Menu
AKTUALNOŚCI

Kolejna seria obligacji BEST sprzedana

Zapisy na obligacje BEST o łącznej wartości 60 mln zł przekroczyły dostępną pulę już w pierwszym dniu składania zapisów. Oznacza to, że zapisy zostaną zakończone dzisiaj, zaś redukcją zostaną objęte wszystkie zapisy.

 

Po raz kolejny oferta obligacji BEST zostaje zakończona przed terminem w związku z bardzo dużym popytem na oferowane obligacje serii R3. W związku z przekroczeniem w zapisach liczby oferowanych obligacji już pierwszego dnia subskrypcji, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj, 3 marca, a nie 16 marca, jak pierwotnie planowano. Ponadto, zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, w tej sytuacji wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

Podobnie zapisy skrócono podczas zapisów na obligacje BEST serii R2 oferowane w styczniu.

 

W obecnej emisji BEST zaoferował inwestorom 600.000 obligacji serii R3 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

 

Oferującym obligacje BEST w ramach obecnie realizowanego drugiego programu publicznych emisji obligacji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Nowością w przypadku tej oferty było stworzenie konsorcjum dystrybucyjnego domów maklerskich przyjmujących zapisy. Zapisy na obligacje BEST serii R3 można składać tak jak dotychczas, przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a ponadto także przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ