Menu
AKTUALNOŚCI

Konsekwentny rozwój Grupy BEST

Pełny dochód wypracowany przez Grupę BEST w I półroczu 2014 r. wyniósł niemal 28 mln zł. Po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego z 2013 r. oznacza to wzrost o ponad 23%. BEST pozostaje jedną z najmniej zadłużonych firm z branży windykacyjnej oraz dysponuje gotówką na zakupy nowych portfeli wierzytelności.

 

W I półroczu 2014 r. przychody operacyjne Grupy BEST, jednej z czołowych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, wyniosły 53,8 mln zł, a pełny dochód (wynik całkowity) przypisany Akcjonariuszom BEST sięgnął w tym okresie 27,9 mln zł, wobec odpowiednio: 82,9 mln zł i 58,3 mln zł w I połowie 2013 r.

 

Porównując rok do roku wyniki Grupy BEST należy mieć przy tym na uwadze, że istotny pozytywny wpływ na ubiegłoroczne rezultaty miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, czyli przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ, przejętego przez BEST S.A. pod koniec 2012 r. W rezultacie, w I półroczu 2013 r. pełny dochód Segmentu Inwestycji w Wierzytelności wyniósł 56,2 mln zł, z czego 35,7 mln zł to właśnie kwota przeszacowania, wynikająca z wyeliminowania istotnych ryzyk związanych z funduszem oraz urealnienia stopy dyskontowej stosowanej do wyceny.

 

– W I półroczu 2014 r. pełny dochód Segmentu Inwestycji w Wierzytelności wyniósł 23,3 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% w porównaniu z wynikiem za analogiczny okres ubiegłego roku po jego oczyszczeniu o wspomniane jednorazowe przeszacowanie. Istotną poprawę zanotowaliśmy też w Segmentach Zarządzania Wierzytelnościami i Zarządzania Funduszami Inwestycyjnymi. W pierwszym półroczu br. pełny dochód osiągnięty w tych dwóch segmentach wzrósł o 2,7 mln zł, czyli o 144% w porównaniu z pierwszą połową 2013 r. Wzrost ten zawdzięczamy głównie większym wpływom z obsługi wierzytelności funduszy oraz windykacji na zlecenie – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– W efekcie, łączny wzrost pełnego dochodu Grupy BEST, po skorygowaniu porównywalnych danych o zdarzenie jednorazowe, przekroczył 23%. Wielkość ta pokazuje tempo rozwoju powtarzalnej części naszego biznesu podsumował prezes.

 

W I półroczu br. Grupa BEST odnotowała również istotny przyrost gotówki – stan środków pieniężnych zwiększył się w tym okresie o 55,5 mln zł. Obok gotówki wygenerowanej z działalności operacyjnej, BEST przeprowadził także dwie emisje obligacji: prywatną o wartości 16 mln zł (seria J) i publiczną o wartości 45 mln zł (seria K1) – była to pierwsza emisja zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Jednocześnie Spółka zdecydowała się na wcześniejszy wykup obligacji o wartości 10 mln zł (seria E).

 

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Grupa BEST zamierza przeznaczyć na zakup nowych portfeli wierzytelności. – Mamy zapewnione finansowanie, które umożliwia nam w krótkim czasie sfinalizowanie potencjalnych transakcji. W pierwszym półroczu 2014 r. nasza aktywność na rynku obrotu wierzytelnościami była dość ograniczona, co było przemyślanym i – w naszej ocenie – jedynym racjonalnym działaniem. Obserwowaliśmy bowiem wyraźny wzrost cen wierzytelności. Naszym zdaniem, jest on nieuzasadniony i wynika ze wzmożonego napływu kapitału na rynek, nie zaś z poprawy jakości sprzedawanych przez banki portfeli wierzytelności. W naszej ocenie, ceny proponowane przez oferentów w niektórych postępowaniach przetargowych niejednokrotnie nie zapewniają opłacalności –powiedział Krzysztof Borusowski.

 

– Nasza „wstrzemięźliwość” w zakupach nowych portfeli wierzytelności w ostatnich miesiącach jest dowodem na to, że nasze decyzje inwestycyjne opieramy nie na dostępności kapitału, którego akurat nam nie brakuje, lecz na analizach i sprawdzonych wycenach oraz – można powiedzieć – dość konserwatywnym podejściu. Inwestujemy jedynie w takie pakiety i po takich cenach, które dają realną możliwość osiągnięcia stóp zwrotu uzasadniających ponoszone ryzyko podkreślił prezes.

 

W przypadku ustabilizowania się sytuacji na rynku obrotu wierzytelnościami Grupa BEST ma potencjał, by uczestniczyć w transakcjach przewyższających wartość inwestycji zrealizowanych w poprzednich latach. Aktualnie BEST korzysta z dźwigni finansowej w bardzo ograniczonym zakresie. Na koniec czerwca 2014 r. poziom wskaźnika zadłużenia Grupy BEST był jednym z najniższych w branży i wynosił 0,30. Tymczasem poziom tego wskaźnika akceptowany przez obligatariuszy Spółki wynosi od 2,00 do 2,50.

 

W minioną środę, 27 sierpnia, BEST poinformował o wygraniu przez fundusz BEST I NSFIZ przetargu na zakup pakietu wierzytelności od Euro Banku. Wartość nominalna tego portfela wynosi około 321 mln zł.

 

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

 

(mln zł)

I półrocze 2014

(A)

I półrocze 2013

(B)

Zmiana r/r

(A)/(B)

I półrocze 2013
skoryg.**
(C)

Zmiana r/r

(A)/(C)

Przychody operacyjne

53,8

82,9

-35%

47,2

+14%

Zysk na sprzedaży

34,3

61,4

-44%

25,7

+33%

Zysk netto*

28,3

57,4

-51%

21,7

+30%

Pełny dochód*

27,9

58,3

-52%

22,6

+23%

 

*   przypisany Akcjonariuszom BEST

** po wyeliminowaniu jednorazowego przeszacowania pakietów wierzytelności należących do funduszu BEST I NSFIZ, konsolidowanego metodą pełną

 

 ***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

***

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ