Menu
AKTUALNOŚCI

Komentarz zarządu BEST S.A. – odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A.

30 grudnia 2016 r. zarząd BEST S.A. podjął decyzję o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. o dodatkowe 46,1 mln zł.

 

Dokonaliśmy urealnienia wyceny posiadanego pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. do 25 zł za akcję, czyli do ceny z transakcji nabycia przez Waterland Private Equity Investments pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. z sierpnia bieżącego roku – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. - Decyzja zarządu o odpisie wynika z niezrealizowania w zakładanym czasie planów przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso S.A., w związku z czym oczekiwane synergie nie zostały osiągnięte. Zwiększenie odpisu nie ma wpływu na sytuację gotówkową Grupy BEST, bowiem nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych – dodaje.  

 

Operacyjnie i finansowo Grupa BEST jest w bardzo dobrej kondycji – rosną spłaty z wierzytelności, inwestujemy coraz więcej w nowe portfele, w październiku przeprowadziliśmy udaną publiczną emisję obligacji, gdzie od blisko 500 inwestorów pozyskaliśmy 50 mln złotych, które przeznaczamy na rozwój. W IV kwartale br. wdrożyliśmy także nowoczesny system informatyczny, który daje nam wiele nowoczesnych narzędzi do zarządzania wierzytelnościami i pozwala budować silną przewagę konkurencyjną – mówi Krzysztof Borusowski.

 

Ostatnie miesiące roku są dla Grupy BEST bardzo intensywne - na rynek trafiają ciekawe portfele wierzytelności. My mamy odpowiednie środki i kompetencje, aby atrakcyjnie lokować nasze fundusze i powiększać udziały rynkowe. W całym 2016 roku zainwestowaliśmy ponad ćwierć miliarda złotych w nowe portfele – dodaje.  

 

W przypadku osiągnięcia porozumienia związanego z posiadanym przez nas pakietem akcji oraz dalszego rozwoju sytuacji w Kredyt Inkaso S.A., nasze szacunki w zakresie wartości przedmiotowej inwestycji będą podlegały weryfikacjom i nie wykluczamy odwrócenia utworzonych odpisów na tę inwestycjępodsumowuje Krzysztof Borusowski.

 

Po trzech kwartałach 2016 przychody Grupy BEST wyniosły 166,6 mln zł (+64% rok do roku) a zysk netto 68,7 mln zł (+11% rok do roku), gdyby jednak nie został utworzony odpis na Kredyt Inkaso w II kwartale 2016, zysk netto osiągnąłby poziom 95,8 mln zł (+55% rok do roku). Rentowność sprzedaży wyniosła w tym okresie 41% i należała do najwyższych wśród firm zarządzających wierzytelnościami.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 141,0 mln zł.

 

Zachęcamy do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ