jest kluczowy dla inwestorów, gdyż pokazuje w jakim stopniu spółka korzysta z dźwigni finansowej. Przy obecnym poziomie środków pieniężnych i kapitałów własnych daje nam to możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego w znacznej wysokości. Zapowiedziany właśnie program publicznej emisji obligacji, zakładający pozyskanie do 300 mln zł, doskonale wpisuje się w już osiągnięte parametry finansowe Grupy BEST – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST ds. finansowych.

Wyniki Grupy BEST osiągnięte w samym czwartym kwartale 2013 r. były niższe od zanotowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pod koniec 2012 roku BEST zakupił fundusz BEST I NSFIZ i wykazał w IV kwartale zysk związany z tą transakcją. Ponadto, porównując kwartalne wyniki Grupy BEST należy także pamiętać, że istotna część przychodów operacyjnych związana jest z realizacją zysków z inwestycji w portfele wierzytelności, nabywane przez fundusze sekurytyzacyjne. Realizacja zysków następuje w momencie umarzania certyfikatów takiego funduszu, co z kolei wynika z bieżących potrzeb inwestorów i możliwości funduszu. Z tego powodu przychody Grupy BEST związane z umarzaniem certyfikatów funduszy pojawiają się w różnych okresach i z różnym natężeniem.

Istotny wpływ na wyniki Grupy BEST ma również zmiana wartości udziałów w funduszu BEST III NSFIZ, który jest współkontrolowany przez BEST (50%) i Hoist Group (50%). Ostatni kwartał 2013 r. był pod tym względem wyjątkowy, gdyż wartość umorzonych certyfikatów (niemal 9 mln zł) była wyższa od przyrostu wartości certyfikatów pozostających w dyspozycji Grupy BEST na koniec okresu. W efekcie, łączny wpływ tych zdarzeń na przychody za IV kwartał był ujemny i wyniósł minus 1,36 mln zł. W całym 2013 r. wartość certyfikatów umorzonych była z kolei znacznie niższa od przyrostu wartości certyfikatów pozostających w dyspozycji Grupy BEST na koniec roku, w związku z czym ten wpływ był pozytywny i wyniósł 9,26 mln zł.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST:

(mln zł) 3Q 2013 4Q 2012 Zmiana r/r 2013 2012 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 19,7 28,1 -30% 123,9 77,0 +62%
Zysk na sprzedaży 7,1 15,6 -55% 79,5 39,4 +102%
Zysk netto* 4,6 12,0 -62% 69,7 26,2 +166%
Pełny dochód* 5,2 12,8 -60% 71,5 27,3 +162%

 *przypisany Akcjonariuszom BEST

***

Niniejszy materiał ma jedynie charakter promocyjny. Prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o programie emisji obligacji ustanowionym przez BEST S.A. i obligacjach emitowanych w ramach tego programu jest prospekt emisyjny podstawowy, który zostanie opublikowany na stronie internetowej BEST S.A. (www.best.com.pl) po zatwierdzeniu tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

BEST planuje publiczną ofertę obligacji
Wartość programu może sięgnąć 300 mln zł

 

Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji. Prospekt emisyjny podstawowy Spółki w dniu dzisiejszym został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego.

Program przewiduje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, które będą emitowane w jednej lub kilku seriach i oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka złożyła dziś prospekt emisyjny podstawowy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

BEST, będący jedną z największych firm windykacyjnych w Polsce, od kilku lat jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Spółka przeprowadziła dotychczas szereg emisji niepublicznych, a także jedną emisję publiczną (przy czym skierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabył papiery za co najmniej 210 tys. zł, co nie wymagało wówczas sporządzania prospektu). Z emisji obligacji BEST pozyskał dotychczas około 128 mln zł (z czego 48 mln zł zostało już spłacone), natomiast fundusze sekurytyzacyjne BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, z wykorzystaniem których Grupa BEST inwestuje w portfele wierzytelności, wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości około 224 mln zł (z czego 130 mln zł zostało już spłacone lub jest w trakcie wykupu).

– Dotychczasowe nasze emisje obligacji kierowane były przede wszystkim do instytucji finansowych, inwestorów branżowych oraz wąskiego grona inwestorów indywidualnych. Chcemy poszerzyć grono naszych inwestorów, dlatego zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną, w której będzie mogła uczestniczyć nieograniczona liczba inwestorów indywidualnych, zainteresowanych alternatywą nie tylko wobec inwestycji w akcje, lecz również depozytów bankowych. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że BEST jest wiarygodnym emitentem, potrafiącym efektywnie wykorzystać pozyskane środki – wskazuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Mocną stroną Grupy BEST są solidne fundamenty finansowe: dynamicznie rosnące przychody oraz jeden z najniższych w branży windykacyjnych wskaźników zadłużenia, liczony jako relacja długu netto do kapitałów własnych. Chcemy wykorzystać ten potencjał i umocnić naszą pozycję na rynku inwestycji w portfele wierzytelności bankowych – dodaje prezes.

Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu, tj. w ciągu 12 miesięcy od jego zatwierdzenia. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach zarządu BEST i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych. BEST planuje wprowadzenie oferowanych w ramach programu obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

***

Niniejszy materiał ma jedynie charakter promocyjny. Prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o programie emisji obligacji ustanowionym przez BEST S.A. i obligacjach emitowanych w ramach tego programu jest prospekt emisyjny podstawowy, który zostanie opublikowany na stronie internetowej BEST S.A. (www.best.com.pl) po zatwierdzeniu tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

BEST II NSFIZ pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii C
Oferta prywatna zakończona nadsubskrypcją – średnia redukcja zapisów na poziomie 23%

 

BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST II NSFIZ), jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych specjalizujących się w inwestowaniu w pakiety wierzytelności, 17 stycznia br. dokonał przydziału obligacji serii C o łącznej wartości 40 mln zł.

BEST II NSFIZ to jeden z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI, będące częścią Grupy BEST specjalizującej się w nabywaniu i windykacji wierzytelności. Pozyskane środki fundusz zamierza przeznaczyć na zakup nowych pakietów wierzytelności oraz na przedterminowy wykup obligacji serii B. Obligacje serii B zostaną wykupione 27 lutego br.

– Jest to druga pod względem wartości emisja obligacji dokonana przez fundusz sekurytyzacyjny w ciągu ostatnich dwóch lat na polskim rynku. BEST II NSFIZ to również pierwszy funduszy sekurytyzacyjny w Polsce, który zdecydował się na pozyskanie finansowania swojej działalności w ten sposób. Zakończona właśnie emisja posłuży m. in. przedterminowemu wykupowi obligacji serii B. Fundusz dysponowałby środkami wystarczającymi na terminowy wykup obligacji serii B w czerwcu br., jednak ich wcześniejszy wykup obniży koszty finansowania funduszu – wskazuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST TFI.

W subskrypcji prywatnej udział wzięło 91 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Wartość złożonych przez nich zapisów znacząco przekroczyła limit emisji. BEST II NSFIZ przydzielił dzisiaj 400.000 obligacji o wartości 100 zł każda, informując o konieczności redukcji zapisów na średnim poziomie 23%.

Oprocentowanie obligacji serii C jest zmienne oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,3 p.p. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, a termin wykupu obligacji ustalono na 17 stycznia 2018 r. Wprawdzie wyemitowane obligacje serii C są niezabezpieczone, to jednak fundusz zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w przyszłości w postaci zastawu rejestrowego na posiadanych pakietach wierzytelności.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz BondSpot.

Grupa BEST nabywa kolejny duży portfel wierzytelności
Rekordowa wartość wierzytelności sprzedawanych przez banki w 2013 roku
 • Fundusz sekurytyzacyjny należący do BEST nabywa od Banku Handlowego portfel wierzytelności o wartości nominalnej prawie 177 mln zł, po tym jak niedawno odkupił od Credit Agricole Bank Polska pakiet o wartości blisko 100 mln zł.
 • Według szacunków Grupy BEST, wartość rynku obrotu wierzytelności bankowych może być w 2013 r. rekordowa, przekraczając 9,3 mld zł odnotowane w 2012 r.

19 grudnia br. BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST I NSFIZ), podmiot w 100% zależny od BEST, zawarł umowę z Bankiem Handlowym, zgodnie z którą za 10,1 mln zł nabędzie portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej niemal 177 mln zł.

To druga tak znacząca umowa zawarta przez BEST I NSFIZ w tym kwartale. Niespełna miesiąc temu fundusz podpisał umowę z Credit Agricole Bank Polska, na podstawie której nabył portfel wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 100 mln zł.

- Transakcje te dowodzą, że Grupa BEST może uznać mijający rok za udany. Na koniec 2013 r. łączna wartość portfeli wierzytelności zarządzanych i obsługiwanych na własny rachunek przekroczy 7,4 mld zł – wskazuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku obrotu wierzytelności. Grupa BEST koncentruje się na nabywaniu portfeli wierzytelności bankowych, stanowiących większość tego rynku. Według naszych szacunków, łączna wartość wierzytelności sprzedawanych przez banki w 2013 r. będzie rekordowa, przekraczając wartość z 2012 r. Szacujemy, że w 2013 r. wartość tego segmentu rynku sięgnie około 9,5 mld zł, podczas gdy w 2012 r. wyniosła ona niespełna 9,3 mld zł – dodaje prezes.

Dotychczas fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez BEST TFI (podmiot w 100% zależny od BEST) nabywały co roku ok. 13-14% łącznej wartości wszystkich portfeli sprzedawanych przez polskie banki. W 2013 r. fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły 9 portfeli o łącznej wartości nominalnej ponad 800 mln zł. To mniej niż w poprzednich latach, co związane jest z tym, że – zgodnie z dotychczasową polityką inwestycyjną – Grupa BEST preferuje relatywnie duże portfele wierzytelności, podczas gdy w 2013 r. banki sprzedawały wierzytelności w mniejszych pakietach.

BEST I NSFIZ to jeden z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI. Wynik tego funduszu stanowił ponad 80% pełnego dochodu Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2013 r. W dużej mierze to efekt wzrostu wartości portfeli wierzytelności posiadanych przez BEST I NSFIZ. – Wzrost ten wynika z dwóch czynników. Z jednej strony poprawiliśmy skuteczność działań windykacyjnych, co przełożyło się na wyższe niż oczekiwane wpływy z windykacji. Z drugiej strony, obniżona została stopa dyskontowa stosowana do wyceny spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych. Obniżka tej stopy, zwanej premią za ryzyko, była możliwa dzięki wyeliminowaniu istotnych ryzyk związanych z przejęciem zarządzania BEST I NSFIZ i jego portfeli wierzytelności (obecnie BEST jest jedynym udziałowcem tego funduszu), jak również z przeprowadzonej inwentaryzacji wierzytelności oraz wdrożenia odpowiedniej strategii ich obsługi – wyjaśnia prezes Krzysztof Borusowski.

Przychody operacyjne Grupy BEST za trzy kwartały 2013 r. wyniosły ponad 104 mln zł, czyli o 113% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST narastająco za dziewięć miesięcy 2013 r. sięgnął 65,2 mln zł wobec 14,2 mln zł w tym samym okresie 2012 r.

Wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2013 r.
 • W trzecim kwartale 2013 r. przychody operacyjne Grupy BEST wyniosły 21,2 mln zł, o 17% więcej niż w tym samym okresie 2012 r. Narastająco od początku roku skonsolidowane przychody sięgnęły 104,2 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku.
 • Zysk netto Grupy BEST, przypisany akcjonariuszom, wyniósł w minionym kwartale 7,8 mln zł wobec 4,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniósł 65,2 mln zł w porównaniu z 14,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.
 • W III kwartale br. Grupa BEST nabyła cztery kolejne pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 326,5 mln zł. Łączna wartość nominalna wierzytelności przejętych do zarządzania w tym roku przekroczyła 512 mln zł.

BEST, jedna z najbardziej doświadczonych na polskim rynku firm z branży zarządzania wierzytelnościami, inwestująca w pakiety wierzytelności także na własny rachunek, notuje w tym roku skokowy wzrost wyników finansowych. W trzecim kwartale 2013 r. przychody operacyjne Grupy BEST wyniosły 21,2 mln zł, a narastająco od początku roku sięgnęły 104,2 mln zł, czyli o odpowiednio prawie 17% i 113% więcej niż w analogicznych okresach 2012 r. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za III kwartał br. wyniósł 7,8 mln zł wobec 4,1 mln zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Zysk netto narastająco za dziewięć miesięcy 2013 r. sięgnął 65,2 mln zł w porównaniu z 14,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.

Ważną kwestią przy ocenie naszych wyników finansowych jest fakt, że w tym roku po raz pierwszy zaprezentowaliśmy pełny efekt działalności funduszu sekurytyzacyjnego BEST I NSFIZ. Wynik tego podmiotu stanowi ponad 80% pełnego dochodu wykazanego w sprawozdaniu finansowym – powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz BEST.

Przypomnijmy, że pod koniec 2012 r., na mocy porozumienia zawartego z ówczesnym inwestorem BEST I NSFIZ, Grupa BEST nabyła 100% certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Dzięki wyeliminowaniu istotnych ryzyk związanych z zarządzaniem przejętym funduszem oraz jego pakietami wierzytelności, a także w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji pakietów wierzytelności oraz wdrożenia odpowiedniej strategii ich obsługi, możliwe było obniżenie stopy dyskontowej (premii za ryzyko) stosowanej do wyceny wartości pakietów wierzytelności.

W minionym kwartale BEST I NSFIZ nabył cztery kolejne pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 326,5 mln zł. Przypomnijmy, że w I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST TFI nabyły dwa pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 185,7 mln zł. Tym samym, łączna wartość nominalna wierzytelności nabytych w tym roku przekroczyła 512 mln zł. Zarządzanie tymi pakietami zostało powierzone spółce BEST.

W kolejnych miesiącach skupimy się na dalszym zwiększaniu efektywności prowadzonych działań windykacyjnych. Liczymy także na dalszy wzrost wartości naszych inwestycji oraz nowe równie zyskowne przedsięwzięcia. Zamierzamy dalej inwestować w pakiety wierzytelności wykorzystując strukturę funduszy sekurytyzacyjnych oraz własnego TFI – powiedział Krzysztof Borusowski.

Na koniec trzeciego kwartału zadłużenie finansowe netto Grupy BEST wynosiło 65,9 mln zł, a wskaźnik długu netto do kapitałów własnych ukształtował się na poziomie 0,45. Poziom wskaźnika zadłużenia Grupy BEST od dłuższego czasu należy do najniższych w branży.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST:

(mln zł) 3 kw. 2013 3 kw. 2012 Zmiana r/r 1-3 kw. 2012 1-3 kw. 2012 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 21,2 18,2 17% 104,2 49,0 113%
Zysk na sprzedaży 11,0 7,4 49% 72,4 23,8 204%
Zysk netto 7,8 4,1 91% 65,2 14,2 360%
Pełny dochód 8,0 4,0 107% 66,4 14,5 357%